أجديها

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

أجديها ايته أفسانه‌اي مؤجۊد ايسه کي ويشتر فرهنگان ؤ مليتانˇ مئن رائج ايسه ؤ أفسانه'ن مئن ايته ويجکˇ جيگا دره.

أجديها تاتايي، جه فردريش جاستين برتۊشˇ بکشه'ن

تؤصيف[دچينواچين]

أجديها جه مأرۊفˇ أفسانه‌اي ؤ اؤسطۊره‌اي مؤجۊدان ايسه کي گلف بيده بۊبؤسته کي ايته فرهنگ ؤ مليتˇ مئن جه أ مؤجؤد گبي نمانه. أجديها ايته پيله حىوان ايسه کي اۊنˇ ظاهر خزنده'ن مانه ؤ ويشتر داستانانˇ مئن تانه پرواز بۊکۊنه ؤ خۊ دهان جه تٚش تاواده. خۊرخۊسي فرهنگˇ مئن أجديها ايته منفي شخصيت دره ؤ ويشتر زمات ايته بدذاتˇ حیوان تؤصيف به کي خأىه آدمان-ه أذئت بۊکۊنه ولي خۊرتاوˇ کشورانˇ فرهنگˇ مئن برعکس خۊرخۊس، أجديها ايته مقدسˇ مؤجۊد ؤ پاکي نماد ايسه کي پۊر دانيش ؤ معرفت دره ؤ جه ماورايي قۊدرت برخؤردار ايسه.

أفسانه'ن ؤ دابانˇ مئن[دچينواچين]

أجديها جانوري ايسه کي دئبارˇ دابانˇ مئن ايجائي ويراني نماد ؤ آبادي نماد ني بۊ.

دئبارترين تاتايي أجديها جه، بابلˇ دروازه سر کي پرگامؤنˇ مۊزه دۊرۊن نهأ

بابِليانˇ تمدنˇ مئن، أجديها جهانˇ شرۊع أمرأ مرتبط بدانسته بۊبؤسته. بابلˇ أفسانه مئن، تياماتˇ الهه کي ايته أجديها ؤ ظلمˇ نماد بۊ، مردۊک اۊن-ه بۊکۊشته ؤ ظلم ؤ بدي اۊنˇ مردن أمرأ تۊمامه بؤسته.

أجديها مجسمه، سنگاپۊرˇ مئن

دئبارˇ مصرˇ مئن، مردۊم رۊخانانˇ طغیان-ه أجديها أمرأ مرتبط دأنستيد. چینˇ مئن أجديها ايته مقدسˇ حىوان ايسه ؤ خأىليان اۊن-ه پرستيدي ؤ وارشˇ نماد محسۊب به. أجديها چينيانˇ ويشترˇ جشنانˇ مئن ني حضۊر دره.

أجديها تينار أفسانه‌اي مؤجؤدي ايسه کي تۊمام دابان ؤ مردۊمانˇ أفسانه مئن ايته ويجکˇ جيگا دره ؤ جه آمريکا ؤ اۊرۊپا کلسيا تا آسیا خۊرتاو شأ اۊن-ه دئن.

فرهاد عسکري کي ايته محقق ؤ فیلسۊف ايسه گه کي أ مؤجۊد داميشکˇ زمات، واقعا زيوش گۊدي ولي نأ أتؤ کي أفسانه'ن ؤ داستانانˇ مئن تؤصيف بۊبؤسته، ولکي ايته پيله لانتي ظاهرˇ أمرأ ىاته بؤستي.

سربس[دچينواچين]