ايسلام

Wikipedia جي

ايسلام ايته ايبراهيمي دين ايسه گه قرآن ٚ کيتاب ٚ سر متمرکز ايسه گه مۊسلمانان اۊن-أ خۊدا (الله) گب ؤ واجه دأنده ؤ معتقد ايسد کي وحي صۊرت ؤ جبرئيل کۊمک أمرأ ايسلام پیامبر-أ گه محمد ايسه نازل بۊبؤسته. ايسلام دۊنیا مئن دۊوؤمي پيله دين ايسه ؤ مسيحيت ٚ دين ٚ پسي ويشترين دۊمبال گۊدنکسان-أ دأره ؤ تخمين بزئد گه مۊسلمانان ٚ جمعيت ۱ تا ۱,۸ ميليارد نفر-أ رسئه گه شأ گۊتن دۊنيا اي چارؤم ٚ مردۊمان-أ شامل به. مۊسلمانان ويشتر زای أرئده ؤ اۊشان ٚ أورنا جمعيت باخي دينان ٚ دۊمبال گۊدنکسان ٚ جه ویشتره ؤ هأن ٚ وأسي ايسلام ويشترين رؤشد-أ دينان ٚ مئن دأره ؤ پيۊ تحقيقي مرکز تخمين بزه گه ۲۱ ميلادي قرن ٚ آخر، ايسلام مسيحيت ٚ جه دواره ؤ دۊنیا أولي پيله دين به. مۊسلمانان ايعتقاد دأرده گه خۊشان ٚ دين دۊنیا مئن کامل‌ترين دين ايسه ؤ خۊدا همه‌ته پیامبران-أ وحی بدأ گه محمد مي آخري پیامبر ايسه. ايسلام خؤره چن جۊر مذهب ؤ خال دأره ؤ تَسَنُّن ايسلام ٚ پيله مذهب ايسه ؤ ۸۷ تا ۹۰ درصد مۊسلمانان سُنّي ايسد ؤ شيعه ني اۊن ٚ دۊوؤمي پيله مذهبه ؤ شيعه‌ئن ني تقريبا مۊسلمانان ٚ جمعيت ۱۰ درصد-أ تشکيل دنئده.

سربس[دچينواچين]