اؤقىانۊسيه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن اؤقیانۊسیه أجي)
اؤقیانوسیه

اؤقیانوسیه یکته قاره‌یه دونیا مئن کی چن جرگه میان‌پوشته (جزیره) جی تشکیل ببؤ و دونیا قاره‌ٰنˇ میان، هممه‌ته جی کوچتره.