ویکی‌پدیا:خۊدآمۊج

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ویکی‌پدیا:خودآموج أجي)
بوؤز: گردسن، وامج

پنج ته پاکیۊنه | ویکی‌پدیا چی نیه | ويکيپديا:پیشامۊتن | چۊتؤ ىکته خؤرؤم وانيويس بنويسيم؟

امضا


روزبدهات! ويکی‌پديا خوش بوموييد. ويکی‌پديا يه‌ته آزادˇدؤنش‌نامه ايسه کی خو خاننده‌ئنˇايله‌جارˇامرأ کامل بونه و هرکسی تؤنه اونˇچاکون‌واکون و دچين‌واچين بکونی. ای هنه‌شر (صفحه) اينˇواسی ايسه کی شمه‌ره رانمايی بکونی تا بتؤنيد راحت‌تر ويکی‌پديا مئن کار بکونيد و تازه صفحه چاکونيد و باخی هنه‌شرؤنˇدچين‌واچين بکونيد.

درباره ویکی‌پدیا[دچينواچين]


خودآموج[دچينواچين]

ويکی‌پديا مئن حرفه‌ای‌تر کار بکونيد[دچينواچين]

شيمی سوالؤن[دچينواچين]

  • قأوه دیکؤن، يه‌ته جيگا، مسائل فنی و بحث و سياستؤن ِ ره.

ويکی‌پديا سياستؤن[دچينواچين]


أشانم بخانید[دچينواچين]