قالبˇ گب:استقبال

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به صفحهٔ قالب استقبال.


ورگ ؤ امين ثنايي

زاکؤن بيىد اينه دچين وچين بکۊنيد تا بزين اي اؤلگۊيه بنيم صفحه بحث هر کي تازه عضو ببؤ و به هيچ وجه به صفحه اي از ويکي فارسي خال هأنديد. --شیخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۱۲ (UTC)

عالي! شيمئه دم گرم. منم سرˇ فرصت هأنم ىاور. || ورگ (بحث) ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ (UTC)

خؤرؤمه فقط اي الگۊ استثنايي وا هيچ قالبي ندأري ؤ ىکته کامنتˇ مۊرسؤن به نظر بأي. مۊنم اينه کارگيرؤنئبه نئنم:

"روزبدهاد

گیلکی ویکیپدیا مئن خوش بومأی. اگر تینی ائره گوسترش هدأنˇ واسی دیگرؤنه ایلجار هدی.اگر تینی شروع بوکون و بودؤن کی مو و دیگرؤن ته ا بال زئنیم. هر جا واپورس دأنی تینی مو ؤ دیگرؤنه واپورسی. ائره لازمه کی کاربرؤن خوشؤنˇ زوانˇ سر، یعنی گیلکی سر تسلط بدأرن. مؤهم نیه کو لهجه همره گیلکی زوانه نویسنی، مؤهم اینه کی باخی بنویشته‌ انه تغییر ندی مگر اینکه دلیل بدأری کی او وؤت (متن) غلطه ؤ خأ اونه چاگودن. تا اؤره کی تینی خودت کلمه چانکون مگر اینکه تی چاگوده کلمه، پیشتر چنته نشریه یا سایت معتبرˇ مئن تایید ببؤبون ؤ استفاده بنأبون.

هیچ عجله نکون. اینکه چنته وانیویس نویسنی موهم نیه. بلکه موهم اینه که امه وانیویسؤن پر و پیمان ؤ پر محتوا ببن. اگر تینی خودت دو یا سوته وانیویس (مقاله) انتخاب بوکون ؤ ای "ایده" هنشره (صفحه) مئن معرفی بوکون که اونه تا آخر ماه چاکونی.

رسم‌الخطئبه پیشنهاد بنه کی گیلکی نیویشتنه کاراکشیم. یکته مثال وانیویس نؤام چامسکي تینه ببی.

أگه خأنی ویشتر باموجی، ای بنویشته انه حتمن ؤ حتمن ؤ حتمن بخؤن تا ویکیپدیا مئن خوروم باموته ببی:

خونابدون" --ما هان (بحث) ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)

مي نظرم اينه که قالب بدأريم بئتره. تازه کارگير ئبه نۊمۊد کؤنه ؤ همه چي اين ئبه خۊ جاىˇ سر هننأ. تازه کار راحتتره. مۊ بر اساسˇ اۊ کامنتي که ما هان همشک نئنه، شىخˇ قالبه دچينواچين کؤنم تا اي دۊ ته روشˇ جي ىکچي بيرين بأ. || ورگ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۸ (UTC)


کادره جديد بنأم مۊ با اجازه اينه جاي قبلي پيغامؤن نئنم. تازه آدم عضو ببو الگو:خؤشامدˇپىغؤم اينه بزنيد اون جير ايمضا بکۊنيد.--شىخ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۷ (UTC)

تي دم گرم خئلي قشنگتر بۊبؤ. فقط کارˇ راحتي به مۊ گۊنم قالبؤن تک کلمه ىي بۊبۊن بئتره. بئتره اينه ببريم مثلاً الگو:خۊشامد ىا أگه خأنيم گيلکيتر بۊبۊن، الگو:پيشواز مئن.
ىک چي ديگه اينکه تا تينيم گيل استفاده نۊکۊنيم بئتره. چۊن أمئه همزوانؤن که گالش ىا کلأىي ايسن حساس بنن خيال کؤنن أمه خأ ايشؤنه گيل دۊخؤنيم. گيل با گيلک ىکي نئه. || ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)

خؤش آمد تؤنه جوانب مختلفي بداري اعم از پيغؤم. اگر پيشواز که فارسي و گيلکي مين به کار شۊنه هر دوته ىک معني بدأري قطعا خؤشامد هم ىک معني ديگر دأنه. --شىخ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

شىخ؛ مي مؤشکل "آمد"ه. آمد هيچ جۊره گيلکي نئه! ولي گيلکي مئن "پيشواز شؤن" دأنيم. || ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)

خؤشأمأن؟--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۲ (UTC)

اي پيشواز/خؤشامد، کادر ؤ رنگ پس زمينه ندأري بهتره. عين کامنت ببي. چؤن کارگير اونˇ امره راحتتر ارتباط گينه. مي منظۊر نيه که الگۊ نبي، مۊ گۊنم الگۊ مئن بنأىم امما وؤت بنأىم، مئل هۊ وؤت که مۊ نئنم.--ما هان (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)

ما هان ؛ بدأ کادر بدأري تا تازه کارگير نگي ائره پلا پوچٚى بازيه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)

منم هي قالبˇ همرأ مؤافقم. خؤب در بمأ. قشنگه. || ورگ (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۳ (UTC)
ورگ ؤ شـىـخـ...، خىلي انبست ايسه. لااقل اينئى رجؤنه فاصله' کمترأکۊنيم. شيمي نظر چي ايسه؟.--ما هان (بحث) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)
أگه أنبسته که اينˇ رجؤنˇ فاصله' کمترأکۊنيم ويشتر أنبست بنه که جؤن! مي نظر که هيتؤ عالئه. || ورگ (بحث) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)

ورگ، آها ببخش مي نظر اي بۊ که گلفه. ىعني جمع ؤ جۊر نيه--ما هان (بحث) ‏۵ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)

ما هان؛ مۊ الؤن ىک دؤر حقسأى بۊدم أنبستأکۊنم خئلي بد بۊبؤ. || ورگ (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۳ (UTC)