مچچد

Wikipedia جي
مچچد
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
دین

مچچد، مزگي یا مزگت ایته نیایشگاه ايسه گه مۊسلمانان اۊیه ايجايي عيبادت کۊنئده ؤ نماج خأنده.

مچچد ٚ باره[دچينواچين]

مسجدان ساختمان از بخشان گوناگونی تشکیل ببوسته:

گمبد
شبستان


چنته مسجید[دچينواچين]

کاسه فروشان

ساغریسازان

اکبریه

اسپی مزگت