کیانۋ ريوز

Wikipedia جي

کیانۋ ریوز
ايته تاتايي کيانۋ چارلز ریوزˇ جه
ايته تاتايي کيانۋ چارلز ریوزˇ جه

کيانۋ ريوز ۲۰۱۵ سال ٚ مئن

أصلي نام کيانۋ چارلز ریوز
بزارۊج ۲ سپتامبر ۱۹۶۴
بزاجيگا بىرۊت، لؤبنان
کار بازيگر، تهيه بۊکۊنکس، مزقان‌دان
پئر ؤ مار سامۊئل نؤلين ريوز، پاتريشيا تىلؤر
زاکان ۱ (فؤت بۊبؤسته)

کیانۋ چارلز ریوز (اينگيليسي زوؤن-أ جي: Keanu Charles Reeves؛ بزارۊج ۲ سپتامبر ۱۹۶۴)[۱] ايته کانادايی بازيگر، کارگردان، مزقان‌دان ؤ خانشگر ايسه. کيانۋ بازيگري أنˇ شين ويشتر ماتريکسˇسۊتائي مجمۊعه دۊرۊن، نئؤ نقشˇ أمرأ، سرعت (۱۹۹۴)، نۊقطه-ايشکن، برام استؤکرˇ دراکۊلا، بيل ؤ تدˇ خۊرۊم گردˇ گيج، شيطانˇ وکيل‌مدافع، کؤنستانتین ؤ جان ويکˇ گردأگيفته[۲][۳][۴] معرۊف ايسه.

زيوشˇ أوائل[دچينواچين]

کیانۋ ریوز بیرۊت، لؤبنانˇ پایتختˇ دۊرۊن به دۊنیا بامؤ. اۊنˇ مار پاتريشيا تیلؤر، لباسˇ طراح ؤ اۊنˇ پئر، سامۊئل نؤلين زمين‌شناس بۊ. ريوزˇ مار اينگيليسي بۊ ؤ اۊنˇ پئر هاوايي شين بۊ ؤ ايرلندي ؤ پۊرتغالي ؤ چيني نژادانˇ جه بۊ.[۵] [۶] [۷] [۸] [۹]

۲۰۱۱ ژانويه ما دۊرۊن کیانۋ ريوز ايته جه برنامه‌'ن بي-بي-سي شبکه مئن ايته گب‌ؤ‌گۊفت دشتي ؤ خۊ گبان مئن به خۊ اينگيليسي تبار ايشاره بۊگۊده ؤ بۊگۊته کي اۊ زمات کي کۊچي زاک بۊ اۊنˇ مار اۊنه اینگيليسي کارتۊن ؤ برنامه نأيي کي بيدينه ؤ به کؤمدي برنامه (The Two Ronnies) هم ايشاره بۊگۊده ؤ بۊگۊته کي دئن هأ اينگيليسي برنامه'ن باعث بۊبؤسته با أن کي خۊ زاکي زمات ايته اينگيليسي زوؤنˇ کشورˇ مئن نۊگذرانده ولي بتانسه أ زوان جه هۊ سن بيجير بامۊجه و روان گب بزنه.[۱۰][۱۱]

هۊنري زيوش[دچينواچين]

کیانۋ ریوز مکزیکˇ دۊرۊن رۊزي کي دۊنيا جه حرکت بئسأ فِئلمˇ اکرانˇ مئن

.

هۊنري فعاليت أوائل : ۱۹۸۶-۱۹۸۰[دچينواچين]

ريو خۊ أولي فعاليت هۊنر دۊرۊن بازي کۊدن دمن یانکیز (Damn Yankees) مئن کي ايته تئاتر بۊ شرۊع بۊکۊده. ریوز زماتي کي ۱۵ سال دشتي رؤمئو ؤ جۊلیت دۊرۊن، مرکۊتیؤ نقش أمرأ صحنه جؤر بۊشؤ. ريوز خۊ أولي تلويزيؤني نقش بي-بي-سي تلويزيؤني شبکه دۊرۊن ايته کؤمدي سریال أمرأ شرۊع بۊکۊده کي هنگین اين (Hangin' In) نام دشتي ؤ هأ نقش باعث بۊبؤسته کي کیانۋ ریوزˇ نام، مردۊمˇ مئن جا دکفه و هأ معرۊفي وأسي کۊکا کۊلا شرکت ريوز خۊ محصۊلات تبلیغ ره بخاسته ولي ريوز أ دعوت قۊبيل نۊکۊده. کيانو هۊ سال دۊرۊن ايته کۊتاه درام کانادا فئلمˇ ملي هيئت ره کي اۊنˇ کار چأگۊدن ؤ توزیع مۊستند ؤ فئلم ايسه بازي بۊکۊده. هأتؤ ني کیانۋ تئاتران «برد فراسر» (Brad Fraser's) و «ولف بؤی» (Wolfboy)، تؤرنتؤ شأرˇ مئن ایفای نقش بۊکۊده ؤ ۱۹۸۴ سالˇ دۊرۊن مردۊم اۊنه به عنوان بخترین کانادایی نؤجوانˇ بازيگر انتخاب بۊکۊديد.

بعد موفقیتاني کي ريوز تئاتر ؤ تلويزيؤن مئن کسب بۊکۊده اۊنه جه دعوت بۊبؤسته تا بيل ۊ تد خۊرۊم گردˇ گيجˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊنه ؤ کيانۋ خۊ درخشان بازي وأسي أ فئلمˇ دۊرۊن کي اۊنˇ نؤجواني مئن هم بۊ به ايته بين‌المللي رؤجا تبديل بۊبؤسته. أ فئلمˇ بۊفرۊختنˇ رکؤرد پۊر بۊجؤر بۊ ؤ هأن باعث بۊبؤسته کي دۊوؤمي نۊسخه جه أ فئلم ني چأگۊده ببه ؤ کیانۋ ریوز اۊنˇ دۊرۊن بازي بۊکۊنه.

جهاني محبۊبیت: ۱۹۹۰[دچينواچين]

ميلادي دهه ۹۰ دۊرۊن کیانۋ ريوز معرۊفˇ فئلمانˇ مئن، سينما پيله کسان أمرأ بازي بۊکۊده. ریوز نۊقطه-ايشکنˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊده ؤ خۊرۊم‌ترين مردˇ بازيگرˇ جائزه جه ام‌تي‌وي فگيفته. بعد سال ۱۹۹۴ دۊرۊن سرعتˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊده و اۊنˇ موفقيتان ؤ بازي خؤب باعث بۊبؤسته کي ريوزأ پيله‌تر فئلمان ره بخایید. ريوز ۱۹۹۷ سال، شيطانˇ وکيل‌مدافع مؤفق فئلمˇ مئن آل‌پاچينو أمرأ کي ايته جه سينما پيله بازيگران ايسه همبازي بۊبؤسته.

محبۊبیت ادامه: ۲۰۰۰[دچينواچين]

ریوز ماتريکسˇ سۊتائي مجمۊعه دۊرۊن نئو/تۊماس أندرسؤن نقشˇ أمرأ بازي بۊکۊده ؤ هأ نقش باعث بۊبؤسته کي ريوز به معرۊفيتˇ اؤجˇ نۊقطه فأرسه ؤ ويشتر مردۊم کیانۋ ریوز أ فئلمˇ أمرأ شناسيدي ؤ هسأ ني خأيليان بعد ايشنوستن کيانۋ ریوزˇ نام أ مجمۊعه فئلم یاد دکفيدي. ماتريکس ايته جه پۊرفرۊش‌ترين فئلمان، سينما تارئخˇ مئن ايسه ؤ اۊنˇ أولي سري هندر مؤفق بۊ کي اۊنˇ دۊوؤمي ؤ سۊوؤمي سري هم توسط واچؤفسکي خاخۊران چأگۊده بؤسته.[۱۲]

کیانۋ سال ۲۰۰۶، کؤنستانتين سينمايي فئلمˇ مئن، جان کؤنستانتينˇ نقشˇ أمرأ بازي بۊکۊده. کیانۋ بعد کؤنستانتين، پیپا لی خۊصۊصي زيوش ؤ ايته خؤنه پندامˇ سر ˇ فئلمانˇ مئن ني بازي بۊکۊده.

واگردستن: ۲۰۱۰[دچينواچين]

ریوز سال ۲۰۱۰ ايته أکشن-کؤمدي فئلمˇ مئن کي اۊنˇ نام هۊنری جرم ايسه بازي بۊکۊده ؤ ۲۰۱۴ سال دۊرۊن، بعد أن کي جان ويکˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊده اۊنˇ نام دۊوارده زوانان سر بکته.

خۊصۊصي زيوش[دچينواچين]

کیانۋ ريوز با أنکي خۊ بازيگری حرفه مئن به ايته پيله مؤفقيت فأرسه ؤ به ايته جه سینما جهاني نمادان تبديل بۊبؤسته، ولي اۊنˇ خۊصۊصي زيوش جه هۊ زاکي زمات، غم ؤ سختي جه پۊر بۊ و شأ گۊتن کي دۊنيا اۊنˇ أمرأ خؤب تا نۊکۊده.

اۊنˇ پئر اۊ زمات کي کیانۋ ۳ سال ويشتر نأشتي خۊ خانواده ترکأ گۊده ؤ اۊنˇ مار هم چند بار ازدواج بۊکۊده ؤ هأنه وأسي چندين مرتبه به مۊختلف شأران ؤ خانه‌'ن نقل مکان بۊکۊديد.

سال ۱۹۹۰، کیانۋ فئلم (I Love You To Death) بازي گۊدن موقع، ريور فینیکس (خۊآکين فينيکسˇ برار) أمرأ آشنا بۊبؤسته کي ايته جه هأ فئلمˇ بازيگران بۊ ؤ گلف گلف أ بازيگر به اۊنˇ صمیمي‌ترين رفق تبديل بۊبؤسته ولي ۳ سال بعد ريور فينيکيس هرؤئين ؤ کۊکائين زيادˇ مصرف وأسي با أن کي ۲۳ سال ويشتر نأشتي اؤوردؤز بۊکۊده و أ مسئله ريوز رۊحيه رۊ منفي تأثير بنا.

ميلادي دهه ۹۰ أواخر مئن، کیانۋ ريوز جنيفر سایم أمرأ کي ايته آمريکايي بازيگر بۊ آشنا بۊبؤسته ؤ به همدیگر علاقه پیدا بۊگۊدید. اي سال بعد کیانۋ ريوز پئر بؤستن دۊبۊ ؤ خۊ زاک تولد رافا ایسابۊ، ولي اۊشانˇ زاک کي اۊنˇ نام ني قرار بۊ آوا بنيد بۊمۊرده به دۊنيا بأمؤ ؤ هأ موضوع اۊشانˇ رابطه رۊ منفي تأثير بنا ؤ باعث بۊبؤسته کي اۊنˇ معشۊقه شديدˇ افسؤردگي بيگيره. اي سال بعد (۲۰۰۱) جنيفر سایم کي ايته اسپرتˇ اۊتۊل فرانئن دۊبۊ، سۊته پارک بۊبؤسته اۊتۊل بزه ؤ اۊنˇ اۊتۊل چپ بۊکۊده ؤ جنيفر خۊ اۊتۊل جه پرت بۊبؤسته بيرۊن ؤ خۊ جان از دست بدا. أ تصادۊفˇ دليل أن بۊ کي سايم أفسؤردگي قۊرصانˇ مصرفˇ وأسي، هۊشياري کافي نأشتي. أ اتفاق باعث بۊبؤسته کي ريوز افسؤردگي ؤ رۊحي آسيب دچار ببه.[۱۳]

چند سال بعد کي خۊ بازيگری حرفه دۊوارده جه سر بيگيفته تا گۊذشته غمان جه خاطر بۊبۊره، دۊکتۊران تشخیص بداييد کي کيم، کيانۋ خاخۊر، خۊنˇ سرطان دره. هأ موضوع اۊنه تفکر رۊ تأثير بنا و باعث بۊبؤسته کي جۊدا جه کمک گۊدن به خۊ خاخۊر، ايته پيله بخش جه خۊ ثروت، سرطانˇ بيماريˇ تحقيقات ؤ بيمارستانان مربۊط به سرطان ببخشه و ايته خيريه مؤسسه هم سرطانیان ره تأسیس بۊکۊده ولي خۊ نام أ مؤسسه رۊ ننأ. کیانۋ شيطانˇ وکيل مدافعˇ فئلم ره چند ميليۊن دلار جه خۊ مۊزد ببخشه تا أ فئلمˇ تهیه بۊکۊنکسان بتانن آل پاچينو مۊزد کي پۊر بۊجؤر بۊ پرداخت بۊکۊنن. ريوز جه بازي گۊدن ماتريکسˇ سۊتائي مجمۊعه مئن، ۲۶۰ ميليۊن دلار مۊزد فگيفته، ولي ۸۰ ميليۊن دلار جه خۊ مۊزد به أ مجمۊعه فئلمˇ عوامل ببخشه چؤن معتقد بۊ اۊشان اۊ قدري کي اۊشانˇ حق بۊ مۊزد فنگيفتن.

کیانۋ ريوز سال ۲۰۰۵ دۊرۊن، هالي‌وۊدˇ مشاهيرˇ پیادهرؤ مئن ايته رؤجا اختصاص بدأييد.


کیانۋ ريوزˇ رؤجا، هالي‌وۊدˇ مشاهيرˇ پیاده‌رؤ مئن

فئلم شناسي[دچينواچين]

ریوز مرد تایچي فئلمˇ اکرانˇ مئن، تؤرنتؤ ۲۰۱۳
فئلمˇ نام سال نقش یادداشت
یانگبلاد ۱۹۸۶
انتقامˇ اقدامات ۱۹۸۶ تامي ورمیک
رۊخان کنار ۱۹۸۶ مت
عدالتˇ براري ۱۹۸۶ دریک
ديشؤ ۱۹۸۸ وینستؤن کانلی
خطرناکˇ رابطه‌ئان ۱۹۸۸ Le Chevalier Raphael Danceny
بيل ؤ تدˇ خۊرۊم گردˇ گيج ۱۹۸۹ تد لوگان
بیل ؤ تدˇ وحشیانه سفر ۱۹۹۱ تد لوگان
مي خۊصۊصي آیداهؤ ۱۹۹۱ اسکات فیور
نۊقطه-ايشکن ۱۹۹۱
برام استؤکرˇ دراکۊلا ۱۹۹۲ جاناتان هارکر
ايتأ پيله هیاهۊ هئچي وستي ۱۹۹۳ دان جان
کۊچي بۊدا ۱۹۹۳ شاهزاده سیدارتا
سۊرعت ۱۹۹۴ مأمور جک تریون
جاني منومیک ۱۹۹۵ جاني
زنجيره‌اي واکۊنۊش ۱۹۹۶ ادي کاسالیویچ
مینه‌سۊتا احساس ۱۹۹۶ جیجیکاس کلایتون
شيطانˇ وکيل‌مدافع ۱۹۹۷ کوین لومکس
ماتریکس ۱۹۹۹ نئو/تۊماس اندرسؤن
دئن‌کس ۲۰۰۰ دیوید آلن گریفین
شيرينˇ نۊوامبر ۲۰۰۱ نلسون
ماتریکس ۲: دۊوارده بارأکۊدن ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن
انیماتریکس ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن صداپیشه
ماتریکسˇ اينقيلابؤن ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن
اي نفر وا ويلأ کۊنه ۲۰۰۳ دکتر جولیان مرسر
کؤنستانتین ۲۰۰۵ جان کؤنستانتین
ايته خؤنه پندامˇ سر ۲۰۰۶ الکس ویلر
ايته تاريکˇ وامؤختن‌کس ۲۰۰۶ باب آرکتور
خیابانˇ سۊلطانان ۲۰۰۸ کاراگاه تام لودلا
اۊ رۊج کي دۊنيا جه حرکت بئسا ۲۰۰۸ کلاتو
پیپا لي خۊصۊصي زيوش ۲۰۰۹ کریس
هۊنري جرم ۲۰۰۹ هنری
پهلۊ به پهلۊ ۲۰۱۲ خۊدۊش (کیانۋ ریوز) تهیه‌کننده
تای چي مۊوارز ۲۰۱۳ دوناکا مارک کارگردان
۴۷ رونین ۲۰۱۳ کای
جان ویک ۲۰۱۴ جان ویک
تق تق ۲۰۱۵ ایوان وبر
بي‌پناه ۲۰۱۶ کاراگاه اسکات گالبان
نئؤني شیطان ۲۰۱۶ هنک
بدˇ جرگه ۲۰۱۶ دیریم
مۊطلقˇ حقيقت ۲۰۱۶ ریچارد رمزي
جان ویک: واوين ۲ ۲۰۱۷ جان ویک[۱۴][۱۵]
سیبري ۲۰۱۸ لۊکاس هیل
کپي‌ئان ۲۰۱۸ ویل فاستر
جان ویک: واوين ۳ - پارابلۊم ۲۰۱۹ جان ویک
همیشک مي شاید بۊبۊ ۲۰۱۹ خۊدۊش (کيانۋ ریوز)
تؤی استؤري ۴ ۲۰۱۹ دوک کابوم صدا نهأن
بیل ؤ تدˇ مزقان أمرأ رۊبرۊ بيدي ۲۰۲۰ تد
سایبرپانک ۲۰۷۷ ۲۰۲۰ جاني سیلورهند صدا نهأن
جان ويک ۴ ۲۰۲۱ جان ويک
ماتريکس ۴ ۲۰۲۱ نئو

سربس[دچينواچين]

 1. https://web.archive.org/web/20200603140816/http://www.keanu.org/biography.html%7Ct%C3%ADtulo=Keanu Reeves biography|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20150322154401/http://www.keanu.org/biography.html%7Cfechaarchivo%3D22 de marzo de 2015
 2. https://screenrant.com/john-wick-3-parabellum-early-reactions-reviews/%7Ctítulo=John Wick First Reactions Praise Another Visceral Keanu Action Flick|fechaacceso=3 de mayo de 2019|fecha=3 de mayo de 2019|sitioweb=ScreenRant|idioma=en-US}}
 3. https://www.avclub.com/john-wick-solidified-keanu-reeves-as-one-of-the-greates-1820411445%7Ctítulo=John Wick solidified Keanu Reeves as one of the greatest action stars of all time|fechaacceso=3 de mayo de 2019|autor=Breihan|nombre=Tom|sitioweb=The A.V. Club|idioma=en-US
 4. https://www.vox.com/2017/2/8/14487112/john-wick-rules%7Ctítulo=Why John Wick rules so hard|fechaacceso=3 de mayo de 2019|autor=Bramesco|nombre=Charles|fecha=8 de febrero de 2017|sitioweb=Vox}}
 5. http://www.whoaisnotme.net/articles/1988_09xx_kea.htm%7Ctítulo=Keanu Reeves: Growing Up on the Move|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=September 1988|sitioweb=Choices Magazine
 6. http://www.whoaisnotme.net/others/2007_1115_que.pdf%7Ctítulo=Queer Keanu: Race, Sexuality and the Politics of Passing|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=15 de noviembre de 2007
 7. apellidos=Hoover|nombre=Will|título=Rooted in Kuli'ou'ou Valley|fecha=18 de agosto de 2002|url=http://the.honoluluadvertiser.com/article/2002/Aug/18/ln/ln07a.html%7Cfechaacceso=4 de mayo de 2015
 8. http://www.whoaisnotme.net/articles/1997_01xx_kea.htm%7Ctítulo=Keanu Goes International|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=January 1997|editorial=whoaisnotme.net
 9. http://www.americanancestors.org/assortment-famous-actors/%7Ctítulo=#77 Royal Descents, Notable Kin, and Printed Sources: An Assortment of Famous Actors|fechaacceso=4 de mayo de 2015|autor=Roberts|nombre=Gary Boyd|enlaceautor=Gary Boyd Roberts|fecha=17 de diciembre de 2014|sitioweb=americanancestors.org|editorial=New England Historic Genealogical Society|ubicación=Boston, MA, USA|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20141025194644/http://www.americanancestors.org/assortment-famous-actors/%7Cfechaarchivo=25 de octubre de 2014
 10. زندگینامه و اطلاعات شخصی کیانو ریوز.
 11. http://keanureeves.tv/in-january-2011-on-the-bbc-program-the-one-show-keanu-reeves-spoke%7Ctítulo=In January 2011 on the BBC Program The One Show Keanu Reeves Spoke|fechaacceso=22 de octubre de 2014|fecha=18 de abril de 2012|editorial=keanureeves.tv
 12. http://www.metacritic.com/video/titles/matrix%7Ctítulo=The Matrix (1999): Reviews|fechaacceso=18 de junio de 2012|editorial=Metacritic}}
 13. https://www.chron.com/entertainment/article/Reeves-keeps-to-himself-after-ex-girlfriend-s-2008073.php
 14. http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2015/05/04/keanu-reeves-is-back-lionsgate-announces-john-wick-2/ |accessdate=May 4, 2015}}
 15. http://www.slashfilm.com/john-wick-2/ |accessdate=May 4, 2015}}