نسايي آمريکا

Wikipedia جي


نسا آمریکا یا جونوبی آمریکا یکته واوینه، آمریکا قاره جی.