لترود

Wikipedia جي

لترود-در 56کیلومتری شهر رحیم اباد واقع شده است. از دیدنی های این منطقه میتوان به سماموس اشاره کرد و همچنین رود هایی که از این کوه سرچشمه میگیرن. محصولات این منطقه فندق-گردو-گل گاوزبون-عسل و... است. علی رقم این همه زیبایی وبرکت متاسفانه انگونه که شایسته است به منطقه رسیدگی نمیشود.