گب:گيلکي زوؤن

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به مقالهٔ [[::گيلکي زوؤن| گيلکي زوؤن]].

وانيويسؤنˇ سياستؤن

نامتا'ن (ضميرؤن)[دچينواچين]

ورگ؛ ايندر نشأنه شهرˇ نؤمن نويشتن؟ ىا نأ اينم سربس خأنه؟

مثلا ايته:

سيوا نامتا شخصي نامتا (فاعلي)؛ رشت/ لاجؤن/ کلأچئه شخصي نامتا (مفعۊلي)؛ رشت/ لاجؤن/ کلأچئه
أول شخصˇ فرد من/ مۊ/ مۊ مره/ مأ/ مره
دوم شخصˇ فرد تۊ/ تۊ/ تۊ تره/ تأ/ تره
سىؤم شخصˇ فرد اۊن/ اۊ/ اۊن اۊنه/ اۊنه/ اۊنه
أول شخصˇ جم أمان/ أمه/ آمۊ أمره/ أمره/ أمره
دوم شخصˇ جم شۊمان/ شمه/ شۊمۊ شمره/ شمره/ شمره
سىؤم شخصˇ جم أشان/ ايشؤن (اۊشؤن)/ ايشان أشأنه/ ايشؤنه (اۊشؤنه)/ ايشانه


آقا تي پىغؤمˇ جيره امضا بۊکۊن!
سربس کي نخأنه ولي آخه ايشؤن فقط ىکته دۊ ته شهرˇ شي نئن. فقط أگه هأنده حالت ؤ شکلي دأنيم کي اي جدولˇ مئن دننئه شأنه اينه علاوه گۊدن.
البته تي نظرم جالبه. نۊدؤنم. شاىد بۊتؤنيم هۊ کلمه جۊلؤ پرانتزˇ مئن بنويسيم. ولي آخه مثلاً مۊ، لاجؤن ؤ لنگرۊد ؤ رۊدسر ؤ آستؤنه ؤ لشتˇنشا ؤ کياشهر ؤ آبکنار ؤ... بکارشنه. چي پيلأىي پرانتز خأ وابۊکۊنيم؟!
D:
مۊ عجلگي چاکأدبۊم ؤ ىکته مقاله' جي وگردؤن کأدبۊم مي تمرکؤز، مسائلˇ دستۊري سر بۊ فقط خؤدمˇ لهجه' بأردم. أگه تيني هرچي که جخترأشؤ بچربؤن. مثلاً اي جدولي که ائره بأردي، اينˇ مئن چن چيزه بأردي کي مۊ نأردم اۊشؤنه بأر. ولي نأ شهر به شهر. وختي دۊ جا مۊ‌ىا مره دأنن، ىکته مره وسسه. أمه خئلي شهر ؤ رۊستا دأنيم.
ورگ (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)
اۊکى، خا بخساد (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۰ (UTC)
نامتا ملکي انعکاسي ملکي انعکاسي
أول شخصˇ فرد مي خۊ، خۊشتنه خؤر، خؤره
دوم شخصˇ فرد تي خۊ، خۊشتنه خؤر، خؤره
سىؤم شخصˇ فرد وي، اۊنه خۊ، خۊشتنه خؤر، خؤره
أول شخصˇ جم أمي، أمئه خۊ، خۊشتنه خؤر، خؤره
دوم شخصˇ جم شيمي/ شيمئه خۊ، خۊشتنه خؤر، خؤره
سىؤم شخصˇ جم أشانه، ايشؤنه، ايشانه خۊ، خۊشتنه، خۊشؤنه خؤر، خؤره
اينء نشأنه جداگانه به متن اضافه گۊتن ؟ بخساد (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۴ (UTC)
بخساد ؛ تۊ خؤره قاعده چاکۊني؟ (ء) اين ده چيسه؟--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۵ (UTC)
شـىـخـ...؛
أمي قرار اين بؤ گه أمي مقاله'نˇ رسم الخط هۊني بؤبۊن گه وٚرگ خۊ وبساىتˇ مئن بؤتئه! خا مره ني خۊ مقاله'نء هۊ رسم الخطˇ همرأ بنويشتۀم. امما اینی گه الان نویشته درم ده مقاله نیىه! ىته ساده بؤگۊبيشنؤوه. البته شأنه ىته ده قرار نأن ؤ گۊتن گه همه جا (چه مقاله بؤبۊن چه بحث) خأ وٚرگˇ رسم الخطˇ همرأ نويشتن و بۊدؤن گه آمۊ رعاىت کۊنيم.
(ء) اين همزه هيسه و ىته مفعۊلي علامته؛ ىعني هرجا گه همزه بئدي بۊدؤن گه مفعۊلˇ همرأ سرۊکله زأدري (ىا متممˇ همرأ) چيزي گه ورگˇ نوشتاري اۊسلۊبˇ مئن هرگز دئه منني ؤ در اين زمينه ورگˇ نوشتاري اۊسلۊب آشفتگي دأره.
همزه به شکلهاي گۊناگۊني نشؤن داده بۊنه؛ ايته: (ء)، (ۀ)، (ئ)، (ؤ). مثلا:
ء: اينء (اين رو)، رۊستاء (روستا رو)
ۀ: کلمۀ (کلمه رو)، همۀ (همه رو)
ئ: سردئ (نردبون رو)
ؤ: لاکؤ (دختر رو)
دقت بؤکۊن همه به همزه ختم وکتۀن :)
ايته علاوه بر اينکه شکل نوشتاري کلمه حفظ بۊنه، از آشفتگي هم در امان مؤنيم؛ شکل نوشتاري از اين جهت حفظ بۊنه گه کلمه "نردبون" از سردي به سردئ تبديل بۊنه درصۊرتي گه ورگˇ نوشتاري اۊسلۊبˇ مئن از سردي به سردئه تغيير شکل دنه! در واقع اۊ هسته واجه از بىن شۊنه. آشفتگي هم از اين جهت گه ورگˇ نوشتاري اۊسلۊبˇ مئن ىه بار (ه) علامت مفعول وکنه، ىه بار (') وکنه، ىه جا ده (ؤ) وکنه، ىه جا ده ني (ئه/ يئه) وکنه؛ (ه) خؤره ني ىه جا ده نشاندهنده فشرده ايسه/هيسه/هسه هيسه. بخساد (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۳۴ (UTC)


بخساد؛
تي نظرˇ همرأ راجه به ء مؤخالفم ؤ فکر کؤنم راجه به خط ؤ زوان أننى بدفأمي دأنين. ىعني ايشؤن ئبه کارکردؤني تعريف کؤنين کي ايشؤنˇ شي نئه. ولي هين که ائره قبۊل بۊدي اي خطˇ سر اجماع بدأريم خئلي خؤبه. گبؤنˇ مئن واجب نئه حتماً همه ىک جۊر بنويسن بسچي که بئتره ولي اجبار نئه.
اينه نخأ جخترأديم کي أمئه شراىط الؤن اجماع ويشتر لازم دأنه تا دقت.
دوأريم! برسيم تي اصلˇ گبه. آقا! ايشؤني که الؤن بنويشتي که ملکي نامتا ؤ انعکاسي نامتا ايسه. (تينيم انعکاسي جا فتۊسنˇ جي کاراگيريم.) ايشؤن ربطي به أمئه بحث ندأنن. ولي اي مقاله' ربط دأنن. ايشؤنه نأن ئبه کي نخأ مأ جي اجازه هأگيري. دابدستۊرˇوابينˇ مئن خأ نامتا'نˇ وابين بشي اينم بني. ولي کاش چن رچ راجه به ملکي نامتا'ن ؤ انعکاسي نامتا'ن ني تؤضيح بچربؤني.
ورگ (بحث) ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)
ورگ
هيتۊ گازه گيته-ريم شؤدريم. گيلکؤن خىلي أمي جي عقب تٚرٚن. چؤن هيتؤ اصيل واژه جخطرأشؤدره ؤ بيگؤنه کلمه أمأدره. ؤ أمۊ هى واژه چاؤده-ريم ؤ فقط هم خۊدمؤن فهمنيم چيسن. به نظرم هيتؤ پيش بشيم شکاف دکنه. راستي بۊشؤسۊبراز چي معني دئنه؟--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)
نگران نبۊ شىخ جؤن. زوانˇ دابدستۊر ؤ اي جۊر جا'نˇ مئن کلمه چاگۊدن مردۊم ئبه فرقي نۊکؤنه. مگه حتی أگه مردۊم همه گيلکي گب بزنن ؤ گيلکي بنويسن، چن درصد دستۊرˇزوان مطالعه کؤنن؟ هي الؤن فارسي مئن چن درصد دؤنن مضارع التزامی و ضمير ملکی انعکاسی و فعل اسنادی چيسه؟
بسچي کي هنده خأ بقاىده پيش بشيم. نأ اينکه تؤرمؤۊ وابينيم.
بۊشؤسۊبراز: تميزکاري. تميزگي.
ورگ (بحث) ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۵ (UTC)

خؤندشؤن[دچينواچين]

گيلکي زوان ۱۱ته واکه دأنه که جدولˇميئن ني بۊما. [۱] حالا نۊدؤنم أمۊ کؤىکته' قبۊل بکۊنيم. پۊرهادي حرف که گۊنه ۷ته سادده خؤندش + ۳ جرگه تؤىم خؤندش ىا بخش زادˇگب که گۊنه کلا ۱۱ ته خؤندش دأنيم.

رديف گيلکي فارسي آوانيويسي مثال تؤضيحات
۱ أ اَ /æ/ أحمد، زأى -
۲ ئ (ائ) اِ /e/ ائره، بيئه-پيش -
۳ ؤ (اؤ) اُ /o/ اؤره، دامؤن -
۴ ي (اي) ای /iː/ ايران، علي -
۵ ۊ (اۊ) او /uː/ پۊرد -
۶ آ آ /ɑː/ آسمؤن، گيلان -
۷ ˇ ( ٚ) - /ə/ سۊرخˇگۊل، رٚشت مصوتی بین زیر و زبر (فتحه و کسره)
۸ يۊ - /y/ تيۊل در زبان فرانسه به شکل (u)
۹ ئؤ - /œ/ دئؤ (دوق به لهجه گسکری) این آوا در زبان لری و هم‌چنین ترکی هم وجود دارد.
۱۰ يأ - - تيأل (نیلوفر وحشی به لهجه گسکری) پساوا - در ترکی هم موجود است.
۱۱ أؤ - /æo/ چأؤدن، أؤؤ ميانپیش - آوایی که اول به صورت فتحه تلفظ میشود و بدون مکث لب‌ها غنچه شده و ضمه را ادا می‌کند.

--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)

سربس[دچينواچين]

  1. بخش‌‌‌‌زاد محمودی، جعفر(۱۳۹۰)، دستور زبان گیلکی: صرف و نحو و آیین نگارش (چاپ دوم)، رشت: نشر گیلکان.شىخ تأ جي خاهش کؤنم هر جا ى:تهتازه گب زئه دري که تازه مؤضۊعه پيش کشنه وابين چاکۊن نأ اينکه ى:ته بحثˇ ديگرˇ جير هيتؤ بنويسي بأى جير.

مي نظر اينه کي پۊرهادي گب دقيقتره. چۊن پۊرهادي بۊته ۷ ته ساده خؤندش ؤ سۊ جرگه (نأ سۊ ته!) تۊىم خؤندش (۱۵ ته تۊىم خؤندش) کي بنه ۲۲ ته خؤندش.

ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۵۷ (UTC)

ورگ ؛ چشم! ولي بخش زادˇکيتاب علمي تره. ؤ راستي ىکي دۊته حرف هم بخش زاد دأنه که پۊرهادي خؤ کيتابˇميئن نأرده.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۷ (UTC)

شـىـخـ...؛
  1. چره علميتره؟
  2. کۊ حرفؤن؟
ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۶ (UTC)

گیلکی گۊیشان[دچينواچين]

گیلکی گۊیشان ٚ دسته‌بندی ره بهتره ملاک مشخص ببۊن! أخر ملاک قؤمیتی هیسه کلاچئه ؤ چابؤک ؤ غرب مازندران ٚ جۊلگه مناطق أنی گیل هیسن اۊشان أنی خأ «گیلی گۊیش» ٚ رده مئن جا بگیرن. ایسه أخر ملاک «گۊیش» هیسه بهتره گیلکی گۊیشانء جغرافیایی-زبانشناسی مبنا سر دسته‌بندی بؤکۊنیم: ۱. غربی گۊیشان (فؤمن ؤ رشت ؤ انزلی ؤ ...) ۲. مرکزی گویشان (لاجؤن ؤ رۊدسر ؤ رامسر ؤ تنکابن ؤ ...) ۳. جنۊبی گۊیشان (پیلارۊدبار ؤ رۊدبار المۊت ؤ طالقان ؤ ...) ۴. شرقی گۊیشان (چالۊس ؤ آمؤل ؤ ساری ؤ ...) بخساد (گب) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

أخر حرفی ندأرین مۊ دچین‌واچین بؤکۊنم!؟ بخساد (گب) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مي ور بئسي اي مقاله حذفابۊن بیتره تا خأسه‌بۊن اي اطلاعات-ه خۊ مۊخاطب-ه هأده. یا لااقل یته کؤللي دگردش خأنه. هؤی (گب) ‏۲۰ آگؤست ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]