جرگه:دانش

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ای رجه مئن امه دانشه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، دانش ِ رجه نشؤنأ ( [[category:دانش]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۴ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۴ته جيرجرگه دأنه.

ب

ر

ع

پ

"دانش" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۴۴ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۴۴ته ولگ دأنه.