خنداب

Wikipedia جي

'ملاعلی حیدر سلیمی:' ملاعلی حیدرسلیمی فرزندملاحبیب وازمفاخرشهرستان خنداب واستان مرکزی بوده است.وی پس ازفراگیری معلومات دینی وعلوم مربوطه به خنداب بازگشته ودرسال 1310باتاسیس مکتب خانه به تعلیم وآموزش اهالی خنداب وحومه پرداخت.