گۊتنرهایی

Wikipedia جي

گۊتنرهاىي (اینگیلیسی مئن: freedom of speech و فارسی مئن: آزادی بیان) یکته اساسی معیاره هرته چن‌خؤندش و دؤمؤراتیک جامعه وأسی. گۊتنرهاىئه نقض گۊدن همیشک باخیˇ انساني حقؤنه نابۊد کؤنه.

بۊنشناسي[دچينواچين]

گۊتنرهاىي، گۊتن ؤ رهاىي جی چاکۊده بۊبؤ.