فردؤسي مقبره

Wikipedia جي


فردوسی

فردوسی آرامگا بیست کیلومتری مشهد به قوچان نها که به صورت ایته فرهنگی مجموعه در بومو. گیدی هه منطقه همون منطقیه توس تاریخی ایسه.

ا آرامگایا سال 1313 ه . ش برابر با هیزاریه فروسی چاگودده

البته فردوسی قبرا بعد قاجار چاگودده اونم با کلی تلاش بتانستده اونه قبرا پیدا کوند . فردوسی قبرا شبیه کوروش قبر چاگودده که اونه نقشه بوسیلیه آندره گدار و پروفسور هرتسفلد طراحی ببو . اونه معمار هم حسین لر زاده بو. و ا جیگا مساحت 945 متر مربع ایسه.

فردوسی قبر

سال 1348 اوستاد هوشنگ سیحون ایته طرح فاده و اونه قبر ورجه ایته باغ و موزه ایضافا گوده.