شىون فؤمني

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


شیون فومنی (مير احمد سيد فخري نژاد) به تاریخ سیوم دیا 1520 گالش شؤمار فومن مین خو چشَ وازاکود.

فاىل:Bbhb.jpg
شیون فومنی


شيون فومنی (مير احمد سيد فخری نژاد) جه شاعران محبوب و مشهور خطیه گیلان زمین سال 1325ه ش فومن شهرستان مین به دونیا بومو خو تحصيلات ابتدايیه رشت مین بخوانده و بعد اون به کرمانشاه بوشو و سه ساله دوم دبيرستانا تا فیگیفتن دیپلم طبیعی -1345 اویا بخوانده.


شيون سال 1346 طارم زنجان مین وارد سپاه دانش ببو و يکسال بعد به استخدام اوستان مازندراناداره آموزش و پرورش در بومو و سال 1348 وارد زندگی زناشويی ببسته کوچی مین عهده دار مديريت و درس دان ایته جه مدرسان فولادمحله ساری ببو و تا سال 1351 با تمام مشکلات دست و پنجه نرم بوگود بعد اون هم گيلان ديگر جیگان مین به ا شغل شريف ایدامه بدا.

اون سال 1374 مبتلا به بيماری نارسايی کليه ببوسته و يک سال بعد درمان ا نارسايی واسی به وسيله دياليز به تئران کوچ بوگوده و هه سال مین با توجه به درد بيشمار موفق به فیگیفتن فوق ديپلم (تجربی) تربيت معلم دانشگاه جا ببو.


شيون سال 1376 ه.ش بعد سالها درس دان و تربيت ا خاک زاکان بازنشسته ببسته اون شهريورماه 1377 بعد ایته دوره بيماری کليوی و انجام دان پيوند کليه ایته جه تئران بيمارستانان مین فوت بوگود.

اونه آرامگاه سؤلئیمان داراب رشت بقعه مین اوجور که خودش وصیت بوگودبو کنار پیله سردار ميرزا کۊچي خان ایسه.

شیون فومنی چهار تا زای به ایسمان حامد فومنیکاوه فومنیدامون فومنی و آنک فومنی – جه خودش به یادگار بنا.

شیون کیتابان[دچينواچين]

فاىل:Shi1.jpg
خیاله گرد گیج کیتاب
فاىل:Shiv4.jpg
کوچه باغ حرف کیتاب

شیون شعران[دچينواچين]

هلاچين[دچينواچين]

اي شعره ناصر مسعودي ني بۊخؤنده دأنه[۱]:

کؤ ستاره' فأندرم، تي چۊمانˇ سۊىأ نده ؟
کؤ زیمینأ سر بنم، عطرˇ تي زانۊىأ نده ؟
مي پاتان آؤپیله سؤغاتˇ مي پابرأندگيه
کؤىتأ کۊچه' دوأرم مي کۊچیکي بۊىأ نده؟
بأيد أى دسبراران، ايپچه مي لبله' بیگیرد
هأچينئه کۊل دئه بدأ مي شانه چانچوىأ نده
ولأنید جؤغدازنم پسکلأپوشان بمۊجم
بدأ مي خۊنأ بجار ، أنقده زالۊىأ نده
کؤى دأنه آىنه رئه مي دیلˇ سفره' واکۊنم-
خؤره زرخأ نوکونه توشکه خۊ أبرۊىأ نده؟
مي چۊمان تیرپیري شه خۊرشیدˇ سۊرمه' چي وابؤ؟
بدأ دۊنىا واوئلان مي چشمˇ کمسوىأ نده
گیلان اؤى گیلان! مي دردأ نتانه چاره کۊدن،
أگه دسنؤخسه حکیم، تي گیلˇ دارۊىأ نده
شعرˇ تۊمبجارأ واش پۊراکۊنه تا چٚکٚره
أگه قؤووٚت تي پلا، شیونˇ بازۊىأ نده


شىون ىکته نؤمي منظۊمه دأنه کي طنز ؤ دۊزوانه (گيلکي ؤ فارسي) ايسه. اي منظۊمه نؤم ايسه "معرفي" کي اي منظۊمه مئن ىک جا چانچۊ گب مئن هأنه. اي پاره مئنˇ شۊخي کي شىون چانکش ؤ جاکشˇ همرأ کؤنه مردۊمˇ ىاد ؤ فرهنگˇ مئن بۊمؤنسه:

ىادش به خىر پدر مثال میاورد
گاگلفی آدمأ حال میاورد
میگؤفت: ايتأ رۊز که هواخۊشی بود
آدم کۊشی دولتئه سگ کۊشی بود
یه دسته چانکش همه سنگینˇ بار
أهلˇ أمی محلˇ جمعه بازار
رادکفن رشتˇ بازار با شتاب
فۊرۊش بدن بارشأنه با حساب
پیلˇ خیار، هندوانه، خربۊزه
فیته فیته تؤرشˇ سیبˇ بامزه
پامادؤر ؤ بادمجان ؤ آشتالو
خۊلاصه هرچی اۊشانˇ جان دبۊ
أن پس ؤ اۊن پیش همگی پا به پا
چک-چک ؤ چانچۊ أمۊىي جاده راه
أىنکˇ سامان حالا فانرسیدن
ىک نفرأ اۊن سرˇ جاده دیدن
اۊن نفر از رشت میامد پا میکۊفت
خۊدا شؤما را بده قوت بۊگۊفت
هأتؤ که بود چانچۊ سرˇ شانه شان
پؤرسیدن از اۊن رادوار، چانکشان:
رشت چه خبر؟ گؤفت: همه دست به تیرن
جاکشانˇ رشتؤ دارن میگیرن
ىکهؤ ىکی گؤفت براران وگردیم
اي بار دینی هأچین هأچین بمردیم
وختي به خانه رسیدن چانکشان
عیالˇشان پؤرسˇجۊ کرد از اۊشان:
چي وأسي بارˇ شؤما رؤ آوردین؟
به تۊرˇ مؤشتري مگر نۊخؤردین؟
راوي گئه چانکش خۊ زناکأ بوگؤفت:
دئه تۊ نوأ زئن أمره حرفˇ مؤفت
جاکشانأ رشت کأرأ گیفتان دیرید.
خؤب به شۊما چي؟! شۊما که چانکشید.
- چانکش ؤ جاکش کشˇ جا غش دأره
ظاهر دینی هر دۊ تا هم کش دأره
أ جۊر کي شهر بي کولوشˇ وروره
سک خۊ صحابˇ نشنأسه اي ذره
فرقˇ أ کش تا اۊ کشأ تا بیگیم
دینی بۊبؤسته أمي طفلان ىتیم!

قالب:شیون فومنی شعران

گیلان شاعران

اکبر رنجبر • محسن آریاپاد • هوشنگ اقدامی  • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمد رضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده • محمد شمس معطر  • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد  • محمد فارسی  • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • محمد امین لاهیجی • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی (گلچین گیلانی) • افشین معشوری مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد

سربس[دچينواچين]

  1. هلاچين. مۊزيکˇ آلبۊم. ناصر مسعۊدي خؤندگي ؤ شىون فؤمني شعرؤنأ جي.