خۊني تخت

Wikipedia جي
خونی تخت تاتايی

خونی تخت (ژاپونی : 蜘蛛巣城 – كومونوسو جو) ايتا ژاپونی فيلم و اونه كارگردان آكيرا كورو ساوا ايسه و سال 1957 م چگوده بوبوسته. اَ فيلم اقتباسی ايسه ، ويليام شكسپير نمايش نامه جا، كی اونه نمايشنامه نام مكبث تراژدی ايسه. و اونه موضوع واگرده به ژاپون تاريخ ، فئودالی زمات مئن.


مكبث (توشيرو ميفونه) سكانس كوشته بوستن
بازيگران[دچينواچين]

بازيگر نام مكبث تراژدی مئن فيلم مئن
توشيرو ميفونه مكبث تاكئتوكی واشيزو
ايسوزو يامادا مكبث زنانه آساجی
مينورو چياكی بنكو يوشياكی ميكی
چيكو نانيوا شوزه پيره زناك
هيروشی تاچيگاوا دنكن شاه ارباب تسوزوكی
آكيرا كوبو فلی يانس يوشی تئرو
تاكاشی شيمورا مكدوف نورياسو