چشمه آب شورلاكان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن آب شورلاكانه چشمه أجي)

جاده رشتلاكان اخر، ایته ‌ خاكی جاده دیده به كه ا نقطیه به رشت شهر صنعتی موتصلا کونه . در میانه جاده ، روستای « آقا دانا پیر » قرار بیگیفته كه در شرق اون ، جنگل انبوه و زیبا نها . آب شور لاكان چشمه ، ا جنگل میئن و در جنوب رشت قرار داره . مردوم منطقه ، چشمیه مقدس و آب اونا شفا بخش دانیدی و در تابستان میئن برای خوبا بوستنه بیماری های پوستی آب چشمه امرا حمام کونیدی .رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه