لؤري زوؤن

Wikipedia جي
لؤري گۊتنکسؤن ٚ پراکندگي

لؤري يته زوانه گه لؤرؤن همدان، لؤرستان، خۊزستان، ايلام، چارمحال ؤ بختياري، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىرأحمد، فارس، کرمانشاه، بۊشهر ؤ اصفهان ٚ اۊستانؤن ٚ ميئن گب زئنن. اي زوؤن هيندؤاۊرۊپايي خۊرخۊسي نسا زوؤنؤنه تعلق دأنه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. LORI DIALECTS؛ ايرانيکا.