قالب:زوان ٚ اطلاعات ٚ جعبه

Wikipedia جي
{{{زوان ٚ نام}}}
کلي اطلاعات

</includeonly>


اي قالب ٚ کؤدؤن خئلي پيچيده ايسن. شيمي جي خاهش کۊنیم کي اۊن-ه دس‌کاري نۊکۊنین ؤ اگه دۊس دأنين ایته قالب چاکۊنین ىا قالب چاگۊدن-ه بامۊجين ىا اي قالب ٚ کُدؤن ٚ جي سر در بأرين، شمره پيشنهاد کۊنیم کي این ٚ کُدؤن-ه کؤپي بۊکۊنین شيمي کاربري ولگ ٚ مئن ؤ اۊىه تمرین بۊکۊنین.

رانما، استفاده گۊدن ٚ وأسي[دچينواچين]

اي کؤدي کي اي جیر دئن درين-أ ويگيرين ؤ شيمي وانيويس ٚ مئن بنين. فقط شمره ىاد دبۊن کي وختي اي کؤدؤن-ه بنأین اۊ وانيويس ٚ مئن، هر جا سۊ ته علامت سؤال (؟؟؟) دره، اون ٚ جا خأ اطلاعات وارد بۊکۊنین.

  • در ضمن، أگه دۊس دأنين کي ايته بخشي دننه بي، خالي کافيه کي اۊ سۊ ته علامت سؤال-أ پاک بۊکۊنین ؤ اۊن ٚ جا هئچي نينيويسين.
{{زوان ٚ اطلاعات ٚ جعبه
|زوان ٚ نام= ؟؟؟
|زوان ٚ بۊمي نام= ؟؟؟
|زوان ٚ باخي نامان= ؟؟؟
|زوان ٚ داميشک ٚ نامان= ؟؟؟
|image= ؟؟؟
|imagesize= ؟؟؟
|imagecaption= ؟؟؟
|زوان ٚ بومي جيگایان= ؟؟؟
|زوان ٚ درزا= ؟؟؟
|أولي گۊنه‌ئن= ؟؟؟
|معىار ٚ گۊنه‌ئن= ؟؟؟
|گۊىشان= ؟؟؟
|لئجه‌ئن= ؟؟؟
|نيويشتن ٚ سيستم= ؟؟؟
|زوان ٚ رسمي جيگایان= ؟؟؟
|أقليت ٚ زوان= ؟؟؟
|زوان ٚ آکادمي‌ئن= ؟؟؟
|ايزؤ ۱–۶۳۹= ؟؟؟
|ايزؤ ۲–۶۳۹= ؟؟؟
|ايزؤ ۳–۶۳۹= ؟؟؟
|گلاتؤلؤگ= ؟؟؟
|زوان شينأسي= ؟؟؟
}}

مثال[دچينواچين]

فارسي
فارسي زوان ٚ نخشه
کلي اطلاعات
بۊمي نامپارسي، форсӣ
باخي ناماندري، تاجيکي، تاتي
زوان ٚ داميشک ٚ نامانپارسيگ، پارسه
بومي جيگایانايران، أفغانستان، تاجيکستان، اۊزبکستان، پاکستان، بحرىن، عراق، آذرباىجان ٚ جؤمۊري
گۊتنکسان ٚ شۊمار۷۸ ميليۊن
زوان ٚ درزا • هيندۊاۊرۊپايي
 • هيندۊايراني
 • خۊرخۊسي ايراني
 • خۊرخۊسي نسايي ايراني
 • فارسي
أولي گۊنه‌ئن • کؤنه پارسي
 • مئني پارسي
معىار ٚ گۊنه‌ئنايران ٚ فارسي
أفغانستان ٚ فارسي (دري)، تاجيکستان ٚ فارسي (تاجيکي)
گۊىشانايراني
أفغانستاني
تاجيکي
هزارگي
أىماقي
بۊخاري
پهلواني
دهواري
فارسىهۊد
یهۊدي-تاتي
أرمني-تاتي
قفقاز ٚ تاتي
لئجه‌ئنتئراني
اصفهاني
شيرازي
مشهدي
آباداني
کابؤلي
هراتي
بندري
سيستاني
همداني
قزويني
ىزدي
کرمانشاهي
نيويشتن ٚ سيستمفارسي أليفبي
تاجيکي أليفبي
فارسي برىل
رسميت ٚ اؤضاع
رسمي جيگایانايران (فارسي ٚ نام أمرأ)
أفغانستان (دري نام ٚ أمرأ)
تاجيکستان (تاجيکي نام ٚ أمرأ)
زوان ٚ آکادمي‌ئنفارسي أدب ؤ زوان ٚ فرهنگستان
أفغانستان ٚ علۊم ٚ آکادمي
رۊدکي أدبيات ؤ زوان ٚ اينستيتۊت
زوان ٚ کؤدان
ايزؤ ۱–۶۳۹fa
ايزؤ ۲–۶۳۹per
ايزؤ ۳–۶۳۹fas