گت ولگ

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۵٬۷۷۱ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

یولیسیس گرانت

يوليسيس سايمن گرانت (1885-1822 م. 1459–1396 گیلکی) آمريكا هیجدهؤمی رئيس‌جؤمور بو. گرانتˇ اصلی نام هيرام بو. اون 27 آوريل 1822 اؤهايؤ مئن ايتا سوتالˇ كؤگا مئن بيچه ببوسته. اونˇ پئرˇ نام جئس روت گرانت و اونˇ مارˇ نام حنا سيمپسون بو. گرانت 22 آگوست سال 1848 جولی دنتˇ امره ازدواج بوگوده.

اون خو جوانی زمات بشؤ حشرومايه‌دار (ارتش)ˇ دورون و آمریکا و مکزیکˇجنگˇ مئن خدمت بگوده و آمریکا داخلی جنگˇ مئن آمريكا چكنه بوبوسته و شا گوفتن كی ا جنگˇ دورون، پيله نقش آمريكا پيروزی مئن داشتی. سال 1864، اؤرلندˇ عملياته ضدˇ نسايیئن سراگيفته كی ايتا خونی و چتين عمليات بو و پور كسان بكوشته بوبوستيد. گرانت بِتانسته شورشيانه دشكنه و اوشانˇ پايتخت، ریچمونده بنه‌بر (موحاصره) بکونه و بگیره و ژنرال رابرت لی نسايیئنˇ چكنه، ژنرال گرانته تسليم ببؤسته و آپوماتوكس دادگاه مئن دادگاهی بوبوسته. ژنرال گرانت ايتا جؤموری‌خا بو و خوره رياست‌جؤموری واستی كانديد بگوده و سال 1868 م آمريكا رئيس جؤمور ببوسته و سال 1872 هنده دؤجين ببوسته. اون خو رياست جؤموری مئن، پانزدهؤمی لايحه (سياهانˇ حقˇ رای) کؤنگره مئن تصویب بگوده و سياهانا حقˇ رای فدا. و هتويی كوكلاس كلانˇ تشكيلاتˇ امره مقابله بوگوده و اوشانˇ تشكيلاته فگوردانه.

گرانت آمریکا تاریخ میان ،ایتا آدم و شخصیت دوگانه و مرموز ایسه. جوانی میان هم خو شغل و کار سر و هم حشرومایه دار میان ناموفق بو. ولی آمریکا داخلی جنگ میان ، طی چهارسال بِتنسته بوجورترین سطح فرماندهی ، آمریکا مایه دار میان فرسه و آمریکا مایه دار چکنه بوبوسته. و سال 1865 میان آمریکا گرانتˇ رهبری امره بِتنسته شورشیان دَشکنه و جنگ دورون پیروز بوبوسته. گرانت دو دوره آمریکا رئیس جومور بو و پور مورخان بوگوفتید کی اونه ریاستˇ دوران ، فاسدترین دوره آمریکا تاریخ میان ایسه. ولی گرانتˇ معاصرانˇ نظر و همچنین خود گرانتˇ خاطرات دورون کی بینیویشته ، شأ گوفتن گرانت دارای شخصیت قوی و موحترم ایسه...دومباله

امرو...

امرو: جمعه، [[خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «[» گیلکی]]، ۲۳ اسفندار (۳۱ ژوئیه سال ۲۰۱۵)

الگو:ویکی‌پدیا:۲۳ اسفندار دؤجین ببؤ تفاقؤن

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن