آمفی تئاتر

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
آمفی تئاتر

آمفی تئاتر ایته جیگایی ایسه که حالت نیم دایره داره واونه مین تماشاچیان نیشینده نمایش دئن واسی که اونه جلویم ایته سکو نها که اونه ایسم سِن ایسه و بازیکونان اونه رو بازی کونده.

آمفی تئاتر هم خوره انواع گوناگونی داره آمفی تاتر تانه سر بسته ببه مثل سالون دورون یا سرباز ببه مثل رم آمفی تئاتر که ایتالیا مین نها و خیلی هم معروفه.

هسا آمفی تئاتران خیلی ایمکانات داریدی جه نور و صدا و بولندگو و..... و توجه زیادی به اوشان به.

رم آمفی تئاتر


جورواجور[دچينواچين]

گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.