آبˇ کنار

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آبکنار
آبˇ کنار
—  رۊستا  —
County أنزلي شهرستان
Bakhsh أنزلي شهرستان، مرکزي بخش
Rural District چهارفریضه دهستان

آبˇ کنار ایتأ جه رۊستایان أنزلي شهرستان، گیلانˇ اۊستان دۊرۊن ايسه.
آبˇ کنار [۱] أنزلي سٚل ورجأ ؤ چهارفريضه دهستان مئن واقع بۊبۊسته. أ رۊستا سۊ ته محل دره کي اۊشانˇ نامان مير محله، مئن محله و مسجد‌ محله ايسيد.

Abkn1.jpg

وجه تسمیه[دچينواچين]

أ رۊستا أنزلي‌ سٚل ورجأ واقع بۊبؤسته ؤ به نوعي آب دۊرۊن محصۊر ايسه ؤ جزيره‌اي فؤرم ايسه هأنه واسي اۊنˇ نام آبˇ کنار بنایيد.

أنزلي‌ سٚل

آبˇ کنار قدمت[دچينواچين]

أ رۊستا قدمت دقيق مۊشخص نیه ولي طبق آبˇ کنار مردۊم گۊفته‌ئان، أ رۊستا ويشتر جه ۴۰۰ سال قدمت دره.

یاسنت لویي رابینو، ولگ ۱۲۲ ولایات دارالمرز دۊرۊن بينویشته دره: «آبˇ کنار ايتأ شبه جزيره ايسه کي أنزلي‌ سٚل رۊ واقع بۊبۊسته و ايتأ کارخانه پيله خۊشک کۊني هم دره. تربه‌بر، خمیران، شیله‌سر و صافخانه کرگان هم جه محله‌ئان أ رۊستا ايسن»

فتح‌الله شکوفه کي ايتأ آبˇ کناري محقق ايسه درباره آبˇ کنار بۊگۊفته دره: آبˇ کنار جه پیله‌کي و مساحت دۊ هزار هکتار ايسه. أ رۊستا جه سال ۱۳۰۷ شمسي برق‌رساني بۊبۊسته بۊ. أولي دبستان ايران دۊرۊن أيه احداث بۊبۊسته کي أولي مدرسه گيلان دۊرۊن هم ايسه و أیه ۱۵۰۰ ته علم‌آمۊج دأشتي و جه محلات اطرافم زاکان درس‌خواني ره أيه آمؤدي.[۲]

آبˇ کنار محله‌ئان[دچينواچين]

  • جیر محله

قديم أ محله، سادات محله و مير محله دۊخاديد چؤن ويشتر أ محلˇ مردۊم سید ايسيدي. هأتؤیم جه باقي نامان أ محل شأ به جير محله اشاره کۊدن ؤ أ نام اۊنˇ جۊغرافي موقعیت واسي بنان ؤ بيجيرترين محله آبˇ کنار محلان دۊرۊن ايسه.

  • مسجد محله

آبˇ کنار مردۊم اي دؤره تصميم بيگيتن کي ايتأ مسجد آبˇ کنارˇ محل ورۊدي سر چأکۊنن کي هسأ آبˇ کنار جامع مسجد نام دره، گلف گلف اۊ محل جه آبکنار کي مسجد جامع اۊنه مئن واقع بۊبۊسته مسجد‌ محله نام بيگیته.

  • مئن‌ محله

أ محل بین دۊ ته محل مسجد محله ؤ جير محله واقع بۊبۊسته ؤ هأنه واسي اۊنˇ نام مئن‌ محله بناييد. آبˇ کنار أولي مکتب‌خانه و أولي عۊمۊمي حمام أیه چأگۊده بۊبۊسته. مئن‌ محله قديمي آدمان گيدي کي آبˇ کنار حمام چأگۊدن دستۊره ميرزا کۊچي خان بدأ بۊ. متاسفانه أ حمام تخريب بۊبۊسته و اثري اۊنه جه باقي نمانسته.

سربس[دچينواچين]

  1. http://seeiran.ir/روستای-آبکنار/ |عنوان = روستای آبکنار| ناشر = سی ایران|تاریخ = |تاریخ بازدید = ۵ اکتبر ۲۰۱۷}}
  2. http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3538756 |عنوان =چراغ «آبکنار» خاموش می‌شود؟ |اثر = | ناشر = روزنامه ایران|صفحه =۹ |تاریخ =۲۰ فروردین ۱۳۹۶ |بازیابی = ۵ اکتبر ۲۰۱۷}}