پرش به محتوا

ورفنه

Wikipedia جي

گالشی تقويم مئن، يه‌ته ما ايسه کی 19 خرداد هجری شمسی جی سراگينه.

ورفنه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

مموألی موظففری کوجيدی، ای ما نام ِ سربسه، ايتؤ دانه: ورف+نه+ما (ورف نمأ ما، مايی کی اون ِ مئن ورف نمأ)

ای ما، گالشؤن ِ ره پور شيرينه. شؤؤن، دشت ِ مئن، گلله ورجه نی زئنن و قديمی حکايتؤنه (حماسی و پهلوانی) کسن ِ ره نقل کونن و سواين ِ سر، نی ِ همره، هوتؤ کی گوسند دخان زه درن، گللهٰ را تودئنن به چرا و بازون زرد ِ ميلجه همره گوسندؤن و بوزؤنه بئنن خوشؤن ِ جيگا و دوشنن.

پیوندان[دچينواچين]

[۱]

[۲]

ویکی فارسی

گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند