سمند

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Samand LX 31.jpg

سمند ایته اۊتۊلˇ نام ایرانˇ چاکۊده‌'نˇ جه ایسه. أ اۊتۊل ۱۳۸۰ سالˇ مئن توسط ایران خؤدرؤ صنعتي جرگه تولید ؤ جؤز ایران باخي کشوران-ه ني صادر بۊبؤسته. سمند هسأ چن ته مدلˇ دۊرۊن عرضه به. سمند فارسي زِوانˇ مئن معني (اسب مایل به زرد) دهه. سمندˇ ماتۊر ؤ پلت فرم، ایته فرانسوي شرکتˇ طراحي ايسه ؤ اۊنˇ قالبان ایته ژاپني شرکت ؤ اۊنˇ خط تولید طراحي‌ ني ایته کره‌اي شرکت انجام بدا.

سمند قرار بۊ پىکانˇ جایگزین ببه کي اۊنˇ طراحي هزینه وأسي ؤ بۊجؤرتر بؤستن اۊنˇ نهایي قىمت نسبت به پىکان، أ تفاق دنکفته.

تاریخچه[دچينواچين]

بعد أن کي اۊتۊل چاکۊني صنعت، کره کشورˇ مئن کي تقریباً همزمات با ایران شرۊع به فعالیت بۊکۊده بۊ رشد بۊکۊده، تقاضا'ن طراحي ؤ چاکۊدن ایته ايراني ؤ ملي اۊتۊل وأسي، مردۊمˇ مئن ويشتر-ه بؤست ؤ اوّل بار رِه ۱۳۷۴ سالˇ مئن أ پۊرۊجه شرۊع بۊبؤسته.

پلت فرمˇ طراحي سختي وأسي، ایران خودرو تصمیم بیگیته کي هۊ پژؤ ۴۰۵ˇ پلت فرم-أ، پژؤ فرانسه جا بیهینِه. همزمات با أ پۊرۊجه، اینگیلیسˇ "فرست اتؤميتؤ" شرکت، ایته اۊتۊلˇ اولیه نمۊنه-یه پژؤ ۴۰۵ˇ شاسي ؤ قوای محرکه رۊ طراحي بۊکۊده کي قرار بۊ ایته تاىواني شرکتˇ مِئَن چاکۊده بِبِه کي أ اتفاق دنکفته ؤ اۊ تاىواني شرکت ورشکست-أ بؤستِه. هأنه وأسي ایران اۊنˇ طرح فرست اتومیتوˇ شرکتˇ جه بئهه اما چؤن أ شرکت اۊنˇ طراحیه خؤب أنجام نَدَأبۊ ؤ ایران خودرو بفأمسته بۊ کي اۊنˇ اصلاح گۊدن ني أ شرکتˇ کار نیئِه، اۊ طرح-ه باورده ایران ؤ دانشگا'ن امیرکبیر ؤ صنعتی شریفˇ فارغ التحصيلانˇ کۊمکˇ أمرأ، أ ملي اۊتۊلˇ طراحي-ه خارجي مشاورانˇ کۊمکˇ أمرأ شرۊع بۊکۊده.

آخرپسي ۱۳۸۱ سالˇ مئن، سمند توسط ایرانˇ ریئیس جمهۊر کي اۊ زمات سید محمد خاتمي بۊ رۊنمایی بۊبؤسته.

مدلان[دچينواچين]

سمند EL[دچينواچين]

سمند EL بعد عرضه بؤستن مدل LX، اول به صۊرت تاکسی ؤ کمتر آپشنان أمرأ چاکۊده بؤستی. اما ۱۳۸۸ سالˇ مئن ایران خودرو به أ فکر دکفت کي اۊن-ه عمۊم مردۊم ره چاکۊنه البته أ طرحˇ جه استقبال نۊبؤسته ؤ آخر پسي سمند SE أ مدلˇ جایگزین بۊبؤسته.

سمند LX[دچينواچين]

سمند LX

سمند ال‌ایکس ایته ده اۊتۊل سمندˇ خانواده جه ایسه کي معمۊلي سمندˇ ارتقا بيافته مدل ایسه.

۱۳۸۳ سالˇ مئن تولید ؤ جه سال ۱۳۸۹ سیستم عیب‌یاب خودکار أمرأ به بازار عرضه بۊبؤسته. ایران خودرو مدعي ایسه کي سمند ال‌ایکسˇ فرمان‌پذیري قدرت پۊر عالي ايسه ؤ جه نکات مهم سمند ال ایکسˇ طراحي مِئَن به اۊنˇ ایمني ایشاره کۊنِه. هَسَأ سمند ال ايکس، ef7 ماتۊر أمرأ ني چاکۊده به. جه آپشنان ويشتري کي ال ايکسˇ مدل نسبت به معمۊلي سمند دره شأ به ضد قفلˇ ترمز، کيسه هوا، آلؤمينيۊمي رينگ، دۊ ته برقي صندلي جلؤ، دنده عقبˇ هشداري سنسؤر ؤ عقبي الکتريکي صۊندؤق ايشاره گۊدن کي دندهٔ دستی، ۵دنده گيرباکسˇ أمرأ ني هر دۊ ته مدلˇ مِئن مۊشترک ایسه.[۱]

نسخهٔ LX

سمند ساحلی[دچينواچين]

سمند ساحلی اوّلي ؤ آخري کانسپت ىا مفهۊمي اۊتۊل ایرانˇ اۊتۊل چاکۊني صنعتˇ مئن ايسه کي هئچ مؤقع ني أنبۊ چأکۊني-ه فأنرسه. أ اۊتۊل کۊپه بۊ ؤ اۊنˇ سقف به صۊرت کرۊک چاکۊده بۊبؤسته بۊ.

سمند سریر[دچينواچين]

سریر، ایته تشریفاتي اۊتۊل جه ايران خؤدرؤ چاکۊده‌'ن ایسه.

اۊ زماتˇ مئن هئچ تشريفاتي یا لۊکسˇ اۊتۊلي ايران مئن ننأبۊ ؤ هأنه وأسي ايران خؤدرؤ شرکت به فکر چاکۊدن ايته تشریفاتی اۊتۊل با ایجاد تغییر هۊ معمۊلي سمند رۊ دکفت.

سمند سریر جه نظر ظاهري دقیقاً سمند LX مأنه، أ تفاوت أمرأ کي بر أ اۊتۊلˇ طۊل ۳۰ سانتیمتر ایضافه بۊبؤسته کي أ فاصله جۊلؤبي ؤ عقبي درˇ وسط ايجاد بۊبؤسته بۊ ؤ اۊنˇ نتيجه ني أن بۊ کي عقبي سرنشين ره ويشتر فضا ايجاد گۊدي. سمند سريرˇ ماتۊر xu7jp4L4 نام دأره کي پارس elx أمرأ مۊشترک ايسه. هأتؤ ني آلؤمينيۊمي رينگ ؤ پهنˇ تاىر، جه ديگر مشخصات أ اۊتۊل ايسه کي اۊتۊلˇ تعادلˇ حفظ گۊدن وأسي پیچانˇ سر اضافه بۊبؤسته. أ اۊتۊلˇ دۊرۊن جه آبچين چرمˇ طرح أمرأ استفاده بۊبؤسته دره کي اۊنˇ ظاهر-أ خۊجیرتر کۊنه. اۊتۊلˇ عقبي قسمت ؤ هر ته جۊلؤئي صندلي پۊشت مئن، ایته کۊچي نمایشگر LCD نَهَأ کي با استفاده جه سیستم پخش VCD ؤ MP3 مردۊم تانئستيد کي فئلمان مورد نظر اۊتۊل دۊرۊن بیدیند.

هأتؤیم بر حسب سفارش عقبي صۊندؤق مئن ايتَأ یخچال هم نصب بؤستی. دۊ ته سینی باز شو هم عقبي سرنشینان ره صندلي دۊرۊن نصب کۊدید. دران دستگيرت رنگ به رنگ نقره‌ای تغییر ؤ ایتأ جعبه سی دی عقبي قسمتˇ دورون وجۊد دأشتی. سمند سریرˇ طۊل ۴۷۱ سانتیمتر ؤ اۊنˇ عرض ۱۷۲ سانتیمتر ایسه.

سمند SE[دچينواچين]

سمند SE

ایران خؤدرؤ شرکت بعد توقف معمۊلي سمندˇ چاکۊدن ؤ در راستای جلب رضایت مشتریان ؤ خانواده‌‌'ني کي نیاز به ایته اۊتۊل مناسب ؤ اقتصادي قىمتˇ أمرأ دشتید اقدام به به‌روزآوري هۊ معمۊلي سمند سمند بهينه نام أمرأ (سمند SE) بۊکۊده تا بتانه خۊ فراوان تقاظا-یه اؤجا بدنه. أ اۊتۊل اي سري مزایا جه برخؤردار بۊ مثل ایمني خؤب مستحکم بدنه وأسي، ابعاد مناسب استفاده دۊرۊن و بيرۊن شهری ره، پيله فضای داخل اتاق ؤ عقبي صۊندؤق به ایته جه محبۊب‌ترین کشورˇ اۊتۊلان اۊ زماتˇ مئن تبدیل بۊبؤسته.

أ رۊجان، زيوش جيگا حفظ اۊتۊل چاکۊني صنعتˇ مئن پۊر مهم ايسه، هأنه وأسي أ شرکتˇ اۊتۊلان از جمله سمندSE، به تجهیزات استاندارد آلایندگي یۊرؤ ۴ مجهز ایسده.

جه باخي مزایان سمندSE، شأ دشتن کارت طلایی خدمات پس از فروش ايشاره گۊدن؛ کي ضمن ارائه خدماتي از قبیل بیمه بدنه، برخي خدمات دیگره کشور دۊرۊن به صۊرت رایگان ؤ سریع در دسترس خۊ دارنده قرار دهه. جه أ اۊتۊلˇ تجهيزات شأ به:

ضد سرقتˇ سيستم (Immobilizer)

تلسکؤپي فرمان (تصادفات موقع جَمَأ به)

ABS تۊرمؤزˇ سيستم، EBD أمرأ

راننده صندلي ارتفاعه تنظيمأ گۊدن[۲]

سمند دیزلي[دچينواچين]

۲۰۰۹ سالˇ مئن، ایران خودرو اعلام بۊکۊده کي ۲۰۱۰ سالˇ دۊرۊن سمند EFD جديدˇ ماتۊر أمرأ چاکۊده به. با این حال با توجه به آزمایشان مؤرد نیاز ماتۊر ره ؤ با توجه به عدم توزیع گازۊئیل با استاندارد یۊرؤ IV ایران دۊرۊن نصب دیزلی ماتۊر سمند رۊ به سال ۲۰۱۱ مؤکۊل بۊبؤسته. ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ دۊرۊن ایران‌خودرو اعلام بۊکۊده کي دیزلی ماتۊر برای نصب أ اۊتۊل رۊ آماده ایسه ؤ تغییرات لازم سیستم ره انجام بیگیفتِه. أ تغییرات عبارت ايسيد جه: تغییر رادیاتور، نصب اینترکولر، شیلنگان هیدرؤلیک، ماتورِ بدنه، گیربکس سیستم اگزوز و محفظه ماتورˇ عایق.

سمند پیکا[دچينواچين]

أ اۊتۊل قرار بۊ بعد سمند دۊوؤمي ملي اۊتۊل ببه. ایران‌ خؤدرؤ خاسي أ محصۊل-ه ۴ تا ۵ میلیۊن تۊمانˇ قىمتي بازه أمرأ، شمسي دهه ۸۰ أوائلˇ مئن روانه بازار بۊکۊنه. تیراژی کي أ اۊتۊل ره در نظر بیگیته بۊبؤسته بۊ ویشتر جه ۲۰۰ هزار دزگا بۊ. قرار بۊ أ اۊتۊل کم درآمدˇ مردۊم ره چاکۊده ببه ؤ قرار بۊ سمند پیکا پلت فرم-أ جه ایته فیاتˇ مدلان اۊسانيد ولي فیات خۊ پلت‌ فرم-أ فأندا. بعدا ایران‌خودرو مسئۊلان تصمیم بیگیفتد کي پژؤ ۱۰۶ پلت فرمˇ جه استفاده بۊکۊند کي پژؤ ني خۊ پلت‌ فرم فأندا ؤ سمند پیکا به چاکۊدنˇ مرحله فأنرسه.

سمند پردیس[دچينواچين]

سمند پردیس قرار بۊ ایته جه سمندˇ آینده مدلان ببه. أ محصۊل-ه ايران خؤدرؤ طبقه متوسط به بۊجؤر ره در نظر بیگیته بۊ. أ اۊتۊلˇ طراحي جه پۊشت ويشتر کره‌اي اۊتۊلان مانه. جۊلؤ طراحي ني ايبچه ذره شبیه به فۊلکس واگنˇ اۊتۊلان ایسه. أ اۊتۊل با أنکي پیشبیني بؤستی بازارˇ دۊرۊن فرۊش خؤبی بۊکۊنه ؤ اۊتۊلي گالريانˇ دۊرۊن ني مردۊم اۊنˇ جه استقبال زیادی بۊکۊدید، اما هئچ وخت به چاکۊدنˇ مرحله فأنرسه ؤ فقط چند ته نمؤنه اۊنˇ جه چاکۊده بۊبؤسته ؤ ایران خؤدرؤ تحقيقاتˇ مرکزˇ دۊرۊن بمانسته.

سمند زۊبین[دچينواچين]

أ مدل قرار بۊ پیکان جوانان مانِستَن ایته اۊتۊل مخصۊص جوانان ببه. تۊربؤشارژ، قوی ماتۊر ؤ هندلینگ مناسب مواردي بۊ کي أ اۊتۊل ره در نظر بیگیته بۊبؤسته بۊ. البته ایبچه سخت بۊ کي پژو ۴۰۵ˇ پلت فرم رۊ چنین محصۊلي چاکۊده ببه هأنه وأسي به چاکۊدنˇ مرحله فأنرسه ؤ اۊنˇ أصلي مۊشکل ني باخي سمندˇ مدلان مانِستَن پلت فرم بۊ.

زۊبینˇ ظاهر، سمند پردیس-ه مانه ؤ تفاوت زیادي أشنˇ مئن نئنأ، اما جه مقایسه ماتۊران مئن، سمند زۊبين ایته ماتور جه نوع XU9-J4Z، ۱۴۸ اسب بخار قدرت أمرأ ؤ گشتاور ۶۵۰۰ دور در دقیقه ؤ سرعت ۲۱۵ کیلؤمتر در ساعت دره ؤ اۊنˇ ماتۊرˇ حجمم cc 1905 ایسه.

سمند استیشن ؤ وانت[دچينواچين]

سمند استیشن اۊتۊلي بۊ کي ایران‌خودرو دۊرۊن چاکۊده بۊبؤسته ؤ حتی تا مرز صنعتی‌سازی نیز پیش بۊشؤ، اما اجرا نۊبؤستن پرؤژه پژؤ ۴۰۵ استیشن، ایران‌خودرو مدیران-ه جه أ اۊتۊلˇ چاکۊدن مۊنصرف-أ گۊده. سمند وانت ني محصۊلی بۊ کي ایران خؤدرؤ تحقيقاتˇ مرکزˇ دۊرۊن طراحي بۊبؤسته اما معلۊم نیه کي أ مدل قرار ایسه چاکۊده ببه یا نه.

عملکرد[دچينواچين]

موتور مصرف سوخت (بنزین) مصرف سوخت (سی‌ان‌جی) ۰ – ۱۰۰ (بنزین) ۰ – ۱۰۰ (سی‌ان‌جی)
موتور ملی TBD / 5.5[۳] / TBD – / – / – TBD TBD
موتور ملی ۹٫۲ / ۷٫۳ / ۵٫۰ ۹٫۰ / ۵٫۴ / ۴٫۰ ۱۱ s ۱۲ s
TU5JP4 ۹٫۲ / ۷٫۲ / ۴٫۹ – / – / – ۱۱٫۳ s
XU7JP/L3 ۱۱٫۳ / ۸٫۵ / ۶٫۱ ؟ /؟ /؟ ۱۲ s ۱۲٫۶ s
XU7JP4/L4 ۱۱٫۱ / ۸٫۴ / ۶ – / – / – ۹٫۷s ؟
 • مصرف سوخت (شهر / ترکیبی / بزرگراه (۹۰ کیلومتر / ساعت) ثابت)

مشخصات کلی[دچينواچين]

جه لحاظ فني، سمند یا هۊ ایکس ۷ کاملاً منطبق بر پژو ۴۰۵ جي ال ایکس ۱٫۸ لیتری ماتۊر أمرأ ایسه. أ ماتۊر جه فرانسه چاکۊده‌'ن ؤ به ظرفیت دقیق ۱۷۶۱ سي سي ايسه کي تانه ۹۵ اسب بخار قدرته در ۶۰۰۰ دور در دقیقه تولید بۊکۊنه. أ ماتۊر تانه سمندˇ جثه کي ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلؤگرم سنگین تر جه ۴۰۵ ایسه در ۱۳٫۹ ثانیه - طبق ادعای سازنده- به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت فأرئسانه ؤ در نهایت توان فأرسن به سرعت ۱۹۵ کیلؤمتر در ساعت دره.[۴] هأتؤیم ماتۊر دیگری به نام اي اف سون(EF7) أ اۊتۊل رۊ نصب به. در ادامه مشخصات کلی سمند با أ دۊ ته ماتۊر تانید بیدینید.

اۊتۊلˇ کلاسˇ کد ۲۹۲۱۱–۲۹۲۱۲ ۲۹۳۳۹–۲۹۳۴۰
ماتۊرˇ نوع EF7 XU7JP/L3
ماتۊرˇ حجم (cc) ۱۶۴۵ ۱۷۶۱
ماتۊرˇ ويشترين توان (hp) ۱۱۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ۹۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاورˇ حداکثر (Nm) ۱۵۵ نیوتن متر در(۴۵۰۰–۳۵۰۰) دور در دقیقه (بنزین) ۱۵۳ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه
تراکمˇ نسبت ۱۱ ۹٫۳
سۊپاپˇ تعداد ۱۶ ۸
نوع سوخت سازگار بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ بنزین بدون سرب اکتان ۹۵
انژکتوري سيستم پاشش الکترونیکی چند نقطه‌ای پاشش چند نقطه‌ای
استاندارد حد آلایندگی یورو ۴ بهینه یورو ۴ بهینه
ويشترين سرعت (km/h) ۱۹۰ ۱۸۵
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) ۱۲ ۱۳٫۱
انتقال قدرتˇ سيستم ۵ دنده دستی (BE3) ۵ دنده دستی (BE3)
سۊختˇ مصرف (در ۱۰۰ کیلومتر) خارج شهر (لیتر) ۵٫۹ ۶٫۸
سۊختˇ مصرف (در ۱۰۰ کیلومتر) ترکیبی (لیتر) ۷٫۵۴ ۸٫۳۴
اۊتۊلˇ طۊل (mm) ۴۵۰۲ ۴۵۰۲
اۊتۊلˇ عرض(mm) ۱۹۰۳ ۱۹۰۳
اۊتۊلˇ ارتفاع (mm) ۱۴۶۰ ۱۴۶۰
دۊ ته عقبي ؤ جۊلؤئي محورˇ فاصله (mm) ۲۶۷۱ ۲۶۷۱
اۊتۊلˇ خالصˇ وزن بدۊن سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) ۱۲۴۰ ۱۲۲۰
سۊختˇ مخزنˇ گنجایش (لیتر) ۶۶ ۶۶
عقبي صۊندؤقˇ حجم (دسی‌متر مکعب) ۵۰۰ ۵۰۰
سربس [۵]

صادرات[دچينواچين]

سمند به أ کشوران صادر به کي تانید اۊشانˇ لیست بیدینید.


آسیا

 • جمهۊری آذربایجان
 • ارمنستان
 • افغانستان
 • بنگلادش[۶]
 • تاجیکستان
 • سۊریه[۷]
 • عراق[۸]
 • ویتنام


آفریقا


اۊرۊپا


آمریکای جنوبی

 • ونزؤئلا

تاتائیان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

 1. قالب:یادکرد وب
 2. https://www.ikco.ir/fa/Product.aspx?ID=159&Section=1&Series=سمند+SE+%7Cعنوان=}}
 3. خطای اسکریپتی: پودمان «citation/CS1» وجود ندارد.
 4. خرید و فروش خودرو
 5. قالب:یادکرد وب
 6. http://www.iran-daily.com/1385/2650/html/economy.htm قالب:Webarchive
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ http://www2.irna.ir/en/news/view/line-18/0806299422160901.htm |title=وب سایتهای ایرنا – Irna |date= |accessdate=2009-11-02}}
 8. http://www.mredy.com/?mod=show&lo=kom_73&l=ar&i=30739 |title=العراق – اضافة |publisher=Mredy.com |date= |accessdate=2011-03-06}}
 9. http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8710011276 |title=Fars News Agency :: Algeria Seeks Iran's Expertise in Truck Production |publisher=English.farsnews.com |date= |accessdate=2009-11-02}}
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ http://www.iran-daily.com/1387/3304/html/economy.htm |accessdate=June 27, 2009}}قالب:Dead linkقالب:Cbignore
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ http://www.ikco.com/services/dealer.aspx قالب:Webarchive
 12. http://www.payvand.com/news/08/apr/1101.html |title=Iran-Khodro Starts Samand Assembly in Senegal |publisher=Payvand.com |date= |accessdate=2009-11-02}}
 13. http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=110157&sectionid=351020102