رشته مدرسه شاپور

Wikipedia جي

ا مدرسه ، از بناهاي اوايل دوره پهلوی ئیسه كه در سر راه رشت به بندر انزلی قرار بیگیفته و اولين مدرسه به شيوه امروزي و با معماري نوين در گيلان میئنه . ا ساختمان ، نخستين دبيرستان گيلان ئیسه كه در آن آمفی تئاتر ، آزمایشگاه و ديگر تأسيسات جنبي نيز پيش بيني و ساخته ببوسته . علاوه بر ا مدرسه ، مدرسه قديمي معروف به شهيد بهشتي هم كه به دوره قاجار واگرده، در خيابان آزادگان رشت واقع ببوسته و اثري جالب توجه ئیسه.


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه