پرش به محتوا

سامۊرايي

Wikipedia جي
ایتا سامرایی نوزدهمی قرن دورون

سامورایی (侍) یا بوشی ژاپونی جنگجو نام ایسه. سامورایی لوغت فگیفته بوبوسته جه سابورای کی اونه معنی لوغت یعنی کسی خدمتا گودن.[۱] تارئخ میان ایتا طبقه خاص ژاپون جامعه میان بید. و تا قبل سال 1868 (میجی دوره آغاز) ایتا جرگه جه خلابرا ژاپون میان بید.[۲] سامورایی اول بار سیاسی هرج و مرج زمات میان (1573-467) موهم بوبوستید. اَ زمات میان ژاپون اورشین و هش پرکه بوبوسته بو. و هر کی خوره ، ایتا صارا میان حکومت گودی. اَ تارئخی دوره میان، ژاپون دورون پور جنگانی اتفاق دکفته و نیاز به سامورایین ویشترا بوسته. و سامورایین قوت بیگیفتید. قرن دوازدهم میان ، دو تا کوگا ژاپون دورون قودرت دشتید. ایتا تایرا کوگا و اویتا میناموتو کوگا نام دَشتید. اَ دوتا کوگا ویشتر ژاپون صارای مالک بید و دِه کوگاهانه امره پور جنگ بیگیفتید. سال 1192 میان، میناموتو یوریتومو موفق بوبوسته ایتا سیاسی قودرت بدست باوره و شوگون جاجیگاه خوره چکونه. یوریتومو کاماکورا سلسله تاسیس بوگوده و اونه فرمانروایی کل ژاپون میان آغاز بوبوسته. یوریتومو حکومت دورون ، قودرت و مناصب سامورایین دست دکفته و اوشان ژاپون جامعه میان قوت بیگیفتید. قرن شانزدهم میان، تویوتومی هیده یوشی (1537-1598) شوگون بوبوسته. وی پور جنگان دورون پیروزا بوسته و خو رقیبان دشکنه و همه کوگاهانه فوگوردانه و ژاپون ایجایی وجود باورده. وی ایتا طبقاتی نظام وجود باورده و دستور بدا فقط سامورایین تَنید خوشانه شمشیرانه بدارید. سابقه زمات ، وختی جنگ نوبو و صلح و آرامش بو سامورایین کشاورزی یا گاکلف کار گودید. هیده یوشی بوگفته کی سامورایین دو راه ویشتر نرید. یا کشاورز ببید یا سامورایی بمانیدو هیده یوشی ، سامورایین فرمان بدا کی یا کشاورزی و بجارکار بوکونید یا اگر تصمیم بیگیفتید سامورایی بِبید قلایان و کله بستان دورون، خلابران (سامورایین) امره زندگی بوکونید. هیده یوشی قانونی وضع بوگوده کی فقط سامورایین تَنستید خوشانه امره شمشیر بدارید. اَ طبقاتی نظام کی هیده یوشی چگوده ، توگوگاوا ایاسو زمات قوت بیگیفته.

ادو دوره میان (1603-1867)، سامورایین، ژاپون جامعه میان ، جاجیگاه خاص و موهم بوبوسته. قبلا ایتا سامورایی ، کشاورزی ، پیله وری یا بازار مجی گودی. سامورایین همه تان ایتا کله بست یا قلا دورون زندگی گودید و اوشانه ارباب و چکنه اوشانه دس اوکوف بج فدایی.[۳] باخی سامورایین ایسابید کی ارباب یا چکنه نَشتید. اوشانه دوخادید رونین. اَ جرگه کی اوشانه نام رونین بو ادو دوره میان پور مشکل وجود آوردید و آشوب و جنایت گودید. بعد سکی گاهارا جنگ کی توگوگاوا کوگا پیروز بوبوسته و بِتنستید خوشانه رقیبان دَشکن بدید. ژاپون 250 سال صلح میان دوارسته و توگوگاوا کوگا واستی دوشمن و رقیب نیسا بو و همه تان جوخوفته بید. هنه واستی جنگستن اهمیت و مبارزه چم کم بوبوسته. پور سامورایین سیاستمدار ، معلم و بازیگر بوبوستید. وختی میجی دوره فرسه و فئودالیسم، ژاپون میان خاتمه بیگیفته ، سامورایی همیشک واستی ژاپون جامعه میان دیمه بوبوسته.

سامورایی و رستران ناگیناتا پیشدار امره

سامورایی سلاحان[دچينواچين]

  • ژاپونی شمشیر

ایتا شمشیر ایسه کی مردوم اونه امره سامورایی شناسید. قدیمی ژاپونی شمشیر (نارا دوره) میان، چوکوتو نام بو کی پهن تیغه دَشتی. ولی نهصد سال اخیر میان، ویشتر شمشیرانه خمیده تیغه امره چکودید. اَ شمشیران نام (اوچیگاناتا) و (کاتانا) بو. اؤ زمات میان، دوتا کوچی شمشیر وجود دَشتی کی اوشانه نام واکیزاشی و تانتو بو. پور سامورایین دوتایی هم کوچی و هم پیله شمشیر استفاده گودید. مثلا هم واکیزاشی و هم کاتانا. ترکیب اَ دو شمشیر سامورایی سمبل بوبوسته. وختی ایتا سامورایی دوتا شمیشیر ایتا دراز و ایتا پاچ اوسادی خو امره حمل گودی اصطلاحا دوخادید دایشو ( یعنی پیله دانه و کوچی دانه). ادو دوره میان فقط سامورایین اجازه دَشتید دایشو بدارید.[۴]

  • یومی

یومی ژاپونی پیله کمان نام ایسه. یومی سنگوكو دوره جه رونق بکفته. وختی سامورایین تانگاشیما توفنگ (ژاپونی شمخال توفنگ) امره آشنا بوبوستید. ولی پور سامورایین ایسا بید یومی امره به عنوان ایتا ورزش استفاده گودید. یومی جنس چگوده بوبوسته بو جه بامبو ، چوب ، نی و چرم. یومی تیر پینجاه تا صد متر بیگاده بوستی. یومی امره اسب سر ویشتر تیر بیگادید کی اَ ورزشه دوخادید یابوسامه.[۵]

  • پیشدار

ژاپونی پیشداران نام یاری و ناگیناتا ایسه کی سامورایین اوشانه امره جنگستید. یاری ایتا پیشدار بو کی جنگ دورون ناگیناتا جانشین بوبوسته. یاری ایتا انفرادی سلاح نوبو بلکه ایتا جرگه آشیگارو (پیاده خلابر) کی داوطلب سرباز بید اونه امره جنگستید. پیش دار نسبت به شمشیر جنگ دورون ویشتر تاثیر بنا و جنگستن موقع پیاده و سواره جولو بختر بو.[۶]

منبع[دچينواچين]

  1. Wilson,Ideals of the Samurai: Writings of Japanese Warriors, 17.
  2. یادکرد وب | عنوان=samurai - Meaning, History, & Facts | وبگاه=Encyclopedia Britannica | تاریخ=2020-03-05 | پیوند=https://www.britannica.com/topic/samurai | کد زبان=en | تاریخ بازبینی=2021-03-02}}‏
  3. لیوینگستون|۱۳۷۶|ک=شناخت ژاپن|ص=۴۳}}
  4. Turnbull, Stephen. Samurai The Story of Japan’s Great Warriors. London. Prc Publishing Ltd., 2004. Print.
  5. Kathleen Haywood; Catherine Lewis (2006). Archery: steps to success. Human Kinetics. p. 10.
  6. Stephen Turnbull (2008). The Samurai Swordsman: Master of War. Tuttle Publishing. p. 65.