آل پاچينؤ

Wikipedia جي

آل پاچينؤ
ايته تاتايي آلفردؤ جیمز پاچينؤˇ جه
ايته تاتايي آلفردؤ جیمز پاچينؤˇ جه

آل پاچينؤ ۲۰۰۴ سال ٚ مئن ونيز ٚ فئلم ٚ جشنواره دۊرۊن

أصلي نام آلفردؤ جیمز پاچينؤ
کۊنۊش ٚ زمينه سينما، تئاتر
ميلليت آمريکايي
بزارۊج ۲۵ آوریل ۱۹۴۰ (۸۱ سال)
بزاجيگا نيؤيؤرک، آمريکا
زيوش ٚ جيگا نيؤيؤرک، آمريکا
کار بازيگر، فئلم چاکۊدنکس، کارگردان
کار گۊدن ٚ سالان ۱۹۶۷–هسأ
پئر ؤ مار سالواتؤره پاچينؤ، رؤز جراردي
زيوش ٚ شريکان یان ترنت (۱۹۸۹-۱۹۸۸)

بورلي دي آنجلؤ (۲۰۰۳-۱۹۹۷)
لۊسيلا پؤلاک (۲۰۱۸-۲۰۰۸)

زاکان ۳
ایمضا

آلفردؤ جیمز پاچينؤ (ايتاليايي: Alfredo James Pacino) آمريکايي کاکي‌گر ؤ فيلم ‌چاکۊنا هيسه. اۊ خۊ پئنج دهه کۊنۊش ٚ مئن خئلي جائزه هیته؛ من جۊمله یته اۊسکار، دۊ ته تؤني ؤ دۊته اِمي. اي جوایز، اۊن-ه اۊ کمتر بازيگرؤن ٚ جرگه مئن قرار دنه گه بؤتۊنسن اي سۊته جایزه' کسب بؤنن. پاچينؤ هيته‌أني جوایزي، «آمريکا ٚ فيلم ٚ بنیاد ٚ یته عۊمر هۊنري دستاورد»، «سیسيل بي دمیل» ؤ «هۊنر ٚ مللي نشؤن» ٚ مۊسؤن-ه أني دريافت بؤده.

پاچينؤ، اچ‌بي استؤديؤ ؤ أکترز استؤديؤ مئن، مِتُد بازيگري-ئه چارلي لاتن ؤ لي استراسبرگ ٚ دس ٚ جير بيأمۊته. اۊ ۲۹ سالگي مئن یته مختصر نخش ٚ همرأ ناتالي ؤ مۊ (۱۹۶۹) فيلم ٚ مئن خۊ أوولي بۊلند ٚ فيلم-ه کاکي بؤگۊد. پاچينؤ بازي، برمسئن نيدل ٚ پارک ٚ مئن (۱۹۷۲) ٚ فيلم ٚ مئن گه اۊن ٚ أوولي أصلي نخش بؤ، خؤجير بؤر استقبال ٚ مؤرد قرا بگيت. اۊ گادفادر (۱۹۷۲) فيلم ٚ مئن، فرانسيس فؤرد کاپؤلا کارگردؤني همرأ، مایکل کؤرلئؤنه ٚ نخش-ه خئلي خۊب بازي بؤگۊد ؤ اۊن ٚ پسي ويشتر شنأته ؤ تحسين بؤبؤ. پاچينؤ اي  نخش-ه بازي گۊدن ٚ دؤني أوولي مرته ره اۊسکار ٚ نؤمزت بؤبؤ ؤ گادفادر: دۊوؤمي واوين (۱۹۷۴) ؤ گادفادر: سۊوؤمي واوين (۱۹۹۰) ٚ فيلمؤن ٚ مئن ني بازي بؤگۊد.

آل پاچينؤ، ۲۰۱۶

پاچينؤ بازي گۊدن سرپيکؤ (۱۹۷۳)، سکي زواله (۱۹۷۵)، گادفادر: دۊوؤمي واوين ؤ ...ؤ عيدالت همه ره (۱۹۷۹) ٚ فئلمؤن ٚ مئن ٚ وأسر به عۊنوان بئیترين مردؤنه أوولي نخش ٚ بازيگر، اۊسکار جایزه ٚ نؤمزد بؤبؤ ؤ نهایتن یته نابينا کهنه سالدات آمريکا أرتش ٚ مئن ٚ نخش-ه بازي گۊدن ٚ همرأ، یته زن ٚ خؤجير ٚ بۊ (۱۹۹۲) فيلم ٚ مئن، اي جایزه' دریافت بؤگۊد. اۊ هيته‌أني بازي گۊدن گادفادر، دیک تريسي (۱۹۹۰)، گلن‌گري گلن‌راس (۱۹۹۲) ؤ ايرلندي مرد (۲۰۱۹) ٚ فئلمؤن ٚ مئن ٚ ره به عۊنوان مردؤنه مکمل ٚ نخش ٚ بازيگر، اۊسکار ٚ جایزه ٚ نؤمزت بؤبؤ. پاچينؤ ٚ دئبأخي مؤهم ٚ نخشؤن، تؤني مؤنتانا، زخمي ديم (۱۹۸۳) ٚ فيلم ٚ مئن،  کارليتؤ بريگانته، کارليتؤ را (۱۹۹۳) ٚ فئلم ٚ مئن، بنجامين راجيرؤ، داني براسکؤ (۱۹۹۷) ٚ فيلم ٚ مئن ؤ لؤل برگمن، نؤفۊذي (۱۹۹۳) ٚ فيلم ٚ مئن-ه شامل بۊنه. اۊ هيته‌أني مخمصه (۱۹۹۵)، شیطؤن ٚ وکيل مدافع (۱۹۹۷)، خاو وؤزه (۲۰۰۲) ؤ ايته زمات هاليوۊد ٚ مئن (۲۰۱۹) ٚ فئلمؤن ٚ مئن بازي بؤده. پاچينؤ پۊر اچ‌بي‌اؤ شبکه چأکۊده‌ئن ٚ مئن ني حؤضۊر دأشته، من جۊمله: فرشته‌ئن آمريکا مئن (۲۰۰۳)، تۊ جک-ه نشنأسني (۲۰۱۰) ؤ فيل اسپکتؤر (۲۰۱۳).

زاکي زمات[دچينواچين]

آلفردؤ جیمز پاچينؤ ۱۹۴۰ آوريل ۲۵ مئن، نيؤیؤرک ٚ خۊرتاوي هارلم ٚ مئن به دۊنیا بامؤ. اۊن ٚ پئر ٚ نام سالواتؤره پاچينؤ بۊ کي ايتاليا سيسيل ٚ سان فراتلؤ شأر ٚ جه بامؤبۊ آمريکا ؤ اۊن ٚ مار رؤز جراردي ني ايتاليا سيسيل ٚ کؤرلئؤنه شين بۊ.[۱] آلفردؤ پئر ؤ مار اۊ زمات کي اۊ دۊ سال ويشتر نأشتي جؤدا بۊبؤستد[۲] ؤ آلفردؤ خۊ مار ٚ أمرأ بۊشؤ کي خۊ مار ٚ پئر ؤ مار أمرأ کي اۊشان ٚ نام جیمز ؤ کیت بۊ بزيوه. اۊن ٚ پئر ني بۊشؤ کاليفؤرنيا کؤوينا شأر ٚ مئن ؤ اۊیه بيمه فرۊشنده ؤ بأزين ني رستۊران‌داري کۊدي.[۳][۴]

پاچينؤ رفئقان اۊن ٚ نؤجواني دۊرۊن ساني نام ٚ أمرأ اۊن-ه دۊخاديد. پاچينؤ ناجه دشتي کي بيس‌بال ٚ بازيکؤن ببه ولي پاچينؤ رفئقان بازيگر ٚ لقب-أ اۊن-ه بدأبۊد.[۵] پاچينؤ هرمن ريدر جۊنيؤر ٚ دبيرستان ٚ مئن درس خاندي[۶] ولي ويشتر تنها اينگيليسي کلاسان ٚ مئن حضۊر یافتي. اۊ نيؤیؤرک ٚ نمایشي هؤنران ٚ دبيرستان ٚ مئن تست بدأ ؤ قبۊل-أ بؤسته ؤ بأزين ني تصميم بيگيته کي خۊ تحصيل-أ اۊیه ايدامه بدنه.[۷] آلفردؤ مار أ تصميم ٚ أمرأ مۊخالف بۊ ؤ بعد ٚ أنکي آلفردؤ أمرأ هأ مؤضۊع ٚ وأسي دعوا بيگيته، خانه-یه ترک بۊکۊده ؤ دئه وانگردسته. پاچينؤ تصميم بيگيته بازيگري کلاسان ٚ مئن شرکت بۊکۊنه ولي اۊن ٚ هزينه تأمين ٚ مئن مشکل دشتي، هأن ٚ وأسي تصميم بيگيته کي مۊختلف شؤغلان ٚ مئن کار بۊکۊنه؛ جه نامه بؤری، رستۊران ٚ نيظافت کۊدن، پؤست ٚ دفتر ٚ مسئۊل ؤ خانه برپايي.[۸] اۊ هأتؤني اي مدت کامنتري مجله دفتر ٚ مئن کار کۊدي.[۹]

آلفردؤ خۊ ۹ سالگي جه پابلۊس کشئن-ه شرۊع بۊکۊده ؤ سينزه سالگي جه تفريحي ماري جۊآنا زئي، ولي دئه سنگين‌تر ٚ مخدران ٚ سر نۊشؤ.[۱۰] دۊ ته جه اۊن ٚ صميمي رفئقان مخدر ٚ مواد ٚ مصرف ٚ وأسي نۊزده ؤ سي سالگي مئن بۊمؤردد.[۱۱] پاچينؤ چؤن نيؤیؤرک ٚ برانکس ٚ محله دۊرۊن زيوش کۊدي هميشک دعوایان ؤ درگيريان ٚ مئن ايسابۊ ؤ مدرسه دۊرۊن هأن ٚ وأسي مأرۊف بۊ.[۱۲] آلفردؤ خۊ نؤجواني دۊرۊن نيؤیؤرک ٚ زمين ٚ جير تئاتران ٚ مئن بازي کۊدي. اۊ وختي کي أول وار أکترز استؤديؤ وۊرۊدي ره امتحان بدأ قبۊل نۊبؤسته[۱۳] ؤ بۊشؤ اچ‌بي استۊديؤ مئن ؤ اۊیه چارلي لاتن ٚ بيده کي اۊن ٚ بازيگري معلم بۊ ؤ بأزين اۊن ٚ أمرأ رفئق ني بۊبؤسته.[۱۴] پاچينؤ خۊ زيوش ٚ أ دؤره مئن وضع مالي خؤبي نأشتي ؤ خيابان، تئاتر ٚ سالؤنان یا خۊ رفئقان ٚ خانه مئن خۊفتي.[۱۵][۱۶]

آل پاچينؤ مار ۱۹۶۲ سال ٚ مئن وختي کي ۴۳ سال دشتي فؤت بۊکۊده.[۱۷] هۊ سال ٚ مئن آل پاچينؤ پيله پئر ني فؤت بۊکۊده[۱۸] ؤ پاچينؤ أ اتفاق-أ خۊ زيوش ٚ بدترين نۊقطه جه یاد کۊنه ؤ گه: «۲۲ ساله کي بۊم دۊته جه مي زيوش ٚ تأثيرگۊذار ٚ کسان مي ورجه بۊشؤده. أ اتفاق باعث مي فرۊپاشي بۊبؤسته.»[۱۹]

پاچينؤ چار سال ٚ فعاليت ٚ پس اچ‌بي استؤديؤ مئن، بتانسته کي أکترز اسؤديؤ وۊرۊدي تست-أ قبۊل ببه.[۲۰] أکترز استؤديؤ ايته سازمان ايسه کي حرفه‌اي بازيگران، کارگردانان ؤ نيويشتنکسان ٚ جه تکيل بۊبؤسته ؤ نيؤیؤرک ٚ منهتن ٚ محله مئن نهأ.[۲۱] پاچينؤ بازيگري متد-أ لي استراسبرگ ٚ دس ٚ جير کي أکترز استؤديؤ مئن اۊن ٚ مؤربي بۊ بامۊخته.[۲۲] لي استراسبرگ پاچينؤ ورجه گادفادر: دۊوؤمي واوين ؤ ... ؤ عيدالت همه ره فئلمان ٚ مئن بازي بۊکۊده.[۲۳]

پاچينؤ خۊ بۊگۊ بيشتاوان ٚ مئن لي استراسبرگ ؤ أکترز استؤديؤ جه گب بزه ؤ بۊگۊته: «أکترز استؤديؤ مي زيوش ٚ مئن پۊر مؤثر بۊ. لي استراسبرگ-أ أندي کي اۊن ٚ لياقت بۊ بها فندأده... اۊ ؤ چارلي مره سينما صنعت ٚ مئن باوردده. أ اتفاق باعث بۊبؤسته کي مي باخي شؤغلان-ه ويل-أ کۊنم ؤ بازيگري رۊ تمرکؤز بۊکۊنم.»[۲۴] اۊ ايته دئه بۊگۊ بيشتاو ٚ مئن بۊگۊته: «کار کۊدتلي استراسبرگ ٚ ره هیجان دشتي چؤن کي اۊن ٚ گب زئن درباره سکانسان یا أفراد پۊر جالب بۊ. آدم تنها خاستي کي اۊن ٚ گب زئن-ه بيشتاوه، چؤن چيزاني-أ گۊتي کي تا هسأ نيتاوسته بۊم. اۊن ٚ درک بۊجؤر بۊ ؤ بازيگران-ه دۊئ دشتي.»[۲۵] پاچينؤ ۱۹۹۴ سال ٚ جه أکترز استؤديؤ مۊشترک ٚ ريئيس ايسه.[۲۶]

تئاتر ٚ مئن[دچينواچين]

پاچينؤ پۊر تئاتر ٚ مئن ني کۊنش بؤده. اۊ ۱۹۶۹ ؤ۱۹۷۷ ٚ مئن بازي گۊدن آیا یته دۊرگ کراوات زنه؟ ؤ پابلؤ هؤمل ٚ مقدماتي تمرين ٚ نمایشؤن ٚ مئن ٚ وأسي بئیترين مردؤنه بازيگر ٚ تؤني جایزه' هگيت. پاچينؤ گه شکسپیر ٚ گزمه‌دارؤن ٚ جي هيسه، ۱۹۹۶ ٚ مئن ريچارد ٚ دۊمبال وامۊتن ٚ مؤستند-ه کارگرداني ؤ اۊن ٚ مئن بازي بۊگۊد؛ اي مؤستند سۊوؤمي ريچارد ٚ نمایش‌نؤمه باره هيسه گه خؤره هيته'ني ۱۹۷۷ ٚ مئن اۊن-ه تئاتر ٚ مئن بازي بؤده بؤ. پاچينؤ ونيزي تاجر (۲۰۰۴) فئلم ٚ مئن بازي بۊکۊده کي براساس ايته دئه جه شکسپير ٚ نمایشنامه‌ئن ايسه. پاچينؤ کي ريچارد ٚ ره وامختن ٚ مئن خۊ أولي کارگرداني-أ تجربه بۊکۊد، کارگرداني کۊدن-أ ادامه بدأ ؤ چيني قأوه (۲۰۰۰)، وایلد سالؤمه (۲۰۱۱) ؤ سالؤمه (۲۰۱۳) فئلمان ٚ مئن ني بازي ؤ کارگرداني بۊکۊده. [۲۷]

پاچينؤ سال ۱۹۶۷ بؤستؤن ٚ مئن یکته فصل چارلز ٚ تئاتر (Charles Playhouse) ٚ مئن بازي بۊده. اي نمايش ئبه هر هفته ۱۲۵ دؤلار هأىت. پاچينؤ وختي گه «هۊرا آمريکا» نمايش ٚ مئن بازي کأدبۊ جيل کلاىبۊرگ ٚ همرأ اشنا بۊبؤ ؤ پئن سال عاشقانه رابطه دأشتن.

سينما حرفه[دچينواچين]

آل پاچينؤ بازيگري جه پۊر لذت بؤردي ؤ اۊ زمات کي أکترز استؤديؤ مئن درس خاندن دۊبۊ بفأمسته کي أ زمينه مئن استعداد دره ؤ با أنکي اۊ أوائل اۊن ٚ درآمد گلف بۊ ولي خۊ کار-أ ايدامه بدأ.[۲۸] پاچينؤ بعد أنکي تئاتر ٚ مئن مؤفق بۊبؤسته ناتالي ؤ مۊ فئلم ٚ أمرأ کي ايته جه پتي دۊک ٚ چاکۊده‌ئن ايسه، خۊ سينمايي فعاليت-أ شرۊع بۊکۊده.[۲۹] پاچينؤ هأتؤني ۱۳۷۰ ٚ سال ٚ مئن سي-ام-ای ٚ استعدادمجي مؤسسه أمرأ قرارداد دَوَست.[۳۰]

۱۹۷۰ ٚ دهه[دچينواچين]

آل پاچينؤ سرپيکؤ فئلم ٚ مئن، ۱۹۷۳

پاچينؤ برمستن نيدل پارک ٚ مئن (۱۹۷۱) ٚ فئلم ٚ دۊرۊن ايته هرؤئيني معتاد ٚ نخش-أ بازي بۊکۊده ؤ فرانسيس فؤرد کاپؤلا نظر-أ خۊ هأ بازي أمرأ جلب بۊکۊده. کاپؤلا اۊن-ه مایکل کؤرلئؤنه نخش ٚ ره گادفادر ٚ فئلم ٚ مئن دؤجئه کي ايته جه مؤفق‌ترين گنگستري فئلمان تاريخ ٚ مئن بۊبؤسته.[۳۱] اي سري دئه جه مأرۊف ٚ بازيگران، جک نيکلسؤن، رابرت ردفؤرد، وارن بيتي ؤ رابرت دنيرؤ مأنستن ني مایکل کؤرلئؤنه نخش ٚ ره تست بدأبۊد ولي آل پاچينؤ، کاپؤلا آخري انتخاب بۊ. فئلم چاکۊني مؤديران کاپؤلا أمرأ مؤافق نۊبۊد ؤ خاستيدي کي ايته مأرۊف ٚ بازيگر-ه أ نخش ٚ ره دؤجئند ؤ اۊ زمات پاچينؤ هله مردۊم ٚ مئن أتؤ بشناخته بۊبؤسته نۊبۊ.[۳۲] اۊشان پرؤژه وسط، سۊ ته دفأ سأی دشتيدي کي پاچينؤ-یه ايخراج بۊکۊند.[۳۳] پاچينؤ مایکل کؤرلئؤنه نخش ٚ ره، اؤسکار مکمل ٚ نخش ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته ولي عقيده دشتي کي وا أولي نخش ٚ نامزد بۊبؤسته بي چؤن أن ٚ حضۊر فئلم ٚ مئن مارلؤن براندؤ جه کي ويتؤ کؤرلئؤنه نخش-أ دشتي ويشتر بۊ هأن ٚ وأسي أ مراسم-أ تحريم بۊکۊده. براندؤ اؤسکار أولي نخش  ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه-یه بۊبؤرده ولي اۊن ني اي سري دليلان ٚ وأسي، سۊرخپۊستان ٚ ظلم گۊدن ٚ مأنستن أ مراسم-أ تحريم بۊکۊده.

پاچينؤ ۱۹۷۳ سال ٚ مئن جين هکمن ٚ أمرأ دؤل ٚ فئلم ٚ مئن بازي بۊکۊده ؤ کن ٚ جشنواره زريني نخل-أ فگيفته. اۊ هۊ سال ٚ مئن سرپيکؤ فئلم ٚ ره اؤسکار ٚ بئترين مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته. سرپيکؤ فئلم، سيدني لۊمت ٚ کارگرداني أمرأ فرانک سرپيکؤ واقعي داستان-ه روایت کۊنه کي نيؤیؤرک ٚ شأر ٚ پؤليس ٚ أفسر بۊ ؤ خۊ همکاران ٚ فساد ٚ لؤ دأن ٚ وأسي مخفي مأمۊر بۊبؤسته. پاچينؤ ۱۹۷۴ ٚ سال ٚ مئن گادفادر ٚ دۊوؤمي قسمت ٚ مئن دۊواردئه مایکل کؤرلئؤنه نخش-أ بازي بۊکۊده کي اؤسکار ٚ بئترين فئلم ٚ وأسي نامزد بۊبؤسته. گادفادر أولي فئلمي بۊ کي اۊن ٚ هر دۊ ته قسمت اؤسکار ٚ جائزه ره نامزد بۊبؤسته. پاچينؤ ني أ فئلم ٚ أمرأ سۊوؤمي بار ٚ ره اؤسکار ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته ؤ أن اۊن ٚ دۊوؤمي نامزدي کؤرلئؤنه شخصيت ٚ ره بۊ ولي أیته دفأ بئترين أول ٚ نخش ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته.

پاچينؤ سکي زواله (۱۹۷۵) فئلم ٚ الکران ٚ پس ويشتر مؤفقيت-ه فأرسئه. أ فئلم جان ويتؤويچ ٚ واقعي داستان ٚ سر ؤ سيدني لۊمت ٚ کارگرداني أمرأ چاکۊده بۊبؤسته. پاچينؤ أ فئلم ٚ أمرأ دۊواردئه بئترين أول ٚ نقش ٚ مرد ٚ بازيگر  ٚ جائزه-یه اؤسکار ٚ جه نامزد بۊبؤسته.

اۊن ۱۹۷۷ سال ٚ مئن بابي دیرفيلد ٚ فئلم ٚ دۊرۊن ايته مسابقه‌اي راننده نقش-أ بازي بۊکۊده. أ فئلم-أ سيدني پؤلاک کارگرداني بۊکۊده ؤ پاچينؤ خۊ بازي وأسي گؤلدن گلؤب ٚ بئترين درام ٚ فئلم ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته. اۊن ٚ بعدي کار ايته جنايي درام بۊ کی ... ؤ عدالت همه ره نام دشتي. پاچينؤ أ فئلم ٚ بازي کۊدن ٚ پسي خۊ بازيگري مهارت ٚ وأسي کي طیف زيادي جه نقشان ؤ شخصیتان-ه تانستي بازي بۊکۊنه منتقدان ٚ جه پۊر مثبت نظر بيگيفته ؤ چارؤمي بار ٚ ره اؤسکار ٚ بئترين أولي نقش ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته، ولي آخرپسي أ جائزه-یه داستين هافمن، کریمر علیه کریمر فئلم ٚ بازي کۊدن ٚ وأسي بۊبؤرده. پيشتر هأ نقشي کي هافمن بازي بۊکۊده پاچينؤ-یه پيشنهاد بدأبۊد.

پاچينؤ ۱۹۷۰ دهه مئن سرجمع چارته فئلم ٚ مئن اؤسکار ٚ بئترين أولي نقش ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه ره نامزد بۊبؤسته: سرپيکؤ، گادفادر: دۊوؤمي قسمت، سکي زواله، ... ؤ عدالت همه ره.

۱۹۸۰ ٚ دهه[دچينواچين]

آل پاچينؤ أ دهه مئن خۊ فعاليت-ه گشت زني (۱۹۸۰) فئلم ٚ أمرأ شرۊع بۊکۊده ؤ ۱۹۸۲ سال ٚ مئن ني نيويشتنکس! نيويشتنکس! فئلم ٚ مئن حضۊر بيافته.[۳۴] بأزين ني ۱۹۷۳ سال ٚ مئن زخمي ديم ٚ فئلم ٚ دۊرۊن  برایان دي پالما کارگرداني أمرأ حضۊر بیافته کي ايته خۊرۊم فئلم دربامؤ ؤ ايته جه پاچينؤ بئترين أثران ايسه. مؤنتقدان زخمي ديم ٚ اکران ٚ مؤقع اۊن ٚ خشن صحنه‌ئن ٚ وأسي أ فئلم ٚ جه استقبال نۊکۊدد ولي گلف گلف اۊشان ٚ نظر واگردسته ؤ زخمي ديم-ه تحسين بۊکۊدد.[۳۵] زخمي ديم گيشه دۊرۊن ني مؤفق بۊ ؤ ۴۵ ميليۊن دؤلار بۊفرؤخته.[۳۶] پاچينؤ تؤني مؤنتانا شخصيت ٚ بازي کۊدن ٚ وأسي گؤلدن گلؤب ٚ بئترين مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه ره نامزد بۊبؤسته.[۳۷]

پاچينؤ ۱۹۸۵ سال ٚ مئن محلي بدنام-ه کي ايته شخصي پرؤژه بۊ شرۊع بۊکۊده. اۊن ٚ نيويشتنکس هيثکات ويلميامز بۊ ؤ ۱۹۶۹ سال ٚ مئن پاچينؤ هأ نمایشنامه-یه تئاتر ٚ دۊرۊن بازي بۊکۊده بۊ ولي أيته دفأ خاستي اۊن ٚ سينما قالب ٚ دۊرۊن چاکۊنه. أ فئلم کي پنجا دئقه‌اي بۊ اکران نۊبؤسته ولي ۲۰۰۷ سال ٚ مئن به عنوان ايته بخش جه پاچينؤ أثران مؤنتشر-أ بؤسته.

۱۹۸۵ سال مئن، اينقلاب ٚ فئلم بيرۊن بامؤ کي زياد مؤفق نۊبۊ. پاچينؤ گه کي أ فئلم ٚ شيکست ٚ دليل عجله کۊدن اۊن ٚ چاکۊدن ٚ مئن بۊ. پاچينؤ أ فئلم ٚ اکران ٚ پس چار سال تئاتر ٚ مئن کار بۊکۊده. اۊ ۱۹۸۸ سال مئن، نيؤيؤرک ؤ شکسپير ٚ جشنواره دۊرۊن ژۊليؤس سزار ٚ نمایش-أ جؤزف پاپ ٚ کارگرداني أمرأ بازي بۊکۊده.[۳۸] ۱۹۸۹ تۊقا دریا فئلم ٚ أمرأ دۊواردئه خۊ سينمايي کار-أ سرأگيفته ؤ فرانک کلر ٚ نخش-أ کي ايته کاراگاه بۊ بازي بۊکۊده. أ فئلم مؤفق بۊ ؤ مؤنتقدان ٚ جه مثبت ٚ نظر فگيته.

۱۹۹۰ دهه[دچينواچين]

آل پاچينؤ کن ٚ فئلم ٚ جشنواره مئن، ۱۹۹۶

۱۹۹۰ سال ٚ مئن آل پاچينؤ ديک تریسي فئلم ٚ مئن بازي بۊکۊده ؤ بيگ بؤی کاپريس ٚ نخش ٚ ره اؤسکار ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته. ديک تريسي تجاري نظر ٚ جه مؤفق بۊ ؤ آل پاچينؤ خۊرۊم بازي جه تقدير بۊبؤسته.[۳۹]

۱۹۹۰ سال ٚ مئن آل پاچينؤ گادفادر: سۊوؤمي واوين ٚ فٚلم ٚ دۊرۊن دۊواردئه مایکل کؤرلئؤنه نخش ٚ أمرأ ظاهر بۊبؤسته. أن گادفادر ٚ آخري قسمت بۊ ؤ بتانسته هفت ته اؤسکار ٚ جائزه ره نامزد ببه.[۴۰]

پاچينؤ فرانکي ؤ جاني (۱۹۹۱) ٚ فئلم ٚ مئن ميشل فایفر ٚ أمرأ همبازي بۊبؤسته کي پيشتر زخمي ديم ٚ فئلم ٚ مئن ني ايسابۊ. پاچينؤ جاني شخصيت ٚ نخش-أ بازي کۊنه کي ايته مئنسال ٚ مرد ايسه کي تازه زندان ٚ جه بيرۊن بامؤ ؤ کار-ه دۊمبال گرده. اۊن آخرپسي ايته رستۊران ٚ دۊرۊن کار یابه کي ايته گارسؤن ٚ زن ني فرانکي نام ٚ أمرأ اۊیه کار کۊنه. ترنس مک‌نالي أ فئلم-أ خۊ تئاتر ٚ نمایشنامه سر کي اۊن ٚ نام فرانکي ؤ جاني ماتاو ٚ جير بۊ چاکۊده. اۊ تئاتر ٚ دۊرۊن کي ۱۹۸۷ سال ٚ مئن اجرا بۊبؤسته بۊ، کنت ولش ؤ کتي بيتس أصلي نخشان-أ ايجرا بۊکۊدد. با أنکي اي سري جه مؤنتقدان أ فئلم-أ مثبث ٚ نظر فدأده ؤ اي سري دئه منفي، پاچينؤ بۊگۊته کي خۊ بازي جه پۊر لذت بۊبؤرده. جانت ماسلين نيؤیؤرک تایمز ٚ مجله مئن خۊ نظر-أ أتؤ بينيويشته: «پاچينؤ بازي تا هسأ سکي زواله فئلم ٚ پس أندي ساده ؤ جذاب نۊبۊ کي أ فئلم ٚ مئن ايسه. اۊن جاني نخش ٚ مئن پۊر تلاش کۊنه کي فرانکي ديل-أ بۊدۊزانه ؤ أ صحنه‌ئن-أ لذت بخش چاکۊنه. اۊن ٚ صحنه‌ئن فرانکي أمرأ دقيق ؤ صادقانه ايسد کي فئلم ٚ زياد احساسي جنبه‌ئن-أ پۊشانه.»[۴۱]

پاچينؤ ۱۹۹۳ سال ٚ مئن، اؤسکار ٚ بئترين أول ٚ نقش ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه-یه ايته زن ٚ خۊجير ٚ بۊ فئلم ٚ بازي کۊدن ٚ وأسي بۊبؤرده. اۊن أ فئلم ٚ مئن ايته آمريکايي بازنشسته أرتشي نخش-أ کي اۊن ٚ نام فرانک اسلید بۊ بازي بۊکۊده. پاچينؤ هۊ سال ٚ مئن گلن گري گلن راس فئلم ٚ أمرأ ني اؤسکار ٚ بئترين مکمل ٚ نقش ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ نامزد بۊبؤسته. پاچينؤ أولي بازيگري ايسه کي ايته سال ٚ مئن دۊ ته فئلم ٚ ره جائزه نامزد بۊبؤسته ؤ أصلي نقش ٚ جائزه-یه بۊبؤرده. پاچينؤ هر دۊ ته فئلمان أ سال ٚ مئن پۊر مؤفق بۊبؤستد مؤنتقدان ؤ مردۊم ٚ مثبت نظر-أ فگيتد.

۱۹۹۳ سال، پاچينؤ ؤ دي پالما دۊوؤمي بار ٚ ره زخمي ديم ٚ فئلم ٚ پس ايلجار بۊکۊدد ؤ اۊن ٚ حاصل بۊبؤسته کارليتؤ را کي ايته دئه گنگستري فئلم ايسه. پاچينؤ کارليتؤ را دۊرۊن شان پن، پنلؤپه آن ميلر ؤ ويگؤ مؤرتنسن ٚ أمرأ همبازي بۊبؤسته. پاچينؤ أ فئلم ٚ مئن کارليتؤ نخش-أ بازي کۊنه کي ايته قديمي خلافکار ايسه ؤ وختي پنج سال ٚ پسي زندان ٚ جه آزاد به خۊ معشۊقه خاطر ٚ وأسي خأیه خلاف-أ کنار بنه ؤ اۊن ٚ أمرأ زيوش بۊکۊنه ولي اۊن ٚ قديمي رفئقان کي خلافکار ايسد دۊواردئه اۊن-أ گرفتار کۊنده. أ فئلم ني ايته دئه جه پاچينؤ خۊرۊم أثران ايسه.[۴۲]

مخمصه (۱۹۹۵) فئلم ٚ مئن آل پاچينؤ ؤ رابرت دنيرؤ همبازي بۊبؤستد. مخمصه ايته جنايی درام ايسه کي مایکل مان اۊن-أ کارگرداني بۊکۊده ؤ آرت لينسؤن ني اۊن ٚ نيويشتنکس ايسه. پاچينؤ وينسنت هانا نقش-أ بازي کۊنه کي ايته جه مأرۊف ٚ کاراگاهان ايسه ؤ رابرت دنيرؤ ني نيل مک‌کالي ايته حرفه‌اي دۊزد ٚ نخش-أ ايجرا کۊنه. مخمصه فئلم پۊر أرزشمند ايسه چؤن دنيرؤ ؤ پاچينؤ، دۊ ته جه سينما پيله کسان أول بار ٚ ره اۊن ٚ مئن همبازي بۊبؤستد. ألبت هر دؤ سۊوؤمي گادفادر ٚ مئن ايسابۊد ولي هئتا مۊشترک ٚ صحنه نأشتيد.[۴۳]

پاچينؤ ۱۹۹۶ مئن ريچارد ٚ دۊمبال وامختن ٚ مؤستند-أ کارگرداني ؤ اۊن ٚ مئن بازي بۊکۊد. اي سري دئه جه بازيگران کوين اسپیسي، وينؤنا رایدر، ألک بالدوین ؤ آیدان کۊئين ٚ مأنستن ني أ مؤستند ٚ دۊرۊن ايساده. أ مؤستند قطعاتي جه سۊوؤمي ريچارد ٚ نمایشنامه کي ايته جه ويليام شکسپير ٚ أثران ايسه دره ؤ درباره شکسپير ٚ جا ؤ جيگا مردۊم ٚ فرهنگ دۊرۊن ايسه.[۴۴]

پاچينؤ شیطان ٚ وکيل‌مدافع مئن کیانۋ ريوز ٚ أمرأ همبازي بۊبؤسته. اۊن أ فئلم ٚ مئن جان ميلتؤن/شیطان ٚ نخش-أ بازي کۊنه ؤ ريوز ني کوين لؤمکس ٚ نخش ٚ أمرأ کي ايته مؤفق ٚ وکيل ايسه حضۊر یابه. أ فئلم گيشه مئن مؤفق بۊ ؤ ۱۵۰ ميليۊن دؤلار بۊفرؤخته ؤ اۊن ٚ جه پۊر استقبال بۊبؤسته ؤ آل پاچينؤ ؤ کيانۋ ريوز ٚ بازي ني تحسين ٚ أمرأ مواجه بۊبؤسته.[۴۵][۴۶]

آل پاچينؤ ۱۹۹۷ سال ٚ مئن داني براسکؤ فئلم ٚ دۊرۊن بازي بۊکۊده کي اۊن ٚ أول ٚ نخش یعني داني براسکؤ، جاني دپ ٚ دس دۊبۊ. أ فئلم ايته واقعي داستان ٚ سر چاکۊده بۊبؤسته ؤ درباره داني براسکؤ، کي ايته جه اف‌بي‌آی ٚ مخفي مأمۊران بۊ ايسه. داني براسکؤ وظيفه دشتي کي ايته گنگستري جرگه دۊرۊن نفۊذ بۊکۊنه ؤ اۊشان ٚ جه اطلاعات فگيره ؤ آخرپسي ني اۊن ٚ أعضا-یه دسگير بۊکۊنه. هأ مسير ٚ مئن لفتي أمرأ آشنا به کي ايته جه اۊ باند ٚ أعضا ؤ پاچينؤ اۊن ٚ شخصيت ٚ بازيگر ايسه. برخلاف برنامه‌اي کي نهأبۊ أ دۊ ته همديگر ٚ أمرأ رفئق بئده. أ فئلم ايته اؤسکار ٚ جائزه ره نامزد بۊبؤسته.[۴۷]

۱۹۹۹ سال ٚ مئن پاچينؤ نؤفۊذي فيلم ٚ دۊرۊن لؤول برگمن ٚ نخش-أ بازي بۊکۊد کي راسل کرۊ اۊن ٚ مقابل نقش بۊ. نۊفؤذي چند ته اؤسکار ٚ جائزه نامزد بۊبؤسته. پاچينؤ آخري فئلم ۱۹۹۰ دهه مئن کذايي يکشمبه اؤليور استؤن ٚ کارگرداني أمرأ بۊ. أ فئلم ٚ مئن پاچينؤ ايته آمريکايي فۊتبال ٚ مؤربي نخش-أ دره.[۴۸][۴۹]

۲۰۰۰ دهه[دچينواچين]

پاچينؤ ۲۰۰۱ سال ٚ مئن سيسيل بي دميل ٚ جائزه-یه گؤلدن گلؤب ٚ جه ايته عۊمر هۊنري دستاورد فئلم ٚ صنعت ٚ مئن ٚ وأسي بۊبؤرده.[۵۰]

آل پاچينؤ ۲۰۰۰ سال ٚ مئن چيني قأوه فئلم ٚ نؤسخه-یه کي أول ايته تئاتر ٚ نمایش بۊ مؤنتشر بۊکۊده.[۵۱] فئلم ٚ ويشتر ٚ بخشان-أ دۊ ته أصلي شخصيت ٚ بۊگۊ بيشتاو تشکيل دنه.[۵۲] أ فئلم ٚ چاکۊدن سۊ ته سال طۊل بکشه ؤ اۊن ٚ کارگرداني ؤ هزينه تأمين کۊدن پاچينؤ أمرأ بۊ. چيني قأوه ۲۰۰۷ سال ٚ مئن محلي بدنام ؤ ريچارد ٚ دۊمبال وامختن ٚ فئلمان ٚ أمرأ کي دۊ ته دئه جه پاچينؤ خؤرم أثران ايسد ايته مجمۊعه مئن مؤنتشر-أ بؤسته کي اۊن ٚ نام پاچينؤ باکس‌ست: ايته بازيگر ٚ بصيرت بۊ.

پاچينؤ ۲۰۰۶ سال ٚ مئن پيشنهاد حضۊر گادفادر ٚ ويديؤيي بازي مئن-أ رد-أ کۊده هأن-ه وأسي مایکل کؤرلئؤنه شخصيت أ بازي مئن ايسا ولي اۊن ٚ ظاهر ؤ صدا پاچينؤ أمرأ فرخ کۊنه.[۵۳] ولي پاچينؤ زخمي ديم: دۊنیا تي شينه بازي مئن ايسا ؤ ايجازه بدأ کي اۊن ٚ ظاهر ٚ جه ايستفاده ببه. أ بازي هۊ زخمي ديم ٚ فئلم ٚ دۊمباله ايسه ؤ شرایطي-أ درنظر گيره کي تؤني مؤنتانا فئلم ٚ آخري درگيري جه زنده بمانه.[۵۴][۵۵]

آل پاچینو در سال ۲۰۰۸
آل پاچينؤ رؤم ٚ فئلم ٚ جشنواره مئن، ۲۰۰۸

کريستؤفر نؤلان، بيخابي فئلم-أ کي اۊن ٚ أصلي نؤسخه نروژي بۊ ؤ ۱۹۹۷ سال ٚ مئن اکران بۊبؤسته بۊ، اينگيليسي زوان ٚ أمرأ دۊواردئه چأکۊده کي ۲۰۰۲ مئن بيرۊن بامؤ. شخصيتي کي پاچينؤ أ فئلم ٚ مئن بازي بۊکۊده بر خلاف اۊن ٚ قبلي نخشان دۊرۊنگرا بۊ ؤ خۊ أ بازي أمرأ ثابت بۊکۊده کي برخلاف برۊنگرا نخشان کي ويشتر اۊشان-ه بازي کۊنه دۊرۊنگرا نخشان ٚ مئن ني پۊر تبحر دره. أ فئلم ؤ پاچينؤ بازي مؤنتقدان ٚ استقبال ٚ أمرأ مواجه بۊبؤسته ؤ راتن تؤمیتؤز ٚ جه ۹۳ امتياز فگيته.[۵۶] بيخابي گيشه دۊرۊن ۱۱۳ ميليۊن دؤلار بۊفرؤخته.[۵۷]

سیمؤن اۊن ٚ بعدي فئلم بۊ کي هۊ ۲۰۰۲ سال مئن أندرۊ نيکؤل ٚ کارگرداني أمرأ بيرۊن بامؤ. پاچينؤ أ فئلم ٚ مئن ويکتؤر ترانسکي نخش-أ بازي بۊکۊده ؤ کاترين کينر، وينؤنا رایدر ؤ ايوان ریچل وۊد ٚ أمرأ همبازي بۊبؤسته.

پاچينؤ مردۊمي کي مۊ شيناسم (۲۰۰۲) ٚ مئن ايته عۊمۊمي رابطه‌ئن ٚ مسئۊل ٚ نخش-أ بيگيته. أ فئلم ٚ کارگردان دنيل ألگرانت ؤ اۊن ٚ نيويشتنکس جان رؤبين بيتز بۊ.

پاچينؤ با أنکي دئه مکمل ٚ نخش قبۊل نۊکۊدي، ولي مارتين برست ٚ خاطر ٚ وأسي ايته افتخاري حضۊر جيلي (۲۰۰۳) فئلم ٚ مئن بدأشته. پاچينؤ بازي جيلي مئن کۊتا بۊ ؤ مردۊم زياد أ فئلم ٚ جه استقبال نۊکۊدد.[۵۸]

هۊ سال ۲۰۰۳ مئن پاچينؤ ناشي فئلم ٚ مئن کي اۊن ٚ کارگردان کالين فارل بۊ، ايته سي‌آی‌ای ٚ جذب ٚ نيرۊ مسئۊل ٚ نخش-أ قبۊل بۊکۊده. ناشي فئلم ٚ نقدان هم مثبت بۊ هم منفي ولي پاچينؤ گه کي ناشي فئلمي نيه کي خۊدۊش بتانه اۊن-ه دۊمبال بۊکۊنه.[۵۹]

اۊن بأزين فرشته‌ئن آمريکا مئن (۲۰۰۳) ٚ دۊرۊن ايته وکیل ٚ نخش-أ کي اۊن ٚ نام رؤی کؤهن بۊ بازي بۊکۊده. فرشته‌ئن آمريکا مئن، ايته کۊچي سریال بۊ کي ايته نمایش ٚ سر هأ نام ٚ أمرأ چأکۊده بۊبؤسته. أ نمایش کي اۊن ٚ نيويشتنکس تؤني کۊشنر بۊ، پيشتر پۊليتزر ٚ جائزه-یه فگيته بۊ ؤ پاچينؤ ني خۊ هأ بازي وأسي ايته گؤلدن گلؤب ٚ جائزه-یه بۊبؤرده.[۶۰]    پاچينؤ ونيزي تاجر (۲۰۰۴) ٚ مئن کي ايته اقتباس شکسپير ٚ نمایشنامه جه بۊ، شایلاک ٚ نخش ٚ أمرأ حضۊر بيافته. ونيزي تاجر ٚ کارگردان مایکل ردفؤرد بۊ. شایلاک مأمۊلن ايته بدذات ٚ شخصيت بۊ ولي پاچينؤ تصميم بيگيته کي ايبچه ديلسۊجي مهرباني اۊن-ه ايضافه بۊکۊنه ؤ أ شخصيت-أ عمق بدنه.

پاچينؤ دۊ نفر پۊل ٚ ره (۲۰۰۵) ٚ مئن ايته بسته کۊدن ٚ مسئؤل ٚ نخش-أ کي اۊن ٚ نام والتر آبرامز ايسه بازي کۊنه. أ فئلم ٚ کارگردان دي جی کارۊسؤ بۊ ؤ پاچينؤ أ فئلم ٚ مئن متيؤ مک‌کانهي، رنه رۊسؤ ؤ آرماند آسانتي أمرأ همبازي بۊبؤسته.[۶۱] دسان تامسؤن واشينگتن پؤست ٚ مئن دربارت دۊ نفر پۊل ٚ ره أتؤ بينيويشته:« پاچينؤ أندي خۊ نخش-أ خؤب بازي بۊکۊده کي وا شاه نيشان ٚ جائزه-یه فگيره... خۊب ؤ بد ٚ مۊوارزه هاليوۊد رهايی ره فدا بۊبؤسته ؤ اؤستؤار به نظر رسئه.»[۶۲]

آمريکا فئلم ٚ بؤنياد ۲۰۰۶ اؤکتؤبر ۲۰ مئن، پاچينؤ-یه به عنوان ايته عمر هنري دستاورد ٚ جائزه سي ؤ پنجؤمي گيتنکس اعلام بۊکۊده.[۶۳] ايرلند ٚ ترينيتي کالج پاچينؤ-یه ۲۰۰۶ نؤومبر ۲۲ مئن خۊ افتخاري عضويت-أ فدأ.[۶۴]

پاچينؤ اؤشن ٚ سينزه یار (۲۰۰۷) ٚ مئن کي اۊن ٚ کارگردان استيون سؤدربرگ بۊ ايته مکمل ٚ نخش-أ فگيته ؤ جؤرج کلؤني، برد پيت، مت ديمن، اليؤت گؤلد ؤ أندي گارسيا أمرأ همبازي بۊبؤسته. پاچينؤ «ويلي بنک» ٚ شخصيت-أ بازي کۊنه کي ايته کازينؤ صاحب ايسه. اؤشن ٚ سينزه یار ايته مؤفق فئلم دربامؤ ؤ اۊن ٚ نقدان خۊجير بۊ.[۶۵]

پاچيينؤ ۲۰۰۷ سال ٚ مئن ۸۸ دئقه فئلم ٚ مئن نخش بيگيته. ۸۸ دئقه مئن آليشيا ويت پاچينؤ همبازي بۊ. فئلم ٚ کارگردان جان أونت ؤ اۊن ٚ نيويشتنکس گري اسکات تامپسن بۊ. ۸۸ دئقه جه زياد استقبال نۊبؤسته ؤ ويشتر ٚ نظران منفي بۊ ولي انتقادان ويشتر اۊن ٚ ضعيف ٚ داستان-ه نيشانه بيگيفتد تا پاچينؤ بازي-أ.[۶۶][۶۷]

پاچينؤ ؤ رابرت دنيرؤ ۲۰۰۸ سال ٚ مئن دۊواردئه ايجايي بامؤده صحنه رۊ ؤ أی سفر ايته جنايي درام ٚ مئن بازي بۊکۊدد کي اۊن ٚ نام عادلانه قتل ايسه. پاچينؤ ؤ دنيرؤ دۊ ته نيؤیؤرکي کاراگاه نخش-أ درن کي ايته سریالي قاتل ٚ دۊمبال وامجده. با أنکي مردۊم پۊر أ فئلم ٚ رافا ايسابۊد ولي بعد أنکي بامؤ زياد مثبت ٚ نظر فنگيته ؤ مؤنتقدان اعتقاد دشتيدي کي عادلانه قتل ٚ تنها مثبت ٚ نؤکته پاچينؤ ؤ دنيرؤ حضۊر ايسه ؤ دئه أ فئلم هئچي نأره.[۶۸][۶۹]

۲۰۱۰ دهه[دچينواچين]

آل پاچينؤ تؤرنتؤ فئلم ٚ جشنواره مئن، ۲۰۱۴

پاچينؤ تۊ جک-أ نشناسي (۲۰۱۰) مئن کي ايته جه اچ‌بي‌اؤ فيلمز آثار ايسه حضۊر بيافته. أ فئلم-أ ايته واقعي داستان ٚ سر چأکۊدد ؤ پاچينؤ «جک کوؤرکيان» ٚ نخش-أ بازي بۊکۊده کي ايته پزشک بۊ کي کۊمکي خؤدکۊشي جه طرفداري کۊدي. پاچينؤ أ بازي وأسي خۊ دۊوؤمي امي جائزه ؤ خۊ چارؤمي گؤلدن گلؤب ٚ جائزه-یه فگيته.[۷۰][۷۱][۷۲]

پاچينؤ ۲۰۱۱ سال ٚ مئن جک ؤ جیل ٚ فئلم ٚ دۊرۊن ايته مکمل ٚ نخش-أ بازي بۊکۊده. جک ؤ جیل پۊر ضعيف بۊ ؤ مردۊم ؤ مؤنتقدان شديد ٚ منفي نظر ٚ أمرأ مواجه بۊبؤسته ؤ بعضيان معتقد ايسد کي جک ؤ جیل ايته جه بدترين فئلماني ايسه کي تا هسأ چأکۊده بۊبؤسته. جک ؤ جیل بدترين فئلم ٚ جائزه-یه طلايي ولش ٚ جه فگيته.[۷۳]

پاچينؤ ۲۰۱۱ سپتامبر ۴ مئن، ونيز ٚ فئلم ٚ جشنواره دۊرۊن وایلد سالؤمه اکران ٚ پيش ژژر لؤکؤلتر ٚ جائزه بۊبؤرده. وایلد سالؤمه کي پاچينؤ اۊن-ه بازي ؤ کارگرداني بۊکۊده ايته مؤستند ريچارد ٚ ره وامختن ٚ مأنستن ايسه.[۷۴][۷۵] وایلد سالؤمه عۊمۊمي اکران ۲۰۱۲ مارچ ۲۱ مئن ؤ سان فرانسيسکؤ کاسترؤ تئاتر ٚ دۊرۊن کليد بۊخؤرده. پاچينؤ وایلد سالؤمه مئن هيرؤديس آنتيپاس ٚ نخش-أ کي ايته رۊمي حاکم بۊ بازي بۊکۊده. باراک اؤباما آمريکا وقت ٚ ريئيس جؤمۊر ۲۰۱۲ فوريه مئن، هۊنر ٚ ملي نيشان-أ پاچينؤ-یه اعطا بۊکۊده.[۷۶][۷۷][۷۸]

پاچينؤ فيل اسپکتؤر (۲۰۱۳) مئن کي ايته جه اچ‌بي‌اؤ شبکه فئلمان ايسه، فيل اسپکتؤر ٚ نخش-أ بازي بۊکۊده. فيل اسپکتؤر ايته مأرۊف ٚ آمريکايي مزقان چأکۊن بۊ کي ۲۰۰۹ سال ٚ مئن قتل ره محکۊم بۊبؤسته.[۷۹] پاچينؤ دني کالينز (۲۰۱۵) دۊرۊن کي ايته کؤمدي درام دن فؤگلمن ٚ کارگرداني أمرأ ايسه، أول ٚ نخش-أ عهده دار بۊ. اۊن ايته پير ٚ راک استار ٚ نخش-أ بازي بۊکۊده ؤ خۊ هأ نخش ٚ وأسي بئترين مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه-یه گؤلدن گلؤب ٚ جه نامزد بۊبؤسته.[۸۰] پاچينؤ ۲۰۱۶ سال ٚ مئن کندي مرکز ٚ جائزه-یه دریافت بۊکۊده کي جائزه ايته عۊمر خدمت کۊدن آمريکا فرهنگ ؤ هۊنر ٚ ره ايسه. پاچينؤ قدرداني مراسم ٚ مئن کوين اسپیسي، شان پن، بابي کاناوله ؤ کريس اؤدانل حضۊر بيافتد ؤ گب بزئده.[۸۱][۸۲]


ددلاین هاليوۊد ٚ مجله ۲۰۱۲ سپتامبر ٚ مئن گزارش بدأ کي ايته فئلم درباره جؤ پترنؤ کي آمريکايي فؤتبال ٚ مؤربي بۊ ؤ پنسيلوانیا ايالتي دانشگا مئن کار کۊدي قراره چأکۊده ببه ؤ آل پاچينؤ پترنؤ نخش-أ بازي کۊنه. پترنؤ ۲۰۱۸ آوريل ۷ مطن اچ‌بي‌اؤ شبکه جه پخش-أ بؤسته.[۸۳][۸۴]

پاچينؤ برد بيت ؤ لئؤناردؤ دي‌کاپريؤ أمرأ، ايته زمات هاليوۊد ٚ مئن ٚ فئلم ٚ دۊرۊن، کۊئنتين تارانتينؤ کارگرداني أمرأ بازي ؤ گۊلازي حضۊر بدأشته.أ فئلم ۲۰۱۹ جۊلای ۲۶ مئن اکران بۊبؤسته.[۸۵] هأتؤ ني پاچينؤ ۲۰۱۹ سال ٚ دۊرۊن رابرت دنيرؤ ؤ جؤ پشي أمرأ ايرلندي مرد ٚ مؤفق فئلم ٚ مئن جيمي هؤفا نخش-أ کي پنجاه ؤ شصت ٚ ميلادي دهه مئن آمريکا کارگران ٚ اتحاديه رهبر بۊ بازي بۊکۊده.  ايرلندي مرد ٚ کارگردان مارتين اسکؤرسيزي ايسه ؤ أن أول باري بۊ کي پاچينؤ ؤ اسکؤرسيزي همکاري بۊکۊدد. پاچينؤ خۊ أ نقش ٚ وأسي بئترين مکمل ٚ نقش ٚ مرد ٚ بازيگر ٚ جائزه-یه اؤسکار ٚ جه نامزد بۊبؤسته. اۊن ٚ بازي ايرلندي مرد ٚ مئن پۊر مثبت ٚ نظر فگيته.[۸۶] پيتر بردشاو گاردين ٚ مجله دۊرۊن پاچينؤ بازي-أ «باشکۊه» تؤصيف بۊکۊده[۸۷] ؤ جاستين چنگ بينيويشته: «دنيرؤ، پشي ؤ پاچينؤ خۊشان ٚ بۊجؤرترين سطح ٚ مئن ايساده؛ چؤن کي خۊشان ٚ قبلي خۊجير ٚ گنگستري نخشان ٚ جه متفاوت کار بۊکۊدد ؤ تکرار ٚ مئن درگير نۊبؤستد.»[۸۸]

۲۰۲۰ دهه[دچينواچين]

پاچينؤ شکارچيان ٚ مجمۊعه مئن جه پرایم ويديؤ چأکۊده‌ئن، مایر آفرمن ايته نازي شکارچي نخش-أ بازي بۊکۊده.[۸۹] أن پاچينؤ أولي تلويزيؤني مجمۊعه فرشته‌ئن آمريکا مئن ٚ سریال ٚ زمات ٚ جه ايسه. شکارچيان ۲۰۲۰ آگؤست ٚ مئن دۊوؤمي فصل ٚ ره تمديد بۊبؤسته.[۹۰]

آینده مئن ني پاچينؤ قراره گۊچي خاندان فئلم ٚ دۊرۊن ريدلي اسکات ٚ کارگرداني أمرأ بازي بۊکۊنه. أ فئلم ٚ اکران ٚ تاريخ ۲۰۲۱ نؤومبر ۲۴ ايسه.[۹۱]

شخصي زيوش[دچينواچين]

پاچينؤ هلماله ايسمار نۊکۊده، أما سۊته زای دره. جۊلي ماري اۊن ٚ پيله زای ايسه کي کي اۊن ٚ مار یان ترنت، بازيگري مؤربي ايسه. آنتؤن جیمز ؤ اؤليويا رؤز، اۊن ٚ پسر ؤ دۊختر ايسد کي ۲۰۰۱ ژانویه ۲۵ مئن بدۊنیا بامؤد ؤ دؤقلۊ ايسد. اۊشان ٚ مار بورلي دي آنجلؤ ايته ايتاليايي تبار ٚ بازيگر ؤ خانشگر ايسه.[۹۲][۹۳]

اۊ هأتؤني دایان کیتن ٚ أمرأ کي گادفادر ٚ فئلمان ٚ مئن خۊ همبازي بۊ اي مدت دۊست بۊ.[۹۴] پاچينؤ هأتؤني تيۊزدی ولد، جیل کلایبؤرگ، مارته کلر، کاتلين کۊيينلان ؤ ليندال هابز ٚ أمرأ مؤختلف دؤره‌ئن ٚ مئن رابطه دشتي.[۹۵]

پاچينؤ ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ سالانٚ مئن لۊسيلا پؤلاک ٚ أمرأ کي ايته آرژانتيني بازيگر ايسه رابطه دشتي. با أنکي اۊشان رسمن ايسمار نۊکۊدد ولي کاميلا مؤرؤن کي پؤلاک ٚ دۊختر ايسه، پاچينؤ-یه خۊ ناتني پئر دانه.[۹۶][۹۷]

جائزه‌ئن ؤ نؤمزدئن[دچينواچين]

آل پاچينؤ خۊ فعاليت ٚ طۊل ٚ مئن، پۊر جایزه وأیئه ؤ جایزه نؤمزت بؤبه، نؤ مرت اۊسکار ٚ نؤمزدي (یکته مرته بؤبۊرده)، هيژده مرت گلدن‌گلۊب ٚ نؤمزدي (چار مرت بؤبۊرده)، پئنج مرت بفتا نؤمزدي (یه‌وار بؤبۊرده)، سۊ مرت امي نؤمزدي (دۊ وار بؤبۊرده) ؤ دۊ مرت تؤني نؤمزدي گه هردۊ وار بؤبۊرده. آل پاچينؤ ۲۰۰۱ ٚ مئن سيسيل بي دميل جایزه' وأیئه ؤ ۲۰۰۷ ٚ مئن آمريکا فيلم ٚ بنیاد ٚ جي یته عۊمر هۊنري دستاورد ٚ جایزه' هگيت. اۊ هيته‌أني ۲۰۱۱ ٚ مئن خۊ حرفه‌اي کۊنۊش ٚ وأسر، باراک اۊباما جي، هۊنر ٚ مللي نشؤن-ه دریافت بؤگۊد. بريتانیایي تماشاچئن یته نظرسنجي ۴ ٚ کانال ٚ جي ۲۰۰۳ ٚمئن، آل پاچينؤ-یه به عۊنوان ٚ «سينماٰ تاريخ ٚ پيلاترين رۊجا» دؤجئن.[۹۸]

فئلم شينأسي[دچينواچين]

 • ناتالي ؤ مۊ (۱۹۶۹)
 • برمسئن نيدل ٚ پارک ٚ مئن (۱۹۷۱)
 • گادفادر (۱۹۷۲)
 • سرپيکؤ (۱۹۷۳)
 • دؤل (۱۹۷۳)
 • گادفادر: دۊوؤمي واوين (۱۹۷۴)
 • سکي زواله (۱۹۷۵)
 • بابي ديرفيلد (۱۹۷۷)
 • عيدالت همه ره (۱۹۷۹)
 • گشت زني (۱۹۸۰)
 • نيويشتنکس! نيويشتنکس! (۱۹۸۲)
 • زخمي ديم (۱۹۸۳)
 • اينقلاب (۱۹۸۵)
 • تۊقاٰ دریا (۱۹۸۹)
 • یته بدنؤم ٚ محل (۱۹۹۰)
 • دیک تریسي (۱۹۹۰)
 • گادفادر: سۊوؤمي واوين (۱۹۹۰)
 • فرانکي ؤ جاني (۱۹۹۱)
 • گلن‌گري گلن راس (۱۹۹۲)
 • زن ٚ خۊجير بۊ (۱۹۹۲)
 • کارلیتۊ را (۱۹۹۳)
 • دۊته بیت (۱۹۹۵)
 • مخمصه (۱۹۹۵)
 • شأر ٚ تالار (۱۹۹۶)
 • ريچارد ٚ دۊمبال وامۊتن (۱۹۹۶)
 • داني براسکؤ (۱۹۹۷)
 • شیطؤن ٚ وکيل‌مدافع (۱۹۹۷)
 • نؤفۊذي (۱۹۹۹)
 • کذایي یکشئمبه (۱۹۹۹)
 • چيني قأوه (۲۰۰۰)
 • خاب وؤزه (۲۰۰۲)
 • سیمؤن (۲۰۰۲)
 • مردۊمي گه مۊ شينأسنم (۲۰۰۲)
 • ناشي (۲۰۰۳)
 • جیلي (۲۰۰۳)
 • فرشته‌ئن آمريکا مئن (۲۰۰۳)
 • ونيزي تاجر (۲۰۰۴)
 • دۊ نفر پۊل ٚ ره (۲۰۰۵)
 • ۸۸ دئقه (۲۰۰۷)
 • اؤشن ٚ سينزه یار (۲۰۰۷)
 • عادلانه قتل (۲۰۰۸)
 • تۊ جک-ه نشنأسني (۲۰۱۰)
 • هيچکس ٚ وچه (۲۰۱۱)
 • وایلد سالؤمه (۲۰۱۱)
 • جک ؤ جیل (۲۰۱۱)
 • اؤستوار رخابؤن (۲۰۱۲)
 • فیل اسپکتؤر (۲۰۱۳)
 • منگلهؤرن (۲۰۱۴)
 • تحقیر (۲۰۱۴)
 • دني کالینز (۲۰۱۵)
 • سۊءرفتار (۲۰۱۶)
 • سۊمالي دریايي دۊزؤن (۲۰۱۷)
 • دارزن (۲۰۱۷)
 • پترنؤ (۲۰۱۸)
 • ايته زمات هاليوۊرد ٚ مئن (۲۰۱۹)
 • ايرلندي مرکه (۲۰۱۹)
 • گۊچي خاندان (۲۰۲۱)

جيرنيويس[دچينواچين]

 1. cite episode|series=Inside the Actors Studio|network=Bravo|airdate=October 2, 2006|season=12|number=20|minutes=|episodelink=https://www.imdb.com/title/tt1013105/?ref_=ttep_ep17}}
 2. cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Ctitle=Al Pacino Biography|publisher=The Biography Channel|location=UK|accessdate=March 10, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140429225729/http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Carchivedate=April 29, 2014|df=mdy-all|date=|website=|last=|first=}}
 3. cite episode|series=Inside the Actors Studio|network=Bravo|airdate=October 2, 2006|season=12|number=20|minutes=|episodelink=https://www.imdb.com/title/tt1013105/?ref_=ttep_ep17}}
 4. cite news|url=https://www.theguardian.com/film/2015/apr/25/al-pacino-this-much-i-know%7Ctitle=Al Pacino: 'It's never been about money. I was often unemployed'|last=Cohen|first=Francine|date=April 25, 2015|work=The Guardian|accessdate=October 19, 2017|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170501144800/https://www.theguardian.com/film/2015/apr/25/al-pacino-this-much-i-know%7Carchivedate=May 1, 2017|df=mdy-all}}
 5. cite web|first=Betsy|last=Bradley|title=Herman Ridder Junior High School (Public School 98)|url=http://www.neighborhoodpreservationcenter.org/db/bb_files/90-HERMAN-RIDDER-J.H.S..pdf%7Cpublisher=Landmarks Preservation Commission|date=December 11, 1990|page=10|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160303204352/http://www.neighborhoodpreservationcenter.org/db/bb_files/90-HERMAN-RIDDER-J.H.S..pdf%7Carchivedate=March 3, 2016|df=mdy-all}}
 6. cite web|first=Betsy|last=Bradley|title=Herman Ridder Junior High School (Public School 98)|url=http://www.neighborhoodpreservationcenter.org/db/bb_files/90-HERMAN-RIDDER-J.H.S..pdf%7Cpublisher=Landmarks Preservation Commission|date=December 11, 1990|page=10|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160303204352/http://www.neighborhoodpreservationcenter.org/db/bb_files/90-HERMAN-RIDDER-J.H.S..pdf%7Carchivedate=March 3, 2016|df=mdy-all}}
 7. Okun, Stacey. "Fire Destroys Former Performing Arts High School," بایگانی‌شده در آوريل ۷, ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine New York Times (February 14, 1988).
 8. cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Ctitle=Al Pacino Biography|publisher=The Biography Channel|location=UK|accessdate=March 10, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140429225729/http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Carchivedate=April 29, 2014|df=mdy-all|date=|website=|last=|first=}}
 9. cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Ctitle=Al Pacino Biography|publisher=The Biography Channel|location=UK|accessdate=March 10, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140429225729/http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Carchivedate=April 29, 2014|df=mdy-all|date=|website=|last=|first=}}
 10. Grobel; p. 9
 11. Grobel; p. 8
 12. Grobel; p. 6
 13. Grobel; p. xix
 14. Grobel; p. xix
 15. cite episode|series=Inside the Actors Studio|network=Bravo|airdate=October 2, 2006|season=12|number=20|minutes=|episodelink=https://www.imdb.com/title/tt1013105/?ref_=ttep_ep17}}
 16. Grobel; p. 14
 17. Grobel; p. 10
 18. cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Ctitle=Al Pacino Biography|publisher=The Biography Channel|location=UK|accessdate=March 10, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140429225729/http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Carchivedate=April 29, 2014|df=mdy-all|date=|website=|last=|first=}}
 19. (cite news|url=https://www.theguardian.com/film/2015/apr/25/al-pacino-this-much-i-know%7Ctitle=Al Pacino: 'It's never been about money. I was often unemployed'|last=Cohen|first=Francine|date=April 25, 2015|work=The Guardian|accessdate=October 19, 2017|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170501144800/https://www.theguardian.com/film/2015/apr/25/al-pacino-this-much-i-know%7Carchivedate=May 1, 2017|df=mdy-all}}
 20. Grobel; p. XIX
 21. cite web|url=http://www.theactorsstudio.org/studio-history/%7Ctitle=Actors Studio History by Andreas Manolikakis|publisher=Actors Studio Official Website|accessdate=July 26, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100725161250/http://www.theactorsstudio.org/studio-history/%7Carchivedate=July 25, 2010|url-status=dead|df=mdy-all}}
 22. (cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Ctitle=Al Pacino Biography|publisher=The Biography Channel|location=UK|accessdate=March 10, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140429225729/http://www.lifetimetv.co.uk/biography/biography-al-pacino%7Carchivedate=April 29, 2014|df=mdy-all|date=|website=|last=|first=}}
 23. cite episode|series=Inside the Actors Studio|network=Bravo|airdate=October 2, 2006|season=12|number=20|minutes=|episodelink=https://www.imdb.com/title/tt1013105/?ref_=ttep_ep17}}
 24. Grobel; p. 15
 25. یادکرد کتاب|نام خانوادگی=Lipton|نام=James|عنوان=Inside Inside|ناشر=Dutton|مکان=New York|سال=2007|شابک=0-525-95035-4|oclc=122314167|زبان=en}}
 26. cite web|url=http://www.theactorsstudio.org/studio-history/%7Ctitle=Actors Studio History by Andreas Manolikakis|publisher=Actors Studio Official Website|accessdate=July 26, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100725161250/http://www.theactorsstudio.org/studio-history/%7Carchivedate=July 25, 2010|url-status=dead|df=mdy-all}}
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Pacino#Filmography
 28. Inside the Actors Studio. [12. Episode 20]. October 2, 2006. Bravo.
 29. Grobel; p. xx
 30. Yule, Andrew (1992). Al Pacino: Life on the Wire. Time Warner Books. ISBN 0-7515-0048-8.
 31. Colaciello, Robert (August 19, 1971). "Turn-offs that turn on". The Village Voice. Archived from the original on March 12, 2016. Retrieved October 21, 2014.
 32. "'Godfather' role still defines Pacino". Kentucky New Era. April 18, 1997. Archived from the original on March 12, 2016. Retrieved October 21, 2014.
 33. {یادکرد خبر|عنوان=Al Pacino was nearly fired from ‘The Godfather. ’ The rest is history.|نشانی=https://www.washingtonpost.com/entertainment/al-pacino-was-nearly-fired-from-the-godfather-the-rest-is-history/2016/11/29/9e3f6ac6-aa86-11e6-977a-1030f822fc35_story.html%7Cکوشش=Washington Post|تاریخ=2016-11-29|تاریخ بازبینی=2020-07-09|شاپا=0190-8286|زبان=en-US|نام=Karen|نام خانوادگی=Heller|archive-date=8 ژوئیه 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200708095011/https://www.washingtonpost.com/entertainment/al-pacino-was-nearly-fired-from-the-godfather-the-rest-is-history/2016/11/29/9e3f6ac6-aa86-11e6-977a-1030f822fc35_story.html}}
 34. Lee, Nathan (August 27, 2007). "Gay Old Time". The Village Voice. New York. Archived from the original on May 2, 2010. Retrieved July 26, 2010.
 35. Snyder, S. James (November 19, 2008). "Scarface Nation". Time. Archived from the original on February 6, 2011. Retrieved April 4, 2011.
 36. cite web|url=http://boxofficemojo.com/movies/?id=scarface.htm%7Ctitle=Scarface (1983) Box Office|work=Box Office Mojo|accessdate=December 25, 2007|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070930225149/http://boxofficemojo.com/movies/?id=scarface.htm%7Carchivedate=September 30, 2007}}
 37. cite web|url=http://www.goldenglobes.org/browse/member/28230%7Ctitle=Al Pacino Golden Globe History|publisher=Golden Globes Official Website|accessdate=July 28, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060520145222/http://www.goldenglobes.org/browse/member/28230%7Carchivedate=May 20, 2006}}
 38. cite news|first=Frank|last=Lovece|title=Pacino re-focuses on film career: After five-year absence, actor returns to the big screen|url=http://articles.latimes.com/1989-09-17/entertainment/ca-518_1_al-pacino%7Cwork=Los Angeles Times|date=September 17, 1989|accessdate=October 21, 2014|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141112225858/http://articles.latimes.com/1989-09-17/entertainment/ca-518_1_al-pacino%7Carchivedate=November 12, 2014}}
 39. یادکرد وب|عنوان=Dick Tracy movie review & film summary (1990) | Roger Ebert|نشانی=https://www.rogerebert.com/reviews/dick-tracy-1990%7Cوبگاه=rogerebert.com%7Cبازبینی=2020-04-07%7Cکد زبان=en|نام=Roger|نام خانوادگی=Ebert|نویسنده=|تاریخ=|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200407050316/https://www.rogerebert.com/reviews/dick-tracy-1990%7Carchivedate=۷ آوریل ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 40. یادکرد وب|عنوان=Is The Godfather Part III really that bad?|نشانی=https://www.denofgeek.com/movies/is-the-godfather-part-iii-really-that-bad/%7Cوبگاه=Den of Geek|تاریخ=2013-04-30|بازبینی=2020-04-07|نویسنده=|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200407045822/https://www.denofgeek.com/movies/is-the-godfather-part-iii-really-that-bad/%7Carchivedate=۷ آوریل ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 41. cite news|url=https://movies.nytimes.com/movie/review?res=9C04EED7123AF932A25753C1A967958260%7Ctitle=Short-Order Cookery And Dreams of Love|newspaper=The New York Times|date=October 11, 1991|author=Janet Maslin|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130918013705/http://movies.nytimes.com/movie/review?res=9C04EED7123AF932A25753C1A967958260%7Carchivedate=September 18, 2013}}
 42. Cite news|last=Fordy|first=Tom|url=https://www.telegraph.co.uk/films/0/making-carlitos-way-al-pacino-brian-de-palmas-underrated-gangster/%7Ctitle=A gangster movie with heart: how Al Pacino and Brian De Palma made the criminally underrated Carlito's Way|date=2018-11-13|work=The Telegraph|access-date=2020-04-10|language=en-GB|issn=0307-1235|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200217082222/https://www.telegraph.co.uk/films/0/making-carlitos-way-al-pacino-brian-de-palmas-underrated-gangster/%7Carchivedate=۱۷ فوریه ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 43. Cite web|url=https://www.usatoday.com/story/life/movies/2017/05/27/al-pacino-robert-de-niro-discuss-their-famed-heat-face-off/102229228/%7Ctitle=Al Pacino, Robert De Niro discuss their famed 'Heat' face-off|last=Alexander|first=Bryan|date=|website=USA TODAY|language=en-US|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200225013429/https://www.usatoday.com/story/life/movies/2017/05/27/al-pacino-robert-de-niro-discuss-their-famed-heat-face-off/102229228/%7Carchive-date=۲۵ فوریه ۲۰۲۰|access-date=2020-04-10|dead-url=no}}
 44. Cite web|url=https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-10-25-ca-57361-story.html%7Ctitle='Looking for Richard' but Finding Only Pacino|date=1996-10-25|website=Los Angeles Times|language=en-US|access-date=2020-04-10|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200410180526/https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1996-10-25-ca-57361-story.html%7Carchivedate=۱۰ آوریل ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 45. cite web|url=http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=devilsadvocate.htm%7Ctitle=The Devils Advocate Box Office|website=Box Office Mojo|accessdate=August 1, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100911113127/http://boxofficemojo.com/movies/?id=devilsadvocate.htm%7Carchivedate=September 11, 2010|url-status=live}}
 46. cite news|title=Devil's Advocate Review|first=Roger|last=Ebert|url=http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19971017/REVIEWS/710170302/1023%7Cwork=Chicago Sun-Times|date=October 17, 1997|accessdate=August 1, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111125080648/http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F19971017%2FREVIEWS%2F710170302%2F1023%7Carchivedate=November 25, 2011}}
 47. Cite web|url=https://www.rollingstone.com/movies/movie-reviews/donnie-brasco-118576/%7Ctitle=Donnie Brasco|last=Travers|first=Peter|last2=Travers|first2=Peter|date=1997-02-28|website=Rolling Stone|language=en-US|access-date=2020-04-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20191021025419/https://www.rollingstone.com/movies/movie-reviews/donnie-brasco-118576/%7Carchive-date=October 21, 2019|url-status=live}}
 48. Cite web|url=https://www.rogerebert.com/reviews/the-insider-1999%7Ctitle=The Insider movie review & film summary (1999) | Roger Ebert|last=Ebert|first=Roger|website=www.rogerebert.com|language=en|access-date=2020-04-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20200215180137/https://www.rogerebert.com/reviews/the-insider-1999%7Carchive-date=February 15, 2020|url-status=live}}
 49. Cite web|url=https://ew.com/movies/2020/01/22/any-given-sunday-oral-history/%7Ctitle='We were at war in South Beach': An oral history of 'Any Given Sunday'|website=EW.com|language=EN|access-date=2020-04-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20200123135122/https://ew.com/movies/2020/01/22/any-given-sunday-oral-history/%7Carchive-date=January 23, 2020|url-status=live}}
 50. cite web|url=http://www.goldenglobes.org/cecil00/%7Ctitle=Cecil B. DeMille Award|publisher=Golden Globes Official Website|accessdate=July 26, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060430154553/http://www.goldenglobes.org/cecil00/%7Carchivedate=April 30, 2006}}
 51. cite web|url=http://www.variety.com/article/VR1117784661?query=chinese+coffee%7Ctitle=Searchlight buys 'Coffee' with Pacino|work=Variety|date=August 6, 2000|accessdate=April 4, 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120308074849/http://www.variety.com/article/VR1117784661?query=chinese+coffee%7Carchivedate=March 8, 2012}}
 52. cite web|url=http://www.variety.com/article/VR1117784661?query=chinese+coffee%7Ctitle=Searchlight buys 'Coffee' with Pacino|work=Variety|date=August 6, 2000|accessdate=April 4, 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120308074849/http://www.variety.com/article/VR1117784661?query=chinese+coffee%7Carchivedate=March 8, 2012}}
 53. Cite news|last=Smith|first=David|url=https://www.theguardian.com/technology/2005/apr/17/games.film%7Ctitle=Godfather's conversion into video game angers Coppola|date=2005-04-17|work=The Guardian|access-date=2020-04-10|language=en-GB|issn=0261-3077|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200410175753/https://www.theguardian.com/technology/2005/apr/17/games.film%7Carchivedate=۱۰ آوریل ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 54. Cite web|url=https://nypost.com/2005/04/21/pacino-gets-his-game-on/%7Ctitle=PACINO GETS HIS GAME ON|last=Shen|first=Maxine|date=2005-04-21|website=New York Post|language=en|access-date=2020-04-10|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200410175757/https://nypost.com/2005/04/21/pacino-gets-his-game-on/%7Carchivedate=۱۰ آوریل ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 55. Cite web|url=https://www.cnet.com/news/pacino-joins-hollywood-game-celebs/%7Ctitle=Pacino joins Hollywood game celebs|date=|website=CNET|language=en|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200410175916/https://www.cnet.com/news/pacino-joins-hollywood-game-celebs/%7Carchive-date=۱۰ آوریل ۲۰۲۰|access-date=2020-04-10|dead-url=no}}
 56. cite web|url=http://www.rottentomatoes.com/m/1114154-insomnia/%7Ctitle=Insomnia (2002)|website=Rotten Tomatoes|accessdate=August 5, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100802163407/http://www.rottentomatoes.com/m/1114154-insomnia/%7Carchivedate=August 2, 2010|url-status=live}}
 57. cite web|url=http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=insomnia.htm%7Ctitle=Insomnia Box Office|website=Box Office Mojo|accessdate=August 5, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100808004401/http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=insomnia.htm%7Carchivedate=August 8, 2010|url-status=live}}
 58. Cite web|url=https://variety.com/2002/film/news/pacino-inks-for-gigli-cameo-1117859068/%7Ctitle=Pacino inks for ‘Gigli’ cameo|last=Bloom|first=David|last2=Bloom|first2=David|date=2002-01-24|website=Variety|language=en|access-date=2020-04-10|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200410183715/https://variety.com/2002/film/news/pacino-inks-for-gigli-cameo-1117859068/%7Carchivedate=۱۰ آوریل ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 59. cite web|url=http://www.metacritic.com/movie/the-recruit%7Ctitle=The Recruit|website=Metacritic|accessdate=April 4, 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110221093542/http://www.metacritic.com/movie/the-recruit%7Carchivedate=February 21, 2011}}
 60. cite web|url=http://www.goldenglobes.org/browse/member/28230%7Ctitle=Golden Globe Award History, Al Pacino|publisher=Golden Globes Official Website|accessdate=July 26, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080218155543/http://www1.goldenglobes.org/browse/member/28230%7Carchivedate=February 18, 2008}}
 61. cite web|url=http://www.metacritic.com/movie/two-for-the-money%7Ctitle=Two for the Money|website=Metacritic|accessdate=April 4, 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110408230411/http://www.metacritic.com/movie/two-for-the-money%7Carchivedate=April 8, 2011}}
 62. cite news|url=https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/06/AR2005100600679.html%7Ctitle=Hedging Its Bets, 'Two For the Money' Loses Big|last=Thomson|first=Desson|date=October 7, 2005|work=The Washington Post|accessdate=July 28, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121111180519/http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/06/AR2005100600679.html%7Carchivedate=November 11, 2012}}
 63. cite web|url=http://www.afi.com/laa/laa07.aspx%7Ctitle=AFI Lifetime Achievement Award: Al Pacino|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100720053715/http://www.afi.com/laa/laa07.aspx%7Carchivedate=July 20, 2010|date=|accessdate=|website=|publisher=|last=|first=}}
 64. cite news|url=http://www.tcd.ie/news_events/articles/award-winning-actor-al-pacino-visits-trinity-college/303%7Ctitle=Award Winning Actor, Al Pacino Visits Trinity College|date=November 22, 2006|publisher=Trinity College Dublin|accessdate=August 17, 2016|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161011041320/http://www.tcd.ie/news_events/articles/award-winning-actor-al-pacino-visits-trinity-college/303%7Carchivedate=October 11, 2016}}
 65. cite web|url=http://www.rottentomatoes.com/m/oceans_thirteen/%7Ctitle=Ocean's Thirteen on Rotten Tomatoes|website=Rotten Tomatoes|accessdate=July 28, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100831123830/http://www.rottentomatoes.com/m/oceans_thirteen/%7Carchivedate=August 31, 2010|url-status=live}}
 66. cite web|url=http://www.rottentomatoes.com/m/88_minutes/%7Ctitle=88 Minutes on Rotten Tomatoes|website=Rotten Tomatoes|accessdate=July 28, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20101101165736/http://www.rottentomatoes.com/m/88_minutes/%7Carchivedate=November 1, 2010}}
 67. cite web|url=http://www.metacritic.com/film/titles/88minutes%7Ctitle=88 Minutes on Metacritic|website=Metacritic|accessdate=July 28, 2010|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090714162431/http://www.metacritic.com/film/titles/88minutes%7Carchivedate=July 14, 2009}}
 68. cite web|url=http://www.metacritic.com/movie/righteous-kill%7Ctitle=Righteous Kill|website=Metacritic|accessdate=April 4, 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110216081606/http://www.metacritic.com/movie/righteous-kill%7Carchivedate=February 16, 2011}}
 69. cite news|url=http://www.nypost.com/seven/09122008/entertainment/movies/al__bobs_frown_fest_128666.htm%7Ctitle=Righteous Kill Review|work=New York Post|date=September 12, 2008|accessdate=October 30, 2010|first=Lou|last=Lumenick|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090306125703/http://www.nypost.com/seven/09122008/entertainment/movies/al__bobs_frown_fest_128666.htm%7Carchivedate=March 6, 2009}}
 70. cite web|url=http://www.emmys.com/celebrities/al-pacino%7Ctitle=Al Pacino Emmy Award Winner|publisher=Emmys.com|accessdate=April 19, 2013|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130511025028/http://www.emmys.com/celebrities/al-pacino%7Carchivedate=May 11, 2013}}
 71. cite web|url=http://www.emmys.com/articles/hbo-leads-winners-62nd-primetime-emmys-abc-and-cbs-top-broadcast-networks%7Ctitle=Lead Winners at 62nd Primetime Emmys|publisher=Emmys Official Website|date=August 29, 2010|accessdate=August 30, 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100831042956/http://www.emmys.com/articles/hbo-leads-winners-62nd-primetime-emmys-abc-and-cbs-top-broadcast-networks%7Carchivedate=August 31, 2010|url-status=live}}
 72. cite web|last1=Hollywood Foreign Press|title=Winners and Nominees: Al Pacino|url=https://www.goldenglobes.com/person/al-pacino%7Cwebsite=Goldenglobes.com%7Caccessdate=January 12, 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190218163649/https://www.goldenglobes.com/person/al-pacino%7Carchive-date=February 18, 2019|url-status=live}}
 73. cite web|last1=Vary|first1=Adam B.|title=Adam Sandler's 'Jack and Jill' sweeps the 2011 Razzie Awards|url=http://www.ew.com/article/2012/04/02/adam-sandler-jack-and-jill-razzies%7Cwebsite=Entertainment Weekly|accessdate=September 13, 2016|date=April 2, 2012|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161011083632/http://www.ew.com/article/2012/04/02/adam-sandler-jack-and-jill-razzies%7Carchivedate=October 11, 2016}}
 74. Cite web|date=May 6, 2011|url=https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-13293398%7Ctitle=Al Pacino to receive special award at Venice Festival|work=BBC News|accessdate=May 6, 2011|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110506040417/http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-13293398%7Carchivedate=May 6, 2011|url-status=live}}
 75. cite web|url=https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-13293398%7Ctitle=Al Pacino to receive special award at Venice Festival|publisher=BBC|date=May 5, 2011|accessdate=May 5, 2011|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110506040417/http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-13293398%7Carchivedate=May 6, 2011|url-status=live}}
 76. cite news|last=Friedman|first=Roberto|title=The second coming of Oscar|newspaper=Bay Area Reporter|date=March 1, 2012|url=http://www.ebar.com/arts/art_article.php?sec=outthere&article=361%7Caccessdate=March 2, 2012|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120305141709/http://www.ebar.com/arts/art_article.php?sec=outthere&article=361%7Carchivedate=March 5, 2012}}
 77. cite news|title=Castro Theatre Film Premiere With Al Pacino: Wilde Salomé to Benefit GLBT Historical Society|newspaper=History Happens|date=March 2012|url=http://archive.constantcontact.com/fs029/1101960178690/archive/1109395567575.html%7Caccessdate=March 2, 2012|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120325022634/http://archive.constantcontact.com/fs029/1101960178690/archive/1109395567575.html%7Carchivedate=March 25, 2012}}
 78. "Al Pacino in San Francisco for documentary premier" بایگانی‌شده در سپتامبر ۱۸, ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine; ABC 7 News (KGO TV), San Francisco (March 21, 2012); reported by Don Sanchez. Retrieved March 22, 2012.
 79. cite news|url=http://nymag.com/daily/entertainment/2011/08/post_35.html%7Ctitle=See Al Pacino As Phil Spector on the Set of HBO's Movie|date=May 8, 2011|work=New York|accessdate=October 3, 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110924105920/http://nymag.com/daily/entertainment/2011/08/post_35.html%7Carchivedate=September 24, 2011}}
 80. cite web|title=The Golden Globes: Full List of Winners and Nominees|url=http://www.nbcnews.com/pop-culture/awards/golden-globes-full-list-nominees-n493016%7Cpublisher=NBC News|accessdate=September 13, 2016|date=January 10, 2016|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160911155956/http://www.nbcnews.com/pop-culture/awards/golden-globes-full-list-nominees-n493016%7Carchivedate=September 11, 2016}}
 81. cite press release|url=http://www.kennedy-center.org/programs/specialevents/honors/2016HonorsPressRelease.pdf%7Ctitle=Martha Argerich, Eagles, Al Pacino, Mavis Staples, James Taylor To Receive 39th Annual Kennedy Center Honors|publisher=Kennedy Center Honors|date=June 23, 2016|accessdate=December 20, 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170212112726/http://www.kennedy-center.org/programs/specialevents/honors/2016HonorsPressRelease.pdf%7Carchive-date=February 12, 2017|url-status=live}}
 82. { Cite web|url=https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/how-sweet-it-is-to-be-loved-by-the-nation/2016/12/04/6e6d737a-ba57-11e6-94ac-3d324840106c_story.html%7Ctitle=The Kennedy Center Honors: How sweet it is to be loved by the nation|last=|first=|date=|website=The Washington Post|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200101060457/https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/how-sweet-it-is-to-be-loved-by-the-nation/2016/12/04/6e6d737a-ba57-11e6-94ac-3d324840106c_story.html%7Carchive-date=۱ ژانویه ۲۰۲۰|access-date=|dead-url=no}}
 83. Cite web|url=https://deadline.com/2012/09/joe-paterno-movie-al-pacino-penn-state-gridiron-scandal-331540/%7Ctitle=Al Pacino To Play Joe Paterno In Movie On Penn State Gridiron Scandal|date=2012-09-08|website=Deadline|language=en|access-date=2020-04-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20191122190816/https://deadline.com/2012/09/joe-paterno-movie-al-pacino-penn-state-gridiron-scandal-331540/%7Carchive-date=۲۲ نوامبر ۲۰۱۹|url-status=live|last=Fleming|first=Mike|dead-url=no}}
 84. Cite web|url=https://www.vulture.com/2018/03/whats-new-on-hbo-april-2018.html%7Ctitle=What’s New on HBO: April 2018|last=Rivera|first=Joshua|date=2018-03-30|website=Vulture|language=en-us|access-date=2020-04-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20181031051102/http://www.vulture.com/2018/03/whats-new-on-hbo-april-2018.html%7Carchivedate=۳۱ اکتبر ۲۰۱۸|dead-url=no}}
 85. cite web|url=https://variety.com/2018/film/news/al-pacino-quentin-tarantino-manson-movie-1202826780/%7Ctitle=Al Pacino Joins Quentin Tarantino's Manson Movie (Exclusive)|last=Kroll|first=Justin|date=June 7, 2018|work=Variety|accessdate=January 12, 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20180618103114/https://variety.com/2018/film/news/al-pacino-quentin-tarantino-manson-movie-1202826780/%7Carchive-date=June 18, 2018|url-status=live}}
 86. cite web|url=https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2019-03-21/the-irishman-netflix-release-date-movie-martin-scorsese-cast-trailer-plot-story/%7Ctitle=Martin Scorsese's The Irishman: Netflix release date, cast, plot,spoilers – Radio Times|access-date=March 22, 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190322023139/https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2019-03-21/the-irishman-netflix-release-date-movie-martin-scorsese-cast-trailer-plot-story/%7Carchive-date=March 22, 2019|url-status=live}}
 87. Cite news|last=Bradshaw|first=Peter|url=https://www.theguardian.com/film/2019/oct/13/the-irishman-review-martin-scorseses-finest-film-for-30-years%7Ctitle=The Irishman review – Martin Scorsese's finest film for 30 years|date=2019-10-13|work=The Guardian|access-date=2020-04-13|language=en-GB|issn=0261-3077|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200226153909/https://www.theguardian.com/film/2019/oct/13/the-irishman-review-martin-scorseses-finest-film-for-30-years%7Carchivedate=۲۶ فوریه ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 88. Cite web|url=https://www.npr.org/2019/10/31/775044876/de-niro-pesci-and-pacino-are-at-the-top-of-their-game-in-the-irishman%7Ctitle=De Niro, Pesci And Pacino Are At The Top Of Their Game In 'The Irishman'|website=NPR.org|language=en|access-date=2020-04-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200304122546/https://www.npr.org/2019/10/31/775044876/de-niro-pesci-and-pacino-are-at-the-top-of-their-game-in-the-irishman%7Carchivedate=۴ مارس ۲۰۲۰|dead-url=no}}
 89. Cite web|url=https://www.kveller.com/al-pacino-is-a-badass-jewish-nazi-hunter-in-this-upcoming-amazon-series/%7Ctitle=Al Pacino Is a Badass Jewish Nazi Hunter in This Upcoming Amazon Series|date=November 6, 2019|website=Kveller|language=en|access-date=November 10, 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20191110094810/https://www.kveller.com/al-pacino-is-a-badass-jewish-nazi-hunter-in-this-upcoming-amazon-series/%7Carchive-date=November 10, 2019|url-status=live}}
 90. یادکرد وب|عنوان=‘Hunters’ Renewed For Season 2 By Amazon|نشانی=https://deadline.com/2020/08/hunters-renewed-season-2-amazon-1203002404/%7Cوبگاه=Deadline%7Cتاریخ=2020-08-03%7Cبازبینی=2020-09-06%7Cکد زبان=en|نام=Denise|نام خانوادگی=Petski|نام۲=Denise|نام خانوادگی۲=Petski|archive-date=3 اوت 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200803172342/https://deadline.com/2020/08/hunters-renewed-season-2-amazon-1203002404/}}
 91. Cite web|url=https://deadline.com/2019/11/lady-gaga-ridley-scott-movie-maurizio-gucci-patrizia-reggiani-murder-gucci-family-giannina-scott-1202774518/%7Ctitle=Lady Gaga, Ridley & Giannina Scott Team On Film About Assassination Of Gucci Grandson Maurizio; Gaga To Play Convicted Ex-Wife Patrizia Reggiani|last=Fleming |first=Mike Jr.|date=November 1, 2019|website=Deadline Hollywood|access-date=August 23, 2020}}
 92. cite web|url=https://people.com/archive/pacinos-bambinos-vol-55-no-6/%7Ctitle=Pacino's Bambinos|work=People|date=February 12, 2001|accessdate=November 23, 2019|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110109215543/http://www.people.com/people/archive/article/0,,20133627,00.html%7Carchivedate=January 9, 2011|publisher=|last=|first=}}
 93. cite web|url=https://people.com/archive/twin-pique-vol-59-no-7/%7Ctitle=Twin Pique|work=People|date=February 24, 2003|accessdate=November 23, 2019|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110110043030/http://www.people.com/people/archive/article/0,,20139345,00.html%7Carchivedate=January 10, 2011|publisher=|last=|first=}}
 94. یادکرد وب|عنوان=Al Pacino’s ‘so old’: Actor’s ex-lover blames split on 39-year age gap|نشانی=https://www.mercurynews.com/al-pacinos-so-old-actors-ex-lover-blames-split-on-39-year-age-gap%7Cوبگاه=The Mercury News|تاریخ=2020-02-18|بازبینی=2020-06-16|کد زبان=en-US|نویسنده=|پیوند بایگانی=|نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20200219152143/https://www.mercurynews.com/2020/02/18/al-pacinos-so-old-actors-ex-lover-blames-split-on-39-year-age-gap/%7Cتاریخ انتشار=|تاریخ بایگانی=19 Feb 2020}}
 95. Cite news|url=https://www.independent.ie/woman/celeb-news/irresistible-allure-of-pacino-26826087.html%7Ctitle=Irresistible allure of Pacino|work=independent|access-date=2020-04-13|language=en|last=|first=|date=2012-02-25|accessdate=|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200616041605/https://www.independent.ie/woman/celeb-news/irresistible-allure-of-pacino-26826087.html%7Carchivedate=16 Jun 2020}}
 96. cite web|title=Septuagenarian Pacino's girlfriend thinks of having his baby|url=https://www.ctvnews.ca/septuagenarian-pacino-s-girlfriend-thinks-of-having-his-baby-1.764822%7Caccessdate=May 21, 2019|date=February 7, 2012|website=|publisher=|last=|first=|archivedate=16 Jun 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200616042025/https://www.ctvnews.ca/septuagenarian-pacino-s-girlfriend-thinks-of-having-his-baby-1.764822}}
 97. یادکرد وب|عنوان=Meet Camila Morrone, The 21-Year-Old Model "Getting Serious" With Leonardo DiCaprio|نشانی=https://www.harpersbazaar.com.au/culture/who-is-camila-morrone-17783%7Cوبگاه=Harper's BAZAAR|بازبینی=2020-04-13|کد زبان=en|نام=Susannah|نام خانوادگی=Guthrie|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190604072421/https://www.harpersbazaar.com.au/culture/who-is-camila-morrone-17783%7Carchivedate=۴ ژوئن ۲۰۱۹|dead-url=no}}
 98. https://web.archive.org/web/20170907172632/http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/3001463.stm