پیکان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن پىکان أجي)

پىکان ایته اۊتۊل ٚ نام ایسه کي ۱۳۴۶ شمسي سال ٚ مئن، ایران ناسیؤنال (ایران‌ خؤدرؤ) شرکت ؤ رۊتس ٚ صنعتي جرگه (تالبۊت ٚ کارخانه مالک) ايلجار أمرأ چأگۊده بۊبؤسته. پکىان أولي اۊتۊلي ایسه کي ایران چأگۊده. پىکان سریع ايران ٚ مئن محبۊب بۊبؤسته ؤ هأن ٚ وأسي ايران خؤدرؤ شرکت اۊن ٚ مۊختلف مؤدلان-أ واجار ٚ مئن عرضه بۊگۊده. ولي اۊ زمات کي ايران ٚ مئن اينقلاب بۊبؤسته (سال ۱۳۵۷)، پیکان ٚ تؤلید کم-أ بؤسته ؤ ۱۳۶۰ سال ٚ مئن دئه گَلَف گَلَف اۊن ٚ تؤلید قطع-أ بؤستن دۊبۊ ولي ايران خؤدرؤ شرۊع بۊگۊده کي اۊن ٚ قطعه‌ئن-أ ايران ٚ مئن چأکۊنه ؤ اۊن ٚ تؤليد-أ ايدامه بدنه. پیکان ٚ دوستکاري تا ۱۳۸۴ ايدامه دأشتي ؤ اۊن ٚ تیراژ هۊ سال ٚ مئن دۊ میلیۊن دزگا بۊ.

پىکان ٚ اي سري منفي نۊکته دأشتي، مثلا اۊن ٚ بنزين ٚ مصرف بۊجؤر بۊ ؤ اۊن ٚ ايمني ني ضعيف بۊ، ولي ارزاني وأسي، أ اۊتۊل ٚ فرۊش ٚ آمار پۊر بۊجؤر بۊ ؤ ايته جه ايران ٚ فرهنگي نمادان ايسه. أ دؤره زمات ٚ مئن، پىکان مجمۊعه‌داران ٚ مئن ایته کلاسیک ٚ اۊتۊل ٚ عۊنوان ٚ أمرأ مؤرد توجه ایسه ؤ اۊن ٚ طرفداران، اۊن ٚ قدیمي نمۊنه‌ئن-أ بازسازي کۊنئده ؤ دأرده.

پىکانˇ تاریخچه[دچينواچين]

ایتأ پىکان ایران مئن

بعد أن کي ایرانˇ تلاش، قرارداد دَوَستَن فیات أمرأ نتیجه نأشتی، پىکان، (هیلمن هانتر آخري مدل؛ (کرایسلر) رۊتس أرؤ مدل ۱۹۶۶) مۊنتاژˇ قرارداد ایران مئن بین دۊتِه شرکتأن ایران ناسیؤنال (ایران خودرو) ؤ رۊتسˇ صنعتي جؤرگه (Group Rootes) کي ايتأ اينگيليسي شرکت بۊ ؤ ورشکست بؤستن دۊبۊ، دَوَسته بۊبؤسته ؤ أ اۊتۊل بعد أن کي اي دهه اینگیلیس مئن چأگۊده بۊبؤسته بامۊ ایران. أ اۊتۊلˇ طراحي جه تالبۊت شرکت ایسه کي ايتأ جه جیرمجمۊعه‌ئان رۊتسˇ صنعتی جرگه اۊ زمات دۊرۊن بۊ. اي سال بعد کراىسلر کي ایتأ آمریکائي شرکت ایسِه رۊتسˇ سهام فيگيته ؤ بعدا سال ۱۳۵۹ مِئَن پىکان فىس لیفت کي به "چراغ بنزي" معرۊف بۊ، روانه بازار بۊبؤسته. أ اۊتۊل مۊنتاژ هأتؤ تا سال ۶۴ ایدامه دأشتي ؤ اۊنه قطعه‌ئان هم خارج جه وارد بؤستی و اي سري قسمتان مثل شیشه، رادیاتؤر ؤ فنرˇ کمک ایران مئن سربه‌هم بؤستی. سال ۶۴، پىکان چأگۊدنˇ خط اینگیلیس مئن متوقف بؤسته و پژؤ شرکت (فرانسه) أمرأ ادغام بۊبؤسته ؤ اۊنه نتيجه‌ئم کمبۊد قطعه ایران‌خودرو خط مونتاژ مئن بۊ. أ سال مئن پژؤ قۊبيل بۊکۊده کي پژو ۵۰۴ تعلیقˇ سيستم ؤ پىکانˇ ماتۊر رۊ سوار بۊکۊنه ؤ أ روند تا شش سال ایدامه پیدا بۊگۊده. سال ۷۱ مئن پىکان ویشتِر قطعات ایران مئن چأگۊده بۊستی کي به پىکان ۱۶۰۰ معرۊف بۊ ؤ اۊنه چأگۊدن تا سال ۸۴ کي سال توقف پىکان چأکۊني ایسه، ایدامه دأشتي. سال ۱۳۷۳ ايتأ نوع پىکان به نام سپر جؤشن چأگۊده بۊبؤسته کي خئلي زیبا نۊبۊ و تقریباً أ مدل جه استقبال نۊبؤسته. رۊج ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۴، بعد ۳۸ سال ؤ چأگۊدن دۊ میلیؤن و ۲۹۵ هزار دزگا، پىکان چأگۊدن متوقف بۊبۊسته ؤ آخرین پیکاني‌ئَم کي چأگۊدنˇ خط جه خارج بۊبؤسته مۊزه ره اۊسه بۊکۊدن. بعدا تلاش زیادی بۊبؤسته تا ایتأ جایگزین پىکان ره پیدا ببه از جمله اۊشان تأنیم به : ال۹۰، چری کیوکیو ۶، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو روآ، پژو ۴۰۵ و سمند اشاره بۊکۊنیم کي البته أ طرحان ىا ناکام بمانسته ىا اۊشأنه جه استقبال نۊبؤسته ؤ ىا اۊشأنˇ قىمت گران بۊ.

مدلان[دچينواچين]

ایتا دزگا پىکان جوانان رۊتسˇ شرکت چاکۊده، بساته بۊبؤسته سال ۱۹۷۵ مئن بر اساس هیلمن هانتر

پىکان جوانان (هيلمن هانتر جي‌تي)[دچينواچين]

ایرانیانˇ استقبال پىکان جه باعث بۊبؤسته کي أوائل دهه ۱۳۵۰ مئن چوانانˇ مدل کي اۊن ماتۊرˇ حجم ؤ ماتۊرˇ یارائي معمۊلي پىکان جه ویشتر بۊ ؤ آلۊمینیؤمی سرسيلندر هم دأشتي، به پىکان چأگۊدنˇ خط ایضافه ببه. پیکان جوانان دأشتن دۊ ته کاربۊراتؤر ؤ شتاب بۊجؤر واستي جوانان مئن محبۊب بۊبؤسته ؤ اۊن جلؤ‌پنجره رۊ دۊ ته جؤفت گردˇ چراغ نماىان بۊ ؤ اۊتۊلˇ دۊرۊن اۊنˇ داشبؤرد، معمۊلی مدلان أمرأ متفاوت بۊ ؤ با دأشتن آمپران برق، رۊغنˇ فشار، بنزینˇ باکˇ درجه و ماتۊرˇ دما جلوه خاصی دأشتی ؤ خؤره طرفدار دست ؤ پا بۊکۊده بۊ.

دؤلۊکس[دچينواچين]

قالب:اصلی

پىکان دؤلۊکسˇ تبلیغ، مدل ۱۳۵۰ ایتأ مجله مئن

پیکان دولوکس ایتأ جه پىکان معرۊف‌ترین ؤ اولین مدلان پىکان بۊ. اي سري دؤلۊکسان اتوماتیکˇ دنده أمرأ چأگۊده بۊبۊسته ؤ همچنين پىکان دؤلۊکسˇ سپر جه نوع شمشیري بۊ. دؤلۊکس بلند قَدّأن ره وَختی کي خاستید اۊتۊل دۊرۊن بينيشينيد مۊشکیل ایجاد گۊدي. أ ماشینˇ بدنه فرم کبریتي مانند ایسه.

دؤلۊکس فىس‌لیفت[دچينواچين]

جمعا بۊستن برخي جه پىکان قدیمي نۊسخه‌'ن (کي أواخر دهه ۶۰ میلادي تا أوائل دهه ۱۹۷۰ چأگۊده بۊبؤستن) تئران مئن.

جه سال ۱۳۵۹ پىکان ايتأ تغيير أمرأ کي کراىسلر اۊن ظاهر مئن به وجۊد باوارده، مثل تغییر کامل جۊلؤئي ؤ عقبي چراغان (کي پیله‌تر ؤ مستطیلي بۊ)، پانل نشانگران مقابل راننده، تؤلید بۊبؤسته (دولوکس فیس لیفت ابتدائي سالان چأگۊدن مئن به چراغ بنزي پىکان معرۊف بۊ).

کارلۊکس[دچينواچين]

قالب:اصلی

بعد سال ۱۳۵۷ انقلاب، ایران‌خودرو شرکت جه خىامی براران بيگيفته بۊبؤسته ؤ تحت مالکیت دولت قرار بیگیفته ؤ اۊن نتیجه کاهش پىکان خانواده محصۊلات به دؤ نوع سدان و وانت بۊبؤسته. اما دولت با سرهم کۊدن قطعاتی کی جه قدیم أ شرکت انبار مئن بمانسته بۊ، أ اۊتۊل چأگۊدن تا اي مدت کۊتاه ایدامه بدأ.

کار[دچينواچين]

قالب:اصلی

پیکان کار نوعی جه پىکان مخصۊص مدلان بۊ. أ نوع پىکان دهه ۵۰ مئن به وسیله کارخانه ایران ناسیونال چأگۊده بؤسته. أ اۊتۊل بنا به درخواست مشتریاني کي اۊشان کارˇ محل، صنعتي بۊ چأگۊده بؤسته ؤ اۊنه چأگۊدن تا بعد انقلابم ایدامه پیدا گۊده. أ اۊتۊلˇ ماتۊر جه مدل تخت ایسه کي به اَونجر معرۊف ایسه و اۊنه شتاب خئلي بۊجۊره. أ اۊتۊل عقبي دنده چراغ جه چراغ اِستؤپ و خطر و رانَما جۊدا بۊ.

پژوئي پىکان[دچينواچين]

سال ۱۳۷۰ مئن ایران خودرو تعلیقˇ سيستم و ماتۊر ۱۸۰۰ سي‌سي پژؤ ۵۰۴ أمرأ کي بدنه پیکان رۊ سواره گۊده، ايتأ نوع جدید جه پىکان کي ایران مئن به پژوئی پىکان معرۊف بۊ چأگۊده و تا ۶ سال أ روند ايدامه دأشتي.

أ مدل پىکان، دأشتن ماتۊر پژؤ ۵۰۴ واستي کي پىکان سۊبۊک اۊتاق رۊ سواره بؤسته، اۊنˇ شتاب و یارائي خئلي بۊجؤر بۊ.

أ اۊتۊلˇ اولیه شتاب، جه پژو ۵۰۴ و حتی پژؤ ۴۰۵ هم ویشتر ایسه و أنه دليل هم پىکان سۊبۊک بدنه و پژؤ قوی ماتۊر واستي ایسه.


دلیل اصلی چأگۊدن أ مدل پىکان، هِئِن تالبۊت توسط پژؤ بۊ کي منجر به تأخير در چأگۊدن پىکان کارخانه ایرانخودرو دۊرۊن بۊبؤسته، کي بعد مدتي با پیشنهاد پژؤ کارخانه، اي سري تعداد محدۊد جه پژو ۵۰۴ ماتۊران کي فرانسه مئن بمانسته بۊ به ایران بۊفرۊته بؤسته و پژوئی پىکان به مدت ۶ سال تولید و با اتمام پژؤ ۵۰۴ ماتۊران أ اۊتۊل چأگۊدن متوقف بۊبؤستِه.

پىکان ۱۶۰۰[دچينواچين]

اۊنˇ چأگۊدن جه شهریور ۱۳۷۱، ماتۊران ۱۶۰۰ سي‌سي مگاموتور ایران أمرأ و استفاده جه گیرباکس (جه کشوران آلمان آرژانتین و سرانجام ایران) و اِکسِل‌ئاني کي جه ایران چأگۊده‌ئان بۊ، آغازِه بۊسته و ۱۳ سال رِه ایدامه پیدا گۊده.

پىکان تاتائیان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  • (یادکرد وب| نشانی = http://www.baztab.com/news/24162.php%7C عنوان = وداع با پیکان، ۲۶ اردیبهشت| نویسنده = | تاریخ بازدید = ۱۹ ژانویه ۲۰۰۹| تاریخ = ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴| ناشر = سایت خبری بازتاب| صفحه = | زبان =}}(date=نوامبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}
  • (یادکرد وب | نشانی = http://www.baztab.com/news/24327.php | عنوان = سرانجام، خداحافظی با پیکان | نویسنده = | تاریخ بازدید = ۱۹ ژانویه ۲۰۰۹ | تاریخ = ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ناشر = سایت خبری بازتاب | صفحه = | زبان = | archiveurl = https://web.archive.org/web/20071009180507/http://www.baztab.com/news/24327.php | archivedate = ۹ اکتبر ۲۰۰۷ | dead-url = yes}}