آندالوسیا

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ایتا از هفده ایالتِ اسپانیایه که انِ مردم از همهء ایالتانِ دیگر بیشتر ایسه. انِ مرکز شهر سویل ایسه . اَ ناحیه او نوقطه ای ایسه که قارّه آنِ اروپا و آفریقا ایه هم مرزَ بیدید