گب:گۊتنرهایی

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به مقالهٔ [[::گۊتنرهایی| گۊتنرهایی]].

وانيويسؤنˇ سياستؤن

گۊتنرهاىي ، بر چه أساسي چاؤده بۊبؤ. ؤ چره به هم بچسبسن؟ کلمه نافرمي ايسه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۸ (UTC)


گیلکی مئن اضافی ترکیبات، دو جور تونه واگویه وکئه:

الف. حالت عادی: اونˇ دس درد کونه

ب. حالت تأکیدی: دس اونی درد کونه

در حالت دوم تأکید رو دست هستش و ایته چاته وکتئه: ... اون+ی ... . ایسه بر هی اساس مو پیشنهاد کونم وختی یه واژه-ای رو که داب هیسه (آزادی بیانˇ موسؤن) در ایجور شرایط برای ترجمه به گیلکی بییم از روش دوم استفاده بؤنیم (آزادی بیانی) بخساد (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۵ (UTC)

تقريبا ايته
  • اونˇ دس his hand
  • دس اۊني the hand of him
بخساد (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)

بخساد ، مۊ تا ايسه نشتؤسم ؤ به کار نبۊردم. أگر همچين چيزي دۊرۊست ببه خئلي راحتتر شأنه مؤعادلسازي گۊدن. منبع خأنم أگر تۊني منبع هأدي. گمؤنم اي ويژگي گالشي ميئن نأبي. به هر حال مئبه چيتينه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۳ (UTC)

وٚرگ ، أمۊ ائره اسمˇمصدر خأنيم مثلا گۊتار. ىعني نخأ مۊستقيما فعله بأردن. ولي چؤن مۊ دقيق نۊدؤنم "گۊتار" گيلکي ميئن نأى ىا ننأي ىا شأنه به روش ديگري اسمˇمصدر چاؤدن ىا نأ؟ ولي دؤنم لۊري ميئن "گۊتار" نأى. ؤ همينطؤر فارسي ميئن "گؤفتار". شاىد هم با توجه به اينکه گيلکي ميئن اسمˇمصدرˇ"گۊتن" ننأى ، خأ مۊستقيما فعله بأردن. در مؤرد "آزاد" هم مرهٰ بۊگۊ "ازه" چيسه که ويکيپديا لؤگؤ ميئن نأى. مؤعادل "آزاد" ايسه؟ راستي چره بنويشتي "گۊتنرهايى"؟ مگر "گۊتنرهاىي" نوا نيويشتن؟--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)

شىخ
مئه‎چی گه! ۱۰۰٪ درسته؛ شک نؤکۊن.
فقط توجه بدأر اولي حالتِ مئن بىن دؤ کلمه شوا هنه (اونˇ دس) ؤ دؤومي حالتِ مئن بىن دۊ کلمه هيچچي نيأنه (دس× اۊني).
درضمن گۊىشي بنام گألشي ندأريم! گألشي ىته ناجۊر لهجئه؛ أمي ور را گألشان دقيقن هۊجۊري گب زنن گه آمۊ که گيل هيسيم گب زنيم (سیاکلرود ؤ قاسمابادِ مئن هم گيل دره هم گألش که هر دۊ تۀن ىته گۊىش ؤ لهجه همرأ گب زنن). درصۊرتي گه اۊ گألشاني گه رامسر درن و ىا املش درن با گۊىشي ديگر گب زأ درن. وگرنه اۊ شخصِ گألشي گه تنکابنِ مئن هيسئه با گألشي گه ديلمانِ مئن هيسئه از لحاظ گۊىشي کسنˇ همرأ هندي فاصله دأرن گه رشت ؤ لاهيجان دأرن (شاىد اني ويشتر).
تي منظۊرء از منبع نفأمسم! ىعني چۊته دقيقن! منبع خأني بيه ايرأ (سیاکلرود ؤ قاسمابادِ مئن) خؤره بيشنؤو :) اي دۊ ته رۊستا تقربا کسنˇ همرأ ۲۰هزار نفر جمعيت دأرن فکر کۊنم کفاف بؤنه. بخساد (بحث) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)


شىخ؛ گۊتنرهاىي خئلي رؤشنه کي چي جي چاگۊده بۊبؤ: گۊتن+رهاىي. اينکه چره سرهم بنويشته بۊبؤ ني هنده واضحه. هۊتؤ کي چن بارˇ ديگرم اي مؤضۊعˇ سر حرف بزيم، أمئه پيشنهادˇ مئن قرار بۊبؤ وختي ىکته کلمه مؤستقله، ىکجا بنويشته بۊبۊن.
گۊتار اسمˇ مصدر نئه. گۊتن خۊدش مصدره. اينˇ مصدرˇ نؤم (اسمˇ مصدر) بنه گۊىش. ولي آخه گۊىش چي ربطي به اصلˇ اصطلاح دأنه:
گۊتنرهاىي : Freedom of Speech
(راجه به لؤگؤ مۊ اۊ کلمه همرأ مؤخالفم. اۊ غلطه.)
اينکهبنويشتم گۊتنرهايي مي سأب بۊ. اۊنه چاکؤنم.
بخساد؛ أهأ. ولي اۊ چيزي که تۊ گۊني، ملکي اضافه'نˇ مئنه ؤ سۊ ته حالت دأنه:
اۊنˇ دس درد کؤنه.
دس اۊنˇ شي درد کؤنه.
دس اۊني درد کؤنه.
هۊتؤ کي دأنيم: اي مي، اي تي، اينم اۊني (اين مال من، اين مال تو، اين هم مال اون).
پس نسبي اضافه'نˇ مئن نشأنه اينه کاراىتن. اينˇ فأمسنˇ فؤرمۊلم راحته: آزادي، بيانˇ شي نئه، آزادي بيانˇ وأسي ىا بيانˇ ئبه ايسه.
ورگ (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)