گت ولگ

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
گيلکي ويکيپديا


أىأ ويکيپديا رها دانشنامه ايسه. گيلکي ويکيپديا مئن تا هسا ۵٬۷۸۲ تا ولگ چاگۊده بۊبؤسته. گيلکي ويکيپديا خۊ کارأ ۱۵۸۰ دىلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأىته. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن ىعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکي ويکيپديا' پیلاکۊنید. باخيˇ کارگيرؤنˇ همره ايلجار بۊکۊنيد؛ أگه سؤالي دأنين، تينين بشين گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن واپۊرسين تا باخيˇ ويکيپديا یاورؤن ؤ کارگيرؤن شمره آؤجا بدئن.

دؤجین بۊبؤ وانیویس

کورقوقو

کورقوقو، لاجؤن، سرچشمه دیهاتˇ جنوب، شؤپرچالˇ غارˇ دورˇور.

كورقوقو یا جوغد یا شؤجوغد (اينگليسی: Owl) ايتا شكاری مورغ (پرنده) ايسه و ۲۰۰ گونه امره كلˇ دونيا میان (جغرزˇ قطبان) کرا زندگی كونه. اوشانˇ خوراک چيچير، گرزه (موشگنجِوانی و گوزگا ايسه و برخی كورقوقویان ايسائيد كه سوف هم شكار كونيد. كورقوقو ايتا مورغ ايسه كه پهنˇ ديم و كوچی توكˇ امره شناس ايسه و هتويی شناخته بوبوسته كه تنهايی زندگي كونه. ا مورغˇ ايشتاوستن پور قوی ايسه.

تنˇ شكل

همه كورقوقویانˇ نژادˇ ميان، اوشانˇ ديم گرده و ايتا نوع كورقوقو، تيلمبار كوره ايسه كی اونˇ ديم، قلبˇ شكله مانه.

كورقوقویان تانيد خوشانˇ گردنه ۲۷۰ درجه واگردانيد (۱۳۵ درجه جه هر وَر)، اوشانˇ چوم دوربينˇ مانستن ايسه كی خوروم-خوروم خوشانˇ دورˇوره فاندريد و ا قودرته داريد كه گومار و كمسو جيگا مئن خوروم بدینید و شكار بوكونيد. كوچترين كورقوقو، پاچˇ كورقوقو، (Elf Owl) ايسه كه ۳۱ گرم اونˇ وزن و ۱۳/۵ سانيتیمتر اونˇ درازیه.

امرۊز...

امرو: چهارشنبه، ۱۵۸۹ گیلکی، نؤرۊز ما ۲۶ (۲ سپتامبر سال ۲۰۱۵)

هلئه هيچ مؤناسبتي علاوه نۊبؤ.

دؤجین بۊبؤ تاتاىي

انزلی موج شکن، موج شكنان زير نظر دو نفر روسی مهندس به ایسمان علی اف و پلاناتوف چاگوده ببوسته و ا بنای عظيما تيرای چوبی رو كه در دريا كف به رديف بکوبستده، چاگوده ببوسته.

کاسپیئني زوانؤن