مدي Wikipedia:گردˇکله/ايلجار

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اي گب ائره جي جابجا بۊبؤ بمأ ائره.

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به صفحهٔ Wikipedia گردˇکله.

ایلجار یا ایلˇجار: کسؤنأجی کار گودن ؤ یکته کاره پیش بردن.

شیمه خؤنابدؤن جغلؤن. می نظر اینه کی لازم نیه أمه حرص بزنیم کی أمی ویکیپدیا خأ فلان رقم وانیویس بدأره. سالؤنˇ سال پیش ای کاره باموتیم ؤ بدیم اینˇ نتیجه ای ببؤ کی الؤن ویکیپدیا مئن پور پورˇ پأچ ؤ بدردنخؤر وانیویسه ؤ هیچ چی‌م أمی دسه نیته.

هینˇ وأسی من ؤ کیا ماهانˇ نظر اینه کی دئه الؤن خأ أمی زور ؤ فیکره بنیم خوروم مقاله نویشتنˇ سر تا حتا أگه ببؤ یک سالˇ پسی پنجا ته وانیویس بنویسیم، اما او وانیویسؤن بقایده ؤ خوروم ببون؛ اوجور کی همه مجبور ببون بأن اوشؤنه بخؤنن. بازین اوشؤنˇ رسم‌الخط نی یکدس ببون کی أمی وضعیت انی رچ بأ.

خالی أگه پنج نفر ویکیپدیا مئن گتمردی بکونن ؤ هرته گردن بگیرن کی ماهی سو ته وانیویس (بقایده) بنویسن، کؤنه مایی پؤنزه ته، سالی کؤنه صدˇ هشتاد ته.

پس بأیم هئره، گب بزنیم ؤ تصمیم بگیریم ؤ هی دیا ما مئن (ایمرو دیا ما ۲ ایسه) هر نفر سو ته تیتر (مدخل) تعیین بکونیم.

ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)

می نظر اینه که امه به جای بحث، تعدادˇ سر بأیم و چند خط نیویشتنˇ سر برنامه فوکونیم. چون مومکنه مو یکته وانیویس بنویسم که سوته وانیویسˇ اندازه مطلب بدأری. می نظر اینه که مثلن امه تینیم بوگؤیم ماهی 50خط وانیویس نیویسنیم. مو ای کارئبه یکته جدول می کاربری هنه‌شرˇ مئن دأنم.--ما هان (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۹ (UTC)
تی همره موافقم اما تقریبا! یعنی گونم اینکه چن ته وانیویس نویسنیم نی مؤهمه. بیه مئنهٰ بگیریم. یعنی ای دو ته ایدهٰ کسؤن هرمه تویمأکونیم: هر ما سو ته وانیویس؛ کی ای سو ته وانیویس، سرجمع فلؤن قد رج یا کلمه بدأره. ندؤنم رچه چوتؤ شأنه شمردن اما کلمهٰ شأنه.
یعنی تعیین بکونیم هر ما سو ته وانیویسه گردن بگیریم (یعنی هر ۱۰ روز یکته وانیویس بنویسیم). ایسه اینکه چن رچ یا کلمه ببون ندؤنم. تی نظر چیسه؟
اینم بنیم که ای سو ته وانیویس جی، خأ یکته حتمن گیلکی ؤ گیلکؤنه ربط بدأره.
ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۹ (UTC)

مو ازازا مننئم ولی تمام می زوره زنم وچه‌گل-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۰ (UTC)

رچه نشأنه دقیق شوماره گودن چون کامپیوترؤنˇ رزلوشن فرق کؤنه، اما حدود شأنه گوتن و اونˇ شوماره گودن، واژه جی راحت تره. می نظر اینه که امه مثلن سوتته وانیویس بنویسیم که ناقلن هرته 20 رچ ببی. مثلن مو "زوان"، "هونر" و "خؤنه" سر کار کؤنم , تا آخر ای ماه تحویل دئنم.
Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön، تو تی اینگلیسی در چه سطحی ایسه؟ اینه اون واسی پورسنم که تونم تینی می کاره بوکونی. مو شنم اینگلیسی ویکیپدیا مئن و یکته وانیویس دؤجینم و اونه ایبچی ایبچی به گیلکی واگردؤن کؤنم. البته لیم دأنه که اگر موافق ببی تأگونم ;) --ما هان (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۶ (UTC)

می اینگیلیسی خئلی خوروم نیه. گاگلف ترؤنه واگردانئم. ولی درکل موافقم بلامی‌سر.-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۷ (UTC)

خؤ خوبه پس. تو بوشؤ اینگلیسی ویکیپدیا مئن بین چه وانیویسی تی روحیه امره سازگاره، مثلن "poetry"، بزین یک پاراگراف یک پاراگراف اونه گوگل ترانسلیتˇ مئن ترجومه بوکون و بزین متنه یکبار بوخؤن. بعد تی دریافته به گیلکی بنویس. یعنی لازم نیه تحت اللفظی واگردؤن بوکونی، هو مفهومی کافی ایسه.--ما هان (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۶ (UTC)

در اسرع وقت. چشم-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۵ (UTC)

جغلؤن! هرچی تصمیم بیتین لطف بکونین ائره اعلام بکونین کی باخی‌م بدؤنن.
مو می‌شی‌ئه بوتم. در ضمن، پس أمی قرار ببؤ سو ته وانیویس هر ته ناقلن بیس رچ. ولی ای بئتر نیه کی ای سو ته جی ناقلن یکته به گیلکی ؤ گیلکؤن ربط بدأره؟ یک سری تیتر ؤ مدخل ایسن کی واجبترن ؤ اوشؤن خأ اول سر سامؤن پیدا بکونن. کاسپی دریا ؤ گیلان ؤ سوماموس ؤ دؤلفک ؤ أمی پیل شاعرؤن ؤ...
ما هان، کاش تی سو ته جی یکته یک ربطی به گیلکؤن دأشت.
راستی، هونره، چاکون هؤنر.
Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön؛ تو فارسی وانیویسؤن جی‌م تینی استفاده بکونی. اوشؤنم گاگلف (اوشؤنی گه مفصل ایسن) مفیدن. راستی الؤن بدئم کلاچای سر کار کأدری. هی کلاچای تینه یکته تی سو ته وانیویسؤن ببون. تی نظر چیسه؟
شیخ؛ تونم تینی هو سو ته وانیویسی کی تی پؤرؤژه‌ٰن مئن معرفی بودی (گیلکی رپ، پینک فلؤید، مؤسکؤ) ای طرح مئن جابدی. ایتؤ کسؤنأجی پیش بشیم بئتره. ما هان یکته قالب نی چاگوده کی وختی یکته وانیویس سر کار کأدری اونه نئنی هؤره کی باخی بدؤنن اون سر یک نفر کار کأدره ؤ دئه پأچ ؤ بیسربس نخؤنه.
ورگ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

خا :) -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)

زحمت بکش تی سو ته وانیویسم بگو کی جؤری کادر مئن وارد بکونیم. || ورگ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)

آخه مو ترسنم وخت نؤنم سوتته وانیویسه دوروسانم (تمنانم) -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۴ (UTC)

مو شاید بوتونم گیلکی رپ ره کامل بوکونم چون ای ما امی ایمحانؤن شرو به و گیله وا امره نویسنم.--شیخ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۳ (UTC)

شیخ؛ هی گیلکی رپم خوبه. أگه بتؤنی هینه توسعه بدی، این جی ده بیس ته وانیویس بیرین هنه.
ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱ (UTC)
سلام، دوستان اگر یته خوجیر مقاله مره هدین که مو اونه ترجمه بؤنم ممنون بونم.
بخساد ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت 14:30 (UTC)
سلام بخسادی جؤن. تی دم گرم کی بمأی یاور. أمی قرار ایتؤره کی هرکی خودش سو ته موضوع پیشنهاد بدئه تا آخر دیا ما او سو ته وانیویسه تکمیل بکونه. فارسی ویکی‌پدیا جی‌م شأنه استفاده گودن ؤ وگردؤنئن به گیلکی.
تو خودت سو ته موضوع پیش بنی. مو مثلن گونم سوماموس ؤ کاسپی دریا خوبه. هنده تی نظره. تینی ای دو تهٰ پیش بنی ؤ یکته نی خودت شأر یا روستا. هأ جؤن؟ تی نظره زودتر بگو کی ایلجاره سرأگیریم.
ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۰ (UTC)

مو بدئم کل شریفˇ وانیویس جزئی هیسه. می یته مصطفی رحیم‌پور سیاهکلی -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)


ورگ مو یته وانیویس می وبلاگˇ مئن دأرم کاسپی دریا رئه

اون چوره؟ ایه رئه خوبه؟-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)

مو می ایمتحانؤن شرو بوبوسته و ای ما مئن دئه نتانم کار بوکونم ولی تاوسسؤن جوبران کؤنم. واین ایته خوبی دأنه کی مو صبر کؤنم ورگ کیبورد بأیه و طبق او کیبؤرد ئره نویسنم هسا هرچی بینویسم بازین کی او کیبورد بأیه وا دامیشک وانویسؤن کی گیله وا امره بینویشتم دچین وچین بوکونم و دواره کاری بونه.--شیخ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۸ (UTC)

خا پس مو مئن وأجین گوتنˇ ره قاسم آباد ؤ سیاهکلروده انتخاب کونم ؤ خو هخسا کونم ای یه ما مئن رسلا خو کاره سرانجام بدم.
أمره نی شیخ کیا موسؤن أمی امتحانات شروع وکته مننیم زیاد خؤره فشار بیأریم (شایدم اگر شروع نبه بی نی هنده مننسیم) هین دؤنی فکر کونم شروع ره ای دو ته‌ٰن مره ره کافی بؤبون. این از مو
بخساد ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت 02:15 (IRN)


دامؤن؛
خؤ. پس یکته تی شی ببؤ مصطفی رحیمپور.
یکته نی تینی هی کاسپی دریا سر کار بکونی. تی وانیویس جی‌م تینی اون استفاده بکونی. یکته وؤتم مهیار وگردؤنه بو یکته آذربایجانی نویشتنکسˇ شی بو. اونˇ جی‌م تینی استفاده بکونی کی تی وانیویس خورومتر ببون. موافقی کاسپی دریام بنیم تی گردن؟ أگه موافقی سومی‌م دؤجین کی أمی کاره سرأگیریم دئه. دیا ما تمنأبؤ!
شیخ؛
خؤ جؤن. ولی هیتؤ کم-کمی رپˇ سر کار بکون.
بخساد؛

خؤ جؤن. پس قاسم آباد ؤ سیاهکلرود تی گردن. دئه بینیم هرکی چی کؤنه.

ورگ (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)

یته نی هو کلاچای :)-- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)

عالی وکت! پس دئه گب وسه أمی کاره سرأگیریم.
ورگ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)
20 رچ بؤبون دقیقا یعنی چی؟!
Baxsad (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

20 رچ(خط)؛ البته رچه نشأنه دقیقن شۊمأردن چۊن کامپیۊترؤن ٚ رزلۊشن همدیگر ٚامره فرق کؤنه ؤ هرکي رچ ٚ شۊماره دیگري امره ایبچي فرق مۊمکنه بۊکۊني. امما اي فرق زیاد نیه که امي مئن دعوا تؤدأی. رچ شوماري ني ویکیپدیا مئن حسیابه نه "مایکرسافت ورد" یا دیگر جاؤن ٚ مئن.--ما هان (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۲۸ (UTC)

سلاو

خسه بوم کل شریف ٚ وانیویسه بنم وأ او قبلیه پاکانم؟ -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۹ (UTC)

چره پاکا کۊني؟.--ما هان (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۹ (UTC)
نأ دئه أدأش. تو تی وؤته علاوه بکون. قبلی‌ئنه هر لهجه همره کی ایسه هوتؤ بنی بمؤنه مگر اینکه یکچی غلط بو کی تو تینی چاکونی. چونالؤن هرچی بنویشته شلخته ایسه تو تینی تی وابین‌بندیه چاکونی ؤ بازین اوشؤنم ببری تی فهرست‌بندی و تیترؤن جیر. ::می منظور از تیتر، ایشؤنه مثلن:
==زیندگی==
==هؤنري زيندگی==
===انقلاب پیشی===
===انقلاب پسی===
==سربس==
==بیریني خال==
کی بازین ایتؤ نشؤن بدأ بنه:
زیندگي
هؤنري زیندگي
انقلاب پیشي
انقلاب پسي
سربس
بیریني خال
ورگ (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۷ (UTC)


وچأن چور شأنه تاتایی نأن؟

و چوتؤ شأنه محتویاتˇ جدوله نأن؟ -- Dămun Lөtrij – Kөläcë – Kăspi Sămön (بحث) ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۲۷ (UTC)


تی تاتایی اول وا آپلود بکونی ای جیگا مین تی حواس جمع ببون که بنویسی کویته جیگا جی ویتی وگرنه حذف بونه . اینئبه یکته نؤم بنی و ... [۱] تی کار تمانا بؤ اوره نویسنه استفاده بند انگشتی اونه سر تنگوله بزنی یکته لینک تأ هدنه اونه بنی تی ولگ مین. حالا اگر او تاتایی دامیشک جوراکشا بو تو تونی اونه نوم سرچ بکونی بعد اونه بندانگشتیه لینکه کاراکشی.

--شیخ (بحث) ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۶ (UTC)


خؤ. دئه گيلکي کيليدتأخته ني آماده بۊبؤ. أمي ايلجاره خأ جديتر سره بديم. مۊ شيمئه جي خأنم که هرچي وانيويس ؤ ولگ که گردن بىتين تا نؤرۊز ما ۳۰ تکميل بۊکۊنين/بۊکۊنم!
ورگ (بحث) ‏۱۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)

هرکي خۊ وانيويسه بنويسه ىا همه ىکته'؟[دچينواچين]

شىخ؛ الؤن تي پيشنهاد چيسه؟ اينکه زأکؤن پيشنهاد بدئن ؤ بازين ىکته وانيويس تعىين بۊکۊنيم ؤهۊنˇ سر کار بۊکۊنيم؟

چۊن داميشک هرکي چنته وانيويسه گردن بىته بۊ:

اي کارگيرؤن، گردن بىتن کی تا ۱۵۸۹ نؤرۊز ما ۳۰، هرته سۊ ته وانیویس بنویسن کي هر وانیویس ناقلن ۲۰ رچ بۊبۊن.
ما هان: زوان، هونر، خؤنه، تجسۊمي هۊنر، نؤام چامسکي، ولگ.
ورگ: خان احمدخان، کارکیا، خوفرمانی .
دامون: مصطفی رحیمپور، کلاچای.
شیخ: علي سۊرنا، ملوانˇأنزلىˇفۊتبالي باشگاه.
بخساد: قاسم آباد، سیاهکلرود.

ايتؤ ويشتر وانيويس بنويشته بنه. ولي أگه همه ىکته وانيويسˇ سر کار بۊکۊنن دئه خئلي لمˇلس دأنه.

ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)

ورگ

ده فکر کؤنم مي حرفˇأمرأ مۊوافق ببي که اي وانويسؤن که زاکؤن گردن بىتن، تقريبا هيچکسˇواسي عملي نۊبؤ. چؤن رغبت کمه. ىعني هچي در تعداد زياد نۊشؤن دئنه ولي در عمل سر جمع ىکته کامل وانويس نبۊنه. مي نظر اينه هفتگي ىکته وانويس گردن بگيريم (همه) در عرض ىک هفته کامل بکۊنيم (هم ايلجار ويشتر بۊنه هم همفکري أمرأ چيزي ىاد گينيم هم مقاله پيله بۊنه هم رغبت ويشتر بۊنه) ايتؤ تۊنيم هر ماه ۴ ته پيله وانويس بدأريم. در ضمن زاکؤن فعاليت محدود به ايلجاري کار نيئه بلکه تۊنن خؤشؤنئبه هرچندته وانويس که دۊس دأنن چاکۊنن. --شـىـخـ... (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)
البته ايتؤرم نئه کي هيته عملي نۊبؤبۊن. ولي قبۊل دأنم کي خأ تعداده کمتر گۊدن. بدأ بىنيم باخيˇ زأکؤن (ما هان، دامون، بخساد) چي نظري دأنن؟
مي نطر هنده هينه کي هرکي چنته وانيويس گردن بگيره ؤ هۊشؤنˇ سر کار بۊکۊنه. ايسه تينيم اينˇ تعداده کمتر چاکۊنيم. ولي اينکه همه ىکته وانيويسˇ سر کار بۊکۊنيم دئه خئلي کمه.
ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)
ورگ ؛
بؤتم محدوديتي نيئه أگر هرکي بخأد خؤره وانويس چاکۊنه. گۊنم ىک وانويس هم در هفته جمعي بنويسيم.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)

هرکس هرچنته وانيويس تينه گردن بگيري ؤ پيش بشي. اۊنه زمانم خۊدش تعيين بۊکۊني. اگر کسؤني دۊس دأنن تينن اشتراکي ىکته وانيويسˇ سر کار بۊکۊنن--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۵ (UTC)

در حالت کلي هر کس خۊ شئ بنويسه؛ ايسه بعضيشن خأنن همکاري بؤنن، بؤنن بخساد (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۳۳ (UTC)
بخساد، بخساد، شـىـخـ...؛ مي پيشنهاد اينه کي تا تيرما سينزه (۱۰ رۊز ديگه) بأىم تيرماسينزه وانيويسˇ سر ايلجار بۊکۊنيم ؤ کسؤنأجي اينه تکميل بۊکۊنيم. شيمئه نظر چيسه؟ || ورگ (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)
در مؤرد تيرماسينزه مۊ خؤره به تنهاىي حرفي واسه گفتن ندارم؛ اگر متني، پاراگرافي چيزي دأرين هدين مۊ ترجمه بؤنم بخساد (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۲۳ (UTC)
بخساد؛ اينترنتˇ مئنه وامج بىن هرچي بياتي تيني هۊشؤنه وگردؤني به گيلکي ؤ بچربؤني تيرماسينزه وانيويسه. || ورگ (بحث) ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)