پرش به محتوا

گل آقا

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن کیومرث صابری فومنی أجي)

11 اردیبهشت 1383 سالمرگ گل آقایˇ مردومˇ ایران

فاىل:Tab4.jpg
کیومرث صابری فومنی (گل آقا)

کیومرث صابری فومنی(گل آقا) 7 شهریوره 1320 صومعه سرا مین به دونیا بومو.

ای ساله بو که خو پئره جه دست بده. ا موقع اون پیله برار علی ، که اونه پئر اولی زن جا بو درس و مشقه ولا کونه تا نان اور خانه ببه.

کیومرث هم بعد ان که ابتدایی دوران تومانا کونه شه خیاطی و مشغول بکار به. اما به اصرار خو مار و فامیلان خو درسا سرا گیره، تا سال 1336 مین ایمتحان ورودی دانشسرایه کیشاورزیه ساری که اون هم فومن جا فقط یک نفر گیفتی قبولا به.

دوسال جه ا دوران گوذره، سن 18 سالیگی مین به عونوان ایته معلیم کسما دورون مشغول معلیمی به. و ای سال هم ایته روستا مین به ایسمکوچه چال ایته مدرسه چهارکلاسه نهابو بدون معلم، ناظم، فراش و.. که اویه مشغول به خدمتگذاری به.

بیست ساله بو که شه رشته ادبی به صورت متفرقه ایمتحان دهه و دیپلم فیگیره. هو سال دورون کونکور مین رشتیه سیاسی دانشکده حقوق تهران اونه قوبیل کونیدی و چون فومنه مئن دبستان و دبیرستان دورون درس دهایی ، بجز چند ماه اول سالا بقیه غیرحضوری بوگذرانه.

سال 1353 رشتیه ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران مقطع کارشناسی ارشد مین پذیرفته ببوسته.

صابری خو اولین شعرا 14 سالگی مین بوگوفته و هو زمات اونه ایته جه شعران مجلیه امید ایران دورون چاپ ببوسته.

زمات تحصیل دانشکده (1340) تظاهرات دورون شرکت کونه و جه طرف امنیتی نیروان اونه گردن آسیب دینه . صابری ا ماجرایه به صورت شعر دراوره با نام(گردن شکسته فومنی) و شعرا اوسه کونه مجله طنز توفیق ره.

بعد چاپ ا شعر مجله توفیق مین پای صابری به کار طنز پردازی بازا به و تا سال 1345 هر چند وقت ای بار اشعار طنزی توفیق ره اوسه گودی.

هه سال مین مطلب طنز امیزی در مورد عروسی نخست وزیر او وقت بینیویشه بو که توفیق دو صفحه دورون چاپ به و ا کار موفقیت زیادی اون ره به همراه اوره.

حسین توفیق، سردبیر نشریه که پی به استعدادان درخشان صابری ببردبو تمام خو سعیه کونه تا اونه به تهران مونتقلا کونه و اونه همکار ثابت مجله چاکونه. به ا ترتیب صابری بومو تهران صبحا ایته جه دبیرستانان مئن درس دایی و عصران هم شویی مجله توفیق. بعد ایته کوچی مدت به معاون سردبیر مجله. صابری توفیق دورون مطالبی که نیویشتی ایسمان مستعاری خو رو بنابو: میرزاگل ، عبدالفانوس ، ریش سفید ، لوده ، گردن شکسته فومنی و....

صابری فومنی

توفیق سال 1350 تعطیلا به و فومنی خو درس دانا ایدامه ده و گاهی هم چند تا نشریه دورون که مطالب جدی نوشتیدی مثل : فردوسی ، سپیدوسیاه، نگین و امید ایران مطلب نویشتی.

سال 1350 هونرستان کار آموز تهران با محمد علی رجایی اشنا به که با هم خیلی صمیمی بئده و بعد اینقلاب زمات نخست وزیری شهید رجایی به معاونت فرهنگی و مطبوعاتیه اون برگزیده به و زمات ریاست جمهوریه اون به مقام مشاورت فرهنگی فارسه. زمات ریاست جمهوری ایت الله خامنه ای هم هه پست مین مانه تا ان که سال 1362 رسما جه سیاسی شغلان کناره گیری کونه.

صابری بعدنان ایته ستون طنز روزنامه اطلاعات مین چاکونه. اولین(دوکلمه حرف حساب) با امضای ((گل آقا)) 23 دی ماهه 1363 روزنامیه اطلاعات مین به چاپ رسه. بعد یه کوچی مدت گل آقا به عنوان شخصیتی تاثیرگذار طنز کشور مین و موهمتریت منتقد دولت داخل کشور دورون تبدیل به و تانه نظر خیلی جه مردم و پیله انانه داخلی و حتی خارجیه به خودش جلب بوکونه. طنز سیاسی که تقریبا جه سال 1359 تعطیل ببوسته بو با دو کلمه حرف حیساب جان دوباره ای گیره . تقریبا شش سال بعد اولین دوکلمه حرف حیساب صابری تقاضای بازاگودن ایته نشریه ره کونه به نام هفته نامیه گل آقا.

اولین شماریه ا نشریه ابان ماه 1369 مونتشر و با استقبال زیادی روبرو ببوسته. صابری مرداد 1370 ماهنامه گل اقا و ایسفند هو سال سالنامه گل اقایه و فروردین 1387 مجلیه (بچه ها ...گل اقایه) مونتشر کونه. و هتویی موسسه گل اقایه به عونوان ایران خانیه طنز معرفی کونه.

گل آقا ابان 1381 بدون ذکر هیچ دلیلی انتشار هفته نامیه گل اقایا متوقفا کونه. کیومرث صابری فومنی بعد تحمل گودن ایته بیماری سنگین (سرطان خون)، صبح 11 اوردیبهشت 1383 بیمارستان مهر تهران مین جان به جان آفرین تسلیم کونه.


جیر نیویس

[دچينواچين]

گل آقا موسسه

مشاهیر زیندگینامه

فومنه سرشناسؤن

محمدتقی بهجت فومنی . آخوند حیدری فطرت . آخوند سعیدی . شیون فومنی . محمدعلی دادور . هدایت الله خان فومنی . جمال فومنی . سید یحیی مروستی ندامانی . سید زین العابدین فومنی . عبدالحسین خان سردار همایون . محمود خان سرتیپ فومنی . ابوالفتح خان محمودی . محمدعلی نصرتیان . کیومرث صابری فومنی