پرش به محتوا

ايشکور

Wikipedia جي
ايشکور
Map
ايداري تخسيمان
کيشور

ايشکور ايته جۊغرافي جيگا ألبۊرز ٚ کۊهان ٚ مئن ؤ گيلان ٚ دۊرۊن ايسه ؤ سه ته رۊدسر، أملش ؤ سختسر ٚ شأرستانان جؤرا ؤ نسايي جيگایان-أ شامل به. ايشکور نسا جه قزوين ٚ ألمۊت، خۊرتاو ٚ جه تنکابؤن ؤ خۊرخۊس ٚ جه سياکل ٚ شأرستان ٚ أمرأ سامانسر دأره.[۱][۲][۳][۴][۵]

Map


جمعيت[دچينواچين]

 • بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، ايشکور ٚ منطقه ٚ جمعيت ۱۶,۳۰۱ نفر (۴,۸۷۷ خانوار) بۊ.[۶]
 1. بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، ايشکور سفلی دهستان ٚ جمعيت ۴,۸۴۲ نفر (۱,۴۴۸ خانوار) بۊ.[۷]
 2. بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، ايشکور عليا ؤ سيارستاق ٚ دهستان ٚ جمعيت ۲,۴۷۸ نفر (۷۹۵ خانوار) بۊ.[۸]
 3. بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، شۊئيل ٚ دهستان ٚ جمعيت ۳,۱۴۶ نفر (۹۳۸ خانوار) بۊ.[۹]
 4. بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، سۊمام ٚ دهستان ٚ جمعيت ۳,۳۳۲ نفر (۹۶۱ خانوار) بۊ.[۱۰]
 5. بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، کؤجید ٚ دهستان ٚ جمعيت ۹۰۳ نفر (۳۰۷ خانوار) بۊ.[۱۱]
 6. بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، ايشکور ٚ دهستان ٚ جمعيت ۱,۶۰۰ نفر (۴۲۸ خانوار) بۊ.[۱۲]

دهستانان[دچينواچين]

کيشوري تخسيمان ٚ أساس ٚ سر، ايشکور ٚ منطقه شش ته دهستان، سه شأرستان (رۊدسر، أملش ؤ سختسر) ؤ دۊ اۊستان ٚ مئن کي گيلان ؤ مازندران ايسد تخسيم بۊبؤسته:

ايشکور ٚ جۊغرافي تخسيمان
رج دهستان ٚ نام دهستان ٚ مرکز شأرستان ٚ نام اۊستان ٚ نام
۱ ايشکور سفلی زياز رۊدسر گيلان
۲ شۊئيل شۊئيل رۊدسر گيلان
۳ ايشکور عليا ؤ سيارستاق اؤرکؤم رۊدسر گيلان
۴ کؤجید کؤجید أملش گيلان
۵ سۊمام اؤمام أملش گيلان
۶ ايشکور تؤمؤل سختسر مازندران


رۊستایان[دچينواچين]

ايشکور ٚ منطقه رۊستایان:

 1. زياز
 2. آودبۊچال
 3. آسیاب‌دره
 4. آغۊزبۊن ٚ کند ٚ سر
 5. بالالام بشکست
 6. پرامکۊ
 7. پرچکۊ
 8. ترپو
 9. تواسانکش
 10. جيرکل
 11. چشان
 12. چلمانرود
 13. چمتوکش
 14. خۊراسؤن پۊشته
 15. ديورود
 16. رز ٚ گردن
 17. رۊدبارک
 18. رياب
 19. زورزمه
 20. سجيران
 21. سلجه
 22. سليمان چپر
 23. سنگ بنگ
 24. سیاه‌کشان
 25. شۊک
 26. طولای بالا
 27. طولای پايين
 28. عزت آباد
 29. عزت آباد شرمدشت
 30. فکش
 31. کاکرۊ
 32. کلاىه پألۊ
 33. کیارمش
 34. گرمابدشت
 35. گره گۊابر
 36. لام بشکست پایین
 37. ليما
 38. ليماچال
 39. ليماگۊابر
 40. مازي بۊن
 41. ميان لنگه
 42. ميلاش
 43. نرکی
 44. نىلۊ
 45. نىلۊ پۊرد ٚ سر
 46. هلوبن دره
 1. اؤرکؤم
 2. اره‌چاک
 3. آغۊزکله
 4. بازارمحله
 5. بلترک
 6. پتنک
 7. پرندان
 8. پرويزخانی
 9. پلستان
 10. پوده
 11. تلابن
 12. توکامجان
 13. جؤرده (رۊدسر)
 14. جيرده (رۊدسر)
 15. چاکان
 16. چاکانک
 17. چاکل
 18. چکرود
 19. خميرمحله
 20. درسنک
 21. درگاه
 22. دليجان
 23. دوگل
 24. زيدی
 25. سارم
 26. سرده
 27. سزرود
 28. سنگسرود
 29. سيارستاق
 30. سیاوشکوه
 31. شادراج سفلی
 32. شادراج عليا
 33. عروس محله
 34. قاضی چاک
 35. کشایه
 36. کلاىه
 37. کلرود
 38. کیاشکول
 39. گوگاه
 40. گيری
 41. لات محله
 42. لشکان
 43. لياسی
 44. ليه خانی
 45. مايستان بالا
 46. مايستان پائين
 47. محمودلات
 48. ميانرود
 49. نياسن
 50. نی دشت
 51. ولنی
 52. ویشکی
 53. ياسور
 1. شۊئيل
 2. أکبرآباد
 3. ايرمحله
 4. ايزدين
 5. اينی
 6. برگام
 7. برمکۊ
 8. بزچاله
 9. بلکوت
 10. پی اغوزبن
 11. تازه آباد
 12. تلابنک
 13. تله سر
 14. تليسين
 15. تلیکان
 16. توسه چاله
 17. توکاس
 18. چمتو
 19. حسنی کوه
 20. خانه سرک
 21. خۊراسؤن سر
 22. خورسندکلایه
 23. دتۊر ٚ سر
 24. دشتک
 25. دواب
 26. روم دشت
 27. ريسن
 28. زراکی
 29. سراورسو
 30. سرخ تله
 31. سلوکبن سفلی
 32. سلوکبن علیا
 33. سلوکبن وسطی
 34. سوخته کش
 35. شرمدشت
 36. شفیع‌آباد
 37. صمدآباد
 38. کلکاموس
 39. کوجی
 40. کیاسه
 41. گيلايه
 42. لترود
 43. لرده
 44. لسبو
 45. لیلکی
 46. مؤمن زيمي
 47. مازگاه
 48. مازودره
 49. وربن
 50. وگلخانی
 1. کؤجید
 2. استخرسر
 3. النکنگه
 4. باباجان دره
 5. تماجان
 6. خصيل دشت
 7. دیماجانکش
 8. رودبارده سر
 9. سرتربت
 10. شوله
 11. شهرسمام
 12. طارش
 13. گرمايسر
 14. متلاکۊ
 15. ملجادشت
 16. هلوچاک
 1. اؤمام
 2. آسک
 3. بويه
 4. زهون بره
 5. سياه استخر
 6. سیاه خولک
 7. سیاهکوه
 8. شیرچاک
 9. شيه
 10. کاغذي
 11. کاکرۊ
 12. کشمش
 13. کلامرود
 14. گورج
 15. لرود
 16. مربو
 17. ملکوت
 18. موسی کلایه
 1. تؤمؤل
 2. افي
 3. سپار ده
 4. کلاىه
 5. کيت
 6. لؤج
 7. ميج
 8. نارنه
 9. نداک
 10. ىازن

سربس[دچينواچين]

 1. {یادکرد وب |url=http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86 |title=اطلس فرهنگی ایران |accessdate=۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160826210916/http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86 |archivedate=۲۶ اوت ۲۰۱۶ |dead-url=yes }}
 2. {یادکرد وب|نویسنده=|نشانی=http://gilan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=75762%7Cعنوان=مرگ تدریجی یک زبان|ناشر=خبرگزاری ایسنا|تاریخ=1393|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=}}
 3. {یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=1397|وبگاه=باشگاه خبرنگران جوان|نشانی=https://www.yjc.ir/fa/news/6462980/سرزمین-عجایب-هفتگانه-در-اشکورات-گیلان%7Cعنوان=سرزمین عجایب هفتگانه در اشکورات گیلان}}
 4. {یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://www.gilantourist.ir/اشکورات/%7Cعنوان=اشکورات%7Caccessdate=۲۵ مه ۲۰۱۹|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190508140332/http://www.gilantourist.ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%7Carchivedate=۸ مه ۲۰۱۹|dead-url=yes}}
 5. {یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=1388|وبگاه=خبرگزاری مهر|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/852154/عجایب-هفتگانه-اشکورات-گیلان-بستر-مناسب-گردشگری%7Cعنوان=عجایب هفتگانه اشکورات گیلان؛ بستر مناسب گردشگری}}
 6. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
 7. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
 8. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
 9. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
 10. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
 11. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}
 12. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}