چاىجان

Wikipedia جي


چایجان گه چايجؤن ؤ چاجؤن ؤ چاجان ني دؤخؤنده بۊنه يته رۊستا سیأکؤلؤرۊد ٚ دهسسؤن، چابۊکسر ٚ بخش، رۊد ٚ سر ٚ شأرسسان ؤ گيلان ٚ مئن هيسه. چايجانئن گيلک هيسن ؤ گيلکي-ئه بيه‌پيشي گۊيش ٚ همرأ گب زنن. چايجان ٚ مردۊم ٚ کار أکثرن دؤلتي کارؤن ؤ کيشاورزي سر بنا بۊنه.