پرش به محتوا

مؤرتال کؤمبأت

Wikipedia جي
مؤرتال کؤمبات

مؤرتال کؤمبأت (اینگیلیسی: Mortal Kombat) ایتا سری ویدویی بازی ئن ایسه کی أولین دفعأ سال ۱۹۹۲ میلادی مئن ، توسط شرکت میدوی گیمز چگوده بوبوست. مؤرتال کؤمبأتˇ بازی سبک ، اکشن و مبارزه تن به تن ایسه.

اۊنه سبک بازی ویشترین حالت خشونت و خونریزی نیشان دیهه. أ خشونت بازی دورون ، اجرای فن فتالیتی (اینگیلیسی: fatality) أمره به اوج فأرسه. فتالیتی آخرین فنی ایسه کی ایتا مبارز وختی بتأنسته خو حریف دشکن بده بصورت تترج خو حریف ضربه بزنه. یا ایتا فن خشن و عجیب أمره خو حریفأ دورسانه. مؤرتال کؤمبأت بازی ئن ، هم بصورت دو بعدی و هم سه بعدی چگوده بوبوست. مؤرتال کؤمبأت بازی رو ، موختلفه کمیک داستانان ، انیمیشن و فیلم و سریال چگوده بوبو و ایتا جه موفق ترین فرنچایز جه ویدویی بازی ئن مئن ایسه. وارنرˇ برارانˇ کمپانی سال ٢٠٠٩ مئن، مؤرتال کؤمبأتˇ حق امتیازه ، شرکت میدوی گیمز ورشکستی پسی بیهه.[۱]

بازی داستان[دچينواچين]

مؤرتال کؤمبأت ˇ اولی سری ، Earthrealm یا زمین مئن ایتفاق دکفه. هفت تا مبارز به دلایل موختلف مؤرتال کؤمبأتˇ تورنومنت مئن شرکت کونید. أ زمأت مئن شائو کان ، خارجی دنیا یا Outworld امپراتور تصمیم بیگیفته کی Earthrealm صارای فوتورکه. رایدن ، طوفانˇ خدا و زمینˇ محافظ سه تا خۊ خۊرۊم مبارزان بنام لئو کانگ ، جانی کئج و سونیا بلید دوخانه تا تورنومنت مئن مبارزه بوکونید. اوشانه برم هنه کی زمین و خوشانه آزاتی تضمین به ، اگه بتأنید قهرمان بیبید. تورنومنتˇ آخربسر ، زمینˇ مبارزان پیروزی أمره خاتمه بیگیفت و لئو کانگ مؤرتال کؤمبأتˇ قهرمان بوبوست. مؤرتال کؤمبأتˇ دومی سری مئن چندته تازه کأرکتر بازی مئن إضافأ بوسته و اۊنه داستان ، قبلی نسخه لبله ایسه. شائو کان تصمیم گیره انتقام خو شکست خوردن بیگیره و أی دفعأ تورنومنت به میزبانی خارجی دنیا یا Outworld ایسه و لئو کانکˇ قهرمان خو دس برار کونگ لائو و باخی زمینˇ مبارزان أمره، خارجی دنیا ور شیدید و ایبار دئه شائو کان ، لئو کانگ جولو فینالˇ مبازره مئن دشکن خوره.[۲]

کأرکتران[دچينواچين]

بأضی مؤرتال کؤمبأتˇ شخصیتان و کأرکتران ، ویشترین حضورأ موختلفه نسخه ئن دورون دأرید. هنه وأسی اصلی شخصیتان ، بازیه مئن ایسید. شخصیتانی کی ویشترین حضورأ دأشتید شأ جه باراکا ، سایرکس ، إرمأک ، فؤجین ، جئد ، جکس ، جانی کئج ، کئسی کئج ، کابال ، کئنؤ ، کنشی ، کینتارؤ ، کیتانا ، کؤنگ لائو ، گؤرؤ ، لی می ، لئو کنگ ، میلینا ، مؤتارو ، نایت وؤلف ، نؤب سایبات ،کؤان شی ، رایدن ، ربتایل ، رئین ، إسکؤرپیؤن ، سکتؤر ، شانگ سؤنگ ، شائو کان ، شیوا ، شینؤک ، سیندل ، إسکارلت ، إسمؤک ، سؤنیا بلید ، إسترایکر ، ساب زیرؤ و تانیا نام بردن. اوشان مئن بأضی جه زمینˇ آدمان و سایبورگان(نیمه آدم و نیمه ربات) ، بأضی خۊرۊم و مضرˇ خدایان ، بأضی ده آؤت ورلد ˇ (اینگیلیسی: Outworld) ساکنان حضور دأرید. چندته قهرمان و بیجˇ شخصیت جه دی سی یونیورس (اینگیلیسی: DC Universe) ، بصورت کأرکتر میهمان ، مؤرتال کؤمبأت ، دی سی دنیا جؤلؤ (اینگیلیسی: Mortal Kombat vs. DC Universe)، نسخه مئن إضافأ بوسته. اوشان مئن شأ جه فردی گروگر جه خیابانˇ المˇ شبˇ فوخوس (اینگیلیسی: A Nightmare on Elm Street) ، گراتوس جه جنگˇ خدا (اینگیلیسی: God of War) کی فقط پی إس تری کنسول وأسی چگوده بوبوست ، جیسؤن ورهیز جه سیزدهمˇ جومأ (اینگیلیسی: Friday the 13th) ، زنؤمؤرف (اینگیلیسی: Xenomorph) جه ایتا مجموعه تلویزیونی بنام بیگانه ، چرمی دیم (اینگیلیسی: Leatherface) جه تگزاس مئن اره برقی أمره کوشتن ، ترمیناتؤر (آرنؤلد شوارزنگر بازی أمره جه ترمیناتؤرˇ شخصیت اصلی ، آهنی پؤلیس یا رؤبؤکاب ، جان رمبؤ ، جؤکر و پیس میکر (اینگیلیسی: Peacemaker) شأ نام بوردن.

مؤرتال کؤمبأتˇ تریلوژی کأرکتران

کأرکتران ویژگی[دچينواچين]

 • ساب زیرو (Sub-Zero): ایتا جه اصلی ترین مؤرتال کؤمبأتˇ کأرکتران ایسه. اونه اصلی نام بی هان و ایتا نینجا ایسه. اون تأنه خو حریفانˇ سمت یخ فوداره و وختی بچاستیدید ، اوشانه ضربه بزنه. ساب زیرو جه اولین مؤرتال کؤمبأت بازی مئن حضور دأشتی و ایتا توطئه دورون ، بدس إسکؤرپیؤن کوشته بوبوست. ساب زیرو خو مرگˇ پسی ایبار ده به ظاهر ایتا روح بنام نوب سایبات به زندگی واگرده.
 • إسکؤرپیؤن (Scorpion): ایتا جه هفت شخصیت اصلی بازی ایسه کی مؤرتال کؤمبأت یک دورون حضور دره. إسکؤرپیؤن همه تانه مؤرتال کؤمبأتˇ نسخه هان دورون ایسا و ایتا جه معروفترین کأرکتران ایسه. اونه چم کار گودن بل أمره ایسه و اونه اصلی چم لافند ایگادن خو حریفان سمت ایسه.
 • رایدن (Raiden): ایتا جه اصلی ترین مؤرتال کؤمبأتˇ کأرکتران ایسه و جه بازی اولین نسخه مئن حضور دأشتی. رایدن ، زمینˇ محافظ ایسه. اۊنه ظاهر و شکل جه رایجین (ژاپؤنی طوفان ˇ خدا) بیگیفته بوبوسته. اۊنه چم گؤرخانه زئن ایسه و ایتا پیشدار أمره تأنه خو دشمنان ضربه بزنه.
 • جانی کئج (Johnny Cage): ایتا آمریکایی مبارز و بازیگر کی اونه وظیفه محافظت جه Earthrealm ایسه. جانی کیجˇ کأرکتر جه ژان کلؤد وندام بلژیکی بازیگر و رزمی کار بیگیفته بو. اۊن سونیا بلیدˇ همسر و کیسی کئجˇ پئر ایسه.
 • سؤنیا بلید (Sonya Blade): اولی زنانه کأرکتر ، مؤرتال کؤمأت ˇ بازی مئن ایسه کی چگوده بوبو. سؤنیا ایتا آمریکا مایه دارˇ افسر و ایتا عضو جه ویژه جرگه ایسه. اۊن جانی کیجˇ گیشبر ایسه.
 • لئو کنگ (Liu Kang): ایتا چینی مبارز و جه رایدنˇ یاران ایسه. اۊنه چم شائولینˇ کونگ فو و جیت کاندو ایسه. اۊنه کأرکتر جه برۊس لی بیگیفته بوبو و اۊنه مأنستن خو حریفا أمره مبارزه کونه. اولی بازی سری مئن ، لیو کانگ توسط رایدن دوجین بوبوسته کی تورنومنت مئن مبارزه بوکونه. اۊن بتأنسته خو قهرمانی أمره ، زمین یا Earthrealm جه نابودی ساق جیویزانه.
 • کئنؤ (Kano): ایتا بیجˇ کأرکتر جه مؤرتال کؤمبأتˇ اولی سری مئن ایسه. اۊن ایتا مزدور و آدم کش و سردسته سیا اژدها جرگه ایسه. اۊن شائو کان فرمان اجرا و اۊنه گبان کوش کونه. اۊنه دشمنان سؤنیا بلید و جکس ایسید و ناجه دره کی اۊشانه بوکوشه. کئنو نصفˇ دیم سایبورگ ایسه و ایتا لیزری چوم دره کی تأنه خو حریفان آسیب زنه.
 • جکس(Jax): ایتا جه معروف ترین مؤرتال کؤمبأتˇ کأرکتران ایسه. جکس آمریکا وِیژه جرگه نیروهانˇ سرکرده ایسه. جکس سؤنیا بلیدˇ فرمانده ایسه و اونه یاور دیهه. اۊنه اصلی دشمن کئنو ، سیا اژدها جرگه سردسته ایسه. جکسˇ ویژگی اصلی هنه کی دو تا آهنی دس دره و اۊنه چم هنه کی خو آهنی دستان أمره خو حریفان توشک أمره دورسانه.
 • شائو کان (Shao Kahn): خارجی دنیا یا Outworld امپراتور ایسه. اۊن ایتا حاکم بی رحم و قورقوشوم ایسه و ناجه دره کی سایر دنیا هان فوسینه. شائو کان ایتا پیله پتگ دره و اۊنه چم هنه کی خو پتک أمره خو حریفان دورسانه. شائو کان تورنمنتˇ غول آخر ایسه و هرته مبارز کی بتأنسته به نهایی مبارزه فأرسه ، شائو کان أمره وا مبارزه بوکونه. مؤرتال کؤمبأتˇ اولی سری مئن ، شائو کان حضور نأره ولی بازی داستان مئن اشاره بوبوسته کی اگه فینال دورون پیروز ببه ، تأنه Earthrealm دنیایه بدس آوره و کنترل بوکونه.
 • میلینا و کیتانا: دوتا دولوبه (دوقلو) خواخۊر و زنانه نینجا ایسید. میلینا نقاب و لباس صورتی یا چورنیلی دوکونه و ایتا سه شاخˇ چاقو بنام سای خو دست دورون دره. اونه خواخۊر ، کیتانا آبی لباس دوکونه و ایتا بادبزن دره کی اۊنه پلکان آهنی تیف أمره چگوده بوبو.

بازی داستان[دچينواچين]

مؤرتال کؤمبأتˇاولی سری ، Earthrealm یا زمین مئن ایتفاق دکفه. هفت تا مبارز به دلایل موختلف مؤرتال کؤمبأتˇ تورنومنت مئن شرکت کونید. أ زمأت مئن شائو کان ،خارجی دنیا یا Outworld امپراتور تصمیم بیگیفته کی Earthrealm صارای فوتورکه. رایدن ، طوفانˇ خدا و زمینˇ محافظ سه تا خو خوروم مبارز بنام لئو کنگ ، جانی کئج و سونیا بلید دوخانه تا تورنومنت مئن مبارزه بوکونید. اوشانه برم هنه کی زمین و خوشانه آزاتی تضمین بوکونید اگه بتأنید قهرمان بیبید. آخربسر تورنومنت ، زمینˇ مبارزان پیروزی أمره خاتمه بیگیفت و لئو کنگ مؤرتال کؤمبأتˇ قهرمان بوبوست. مؤرتال کؤمبأتˇ دومی سری مئن چندته تازه کأرکتر بازی مئن إضافأ بوسته و اونه داستان ، قبلی نسخه إدامه ایسه. شائو کان تصمیم گیره انتقام خو شکست خوردن بیگیره و أی دفعأ تورنومنت به میزبانی خارجی دنیا یا Outworld ایسه و لئو کانکˇ قهرمان خو دس برار کونگ لائو و باخی زمینˇ مبارزان أمره، خارجی دنیا ور شیدید و ایبار دئه شائو کان ، لئو کنگ جولو فینال مبازره مئن دشکن خوره.

سال ۱۹۹۵ˇ اوایل ، مؤرتال کؤمبأتˇ سومی نسخه ، آرکئدˇ کنسول وأسی منتشر بوبوست. مؤرتال کؤمبأتˇ سومی نسخه ، بازی گیم پلی ارتقا بیگیفته و چندته تازه کأرکتر إضافأ بوستید. ایپچه بعد چندتا خانگی نسخه جه أ بازی رو چگوده بوبوست و بازی گرافیک و چم زئن پیشرفت بوگود. مؤرتال کؤمبأتˇ سه ، مورد استقبال قرار بیگیفت و هواخواه زیاد دأشتی. أ نسخه بازار مئن پور فروش بوگوده. أ نسخه ایبار ده آپدیت بوبوست و ایتا نسخه بنام اؤلتیمئت (اینگیلیسی: Ultimate Mortal Kombat) منتشر بوبوست. أ نسخه مئن کأرکتران کیتانا ، ربتایل ، جئد ، إرمأک ، میلینا و إسکؤرپیون کی نسخه سه مئن غایب بید ، بازی مئن واگردستید. چندته متفرقه ویژگی به بازی نی إضافأ بوبوست. بازیکنان تأنید کی حالت دو به دو و یا هشت نفر مبارزه دوجین بوکونید. أ شرایط مئن ، هر ته بازیکن تأنه چندتا کأرکترأ دوجین بوبوسته ایتا مبارزه مئن ، تترج استفاده بوکونه.[۳] سال ۱۹۹۶ مئن ، دومی آپدیت مؤرتال کؤمبأتˇ سه به نام مؤرتال کؤمبأتˇ تریلؤژی موختلفه کنسولˇ بازیئن ؤاسی (پی إسی وان ، نینتندو ۶۴ و سگا سأترن وأسی بازار مئن اؤسی بوبوست. سال ۱۹۹۷ مئن ، اولی سری جه ماجراجوی نسخه جه مؤرتال کؤمبأتˇ بازی بنام مؤرتال کؤمبأتˇ افسانه (اینگیلیسی: Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero)چأگوده بوبوست. أ بازی ایتا ماجراجویی و تک نفره بازی بو و بازیکنکس وا ساب زیرؤ کأرکتر أمره ایتا ایتا مرحله هان دواره و هرته مرحله آخرسر ایتا جه مؤرتال کؤمبأتˇ کأرکتران أمره مبارزه بوکونه. آخربسر ساب زیرؤ پایان بازی مئن وا شینؤک أمره بجنگه. مؤرتال کؤمبأتˇ چهارمی نسخه سال ۱۹۹۷ مئن آخرین دفعأ آرکئد کنسول وأسی منتشر بوبوست. أ بازی داستان مئن شینؤک کی ایتا کهنه خدا ایسه سعی کونه زمینˇ محافظ ، رایدن بوکوشه ولی لئو کنگ جولو دشکن خوره.

مؤرتال کؤمبأت: مخصوصˇ نیروهان اینگیلیسی: (Special Forces) سال ۲۰۰۰ مئن منتشر بوبوست. جکس بازی اصلی کأرکتر ایسه. بازی داستان واگرده به جکس و کئنؤ جنگستن. جکس ماموریت دره کی کئنؤ ، بلأک دراکؤن سرکرده و اونه جرگه اعضای دشکن بده. أ بازی سه بعدی ایسه و دهه هفتاد پلیسی فیلمانˇ سبک مأنستان طراحی و چگوده بوبوست. قرار بو کأرکتران سؤنیا بلید و کابال نی أ بازی مئن حضور بدأرید ولی اوشانه نقش حذف و دیمه بنأ بوبو. أ بازی بازار مئن موفقیت نأشتی و اونه داستان ، چم زئن ، طراحی و گرافیکˇ ضعیف وأسی ، پور نقد منفی بیگیفت و بازی منتقدان اونه ایتا جه بدترین تاریخˇ ویدیویی بازیئن دوخادید.[۴]

سال ۲۰۰۲ مئن ، مؤرتال کؤمبأت: دئدلی آلیئنس (اینگیلیسی: Mortal Kombat: Deadly Alliance) بازار مئن اؤسی بوبوست. أ بازی مؤرتال کؤمبأتˇ چهارمی نسخه لبله ایسه و اولی مؤرتال کؤمباتˇ بازی بو کی پی إس تۊ کنسول وأسی منتشر بوبوست.

مؤرتال کؤمبأتˇ ششمی پرک بنام مؤرتال کؤمبأت: فریب (اینگیلیسی: Deception) سال ۲۰۰۴ مئن منتشر بوبوست. أ سری بازی مئن ، چندته مبارزه پسی ، آخربسر شرورˇ کأرکتران و جادوگران بتأنستید پیروز بیبید و ویشتر زمینˇ محافظان کوشته بوبوستید جغرز رایدن کی زمینˇ نجات وأسی ایبار ده واگرده. سال ۲۰۰۵ مئن مؤرتال کؤمبأت: شائولینˇ معبد به بازار بومو. أ بازی ، سومی نسخه جه ماجراجویی و انفرادی بازی ایسه. اونه داستان واگرده به دوتا بودایی راهب بنام لئو کنگ و کؤنگ لائو کی رایدن اوشانه اؤسی کونه شانگ سؤنگˇ جزیره تا زمینˇ دشمنان دورسانید و سونیا بلید کی اویه اویرا بوسته ، آزات بوکونید. اوشانه ایتا چتین ماموریت دورون وا جزیره مباررزان دشکن بدید و آخربسر سانگ سؤنگ و اونه ارباب ، شائو کان أمره مبارزه بوکونید.[۵]

مؤرتال کؤمبأت ، دی سی دنیا جؤلؤ (اینگیلیسی: Mortal Kombat vs. DC Universe) ایتا نسخه بو کی سال ۲۰۰۸ و پی إس تری کنسول وأسی منتشر بوبوست. أ بازی ، داستان متفاوتی ده باخی مؤرتال کؤمبأت بازیئن أمره دره. أ بازی نسخه روایت دو تا موختلفه دنیا ایسه کی معرض خطر ایتا پیله بیج بنام دارک خان ایسید. هردو دنیا قهرمانان همدیگر مقصر دأنید و متهم کونید و تترج اوشانه مئن جنگ دکفه. اوشانه جنگستن پور درازا گیره و همه تانه نابودا بید و فقط دوتا قهرمان بنام رایدن و سوپرمن زنده مانید. أ دو مبارز متوجه بید کی اوشانه اصلی دشمن دارک خان ایسه و خوشانه دشمن مشترک جولو وا ایجایی بوکونید. آخرˇ داستان هنه کی اوشانه بتأنستیدید کی ایجایی أمره دارک خان دشکن بیدید و اونه حکومت و قودرت فوگوردانید.

مؤرتال کمبأت ۲۰۱۱ نهمی پلک جه اصلی داستان و آرماگدونˇ داستانˇ لبله ایسه. أ بازی داستان واگرده به رایدن و شائو کانˇ جنگستن. شائو کانˇ پیروزی پسی ، رایدن تصمیم گیره کی زمان دورون سفر بوکونه و سعی کونه تاریخˇ مسیر تغییر بده. ولی أ سفر دورون اونه وأسی پور ایتفاق دکفه و مشکل پیش آیه. هنه وأسی زیمی یا Earthrealm ، شینؤک و کوان چی جولو خطر أمره دیم به دیم به.

بازیئنˇ لیست[دچينواچين]

همه تانه مؤرتال کؤمبأتˇ نسخه ئن
بازی نام بازی کنسول چگوده سال تؤضیح
مؤرتال کؤمبأتˇ ۱ آرکئد ۱۹۹۲ مؤرتال کؤمبأتˇ اصلی کأرکتران أمره
مؤرتال کؤمبأتˇ ۲ آرکئد ۱۹۹۳ قبلی نسخه لبله
مؤرتال کؤمبأتˇ ۳ آرکئد ۱۹۹۵ قبلی نسخه لبله
مؤرتال کؤمبأتˇ ۳ اؤلتیمئت آرکئد ۱۹۹۵ مؤرتال کؤمبأتˇ ۳ آپدیت
مؤرتال کؤمبأتˇ تریلوژی پی إس وان ، نینتندو۶۴ ، سگا سأترن ، ویندوز ۱۹۹۶ سه تا قبلی نسخه آپدیت
مؤرتال کؤمبأتˇ افسانه ، ساب زیرو پی إس وان ، نینتندو۶۴ ۱۹۹۷ اولین إسپین آف و ماجراجویی نسخه ، بازی تنها کأرکتر ساب زیرو
مؤرتال کؤمبأتˇ ۴ آرکئد ، پی إس وان ، نینتندو۶۴ ، ویندوز ۱۹۹۷ نسخه سه ادامه ، آخری بازی بو کی آرکئد وأسی چگوده بوبوست.
مؤرتال کؤمبأتˇ گؤلد سگا دریم کست ۱۹۹۹ مؤرتال کؤمبأتˇ ۴ آپدیت. فقط ایتا کنسول وأسی بازار بومو.
مؤرتال کؤمبأت: مخصوصˇ نیروهان ویندوز ۲۰۰۰ دومین ماجراجویی پرک ، کارکتر جکس أمره
مؤرتال کؤمبأتˇ ماجراجویی گیم بوی ۲۰۰۱ مؤرتال کؤمبأتˇ ۳ اؤلتیماتˇ آپدیت کی فقط ایتا کنسول وأسی چگوده بوبوست.
مؤرتال کؤمبأت: دئدلی آلیئنس پی إس تۊ ، ایکس باکس ، نینتندو گیم کاب ۲۰۰۲ مؤرتال کؤمبأتˇ ۴ ادامه
مؤرتال کؤمبأت: تورنومنت أدئشن گیم بؤی أدونس ۲۰۰۳ فقط گیم بوی کنسول وأسی
مؤرتال کؤمبأت: فریب پی إس تۊ ، ایکس باکس ، نینتندو گیم کاب ۲۰۰۴ مؤرتال کؤمبأتˇ ششمی پرک
مؤرتال کؤمبأت: شائولینˇ معبد پی إس تۊ ، ایکس باکس ۲۰۰۵ سومی ماجراجویی پرک ، انفرادی بازی لیو کانگ و کؤنگ لائو حضور أمره
مؤرتال کؤمبأت: آرماگدون پی إس تۊ ، ایکس باکس ۲۰۰۶ هفتمی و آخری جه اصلی داستان
مؤرتال کؤمبأت: زنجیر نوبوسته پی إس دستی ۲۰۰۶ هۊ آرماگدونˇ نسخه ایسه
اؤلتیمئت مؤرتال کؤمبأت نینتندو دی سی ۲۰۰۷ مؤرتال کؤمبأتˇ ۳ اؤلتیمئتˇ نسخه ، نینتندو دستی کنسول وأسی
مؤرتال کؤمبأت ، دی سی دنیا جؤلؤ پی إس تری ، ایکس باکس ۳۶۰ ، ویندوز ۲۰۰۸ هشتمی پلک جه اصلی داستان
مؤرتال کؤمبأت پی إس تری ، ایکس باکس ۳۶۰ ، ویندوز ۲۰۱۱ نهمی پلک جه اصلی داستان. آرماگدونˇ واقعه پسی
مؤرتال کؤمبأت: آرکئد مجموعه پی إس تری ، ایکس باکس ۳۶۰ ، ویندوز ۲۰۱۱ سه تا نسخه اول مجوعه بطور آنلاین بازی گودن
مؤرتال کؤمبأت ایکس پی إس فؤر ، ایکس باکس وان ، ویندوز ، اندروید ، آی اؤ إس ۲۰۱۵ دهمی پلک جه اصلی داستان
مؤرتال کؤمبأتˇ موبایل اندروید ، آی اؤ إس ۲۰۱۵ مؤرتال کؤمبأتˇ ایکس موبایلˇ نسخه
مؤرتال کؤمبأت ۱۱ نینتندو سوئیچ ، پی إس فؤر ، ایکس باکس وان ، ویندوز ، ایکس باکس ایکس ، پی إس فایو ۲۰۱۹ یازدهمی پلک جه اصلی داستان. همه تانه دی ال سی هانˇ آپدیت
مؤرتال کؤمبأت: فؤتۊرک اندروید ، آی اؤ إس ۲۰۲۲ چهارمی ماجراجویی پرک
مؤرتال کؤمبأت ۱ پی إس فایو ، ایکس باکس ایکس ، نینتندو سوئیچ ، ویندوز ۲۰۲۳ دوازدهمی پلک جه اصلی داستان
 1. https://www.mobygames.com/group/87/mortal-kombat-games/
 2. . Midway (1994). Mortal Kombat 2. Midway. Level/area: Opening sequence.
 3. https://www.retrogames.cz/play_604-Genesis.php
 4. https://gamefaqs.gamespot.com/ps/197995-mortal-kombat-special-forces/faqs https://www.gamespot.com/reviews/mortal-kombat-special-forces-review/1900-2612114/?utm_source=gamefaqs&utm_medium=partner&utm_content=inline&utm_campaign=gs_review
 5. https://mortalkombat.neoseeker.com/wiki/Mortal_Kombat:_Shaolin_Monks