گتˇ ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از گت ولگ)
واز بکون به: گردسن، واموج
گيلکي ويکيپديا


أىأ ويکيپديا رها دانشنامه ايسه. گيلکي ويکيپديا مئن تا هسا ۶٬۰۰۳ تا ولگ چاگۊده بۊبؤسته. گيلکي ويکيپديا خۊ کارأ ۱۵۸۰ ديلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأىته. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن ىعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکي ويکيپديا' پیلاکۊنید. باخيˇ کارگيرؤنˇ همره ايلجار بۊکۊنيد؛ أگه سؤالي دأنين، تينين بشين گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن واپۊرسين تا باخيˇ ويکيپديا یاورؤن ؤ کارگيرؤن شمره آؤجا بدئن.


دؤجئه وانیویس

حوسئن محجوبی

حوسئن محجوبی

حوسئن محجوبی، یک‌ته پیله نققاشه که 1503، دیا ما پنجوم، لاجؤنˇ مئن به دونیا بمأ. حوسئن محجوبی، خو نققاشی لیسانسه، تئرانˇ دانشگا مئن، سال 1533 هنرهای زیبا دانشکده جی هیته. محجوبی مأر، یک‌ته قدیمی لاجؤنی خانواده جی بو و اینˇ پئرˇ شوغل ای بو که گالشؤنˇ همأ خرید و فوروش بکونی. بعدن کوللی زمینه ببرده چیی‌کاری جیر و چیی‌کاری‌ام گود. حوسئن محجوبی خانواده، ده ته زأک (چار ته لاکو، شیش ته ریکه) بؤن.

تحصیلات

هشت ساله کی بو، بوشؤ حقیقتˇ دبستان. خودش گونه: «اوّلی سال، کلاسˇ زأکؤن پنجا-شصت نفری بو و زورازوری هر نیمکتˇ سر چار یا پنج نفری نیشتیم. نشأست تام‌تومأزه نیشتن. یک دم نبو که یک نفرˇ دس و لگ نگنی تأ. مشق نیویشتنˇ زمت کی بنأ بو، مصیبت داشتیم. ده ته کیتاب و دفتر بانی ده ته دس که خاست نیمکتˇ سر، معلمˇ تکلیفه انجام بدی.»

دبستانه تنمأ گوده پسی، بشؤ دبیرستان، منتصرالملکˇ مدرسه. اینˇ دبیرستان، 1519 تا 1524 طول بکشه. دبیرستانˇ مئن نققاشی این‌ئبه جددی‌ترأ بؤ. اینˇ خوشنویسی معللم، آقای مؤخممر اینه تشویق بوده و چن زمت بعد، يک‌ته نققاشˇ همأ آشنا ببؤ به نام حبیب مأمدی کی شوروی مئن نققاشی درسه بخؤنده بو. ای تفاق باعث ببؤ کی محجوبی ویشتر و حرفه‌ای‌تر نققاشی همأ آشنا ببون و چون خاست از نظر مالی و پولی‌ام موستقلأ بی، تابلؤنویسی و طراحی مئنأ نی پیشرفت بوده.

سال 1524، حوسئن محجوبی شنه تئران و خو متوسطه درسه، البؤرزˇ دبیرستانˇ مئن ادامه دئنه.

طبیعی رشته مئن دیپلؤم هیته پسی (1528)، هنرهای زیبا دانشکده کنکورˇ مئن شرکت بوده و نققاشی رشته مئن قبولأ بؤ. خودش راجه به خو دانشگا شؤن گونه: «می پئر دوس داشت کی مو طبیعی رشته‌ٰنˇ مئن درس بخؤنم. وختی بده که نققاشی قبولأ بؤم مأ نصیحت بوده که نققاشی تئبه آؤ و نؤن نبنه و می جی بخاسته که نققاشی همره، یک‌ته دیگه کارم یاد بگیرم. منأ نی اینˇ نصیحته گوش بدأم و هو اوّلی سالˇ می دانشجویی، می نققاشی کلاسؤنˇ دیمه، معماری کلاسؤنˇ مئنأ نی شؤم. سال 1532 که تئرانˇ شهرداری خاست تئرانه وضعیته سر و سامؤن بدی، خئلی کسؤنه شهرسازی رشته مئن استخدام بوده، از جومله چن‌ته فرنگی‌یه. ای فورصتی ببؤ کی منم تئرانˇ شهرداریˇ شهرسازی سازمانˇ مئن استخدام ببوم.» محجوبی سال 1533، نققاشی رشته مئن، دانشگا جی فارغ‌التحصیل بنه...دۊمباله

جرگه'ن

امرۊ...

دؤجئه تاتاىي

صفی آبادˇ کاخ. صفی آباد كاخ ایته کوه جور نها که او کوه موشرف ایسه به بهشهر. ا كاخ جی جومله تاریخی بناهان صفويه دوره‎ ایسه كه قاجار دوران مئن به علت بی توجهی به كلی ویرانا بو ، ولی در عهد پهلوی با رضاشاه دستور ، با هو اوسلوب و ويژگی معماری صفوی عصر دوبارده چاگوده ببو.ا دوره مئن هتویی اونه قدیمی محراب كه به مرور زمان خراب و مسدودا بو ، دوبارده بازسازی ببو.

کاسپي زوانؤن