کارگير:رهنما/تيلمبار (تا ۱۵۸۲ تیر ما ۱)

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رهنما جؤن اره تی بحثه صفحه ایسسه. اگر خأنی می امره گب بزنی می نامه سر کلیک بوکون ؤ می بحثه صفحه مئن تی گبه بنویس--AminSanaei ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۲۵ (UTC)

آقا تو تی کاره خوجیر انجؤم بدأی، مو چون لاجؤنی ایسسم، گیلکی لاجؤنی تینم گب بزنم، اگر جاییه نفهمسی مأ بوگو؛ اگرم نی سوالی دأنی مأ واوورس.--AminSanaei ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۰۴ (UTC)
جالیب ارأ کی مو تا چن ساله پیش فارسی گب زئم اما به خود بومأم ؤ بدئم چیچیه دسه جی هدأ دریم. هین واسی موطالعه بؤدم تا می زوانه دسه جی هندم. تونم نی کم کمئی قوی بنی. اینم نی بوخؤنی بد نیه: گیلکی نیویشتن--AminSanaei ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۴۱ (UTC)

آقا امه فقط دانشنامه اینترنتی ندأنیم. ایته نیگا ارأ تؤدی [۱] فیکر کؤنی دکتر روشن فومنی تینه امه بیمارستانه راه تودأی؟ امه تینیم دانشگا ؤ نمایشگا و... نی بدأریم ولی ای به ای بستگی دأنه کی امه چند ته بازدید کننده بدأریم--AminSanaei ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)

رفئق مو تی نوکرم، فقط ایبچی تی چشمؤنه دود تا تی چشم سیاهی از بین بشی :-) . تی گبه جواب وا تأ بوگؤم کی اگر اره بازار کساده امی تقصیر ایسسه چون کسؤنی من ؤ تی مورسؤن نومأن ویکیپدیایه به گیلکی زوانؤن موعرفی بوکونن. اگر از هو زمت کی اره راه دکته امه اونه موعرفی بؤده بیم الؤن بجوز امه، خیلی کسؤن دیگری هم ایسأبؤن. البته وا بوگؤم کی هله دیرأ نوبؤ ؤ هر کودؤم از امه تینیم ایته مبلغ امه گیلکی ویکیپدیا به ببیم. الؤن که اینی مو با جؤن ؤ دیل تی سوالؤنه جواب دئنم خأنم کی تونم می مورسؤن اوستاد ببی ؤ می ورجه مشغول ببی به تبلیغ امی گیلکی ویکیپدیا واسی. و هی کاره تو پیش هگیری برای ایکه یک نفر دیگره بأری اره و اونه موشکلاته رفع بوکونی. اوول مو یک نفر بؤم امما الؤن امه دو نفریم و شاید تا یک ماه دیگر ببیم بیست نفر، البته اگر خوب ارأ موعرفی بوکونیم ؤ پیگیر ببیم. در ضمن مو جایی نوتم کی امه چند صد هزار بازدید کننده بدأریم!!! ای گب، خیلی غیر واقعی ایسسه امما اگر فقط صد ته همکار فعال بدأریم تینیم امی زوانه اینترنته مئن گوسترش هدیم و ده گیلکؤن به زوان خودشؤن گونن ؤ نیویسنن. مو الؤن سو هفته ایسسه کی وبلاگه راه تودأم ؤ به آینده نی اومیدوار ایسسم. اره نی تینی هر سوالی می جی واوورسی.--AminSanaei ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۳۹ (UTC)

بوبؤ کارؤنه مئن نیگا تؤدی موتوجه بنی. تا اره کی الؤن مو دئه درم، Rudsar عضو بوبؤ. تی مطلب نی خیلی خوب بو. دمت گرم--AminSanaei ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۴۲ (UTC)

عکس نهأن گیلکی ویکیپدیا مئن.[دچينواچين]

اگر بخأی ایته عکس اره بنأی وا ایتؤ ببی. اگر خأنی یاد بگیری "دچین واچین"ه سر کلیک بوکون ؤ بین کدؤن چیتؤ ایسسه. تی عکسؤنم نی وا تی کامپیوتره جی "بارگذاری پرونده" مئن آپلود بوکونی.

Akbariye-Photo by Sara Sabet.jpg


و اگر خؤأنی ایته آلبو چا کونی ایتؤ بنه:

--AminSanaei ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)

اگر عکسیه خأنی ویکیپدیا مئن بنی، وا او عکسه کوپی بوکونی تی کامپیوتره مئن، بزین "بارگذاری پرونده" سر کلیک بوکونی ؤ تی کامپیوتره آدرسه اونه هدی تا آپلود بوکونی. در مورد ایکه اینترنته جی نی شأنه یا نه نودؤنم. تا الؤن ای کاره نودم. تینی ایمتحان بوکونی.--AminSanaei ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)
آقا مو ای کاره بؤدم. ایبچی سخت ایسسه ولی را دکئنی. اینم بوخؤنی بد نیه "ويکی‌پديا:عکس (خودآموج)"--AminSanaei ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۴۸ (UTC)

ری دایرکت[دچينواچين]

خوب هر موشکلی به ایته راه حل هننأ. ای موشکل نی ایته راه حل دأنه. امه چیزی دأنیم به ایسم ریدایرکت کی تینه امی موشکله حل بوکونی. اگر مثلن مو ایته وانیویس دأنم به ایسم وبلاگ و کسی دیگر اونه گون ویبلاگ ، تینیم یکی از ایشؤنه به دیگری ریدایرکت بوکونیم. ای یعنی ایکه مثلن اگر کسی واموجه مئن بزه ویبلاگ، صفحه خود به خود منتقل ببی به عنوان وبلاگ. اما ای کار چیتؤ انجؤم گینه؟

اگر خأنی مثلن اگر کسی دونبال صفحه وبلاگ گردنه ولی اونه گونه ویبلاگ بازم بوتؤنی منتقل ببی به صفحه وبلاگ، وا صفحه ویبلاگه مئن ای کوده ذخیره بوکونی:

#REDIRECT [[وبلاگ]]

با ای کار تو ویبلاگه واموجه سرأدئنی وبلاگه صفحه مئن. هنده نفهمسی بوگو تا تئبه بوگؤم. ایسأم تی خدمت.--AminSanaei ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)

رهنما جؤن اینه: ملوان بندر انزلی ریدایرکت بوکون به ملوان انزلی‏ . بین چی بنه. #REDIRECT [[]]

--AminSanaei ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۱ (UTC)

الؤن تأ گونم تی موشکل چی ایسسه. تو خأنی او صفحه ای که نیوشته اونه مئن درأ، ریدایرکت بوکونی به او صفحه ای که نیوشته ندأنه! در حالی که ای وا برعکس ببی. تو ای کارؤنه پوشت سر هم انجؤم بدی، صفحه ملوان بندر انزلی بازأ کون، بعد کده " #REDIRECT [[ملوان انزلی]] " اونه مئن ذخیره بوکون. الؤن بوشو واموج مئن بنویس "ملوان بندر انزلی" ولی اینی که صفحه "ملوان انزلی" بازأ بنه.--AminSanaei ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)

دؤنی تی اشکال کؤرأ؟ تو خأنی ایته صفحه کی مطلب دأنأ، ریدایرکت بوکونی به صفحه ای که مطلب ندأنه!. اگر خأنی صفحه مشاهیر رشت به رشته مشاهیر ریدایرکت ببی، به نوبت ای کارؤنه بوکون:

- مطالب صفحه مشاهیر رشته، کات بوکون ؤ ایته صفحه جدید به نؤمه رشته مشاهیره مئن ذخیره بوکون.

- هله تی صفحه مشاهیر رشته مئن کی خالی ایسسه، فقط ای کوده ذخیره بوکون: #REDIRECT [[رشته مشاهیر]]

--AminSanaei ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)

:-) اهأ، وا اوشؤنم نی ای کاره بوکونی. نترس حتی اگر تی صفحأ ویگیری خالی بوکونی ؤ بزین ذخیره نی بوکونی، هنده شأنه اوشؤنه واگردؤن گودن. "تارئخ" هین واسی صفحؤنه جؤر هننأ--AminSanaei ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۶:۰۸ (UTC)

خوش بمأی اداش[دچينواچين]

روزبدهات. مو یک مدتی ویکیپدیا مئن نئیسأ بوم که به خاطر می گرفتاری‌ئن بو. امروز بمأم که ویکی‌خبر ِ مئن یک‌ته خبر اضافه بکونم بدئمچند نفر به امی جمع اضافه ببؤن و خوبم تلاش کأ درن. منم امیدوارم تا چن وخت دیگه هنده بتؤنم با وقت ویشتری گیکی ویکیپدیا مئن ایله‌جار بکونم.

Varg ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)

روزبدهاد[دچينواچين]

روزبدهاد

ای کلمه ایته قدیمه کلمه ایسسه کی امی اجداد خوشؤنه سلام علیکه جا گوتن.--AminSanaei ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)

تی دم گرم[دچينواچين]

رفئق تی کومکه امره امه 600 ته مقالأ رددأ گودیم. تو کار بوزورگی انجؤم بدأی. تی کارؤن امی ویکیپدیایه تکؤن بدأ. اومیدوارم کی تی راه مئن ثابت قدم ببی. اگر تینی ایبچی گیلکی دستوره زوانه رعایت بوکون. مثلن گیلکی مئن امه وا بوگؤیم "سورخه توپ" نه "توپ سورخ" یا وا بوگؤیم "شاپوره مدرسه" نه "مدرسه شاپور". در باقی موارد کم کمئی را دکئنی. خنابدون--AminSanaei ‏۳ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)

ولی می نظر ای ایسسه کی به غیر از افراده ایسمؤن، باقیه وا رعایت گودن. مثلن "بقعه پیر محله رانكوه" بنه "رانکوه پیرمحله بقعه" یا "حمام قدیمی كی كلای" بنه "کی کلایه قدیمی حمام" یا "بقعه شیخ زاهد گیلانی" بنه "شیخ زاهد گیلانی بقعه" و... در ضمن اگر خأنی الگوی "مازندران اوستانداران" چاکونی کافیه ای کده {{مازندران اوستانداران}} ایته صفحه مئن ذخیره بوکونی، بزین اونه سورخه لینکه سر کلیک بوکونی ؤ تی اطلاعات اونه مئن ذخیره بوکونی.--AminSanaei ‏۴ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۲۹ (UTC)
سلاااااااااااااااام برتو و خاندان پاکت :-) نه تو خودت مننئی حذفأکونی ولی اگر خأنی ایته صفحأ حذفأ کونی مأ بوگو تا ای کاره بوکونم--AminSanaei ‏۴ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

خوب تو تی کاره دوروست انجؤم دأ دره بی [۲]. الؤن می محتویاته گیلانه فوتبال تیمؤنه بین:


گیلانه فوتبال تیمؤن

ملوان بندر انزلی . رشته شهرداری (فوتبال تیم) . لاجانه شهرداری (فوتبال تیم) . لنگروده شهرداری (فوتبال تیم) . تالشه چوکا (فوتبال تیم) . گیلانه پگاه (فوتبال تیم) . رشته سپیدرود


هی کده ویگیر تی الگو مئن کوپی بوکون ؤ جای فوتباله تیمؤن، سوغاتئنه بنی. بزین ذخیره سر کلیک بوکون. حله اگر هر جا ذخیره بوکونی {{گیلانه سوغاتئن}} اوشؤنه با کادر نوشؤن دئنه.--AminSanaei ‏۵ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۱۶ (UTC)

نیگا بوکون و دقت. مثلن تو خأنی رشته پورتاله مئن الگوی رشته محلانه چاکونی؛ ای کاره واسی وا ای کارؤنه بوکونی

1- رشته پورتاله مئن یک جایی ذخیره بوکون {{رشته محلان}}

2-بعد کی ذخیره بؤدی، رشته پورتاله مئن واموج دموج بوکون بین جایی قرمز رنگ بنویشته هننأ الگو:رشته محلان، اونه سر کلیک بوکون

3- تازه صفحه مئن تی کدؤنه ذخیره بوکون

4- الؤن اگر بشی رشته پورتاله مئن اینی کی رشته محلان نوشؤن هدأ بوبؤ

5- اگر خأنی هر صفحه ای مئن رشته محلان نوشؤن هدأ ببی، ای کده {{رشته محلان}} اوشؤن مئن ذخیره بوکون--AminSanaei ‏۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۳۱ (UTC)

چون صفحه ای به ای نؤم ندأنیم. در ضمن ایبچی گیلکی تر بینویس. خنابدون.--AminSanaei ‏۹ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۵۱ (UTC)
روزبدهاد، خسته نباشی. لت ؤ پاره کی نوبؤ! فقط جؤره ایبچی سرؤسامؤن بدأم. "تا هسا ۷۰۸ ته هنه شر چاکوده بوبؤ" تی منظور ده کؤره ایسسه؟--AminSanaei ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۳۴ (UTC)

سلام[دچينواچين]

سلام بر امی همشهری امروز خلاصه شوروع بوکودم بی نوشتن.حتما از شیمی راهنماییان استفاده کونم. تی جان سلامت ببه

سلام[دچينواچين]

سلام بر امی همشهری امروز خلاصه شوروع بوکودم بی نوشتن.حتما از شیمی راهنماییان استفاده کونم. تی جان سلامت ببه --Marjan gh ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)

گیلان دهستانان[دچينواچين]

سلام رهنما جؤن، هوتؤری کی دؤنی ویکیپدیا به حروف حساس ایسسه یعنی اگر دوته عنوان بدأری با "ي" یا "ی" همدیگره امره فرق کؤنه. اگر تینی "ی" تی بنویشتأنه مئن ایستفاده بوکون. در ضیمن سایته فونت کوچیکه؟. در ضمن یک لحظه گیلان دهستانانه دست بدار تا تصمیم بگیریم--AminSanaei ‏۱۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۵۳ (UTC)

رفئق گیلانه دهستانان خوب ایسسه به نظرت الگو:گيلانه دهاتؤنه فهرست چی بوکونیم؟--AminSanaei ‏۱۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۹:۵۴ (UTC)

گیلکی نویسی[دچينواچين]

سلام. تی دس درد نکونی که این همه زحمت کشه دری. ولی خاستم یک انتقادی بکونم . اونم اینه که اگه امکان دأنه تی تلاشیه بکونی که گیلکی‌نویسیه رعایت بکونی. مثلن، گیلکی مئن صفت و موصوف و موضاف و موضاف الیهˇ جا برعکسˇ فارسی ایسسه. پس نوا نویشتن «سبزه میدانه رشت». بلکه خأ نویشتن: «رشتˇ سبزˇ میدان». یا غلطه اگه بنویسیم: «فرهنگسرای فلان». بلکه وا بنویسیم: «فلانˇ فرهنگسرا» یا به جای «آرامگاه استاد پورداوود» بئتره که بگیم: «استاد پورداوودˇ آرامگاه». ایشؤنه بوتم که اگه رعایت ببی، امی گیله‌ویکی بئتر از پیش بنه. هنده تی جی تشکر کؤنم که انی زحمت کشه دری.

.:: ورگ ::. ‏۱۴ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۳۲ (UTC)


تی دس درد نکونی کی می گبه گوش بدأی. البته همیشک نشأنه قواعده کاملن رعایت گودن. مثلن برای عبارتی مثل «مجلس شورای ملی»، چون ای واژه یک‌ته فارسی ترکیبه، بئتره که هوتؤ استفاده ببی. یا بعضی ترکیبؤن که ده خیلی مردوم ِ زوؤن ِ مئن جا دکته ده ناچاریم که هوتؤ بنویسیم. گاگلف نی، بعضی ترکیبؤن که طولانی ایسسن، وا اوشؤنه بشکنیم و بازون هر تیککه مئن رعایت بکونیم. مثلن: «مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان» ای مواقع اگه بنویسیم «گیلانˇ دانشگاهˇ مکانیک موهندسی»، ذهنˇ واسی خیلی پیچیده بنه. بئتره دو تیککه بکونیم: «مهندسی مکانیک» و «دانشگاه گیلان». اون وقت دانشگاه گیلان بنه «گیلانˇ دانشگا» اما مهندسی مکانیک چون ده خیلی جا دکته بئتره کی هوتؤ بمؤنه. در نتیجه دأنیم: «گیلانˇ دانشگاهˇ مهندسی مکانیک». البته هنده بگوم که حالت اول دوروس‌تره، ولی دومی‌یه کؤنیم چون خأنیم امی موخاطب بفهمی. هنده تأ نه‌خسته گونم کی انی تلاش کأ دری.

.:: ورگ ::. ‏۱۵ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۳۴ (UTC)

یک کاری کؤنیم هم فارسی عنوانه چاکؤنیم ؤ هم گیلکی عنوانه. بزین فارسی عنوانه REDIRECT کؤنیم به گیلکی عنوان.--AminSanaei ‏۱۶ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۳۸ (UTC)

رهنما جؤن تی دم گرم. مو کی کوللی حال بؤدم تو امی ویکیپدیایه رونق بدأی. اگر احساس کؤنی کی خسسه بوبؤی، ایبچی تی رواله عوضأ کون. مثلن ده تازه مقاله ننویس ؤ بجای او، بنیش دیگر مقالأنه دچین واچین بوکون، اوشؤنه کامیلأ کون، اگر ایشؤنه گیلکی ضعیفه گیلکی تر بوکون ؤ الگو ؤ رده ایضافه بوکون. ایتؤ ایبچی ایستراحتم کؤنی. در ضیمن چی حالی دئنه بوخاری ؤ سماوره ورجه نیشتن :-) --AminSanaei ‏۱۶ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۲۷ (UTC)

سلام رهنما جؤن، آقا گاگلف ایتؤ بنه. اگر ایتؤ بوبؤ چن ساعت دیگر ایمتحان بوکون. در ضیمن تی گیلکی نی پور خوجیر بؤ درأ! البته امه گیلکی با صد ساله پیشه گیلکی پور فرق دأنه، امه پور لوغاتیه دسه جی هدأیم--AminSanaei ‏۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۴۶ (UTC)

ضخیم‌نویسی (BOLD)[دچينواچين]

سلام اداش. يک نوکته‌ای خاستم تأ بگوم و اونم اینه که تی مقالاتˇ مئن، همه‌ی متنه کولوفتأ نوکون. معمولن یک‌ته مقاله مئن زمانی چیزی‌یه کولوفتأ کؤنیم که خأنیم متنˇ مئن به چوشم بأی. پس همه‌ی متنه نوا کولوفتأ گودن.

برای مثال:

بهمن صالح‌نیا، ملوان بندر انزلی مرببی ایسسه.

بئتره ایتؤ بنویشته ببی:

بهمن صالح‌نیا، ملوان بندر انزلی مرببی ایسسه.


و یک‌ته ده نوکته:

معمولن ویکی‌پدیا مقاله‌ٰنˇ مئن، اگه او مقاله عنوان، اونˇ متنˇ مئن تکرار ببی، برای اولین بار اونه کولوفت نویسنن. برای مثال، «بهمن صالح‌نیا» مقاله متنˇ مئن، اولین باری که «بهمن صالح‌نیا» کلمه بمأ، وا اونه کولوفت (bold) نیویشتن. باخی تکرارؤن ده مهم نیه.


خنابدون

.:: ورگ ::. ‏۲۷ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۰۴ (UTC)

سلام اداش[دچينواچين]

سلام اداش. خسته نباشی. بندر انزلی صفحهٰ خئلی خوروم چاگودی. تی دم گرم. الؤن مو با Amin Sanaei کامپیوترˇ پوشت نیشتیم. Amin Sanaei می ورجه ایسأ. بدئیم تونم OnLine ایسسی، بوتم یک سلامی عرض بکونم. (ویکیپدیا مئن چتم شأنه گودن!) :)

.:: ورگ ::. ‏۲۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۵۹ (UTC)


مو هرچی حق‌سأی بودم Amin Sanaei موچی بزنم، مأ نوگذاشته!!! D:

ای شاخه گولأ نی، امو دو نفرˇ جی تی تقدیم.

.:: ورگ ::. ‏۲۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۱۹ (UTC) و AminSanaei ‏۲۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)

For-rahnama.jpg

مسجد بوشؤ به مسجید[دچينواچين]

آقا مو مسجده اطلاعاته بنأم مسجیده مئن ؤ اونه ریدایرکت بؤدم به مسجید--AminSanaei ‏۲۹ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

شهرؤنˇ قالب[دچينواچين]

سلام اداش. مو ای چن روزه شهرؤنˇ قالب (template)ˇ سر کار کأ دبوم که امروز تمنأ بؤ. ای قالب کومک کؤنه که هر شهرˇ صفحه مئن، اطلاعات کلّیه راحت‌تر در اختیار خاننده بنیم. برای مثال تینی لاجؤنˇ صفحهٰ نیگا بکونی.

هیسه تی جی خاهش کؤنم، اگه امکان دأنه هر شهری که اضافه کأ دری، ای قالبم اونˇ مئن بنی. مخصوصن چون دؤنم تئرانˇ شهرؤنه زحمت بکشی و اوشؤن‌ئبه صفحه چاگودی، بد نیه ای قالبم به اوشؤن اضافه بکونی. کار با قالبم خئلی راحته.

ای کُدؤنه که ای جیری کادرˇ مکئن ده دری کپی بکون:

{{الگو:شهر
|رسمی نام=؟؟؟
|کشورˇ نام=؟؟؟
|کشورˇ پرچم=<!-- پرچمˇ عکسˇ اسمه با پسوند بنین ایره. مثال:x.jpg -->
|اوستان=؟؟؟
|تصویر= ؟؟؟
|نام=؟؟؟
|اینگیلیسی نام=؟؟؟
|قدیمی نامؤن= ؟؟؟
|زوان= ؟؟؟
|جمعیت=؟؟؟
|ارتفاع=؟؟؟
|زمات=؟؟؟
|خورتابˇ عرض جوغرافیایی به درجه=؟؟؟
|خورتابˇ عرض جوغرافیایی به دقیقه=؟؟؟
|کلسیا عرض جوغرافیایی به درجه=؟؟؟
|کلسیا عرض جوغرافیایی به دقیقه=؟؟؟
|پیش‌شوماره=؟؟؟
|اینترنتی سایت=؟؟؟
|شهرؤن= ؟؟؟
}}

خوب! هیسه ایشؤنه فوکون (paste بکون) او شهرˇ صفحه مئن که خأنی اونˇ مئن اضافه ببی.

بازون، به جای علامت سوالؤن (؟؟؟) مقدار دوروسته بنویس و اگه مقدار دوروسته ندؤنی هوتؤ علامت سوال بنی بمؤنی. فقط تأ یاد دبی که ای کُدؤنه باید اولین سطرˇ مئن اضافه بکونی. قبل از بقیه‌ی مطالب.

برای مثال، مو جؤرˇ کُدؤنه، لاجؤنˇ واسی ایتؤ پورأ گودم:

{{الگو:شهر
|رسمی نام=لاهیجان
|کشورˇ نام=ایران
|کشورˇ پرچم=Flag of Iran.svg
|اوستان=گیلان
|تصویر= Sal--Photo_by_Nima_Farid.JPG
|نام=لاجؤن
|اینگیلیسی نام=Lahidjan
|قدیمی نامؤن= دارالاماره، دارالامان
|زوان= گیلکی
|جمعیت=72950
|ارتفاع=4 متر
|زمات=UTC +3:30
|خورتابˇ عرض جوغرافیایی به درجه=50
|خورتابˇ عرض جوغرافیایی به دقیقه=00
|کلسیا عرض جوغرافیایی به درجه=37
|کلسیا عرض جوغرافیایی به دقیقه=12
|پیش‌شوماره=0141
|اینترنتی سایت=http://www.lahidjanshora.ir
|شهرؤن= [[رودبنه]]، مرکزی
}}

که نتیجه‌ی کار ایتؤ بنه:لاجؤن
ايته تاتايي {{{رسمي نام}}}ˇ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکی
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي گرˇ جه : 4 متر.:: ورگ ::. ‏۲۹ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۰۳ (UTC)