پرش به محتوا

مانگيل

Wikipedia جي
مانگيل
ايته تاتايي منجيل ٚ جه
ايته تاتايي منجيل ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرۊبار ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي ناممنجيل
محلي ناممانگيل
مردۊم
جمعيت۱۵,۶۳۰ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه۴۹۶ متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۳۰ درجه سانتيگراد
سالانه وارش ٚ ميانگين۲۷۳ ميلي‌متر
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳


مانگيل ايته جه گيلان ٚ شأران ؤ ايته جه رۊبار ٚ شأرستان ٚ هفت ته شأر ايسه. أ شأر رۊبار ٚ شأرستان ٚ نسا مئن قرار بيگيفته ؤ قزوين ؤ زنجان ٚ دۊ ته اۊستانان ٚ أمرأ ني مجاورت دأره.

مانگيل ٚ شأر ٚ وۊرۊدي

مانگيل ٚ نام[دچينواچين]

اي سري جه زوان شيناسان معتقد ايسد کي "من" ؤ "مان" مکان ؤ جيگا پيشوند ايسد ؤ مان+گيل ٚ ترکيب قؤم گيل زيوش ٚ جيگا ىا گيلکان سامان ٚ معني-أ دهه ؤ منجيل هۊ مانگيل ٚ واجه معرب بۊبؤسته ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

مانگيلˇ جمعيت بر اساس سال ۱۳۹۰ˇ سر ايشماردن، ۱۷،۳۹۶ نفر ايسه.

پاک ٚ انرژی[دچينواچين]

مانگيل ٚ بادي قۊوتگا[دچينواچين]

مانگيل ٚ شديد ٚ باد ايته جه أ شأر ٚ خواص ايسه کي اۊن-أ گيلان ٚ باخي شأران ٚ جه متمایز کۊنه. أ باد وهار ؤ تاوسسان ٚ مئن پۊر شديد ايسه ؤ پئيز ؤ زمسسان ش مئن کمتر ٚ شدت ٚ أمرأ وزه. أ باد أندر شديد ايسه کي ز داران-أ کي أ منطقه مئن کشاورزي أصلي ايسده چمانه. ۱۳۷۰ سال ٚ أوائل دؤلت کي أ منطقه پتانسیل-أ شناسایي بۊکۊده بۊ، تصميم بيگيته کي بادي قۊوتگا چأکۊدن ٚ أمرأ، بادˇ جۊنبشي انرژي-أ به الکتريکي انرژي تبديل بۊکۊنه کي تجديد پذير ؤ پاک ٚ انرژي ايسه. ويشتر أ قۊوتگا تۊربينان دانمارک ٚ جه بيهه بۊبؤستد ولي بعدا بتانستد اؤلگۊ اۊسادن اۊ دانمارکي تۊربينان ٚ جه چن ته تۊربين ني ايران ٚ دۊرۊن چأکۊند. مانگيل، ۸۷ درصد سال ٚ رۊجان ٚ دۊرۊن شديد ٚ باد دأره کي شأ اۊن ٚ قۊوتگا ايته تۊربين ٚ أمرأ ۲/۴ ميليؤن کيلؤوات برق چأکۊدن. أ قۊوتگا هسأ ۱۷۱ ته تۊربين دأره کي هسأ ني اۊن ٚ تعداد-أ ويشتر کۊدن درده.

مانگيل ٚ بادي قۊوتگا

ايسپي‌رۊ سد[دچينواچين]

ايسپي‌رۊ سد ىا مانگيل ٚ سد ايته دئه جه أ شأر ٚ مشخصه‌ئان ايسه. أ سد ايسپي‌رۊ أولي قسمت ٚ سر ؤ اۊیه کي دۊته قزل‌اؤزن ؤ شاهرۊد ٚ رۊخانان ايته بده، چأکۊده بۊبؤسته. أ سد ٚ آو، کيشاورزي ؤ برق چأکۊني ره استفاده به.[۱] أ سد، ايران ٚ أولي سد ايسه کي اۊن ٚ چأکۊدن ۱۳۳۵ سال ٚ جه شرۊع بۊبؤسته ؤ ۱۳۴۰/۱۱/۲۵ شمسي سال ٚ دۊرۊن تکميل بۊبؤسته ؤ ۱۳۴۱/۲/۲۹ دۊرۊن بهره برداري-أ برسه. أ سد-أ ساسر ٚ فرانسوي شرکت چأکۊده.

ايسپي‌رۊ سد

تاتاييان[دچينواچين]

مانگيلˇ بادي قۊوتگا
دلیر گنبد - منجیل
مانگيلˇ دلير گنبد
مانگيل، جمارانˇ پاراخۊتˇ مجسمه

سربس[دچينواچين]