پرش به محتوا

نادرشاه آرامگاه

Wikipedia جي


نادر شاه قبر

نادر شاه مقبریه با سنگ خارای کوهسنگی چاگودده که اون مئن بیشتر جه دوتا شکل هندسی مربع و مثلث ایستفاده ببو .

اونه تالار و بقیه جیگان جوری چاگوده ببسته که هرتا جی اوشان نیشان دهندیه موضوع بخصوصی که جنگ و دفاع و پایداری نادر شاه بو .

ا جیگا هم عمر خیام آرامگاه مانستان بوسیلیه اوستاد هوشنگ جیهون چاگوده ببسته. کار چاگودن ا جیگا سال 1336 شوروع ببو و سال 1342 تومانا بو .

ا ساختمان جور ایته موجسمه نها که نادرانیشان دهه که اسب رو نیشته و سه ته سرباز اونه دومبال امندرده. ا موجسمان کار اوستاد ابواحسن صدیقی چاگوده.

نادر موجسمه


ا آرامگا جا هسا مشهد مئن ، شیرازی خیابان و سر چار راه شهدا قرار بیگیفته که خیلی به حرم نزدیک ایسه .