محمد معين

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دوکتور ممدˇ معین ۹ اردیبهشتˇ ۱۲۹۷ رشت مین ایته خانوادیه روحانی جا به دونیا بومو . اون كه‌ خو خانواده‌ اولی زای بو اونˇ بابا بوزورگ - شيخ‌ ممد تقيی معين‌ العلما- "محمد" ایسمˇ اونه رو بنا . اونˇ پئر شيخ‌ ابوالقاسم،‌ علوم‌دينی طلبه‌ بو . ممد به فاصلیˇ پنج‌ روز خو پئر و مارا‌ جی دست بدا. و بعد اوشانˇ مرگ ، اونˇ تربيت‌ و مراقبتا اونˇ بابا بوزرگ ، معين‌ العلما گردن بیگیفته ‌.بعدˇ ان که مكتبخانان به‌ مدرسان ایمروجی تبدیل ببستده ، ممدا کلاس سوم ابتدایی مئن قوبول بوگودده و سال‌ˇ 1304 ه.ش‌ موفق‌ ببسته خو مدرک قبولیه پایان ابتدایی دوریا فیگیره و ایدامیه درس خواندن واسی تئران بوشو. بعدˇ ان که واردˇ تئران ببو مدرسیه دارالفنون مئن تو دوریه ادبی ایسم نیویسی بوگوده و سال‌ˇ 1310 ه.ش‌ دوم‌ متوسطه‌ دوریا تومانا گوده و بتانسته خو مدرک ا دوریا هم فیگیره و بعدˇ اون تئرانˇ‌ مدرسیه‌ عالی‌ دارالمعلمين‌ ، شوبیه‌ فلسفه‌ و ادبيات‌ مئن ایسم نیویسی بوگوده و همش جه شاگردانˇ مومتاز به حیساب امویی . ا مودتˇ مئن اون به حدی فرانسه زوانا یاد بیگیفته بو كه‌ اوستادان فرانسوی ورجه درباریه "لرد بايرون‌" شاعر مشهورˇ اینگليسی سخنرانی بوگوده و اونˇ تسلط بون به فرانسه زوان باعثˇ تعجبˇ دیگران ببو.


اون خردادˇ 1313 ه.ش‌ با نیویشتن ایته رساله به‌ فرانسه ‌زوان‌ با موضوع‌ شعر "لوكنت‌ دوليل‌ و مكتب‌ پارناس‌" موفق‌ ببسته ادبيات‌ و فلسفه ليسانسا با نمریه‌ مومتاز فیگیره. اون بعدˇ ایته تحقیقی رساله درباریه "خواجه‌ حافظ‌ شيرين‌ سخن‌" بینیویشت و ایضافه بر ا دوتا كیتاب‌ "روان‌شناسیˇ تربيتی‌" و "ايران‌ از آغاز تا اسلام‌" اینگیلیسی به فارسی جا ترجمه بوگوده.و سالˇ‌ 1318 به‌ سمت‌ معاونت‌ ایداریه‌ دانشسراهان مقدماتی‌ و دانش‌ سرايی عالی دبيری‌ منصوب‌ ببسته.


اون زوان‌ و ادبيات‌ فارسی دكترا دوره‌ مین ‌ ثبت‌ نام‌ بوگود و بعد دو سال‌ درس خواندن ارشته ‌مئن با فادان خو رساله‌ دكترا مدركا فیگیته .ا موضوع مئن اونˇ اوستاد رهنما ملک الشعرای بهار بو.


نیویشتن ا رساله اونه اینقدر شیفتیه ایران فرهنگ و تارئخ بوگوده که چند تا رسالیه پهلویا به زوانˇ فارسی ایمروجی ترجمه بوگوده . و چند تا تحقيقی‌ مقاله‌ درباریه‌ مسائل‌ لغوی‌ و ادبی‌ مربوط‌ به‌ زوان‌ پهلوی و پارسی‌ باستان‌ مونتشرا گوده.

دوکتور معين سالˇ (1321) با امير جاهد دوختر ، سالنامه پارس مودير عروسی بوگود که چار تا زای جه اون باورده.

دوکتور معین زن

آشنا‌ بستن اوستاد معين‌ با اوستاد دهخدا ایته فصل جدیدی اونه زیندگی مئن بازا گوده و دوكتور معين‌ تا تمانا بستن کارˇ دهخدا لغت نامه اونˇ امرا همکاری بوگوده .

آشنایی با دهخدا معین ره خیلی خوب بو چون هر دو نفر به ایته چیزی خیلی علاقه دیشتیدی اونم لغت نامه بو. دوکتور معین نظر دهخدایا جلب بوگود و با هم مشغول به کار ببستده. دوکتور معین زمات همکاری خودش با دهخدا حدود هفتصد صفحه مطلب تهیه بوگوده ، و حدود نه هیزار صفحه جه تالیفان دیگرانا جما گوده و بررسی بوگود و دوباره نیویسی بوگوده .


بعد ان که دهخدا بمرده کاران چاپ‌ لغتنامه‌ و نظارت بر اوشان بنا به وصیت خودˇ دهخدا به دوکتور معین تحویل ببسته . ا آشنایی با دهخدا و کار روی دهخدا لغتنامه دوکتور معینا به فکر نیویشتن ایته فارسی فرهنگ لغت تاودا هنه واسی اون جه سالˇ 1338 هطو که به کار چاپ دهخدا لغتنامه مشغول بو طرح نیویشتن فارسی فرهنگنامیا فوگوده.


دوکتور معین ا کارˇ ره افراد زیادیا به همکاری دعوت بوگوده بو نزدیک به چارصد نفر جه اونˇ دانشجویان اونˇ امرا همکاری گودیدی . فیش برداری هم کار طاقت فرسایی بو که دوکتور معین طول بیست سال مئن ا کارا انجام دایی حدود یک میلیون و سیصد هیزار فیش تهیه بوگوده بو . و جه هر فرصتی بدست آوردن ایطلاعات واسی ایستفاده گودی. فرهنگ‌ فارسی‌ چار قسمت‌ مئن : مقدمه ‌، لغات ‌، خارجی‌ تركيبان‌ و اعلام‌ تنظيم‌ ببسته بو.


دوكتور معين‌ بنا به‌ نيما يوشيج‌ -شعر نو پئر - وصيت‌ كه‌ اونا خو آثار چاپ ره اینتخاب بوگوده بو بعد موردن نیما به همکاری چند نفر دیگه کیتاب افسانه‌ و دويست‌ و شصت‌ و ایته رباعی‌ نيمایا ایته كیتاب مئن ‌ به ایسم "افسانه‌ و رباعيات‌" چاپا گوده.

سالˇ‌ 1342 فرهنگ‌ ˇفارسی‌ چاپ‌ شروع‌ ببسته. هو موقˇ ، دوكتر معين‌ درس دان و سخنرانی‌ واسی به آمريكا پرينستون دانشگاه‌ ‌ دعوت‌ ببو. ا مودت مین ، كار سرپرستی‌ و نظارت‌ بر نشر فرهنگ ‌، به‌ عوهدیه‌ اونˇ دوست و همکار دوكتور "سيد جعفر شهيدی‌" واگذار ببو.


سالˇ 1345 سه جلدˇ اون چاپ ببو اما با مریضا بوستن دوکتور شهیدی بازم ایدامیه کاران به خودˇ دوکتور معین واگذار ببسته . دوکتور معین اینقد به ا کار علاقه دیشتی که خو ساعت کاریه به هجده ساعت شبانه روز مئن فارسانه بو.

فاىل:Mo4.jpg
دوکتور معین قبر

بالاخره پیله مرد لوغت و سخن ا سرزمین سیزدهم تیرماهه 1350 خو چشما بر ا جهان دوسته.آثار[دچينواچين]

دوکتر معین قبر


حافظ شیرین سخن، دو جلد.

یک قطعه شعر در پارسی باستان.

یوشت فریان و مرزبان نامه.

علامه محمد قزوینی

شاهان کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه.

روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی.

پورداوود،

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی،

شماره هفت و هفت پیکر نظامی.

حکمت اشراق و فرهنگ ایران.

قاعده‌های جمع در زبان فارسی،

دوکتر معین قبر

اسم مصدر- حاصل مصدر،

امیر خسرو دهلوی.

برگزیده نثر فارسی،

آیینه سکندر.

اضافه،

هورقلیا.

لغات فارسی از ابن سینا.

برگزیده شعر فارسی،

نصیرالدین طوسی،

ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد

فرهنگ دستور زبان فارسی،


ا کیتابان تصحیح بوگوده و اوشانه رو حواشی بزه:

چهار مقاله نظامی

ناصر خسرو جامع الحكمتین

دانشنامه علایی ابن سینا

ا کیتابان ترجومه بوگوده:

روانشناسی تربیتی

تاریخ ایران اثر گیرشمن

دوکتور معین آستانه مین

رشد

قالب:گیلان نویسندان شکست در تجزیه (خطای نحوی): {\displaystyle <math>درج فرمول در اینجا} </math>