پرش به محتوا

خوابگاه عمارت

Wikipedia جي


فاىل:Azz.jpg
خوابگاه عیمارت

جدیدترین ساختمانی که در کاخ گلستان میئن چاگوده ببوسته ، خوابگاه ساختمان ایسه که در سال 1338 شمسی به موناسبت ملکه الیزابت سفر به ایران چاگوده ببوسته.خوابگاه ساختمان ایته جیگایی ایسه برای ایقامت پادشاهان و رؤسای جمهور . الانی ا عیمارت به کیتابخانه نسخان خطی گلستان کاخ ایختصاص پیدا گوده .