طغرل برج

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
طغرل برج

ا بنای زیبای آجری که در شرقی بخشه درون ابن باویه در شهر ری میئن نها از آثار به جا بمانسته از سلجوقیان دوره بشمار ایه. بولندیه ا برج حدود 20 متر ایسه و کولفتی برج حیصار از 1/75 تا 2/75 متر ایسه، هتویی برج سطح بیرونی به 24 ترک تقسیم بندی ببوسته ا برج در واقع ایته طبیعی ساعت هم بشومار ایه چون معماری اون جوری ایسه که در بجوره هر ترک چهار و نیم دایره نها که نیشان دهندیه یک ربع ساعت ایسه. اوشانه بجور هم شیش تا مستطیل نها که هر ایته از اوشان 10 دقیقه نیشان دهه سپس شیاران کوچی تری به عونوان ثانیه وجود داره که خورشید هر وقت در وضعیت تازه ئی قرار بگیره با دوروستا گودن سایه روشنان زمان دقیقا نیشان دهه.

طغرل برج ری میئن

در سال 1301 ق با ناصرالدین شاه فرمان ، توسط حاج ابوالحسن معمار باشی بخش بوجوریه برج که بیزیر فوستوبو دوباره سازی ببوسته که ا مورد بر کتیبه سنگی سر بینیویشته نها . و اخرین تعمیر هم در هه سالان انجام بیگیفته . و بعضیام گیدی که ا برج اسسانیه طغرل بیگ از بنیانگذاران سلجوقی سده ششم هجری ایسه.