مچچد

Wikipedia جي
مچچد
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
دین

مچچد، مسجید، مزگي یا مزگت ایته نیایشگاه و گردهمایی محل مسلمانان ایسه. مسجد ایته جیگایی ایسه که مسلمانان اونه میئن نماز خوانیدی و عیبادت کونیدی.

مسجدان ساختمان از بخشان گوناگونی تشکیل ببوسته:

گمبد
شبستان


چنته مسجید[دچينواچين]

کاسه فروشان

ساغریسازان

اکبریه

اسپی مزگت