علی بويه

Wikipedia جي

خو برارؤن ِ امره، حسن بويه و احمد بويه، گيلان ِ ماهيگيری و کشاورزی کاره بنأن و خوشؤن ِ پئر ِ امره خوداحافظی بئودن و بوشؤن ماکان ِ سپاه مئن. بازون، ببؤن مرداويج ِ امره و مرداويج، علی بويهٰ چاکوده کرج ِ والی. وختی علی سپاهی‌ئن زيادأ بونن، شونه اصفهان و خليفه سپاهه شکست دئنه و اصفهانه آزادأ کؤنه. اصفهانه هدئنه مرداويجه و بازون شونه شيراز. ياقوته شکست دئنه و شيراز گينه و آل بويه(ديلمی‌ئن) سلسله خو کاره سراگينه. علی بويه، خو مرگ ِ پيشی، فارس ِ حوکومته هدأ خو برارزه، فناخسرو (عضدالدوله) کی حسن بويه ريکه بو.