پرش به محتوا

Wikipedia:قأوه دیکؤن/باخی

Wikipedia جي

گتˇ ولگˇ میان‌ویکی[دچينواچين]

یکته کاربرؤن پیشنهاد هدأ که امه گت ولگˇ "میان‌ویکؤنه" ویشترأکونیم. شیمی نظر چی ایسه؟. می شخصی نظر اینه که دس نزنیم و هو اینگلیسی ویکیپدیا لینک وس ایسه.--ما هان (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)

می نظر اینه کی باخی زاونؤن ببؤن بیتره چون اوره جی راحت تونیم باخی ویکؤنه دس فارس بداریم.--شیخ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۲ (UTC)

می نظرم ماهانˇ مورسؤن اینه کی بئتره أمی گتˇولگه ساده بدأریم. مازندرؤنی ؤ فارسی ویکیه وأبدین. بشین اینگیلیسی ویکیه بینین چنی ساده ایسه. خلوت. فارسی ویکی هزار جور خال بنأ به انواعˇ اقسامه راهنما ؤ آموزش. اینگیلیسی ویکی همهٰ جیماگوده یکجا: Help
أمی گتˇولگ هرچی ساده‌تر ببون خؤجیرتره.
ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)
به نظر مۊ هر چیزی اول صفحه واسی وا دلیل محکم بدأری تا اؤره قرار بگیری. دسفارس منئه یکته قوی دلیل ببی. چون مثلن مۊ بأم "اسپرانتؤ"، "چینی" و "اسپانیۊلی" لینکه اؤره بنأم. بزین چند نفر امئه جی اون ٚ سر تۊنگۊلی کؤنیم که مثلن بشیم اسپانیۊلی ویکیپدیا مئن؟--ما هان (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۰ (UTC)

ولی مو یا باخی کارأکشؤن ناقلن ویکی فارسی و ویکی مازرونی مئن شونیم! --شیخ (بحث) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)

دؤنم. مۊنم خیلي فارسي ؤ مازندرؤني ویکیپدیا مئن شنم اما نوا امي راحتي واسي هچي ویکیپدیا صفحهٰ شلوغ بۊکۊنیم.--ما هان (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۲ (UTC)
أگه شیمه منظور ای کناری ستونه کی به باخی ویکیپدیاؤن لینک هدئنه، بد نیه مثلن اینگیلیسی ؤ آلمؤنی ؤ عربی ؤ فرانسه ؤ... باخی پیله ویکیپدیاؤنه خال بزنیم. گتˇولگˇ مئنم کی زازاکی ؤ مازندرؤنیه خال بزیم.
ورگ (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)
همهٰ که منئىم بنأىم. امه ملاک چي ببي؟ مثلن او ویکیپدىاؤني که 1000000 ته وانیویس ویشتر دأنن؟ Deutsch, español, français, italiano Nederlands, polski, русский, svenska, --ما هان (بحث) ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)
ماهان! گمؤن کؤنم تۊ اشتبا بىتي. کناري سۊتۊن! سمتˇراست. الؤن هي صفحه‌ مئن کي ايسأى ؤ مي پىغامه خؤنده دري ني سمتˇ راست خال بۊبؤ به باخي زوانؤن. ولي همه' کي نۊشؤن ندئنه. ۹ ته' نۊشؤن بدأ ؤ ۳۶ ته باخي زوانؤنه جيگا بدأ. || ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۵ (UTC)

ورگ، مي مۊخالفت فقط هنه شرˇ بدريخت بؤنˇ واسي ايسه. اگر اي اتفاق دنکئنه مۊ مۊخالفتي ندأنم--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)

خؤ پس مۊ چاکؤنم. || ورگ (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)

ورگ هۊ مۊشکلي که فکرشه گودم پيش بۊمأ. ىکته پيله ليست الؤن امه گتˇ ولگ مئن، سمت راست دأنيم. اينئبه ىک فکري بۊکۊنيم--ما هان (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۰ (UTC)

ما هان ، ورگ؛

اينکه أمۊ خأ اي زباني پىوندؤنه بدأريم طبيعي ايسه. ولي علي الحساب ائره بۊشؤ:
ىته جؤري نوار نأى سمتˇچپ تي اسمˇورجه. ىکته گؤزينه ايسه ترجيحات. اينˇسر تۊنگؤلى بزن بازؤن بۊشؤ ويژگي هاي آزمايشي ميئن. چند رج بيه پايين ؤ اۊ مؤرد که مربؤط به پيوندهاي زباني فشرده ايسه فعال بکۊن.(تيک بزن)
حالا شأنه ويکي فارسي مۊسؤن اي گؤزينه' پيشفرض قرار بديم که مي دس جي بر نأنه ؤ مۊ دسفارس ندأنم. شؤمؤ خأ چاکۊنين.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)
ماهان اي عکسه بىن. مئبه ايتؤ نئه. || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

ورگ فيکر کؤنم تۊ اۊ تنظيماتي که شىخ گۊنه' دأني. ولي شاىد شىخ قؤلي بۊتؤنيم اينه پيشفرض بنأىم.--ما هان (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۱۸ (UTC)

گتˇولگ[دچينواچين]

می پیشنهاد 5ته چیزه کی اگر گتˇولگ مئن بنیم خجیر بونه.

1.ویکی پدیا وانویسؤنˇتعداد

2.امان ایته پیله رج بندی خواییم کی گت ولگ سر بنیم.

3. امان خواییم کی باخی پروژه‌ن کی انکوباتر مئن ایسسن گت ولگ نئن نوشون بدیم تا همه بیدینن بشن رای هدن تا سریع خو اصلی کار را دکفه.

گیله ویکی ویکی دؤنش جیگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی نپیک ویکی وؤت ویکی جور ویکی خبر ویکی تیلمبار گتˇویکی
گیله ویکی
ویکی دؤنش جیگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی نپیک
ویکی وؤت
ویکی جور
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
گتˇویکی
گیلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گیلکی گيلکی گیلکی گیلکی

4. امان ایته ولگ خبر خواییم کی جه ویکی خبر سیوا ببه . که گت ولگ سر بنیم دقیقن مازنی ویکی موسؤن.

5. ایلجاره امره هی سو چار نفر هر روز بشیم دؤجین ببؤ تفاقؤن بینویسیم تونیم فارسی واسی ره واگردان بوکونیم. ایتو یک سال مئن بازین تونیم هر روز بیدینیم چه تفاقی دکته. --شیخ (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

شیخ؛

۱. الؤن گتˇولگˇ مئن وانیویسؤنˇ تعداده نشؤن دئنه کی برأ. او جؤر.

۲ و ۳ و ۴ و ۵. بلأمیسر، چره خأ أمی ویکی گتˇولگه هچی شولوغأکونیم؟ باخی پؤرؤژه‌ٰن کی الؤن تعطیله. هی ویکی مئنم چار نفر ویشتر نیم. خبر ؤ خارخورؤن و... چی لزومی دأنه؟

مازنی یا فارسی ویکی جا، أمی اؤلگو خأ اینگیلیسی ویکی ببون. جرگه‌بندی (کاتگوری) ؤ... هیچ موشکلیه حل نکؤنه. الؤن دئه همه چی وامتنˇ جی حل بنه. خودˇ أمه کی ببؤ کی یکته directory یا category جی أمی مطلبه بیاته بیم. همیشک وامجنیم. الؤن دئه همه جا همه چئه واجنن. یکته وامتنˇ باکس کفایت کؤنه.

توجه بکونین کی سادگی، باعث بنه خؤندنکس بتؤنه راحتتر گیلکی بنویشهٰ‌نˇ سر تمرکز بکونه ؤ بخؤنه ؤ گیج نبون.

تازه فارسی ویکی نی الؤن چن وخته أمأدره سادگی طرف.

ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)

  1. می نظر اینه قأوه دیکؤنه باخی زوانؤن پیوند هدی و گت ولگ نی غیر از انگلیسی باخی زوانؤن پیوند نی هدی.
  2. شومو گت ولگ سر قالب:ویکی‌پدیا:۶ دیا دؤجین ببؤ تفاقؤن اینه جی کارأکشئه درید ولی هیچی اون مین نیویشته نیه حتی انگلیسی ویکی پدیا نی دأنه.
  3. وانویسؤن تعداد همه زوانؤن واسی گت ولگ مین ببی انگلیسی نی دأنه. مثلا انگلیسی و سوئدی و... ویشتر جه 1000000 وانویس دأنه. ایتو!
  4. مو فکر کؤنم رج حتما خوا بداریم تمام ویکؤن خوشون گت ولگ سر رج دأنن حتی انگلیسی ویک یدیا حالئه دوتته یا سوتته چیز اون مین نأی و به هر حال نَی مثلا ایته رجؤنی کی وا بداریم گیلان ایسسه و اون مین چون ویکی گیلکی ایسسه وا خجیر ترین وانویسؤن اون مین بداریم . حالا باخی نظرؤن ننی ننی ولی حتما تی جی خوایش کؤنم این رجه بنی.
  5. می نظر اینه کی وا ایته دوجین ببؤ تاتایه‌ن بدآریم . دقیقن دؤجین ببؤ وانویسؤن موسون.تا امی خجیر تاتای‌نه اون مین بنیم مخصوصا گیلان واسی.
  6. فقط ویکی واژه خاله بنی گت ولگ سر تا کاراکشؤن بشن رای هدن تا سریع تر ای پرؤژه وا ببه و امو تونیم اون جی کاراکشیم این پرؤژه وا فعال ببی فقط هین چون امو تونیم واژه‌ن اینه مین بینویسیم و این پیله ببه و تا مثلا 15000 واژه بداری این اتو نیه که هر روز فعالیت بوکونی . ویکی امره فضا مفتی هده چره کارانکشیم هین واسی جیگا چاؤدن کولی پول هاست خوانه. این پرؤژه انکوباتر جی دربأیه و خو فعالیت شرو بوکونه راستی ایته سوال تی نظر اینه کی گیلکی چندته واژه دأنه؟؟

--شیخ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۱ (UTC) {{ویکی‌واژه}}

میانویکي لینکؤنئبه مي نظره جؤر بؤتم. دؤجین تفاقؤن خأ ایبچي ایبچي varg.com ٚ جي ترجۊمه ببي ؤ نهأ ببي ائره که خۊدت تیني اي کاره بۊکۊني. خالؤن ٚ واسي می نظر اینه که حتا اینگلیسي ویکیپدیا مئنم ني اون ٚ دۊرۊس خالبندي سر دعوا ایسه. یک نفر گۊنه معماري هۊنر ٚ خال ٚ جیر بأی ؤ یک نفر گۊنه نوا بأی!. از طرفي مۊنم مي نظر اینه که مردۊم گوگل ٚ وامۊج ٚامره یکچي دۊمبال گردنن و بزین هنن ائره پس چه نیازي ایسه خالبندي بدأریم. بۊمؤني که تي بنویشته لۊغاته مۊ منئم فهم بۊکۊنم!. دؤجین بۊبؤ تاتایي الؤنم هنأ اول صفحه مئن. ویکي واژه مئن هؤره کار بۊکۊن تا راه دکأی دئه بلامیسر. --ما هان (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۰۴ (UTC)


شیخ
۱. مو موافقم کی گتˇولگˇ کناری سوتونˇ مئن (زبان‌های دیگر) اصلˇ ویکی‌ئنه خال بزنیم. مثلن عربی ؤ اینگیلیسی ؤ آلؤنی ؤ فرانسه ؤ اسپانیولي ؤ ایتالیایی ؤ... کي البته فارسي اصلي محسوب نبنه. اما نأ خودˇ ولگˇ مئن. خالی او کناری سوتونˇ مئن.
۲. دؤجئه تفاقؤن یا دؤجئن ببؤ تفاقؤنه خأ کم-کمی چاگودن. قضیه اینه کی او تقویم انی آشفته ایسه. اونی که اینه چاگوده بو زیاد تقویم همره آشنا نبو. گیلکی مئن تاریخ‌خؤنی ایتؤره: سال، ماه، روز. مثلن: ۱۵۸۸ گیلکي، دیا ما ۱۰.
۳. أهأ! پس تی منظور اینه کی او عدده لاتیني ني بنویسیم؟ ندؤنم چره لازمه ای کار ولی بد نیه. ماهان تو بین تینی ای قضیهٰ پی بگیری؟
۴. این که یک ته کاره همه کؤنن پس أمه نی خأ بکونیم منطق دوروسی نیه. تو کی شاهین نجفی بازی دئه چره برأ؟  ;)
رج ؤ جرگه نأنعملن به هیچ دردی نخؤنه. خالی انگاره گیتن ؤ بحث بیخود واگودنه.
۵. أمه دؤجئه تاتایی دأنیم که أدأش!
۶. راجه به ویکی واژه فعلن دس بدأریم بئتره. یکته پؤرؤژهٰ من ؤ آرما سرأیت دریم کی أگه خوب پیش بشون یکته آنلاین لؤغتنامه چاکؤنیم. ویکی‌واژه به الؤن انرژی ندأنیم. الؤن بئتره هرکسه شناسنیم بأریم هی ویکیپدیا مئن کار بکونه.
ورگ (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)
وانیویسؤن ٚ عدده اینگیلیسي نۊشؤن هدیم؟! هرکي به خۊ زوان دئه. نۊدؤنم، هنده اگر اصرار دأني اینگیلیسي چاکؤنیم--ما هان (بحث) ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۲ (UTC)

به فارسی وگردأنین[دچينواچين]

بیزحمت مره ره ترجمه بؤکونین!
دؤجین ببؤ وانویسان ؟
فند ؤ لیم ؟
هسا تفاقؤن ؟
بال زأن ؟
ایلجار ؟
پاچ ؟
ممنون
Baxsad (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)

«مقاله های برگزیده»، «فن و مهارت»، «اتفاقات در جریان»، «یاری، کمک»، «کار گروهی»، «کوتاه». ایکاش اینه "گیلکي نویسي" مئن بنأبي. ولي تئبه ترجۊمه بؤدم.--ما هان (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۵ (UTC)

مرسی
Baxsad (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۱ (UTC)
باز هم ببخشید که فارسی می‌نویسم: همان‌طور که در بحث قبلی در بالای این صفحه گفته شد، سادگی صفحات اصلی و پرمخاطب ویکی‌پدیا مهم است و مخاطب در دید اول باید بتواند با مطالب ارتباط لازم را به خوبی برقرار کند.
تا مدتی پیش در ویکی مازنی هم ما سعی می‌کردیم از کلماتی استفاده کنیم که از اصالت لازم برخوردار بوده و بعضاً با فارسی فاصله بیشتری داشته باشند. این باعث می‌شد اکثراً نفهمند مثلاً «اسایی (=هسا) دکته‌ئون»، «گت ولگ» و... به چه معنایند! پس از مدتی در بحثهایی که شکل گرفت به این نتیجه رسیدیم که این شیوه خیلی نامناسب است؛ هر زبانی متحول می‌شود و کلمات وارداتی جزئی از زبان‌ها هستند. همین فارسی تا نود درصدش عربی‌ست و انگلیسی مقدار زیادیش لاتین است... آنچه مسلماً باید در اولویت دقت در نوشتار زبان‌هایمان باشد، گرامر است. (مثل شیوه خاص کاربرد حروف اضافی، مضاف، موصوف، جمع بستن و...)
به نظر من عناوین نوار راستتان هرچه ساده‌تر شود، خیلی بهترست. مثلاً چه لزومی دارد «وقایع کنونی» را از فارسی یا انگلیسی دقیق و کلمه-کلمه ترجمه کنید تا بشود واژه‌ای مهجور (برای عده‌ی کثیری) مانند «هسا تفاقؤن»؛ درحالیکه عبارتی مثل اخبار یا خبران یا... بسیار به گوش‌ها آشنا و منطبق با کاربرد آن صفحه هستند؟! یا مثلاً همین «قأوه دیکؤن» با این که هر دو کلمه‌اش با همین شکل تلفظ در مازنی هم هست، من معنیش را در دید نخست نفهمیدم! (چه برسد به شخصی که برای اولین بار با ویکی آشنا شده و قهوه‌خانه ویکی‌فارسی را هم ندیده باشد!) قطعا اگر بحث‌ها و مشورت‌ها بیشتر شوند، کلمات زیباتری می‌یابید.
البته این را هم می‌دانم که ذهن‌ها به تدریج به کلماتی که می‌شنوند عادت می‌کنند ولی ویکی‌پدیاهای کوچک و کم استقبال ما امروز نمی‌توانند آنقدر مخاطبان را پایبند خود نگهدارند که کلمات در ذهنشان ملکه شود. --محک (بحث) ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۰۸ (UTC)

محک جان با نظرت موافق هستم، باید تا جایی که میتوان به دیالوگ های مردم کوچه و بازار رجوع کرد و همان را ملاک نوشتن در ویکی قرار داد. به نظر من هم هرچه آشنایی زدایی کمتر باشد بهتر است. در رابطه با «هسا تفاقؤن» نظری نمیتوانم بدهم و تنها باید از خواننده خواست که سواد زبانی خود را بالا ببرد، اما «قأوه دیکؤن» اگر «قهوه دیکؤن» نوشته بشود بهتر است. باز نظر دوستان چه باشد.--ما هان (بحث) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)

خوشحالم که می‌بینم این ویکی بار دیگر از خواب زمستانه بلند شده؛ تبریک :) راستی خوب کاری کردید که ویکی‌پدیا:قأوه دیکؤن/گیلکی نویسی را ساختید؛ اگر پیش از ساخت قسمت‌های جدید در این بخش برای نامگذاریش مشورت شود، خیلی از دوباره‌کاری‌ها به وجود نمی‌آیند. برای بنده که تجربه داشتن چنین بخشی بسیار شیرین بوده. --محک (بحث) ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۴ (UTC)
تي دا محک جؤن. ممنۊنم تي نظر ؤ رانماىي جي.
ورگ (بحث) ‏۱۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)


أمي مأري زبان چي هيسه؟![دچينواچين]

سلام؛ ىه سوال! نأ مي پئر و نأ مي مأر وختي که کۊچئه بؤم مي همرأ گيلکي گب نزأن! در واقع فارسي گب زأن. البته الان ده گيلکي گب زننأ :)) آيا مي زبان مادري فارسي هيسه؟!

أسأ بدأ بحثء کلی تراکۊنم، آيا امرۊزه کۊدکي هيسئه گه اۊنˇ زبان مادري گيلکي بؤبۊن؟! آيا گيلکي امرۊزه زبان مادري کۊدکي هيسه؟ آيا شأنه گۊتن ده امرۊزه گيلکي زبان مادري هيچ کۊدکي نيه؟ گيلکي زبان مادري مردم گيلان هيسه ىا نأ! زبان بۊمي مردۊم گيلان؛ کمين؟ بخساد (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۴ (UTC)

بخساد مأري زوان اۊ زواني ايسه که مأر خؤ زأکه پيلأکؤنه ؤ اۊنه ناز دئنه. البته الان خيليؤن ايسن که اؤشؤنˇمأري زوان گيلکي ببه (۳۰ سال به بعد گمؤنم). کۊشتأى زأکؤن بعيد دؤنم که گيلکي گب بزنن مگر رۊستاى خىلي دۊر. هم زوان بۊمي ايسه (۳۰ سال به پاىين ) ؤ هم زوان بۊمي هم مأري زوان (۳۰ سال بۊجؤر). البته مي مأري زوان فارسيه. ؤ گمؤنم ورگ هم اۊنˇمأري زوان فارسي ببه(زيته ميئن بۊخؤنده-بۊم دأميشک). البته ده گيلکي گب زئنن مي أمرأ.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۷ (UTC)

پس مي زبان مادري فارسي هيسه. ممنۊن بخساد (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۴ (UTC)
بحث أننى اينأجي پيچيده-تره بخساد جؤن. مأري زوان أمئبه مخصۊصاً کي دۊزوانه ايسيم ايتؤ راحت تعريف نبنه. امشؤ مي سر بد جۊر شۊلؤغه. مي سر أننى خلوت بۊبؤ هنده اي بحثˇ مئن هأنم ؤ مي نظره گۊنم. اتفاقاً خؤب بحثيه مطرح بۊدي. خۊشالم کي اي بحثؤنم ويکيپديا مئن بؤدره. || ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۹ (UTC)

امی زوانون نوم ویکی‌فا مئن[دچينواچين]

user:Varg, user:Baxsad, user:AminSanaei: سلام رفقون. در ویکی‌فا نظرخواهی برای انتقال نام زبان‌های خزری به زبان‌های کاسپی/کاسپینی به راه افتاده که فکر می‌کنم علاقه‌مند باشید نظر خود را اعلام بدارید. --محک (گب) ‏۲۹ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۱ (UTC)[پاسخ]

تي دسی درد نکۊنه محکی جؤن. || ورگ (گب) ‏۱۸ جۊن ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)[پاسخ]

آیتم‌‌هایی که باید ادغام شوند[دچينواچين]

سلام در اینجا آیتم‌هایی که باید ادغام شوند را فهرست کرده که با ابزار ادغام می‌توانید آنها را در هم ادغام کنیدYamaha5 (گب) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۰ (UTC)[پاسخ]

سلام برأران وأکته نبین.مۊ هۊ پارسا هيسأم کامپيۊتر ٚ مئن هأکش وأکش گۊدم ولي مي کامپيۊتر بخساز پیدا بؤده.اگه خؤدا بخأ جه أ بجؤر گۊشي مئنن ؤ اي حيساب ٚ أمرأ شيمي خيدمت ايسأم ممنۊن.(دۊرگ.؟!) (گب) ‏۲۱ جۊلاى ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۶ (UTC)[پاسخ]

سلام پارسا جؤن؛ دمت أن گرم. سۊالي چيزي دأشتي تؤني خۊدم أجي بپۊرسي. --پیرشرفشاه (گب) ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۷ (UTC)[پاسخ]

ممنۊنم جؤن(دۊرگ.؟!) (گب) ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۴ (UTC)[پاسخ]

Global ban proposal for Musée Annam[دچينواچين]

Apologies for writing in English. لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید There is an on-going discussion about a proposal that Musée Annam be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Musée Annam on Meta-Wiki. با تشکر! NguoiDungKhongDinhDanh (گب) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۲ (UTC)[پاسخ]

Introducing Adiutor Project[دچينواچين]

Dear fellow Wikimedia enthusiasts, we are excited to introduce the Adiutor Project, an initiative aimed at enhancing the Wikipedia editing experience! Adiutor is a user-friendly gadget designed to simplify various tasks for Wikipedia editors, making editing easier, faster, and more enjoyable. From creating deletion requests to conducting copyright checks, Adiutor streamlines repetitive processes, giving you more time to focus on creating valuable content for the community. If you're interested in using Adiutor on your local wiki, we'd love to hear from you! Drop us a message here or reach out to us with your Wikimedia community details. Let's collaborate to bring Adiutor to your language and wiki! Join the Adiutor Project, and together, let's make Wikipedia editing a more efficient and rewarding experience! For any questions or to express your interest in bringing Adiutor to your local wiki, feel free to contact us, you can also join our telegram group - we're here to support and work together with you! Looking forward to your enthusiastic participation! Vikipolimer (گب) ‏۶ آگؤست ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)[پاسخ]

تالشی ویکی‌پدیا[دچينواچين]

سلام. تالشی ویکی‌پدیا سایت تاسیس بوه. این آدرس tly پیشوند جه ایسه. لطفاً گت ولگ مین اینه آدرس عوض کنین. محک (گب) ‏۲۳ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۲ (UTC)[پاسخ]