Wikipedia:قأوه دیکؤن/تيلمبار:۲۰۱۵ ژانويه تا ۲۰۱۵ دسامبر

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کیا،دویر، شأردویر[دچينواچين]

أمه ویکیپدیا مئن سو ته رج دأنیم مؤدیریت ؤ کارکیاگری وأسی:

کیا کی هو Admin مؤعادله. (کیا، گیلکی مئن سرپرست، حاکم، مؤدیر، پادشاه و... معنی دئنه)

دویر کی Bureaucrat مؤعادله. (شمره یاد دبون کی دویر ایتؤ واگویه بنه: dəvir ؤ هو دبیر ایسه. گیلکی مئن اوشؤنی گه سواد ؤ حکمت و نویشتن دؤنسن ؤ ایشؤنˇ مقام ؤ ارج ؤ جیگه بجؤر بو دویر بؤن. البته گیلکؤنˇ مئن دیو نی هی معنیه دئنه.)

شأردویر کی Steward مؤعادله ؤ šardəvir واگویه بنه. (شأردویر یعنی یکته شأر (شهر)ˇ دویر ؤ دویرؤنˇ مئن پیلترین. یکجور مقام بو کی پیلˇ دویرؤن دأشتن. ابوالفضل بن شهردویر دیلمی مورسؤن کی تفسیر کتاب اللهˇ بنویشتکسه.

ایسه الؤن نیاز دأنیم کی یکته أمی کیاؤنه، دویر چاکونیم تا بتؤنیم کاربرؤنه اختیار هدیم کی رؤبات چاکونن. شیمه جی خأنم بشین دویرگری خایش، AminSanaei ئبه ؤ رأی بدین.

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)

دارخؤنه: داروقه[دچينواچين]

تونیم ایته مقام نی اینه موعادل چاکونم . نانم مثلا ویکی بان --شیخ (بحث) ‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)

شیخ؛ قدیمˇ جي بوتن اول چاهه بکن، بازین منارهٰ بودوز! مي سؤال اینه کی اي ویکیبان یا داروغه یا دارخؤنه (!) چيسه ؤ قراره چی بکونه؟ یعنی چی کاري ویکیپدیا مئن زمینˇ سر بمؤنسه کی لازمه أمه یکته مقام چاکونیم ؤ او کاره بنیم او مقامˇ گردن؟ :ورگ (بحث) ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۸ (UTC)


مو نخوانم که کاری بوکونم بؤتم کی چون موعادل سازی کأدری متا ویکی مئن تأ ایلجاره هدی.

این گیلکی ویکی آماره اون مین بینویشته نأی بؤتم شاید اینه ترجومه کأدری حالا ویکبان نه ناظر نه فلان چیز کلی بؤتم یا شأنه مودیر بوتن دارخؤنه و کارکیا نؤتن لزومی نأره چون ایته کلمه موعادل بؤدی حتما وا ای نفر او کاره گردن بگیری صرقا گیله ویکی پیله بونه

--شیخ (بحث) ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)

جؤراکشئنˇ دسرسي، کارگيرؤنˇ ئبه[دچينواچين]

سلام

هيتؤ که شاىد خؤدتؤن متوجه بۊبؤبين، خالي کياؤن(أدمينؤن) تينن فاىل جؤراکشن. کارگيرؤنˇ دسرسي دبسته'. مۊ ويکيرسانه مئن درخاست هأدأم که کارگيرؤنˇ ئبه دسرسي بنئن. بۊتن أول خأ کارگيرؤنˇ مئن نظر بپۊرسي بىني ايشؤن خأنن ىا نأ.

مي اۊ درخاسته ائره'م نقل کؤنم که أگه بمأن بدئن ايشؤنه حلي ببۊن بحث چي سره. شمنم لؤطف بۊکۊنين أگه مؤافق ايسين، شيمئه مؤافقتˇ ورجه، به اينگيليسي ني بنويسين I agree.

Allow non-admins to upload files in Gilaki wikipedia (glkwiki)

Hi I am admin in Gilaki wikipedia and have a problem with uploading access. Users can't upload files and have a message that said just admins could upload! How could we give access to all of users to upload files?

ايشؤنˇ جوابم اينه:

Hi @Varg. Thanks for reporting this! I guess this is about https://glk.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:بارگذاری Also, the task in the "Blocked By" field is inaccessible to me due to access restrictions...

For such configuration changes, local consensus is required. Could you discuss the matter on the Village pump page of your wiki to confirm that this change is wanted by the community, and paste the link to the discussion here?

ورگ (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)


ورگ: مۊ هنۊز مننئم که جؤر بکشم. چؤن ولگ' نأبئنه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)


نظرؤن[دچينواچين]

موافق -- I agree || ورگ (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)

موافق -- I agree || بخساد (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۱ (UTC)

موافق -- I agree || شىخ (بحث) ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)

موافق -- I agree - ما هان (بحث) ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۰۱ (UTC)

موافق -- I agree || MirzaKoochak (بحث) ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)

گب[دچينواچين]

ورگ ؤ ما هان؛ تصاویر دو دسته‌اند. آن‌هایی که در http://commons.wikimedia.org/ بارگذاری شده‌اند و آن‌ها که در سایر ویکی‌های مختلف مثل https://fa.wikipedia.org/ یا https://en.wikipedia.org/ و ... بارگذاری شده‌اند. آن‌هایی که روی commons باشند را، که عموماً تصاویر آزاد هستند، می‌شود در همهٔ ویکی‌ها استفاده کرد. تصویری که شما اشاره کردید در ویکی‌پدیای گیلکی بارگذاری نشده و در commons هم نیست بنابراین نمایش پیدا نمی‌کند. برای رفع مشکل باید آن را به صورت محلی روی ویکی گیلکی بارگذاری کنید. من از تنظیمات ویکی گیلکی خبر ندارم ولی ظاهراً glk:خاص:بارگذاری_پرونده به مدیران محدود شده‌است، از مدیران همان ویکی اگر بخواهید باید بهتر بتوانند راهنمایی‌تان کنند.

ايشؤنه يکته ويکي فارسي کيا مأ تۊضيح بدأ. اي دسرسي چي بۊبؤ. أمۊ خيلي عکس خأنيم تا يک خۊره بنيم أسأ يکته هم باخي تصاويره محلي بار بنيم (جؤراکش بکۊنيم). ناواله خيلي وانويسؤن بيعکس مؤندنن خۊدا بدأشت گه ائره سال تا سال پرنده پر نيزئنه.--Pirsharafshah (بحث) ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۰۲ (UTC)

Pirsharafshah، ویکیپدیا مؤدیرؤن امره بؤته بؤن که وا رأی گیری بوکونیم تا فایل جؤرأکشئنه همه ئبه آزاد بوکونن. الؤن دئه نودؤنم کی خأنه ای رأی گیریه بینی ؤ آزاد بوکونی. اگر مو تینسی خیلی قبل تر فایل جؤرأکشئنه آزاد بؤده بی. ورگ، تو چیزی دؤنی؟--ما هان (بحث) ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)

Pirsharafshah؛ تي دس درد نکۊنه که پیگیري بۊدي. مؤشکل اينه کي glk:خاص:بارگذاری_پرونده مئن هيچ جا هيته گؤزينه ننأ کي اۊنˇ دسفأرسه تغيير بديم. تيني هۊ کارگير أجي واپۊرسي کؤره چۊتؤ شأنه اۊنˇ دسفأرسه عوضأگۊدن؟ || ~~~~

ورگ خواهش می‌کنم. مشابه phab:T111335. البته این درخواست قبلی را که نگاه کردم، خواسته‌اند که برچسب‌های حق تکثیر محلی را پیش از فعال‌کردن بارگذاری محلی ترجمه کنید. یعنی باید صفحه‌ای مشابه fa:مدیاویکی:Licenses در ویکی گیلکی بسازید. توجه کنید که قالب آن به صورت نام‌الگو|توضیح است، مثلاً fa:الگو:جلد آلبوم با توضیح «جلد اثر صوتی (Audio CD)» به صورت جلد آلبوم|جلد اثر صوتی (Audio CD) وارد شده. بعد از ساختن الگوهای لازم و افزودنشان به آن صفحه می‌توانید درخواستتان را در فبریکیتور دنبال کنید. ايشؤنه مأ تؤضيح بدأ.--Pirsharafshah (بحث) ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)

شیخˇدسفارس[دچينواچين]

سلام زاکؤن (بخساد ؤ محک ؤ دامؤن ؤ MirzaKoochak) مۊ خأنم چندته دسرسي هگيرم که شامل (حذف ؤ احىا ، رابطˇترجۊمه ؤ...). ايسه أمين ثناىي ؤ ورگ که دۊته مۊدير لاىق ايسن مشغۊلياتي ويشتر دأنن ؤ چۊن مۊ دؤنش آمۊجم کمتر مشغۊلياتي دأنم. هينˇواسي تؤنم ويشتر فعاليت بکۊنم ؤ سريعتر گيلکي ويکي فضا گيلکي تر چاکۊنم ؤ کمي أز لحاظ فني سر ؤ سامؤن بدم. مۊ تا ايسه ويشتر جه ۱۰۰۰ته دچين وچين دأنم ؤ فيکر کؤنم اي مؤدت مي براري ثابت بۊبؤ شمره. ايسه مؤدير بؤن پۊر تؤفير ندأنه چۊن گيلکي پۊر آشغال ولگ دأنه شأنه زۊتتر پاکؤدن تا سريع کار پيش بشۊن. أگر فکر کؤنين مۊ لاىقم که اي چندته دسرسئه بدأرم مأ اي جير رأى هدين ؤ ىکته أمي مؤديرؤنˇجي خأنم سرآخر جمع بندي بکۊني ؤ استۊاردؤنˇگۊش برسأني.

مۊوافق[دچينواچين]

موافق--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۹ (UTC)

موافق--بخساد (بحث) ‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۴ (UTC)

موافق--Mogoeilor (بحث) ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)

مۊخالف[دچينواچين]

بيگٚب[دچينواچين]

شـىـخـ...، تۊ تي برأريه ثابت بؤده دأني امما دۊته مۊشکل هننأ که اۊشؤنˇ سر خأ گب بزه ببي. اول ايکه کارکيا وا چندته وانيويس چاکۊني؛ اينم اينˇ واسي ايسه که ويکيپديا اصلي کار وانيويس چاکۊني ايسه. ديگر ايکه وانيويسؤنه حذف گۊدن آدابي دأنه که نظرخاهي ؤ مشورت اۊشؤنˇ جي ايسه، پس چؤن مۊ کارکيا ايسم دليل نبنه که ىکته وانيويسه مي نظرˇ سر حذف بۊکۊنم. مۊ با ايکه تي امره مۊوافقم که ائره پۊر آشغال ولگ هننأ امما مي نظر اينه که کتره اي حذف اۊنه راه حل نيه. سرآخر ني بۊگۊ کۊ وانيويسؤن حذف خأسي ببي امما کارکياؤن اونه حذف نؤدن--ما هان (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)

ما هان جالب بۊ. أول اينکه مۊ نؤتم خأنم کارکيا ببۊم. دؤوؤم اينکه وانويس چؤدن هيچ جا ملاک نيه نۊدؤنم کؤره جي بأردي تؤني وامجي ؤ بىني چي به چي ايسه بلکه دچينواچينˇتعداد مؤهمه. چؤن وانويس ىک شخصˇشي نيه ؤ تۊنن هيزاران نفر اۊنˇسر کار بکۊنن ولي دچينواچين شخصˇشي ايسه. مۊ ۱۲۰۰ته ويشتر دچينواچين دأنم. أمما رياست جۊمۊريأ ني آدابي دأنه ؤ مادام العمر نيه ؤ هرچندسال ىکبار عوضأبۊنه. مۊديريتأ ني ايتؤره. ىعني اي نقد به تۊ وارده که خأ به عنوان مۊدير ويکي سرˇجؤر بۊمؤني نأ اينکه سال تا ماه بيىى چندجا گب بزني ؤ بشي سۊسالˇپسي بيىى. فارسي ويکيأ ني اۊ مۊديرؤني که فعاليت نۊکؤنن ىا کم کؤنن اۊشؤنˇدسترسئه هگينه. أمما مۊشکل ائره'ى که کسي مننه اي گبه بزنه. ؤ هر زمت هرجا به نفعه ويکي فارسي معىارؤن هأنن وسط هرجا نيه ويکي فارسي معىارؤن گيلکي ويکي واسي بدرد نۊخؤنه چۊن کسنˇأمرأ تؤفير دأنن. حذفؤدنˇواسيأ ني ده مشورت نخأنه مثلن اۊ وانويسي که هيچي اۊنˇميئن دننه ؤ فقط ىکته رچه پىوند بدأ ىا ىته عکس ويکي فارسي جي ويته. آشغال معلۊمه ؤ ناقلن ۳۰۰۰ته ايتؤ وانويس ائره دأنيم. أگر چبزي دۊ خط بدرد بۊخؤر دأشت اۊ زمات نيشنيم گب زئنيم ؤ ىا بهبۊد دئنيم ىا حذفأکؤنيم راستي مۊ ويکيبان بؤن ئبه درخأست بدأم.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۸ (UTC)