سویل

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ایتا جه ائسپانيا پیله شهرانه کی تقریبن هفتصد هزار مردم اون ِ دورون زندگی کونیدی. هسه آندالوسیا ايالت ِ مرکز ایسه.