گت ولگ

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۵٬۷۵۶ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

سامورایی (侍) یا بوشی ژاپونی جنگجو نام ایسه. سامورایی لوغت فگیفته بوبوسته جه سابورای کی اونه معنی لوغت یعنی کسی خدمتا گودن. تارئخ میان ایتا طبقه خاص ژاپون جامعه میان بید. و تا قبل سال 1868 (میجی دوره آغاز) ایتا جرگه جه خلابرا ژاپون میان بید. سامورایی اول بار سیاسی هرج و مرج زمات میان (1573-467) موهم بوبوستید. اَ زمات میان ژاپون اورشین و هش پرکه بوبوسته بو. و هر کی خوره ، ایتا صارا میان حکومت گودی. اَ تارئخی دوره میان، ژاپون دورون پور جنگانی اتفاق دکفته و نیاز به سامورایین ویشترا بوسته. و سامورایین قوت بیگیفتید. قرن دوازدهم میان ، دو تا کوگا ژاپون دورون قودرت دشتید. ایتا تایرا کوگا و اویتا میناموتو کوگا نام دَشتید. اَ دوتا کوگا ویشتر ژاپون صارای مالک بید و دِه کوگاهانه امره پور جنگ بیگیفتید. سال 1192 میان، میناموتو یوریتومو موفق بوبوسته ایتا سیاسی قودرت بدست باوره و شوگون جاجیگاه خوره چکونه. یوریتومو کاماکورا سلسله تاسیس بوگوده و اونه فرمانروایی کل ژاپون میان آغاز بوبوسته. یوریتومو حکومت دورون ، قودرت و مناصب سامورایین دست دکفته و اوشان ژاپون جامعه میان قوت بیگیفتید. قرن شانزدهم میان، تویوتومی هیده یوشی (1537-1598) شوگون بوبوسته. وی پور جنگان دورون پیروزا بوسته و خو رقیبان دشکنه و همه کوگاهانه فوگوردانه و ژاپون ایجایی وجود باورده. وی ایتا طبقاتی نظام وجود باورده و دستور بدا فقط سامورایین تَنید خوشانه شمشیرانه بدارید. سابقه زمات ، وختی جنگ نوبو و صلح و آرامش بو سامورایین کشاورزی یا گاکلف کار گودید. هیده یوشی بوگفته کی سامورایین دو راه ویشتر نرید. یا کشاورز ببید یا سامورایی بمانیدو هیده یوشی ، سامورایین فرمان بدا کی یا کشاورزی و بجارکار بوکونید یا اگر تصمیم بیگیفتید سامورایی بِبید قلایان و کله بستان دورون، خلابران (سامورایین) امره زندگی بوکونید. هیده یوشی قانونی وضع بوگوده کی فقط سامورایین تَنستید خوشانه امره شمشیر بدارید. اَ طبقاتی نظام کی هیده یوشی چگوده ، توگوگاوا ایاسو زمات قوت بیگیفته.

ادو دوره میان (1603-1867)، سامورایین، ژاپون جامعه میان ، جاجیگاه خاص و موهم بوبوسته. قبلا ایتا سامورایی ، کشاورزی ، پیله وری یا بازار مجی گودی. سامورایین همه تان ایتا کله بست یا قلا دورون زندگی گودید و اوشانه ارباب و چکنه اوشانه دس اوکوف بج فدایی. باخی سامورایین ایسا بید کی ارباب یا چکنه نَشتید. اوشانه دوخادید رونین. اَ جرگه کی اوشانه نام رونین بو ادو دوره میان پور مشکل وجود آوردید و آشوب و جنایت گودید. بعد سکی گاهارا جنگ کی توگوگاوا کوگا پیروز بوبوسته و بِتنستید خوشانه رقیبان دَشکن بدید. ژاپون 250 سال صلح میان دوارسته و توگوگاوا کوگا واستی دوشمن و رقیب نیسا بو و همه تان جوخوفته بید. هنه واستی جنگستن اهمیت و مبارزه چم کم بوبوسته. پور سامورایین سیاستمدار ، معلم و بازیگر بوبوستید. وختی میجی دوره فرسه و فئودالیسم، ژاپون میان خاتمه بیگیفته ، سامورایی همیشک واستی ژاپون جامعه میان دیمه بوبوسته...دومباله

امرو...

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن