فلاپی درایو

Wikipedia جي

فلاپی درایو

فلاپی ديسک ، ایته ویسلیه ذخیره گودن ایطلاعات ایسه کامپیوتر مین. فلاپی ديسکان جنس جه نرم پلاستيک ایسه که اونه رو ایته لايه ( غشاء ) مغناطيسی وجود داره .فلاپی درايو سال 1967 بوسیلیه شرکت IBM چاگوده ببسته . اولين فلاپی درايو مین ایته ديسک ( ديسکت ) 8 اينچی ایستفاده ببسته بو.

اواسط دهه 1980 مین ديسکان 3/5 اينج با ظرفيت 1/44 مگابايت مطرح ببو. او زمات مین ویشتر کامپيوتران ایستفاده واسی دو تا درایو جه دو نو فلاپی دیسک ( 5/25 و 3/5 ) بون ولی جه وسطان دهه 1990 ديسکان 5/25 خیلی کم مورد ایستفاده قرار گیفتیدی و کم کم جه رده خارجا بستده .

فلاپی دیسکا دیسکت هم گده.


فلاپی دیسک درایوان قسمتان[دچينواچين]

دیسک

جه ایته نوع نازوک پلاستيک که با اکسيد آهن آغشته ببسته ایستفاده به. ا اکسید جه نوع " فرومانيتيک " ایسه و اگر تحت تاثير ایته ميدان مغناطيسی قرار بیگیره، تانه اطلاعات ( ذخيره ) دائم بوکونه.

تانه اطلاعاتا ضبطا کونه

تانه اطلاعاتا پاکاکونه و دوبارده استفاده ببه.

ارزان قیمته و خیلی راحت شا اونه حمل گودن.


درایو

اونه اصلی قسمتان:

-هد خواندن و نیوشتن . هد ديسکت دو طرف وجود داره و اوشانه حرکت طول ديسکت مین با يکديگر ایسه . جه هدان يکسان خواندن و نیوشتن مین ایستفاده به.


- موتنوشتن اطلاعات بر روی یك فلاپی دیسك

مراحل زیر نحوه نوشتن اطلاعات بر روی فلاپی دیسك را تشان می دهد.( عملیات خواندن مشابه است ) :

- یك برنامه كامپیوتری ، دستورالعملی را برای سخت افزار كامپیوتر ارسال تا اطلاعاتی بر روی فلاپی دیسك نوشته گردد.

- كنترل كننده فلاپی دیسك درایو " موتور" دیسكت را بحركت درآورده تا از این طریق فلاپی دیسك چرخش نماید.

- موتور دوم (Stepper) باعث چرخش یك میله دنده مارپیج ، خواهد شد. مدت زمانی كه طول خواهد كشید تا شیار مورد نظر بدست آید را " زمان دستیابی " می نامند. سخت افزار فلاپی دیسك درایودارای دانش لازم در خصوص نحوه استقرار بر شیار موردنطر با توجه به تعدادStep مورد نظر است .

- هد خواندن و نوشتن در شیار مورد نظر متوقف خواهد شد.

- قبل از اینكه داده خاصی بر روی دیسك نوشته گردد یك بوبین ، انرژی لازم را برای پاك كردن یك سكتور فراهم می نماید.

- اطلاعات مورد نظر بر روی دیسكت نوشته خواهند شد.