سی پی یو

Wikipedia جي


سی پی یو

CPU : ایته قطعه ای ایسه که به عنوان مغز کامپیوتر عمل کند و همیه اطلاعاتی که به کامپیوتر فادا به ، پردازش واسی باید به ا قسمت واردا بد.


سی پی یو جه دوتا قسمت تشکیل ببسته


1)محاسبه و منطق واحد : که عملیات ریاضی و منطقیا انجام دهه.


2)کنترل واحد : که ورود و خروج داده هانه نظم دهه یعنی هو CPU مدیریتا عهده دار ایسه