پرش به محتوا

بيلي آىليش

Wikipedia جي

بيلي آىليش
ايته تاتايي بیلي آىلیش پاىرت بىرد اؤکانل ٚ جه
ايته تاتايي بیلي آىلیش پاىرت بىرد اؤکانل ٚ جه

بيلي آىلیش آىهارت‌رادیو مراسم ٚ مئن، مارس ۲۰۱۹

أصلي نام بیلي آىلیش پاىرت بىرد اؤکانل
بزارۊج ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
بزاجيگا لؤس آنجلس، کاليفؤرنيا، آمريکا
زيوش ٚ جيگا هاليوۊد، کالیفرنيا، آمريکا
کار خانشگر، ترانه‌سرا
کار گۊدن ٚ سالان ۲۰۱۵-هسأ
پئر ؤ مار پاتريک اؤکانل، مگي بىرد
وبجيگا BillieEilish.com

بیلي آىليش پاىرت بىرد اؤکانل[۱] (اينگيليسي: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell؛ بزارۊج ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱) آمریکایي خانشگر ؤ ترانه‌سرا ايسه.
آىليش ۲۰۱۶ سال ٚ مئن خۊ أولي آهنگ-أ کي اۊن ٚ نام اۊقىانۊسي چۊمان بۊ بيرۊن بدأ کي اۊن ٚ جه پۊر استقبال بۊبؤسته. اۊن ٚ أولي آلبۊم ۲۰۱۶ آگؤست ٚ مئن مره خنده نوا گۊدن نام ٚ أمرأ منتشر بۊبؤست. بيلي أولي استۊديؤئی آلبۊم ني ۲۰۱۹ مارس ۲۹ مئن، منتشر بۊبؤسته کي اۊن ٚ نام زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟ ايسه.[۲] بيلي آر-آى-اي-اي دۊرۊن هفت‌ته طلایي آهنگ و دۊته نقره‌اي آهنگ دأره.[۳]

زيوش ٚ أوائل[دچينواچين]

بيلي آىلیش لؤس آنجلس ٚ هاىلند پارک ٚ مئن پيلا بؤسته.[۴][۵][۶][۷] اۊن ٚ پئر ؤ مار مگي بىرد ؤ پاتریک اؤکانل ايسد کي بازیگري، نوازندگي ؤ فیلمنامه‌نيویسي زمينه‌ئن ٚ مئن فعال ايسد.[۸][۹][۱۰] بيلي آىليش ٚ تبار ايرلند ؤ اسكاتلند-أ فأرسه.[۱۱] بيلي زماتي کي کۊچي زاک بۊ خۊ خانه دۊرۊن تحصيل بۊگۊده ؤ مدرسه نۊشؤ. بيلي زماتي کي هشت سال دأشتي خۊ پيله برار ٚ جه کي خانشگر ؤ ترانه‌سرا بۊ تأثير بيگيته ؤ آهنگ نيويشتن ؤ شعر خاني-أ شرۊع بۊگۊده.[۱۲]

هۊنري زيوش[دچينواچين]

۲۰۱۷–۲۰۱۵: مره خنده نوا کۊدن[دچينواچين]

بيلي آىليش ٚ ايجرا، ۲۰۱۷ سال ٚ مئن

بيلي ۲۰۱۵ اؤکتؤبر ٚ دۊرۊن اۊقىانۊسي چۊمان ٚ آهنگ-أ کي اۊن ٚ آهنگ ٚ متن توسط فينياس اؤکانل کي بيلي پيله برار ايسه بينويشته بۊبؤسته، بخانده ؤ ضبط بۊگۊده ؤ خۊ رخاصي معلم ٚ ره اۊسه گۊده تا مزقان ويديؤ چأکۊني مئن اۊن ٚ جه کۊمک فگيره.[۱۳]

اۊقىانۊسي چۊمان ۲۰۱۶ سال ٚ مئن ساؤند کلاؤد ٚ دۊرۊن مۊنتشر-أ بؤسته کي بيلي أولي رسمي آهنگ ايسه. أ آهنگ ٚ أولي مزقان ويديؤ ۲۴ مارچ ؤ اۊن ٚ أصلي ويديؤ ني ۲۲ نؤومبر هۊ سال بيرۊن بامؤ. اۊقىانۊسي چۊمان دارک رۊم ؤ اينترسکؤپ ريکؤردز ٚ لىبل ٚ أمرأ مۊنتشر-أ بؤسته ؤ مۊنتقدان ؤ مردۊم ٚ جه پۊر مثبت ٚ نظر بيگيته. آىليش هۊ سال ۲۰۱۶ دۊرۊن شيش فۊت بيجير آهنگ-أ ني بيرۊن بدأ کي اۊن ٚ دۊوؤمي رسمي آهنگ ايسه. بيلي ژانويه ۲۰۱۷ مئن ايته دئه آلبؤم بخانده کي اۊن ٚ دۊرۊن چار ته آهنگ به عنوان اۊقىانۊسي چۊمان ٚ ريميکس نهأ بۊ.[۱۴]

بعد أنکي اۊقىانۊسي چۊمان ٚ آهنگ، پيله استقبال أمرأ مۊواجه بۊبؤست، بيلي ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ دۊرۊن ايته آهنگ کي اۊن ٚ نام "Bellyache" ایسه مۊنتشر-أ گۊده.[۱۵] فينياس أ آهنگ ٚ تهيه کۊدنکس بۊ ؤ اۊن ٚ متن نيويشتن مئن ني بيلي-أ کۊمک بۊگۊده. أ آهنگ ٚ مزقان ويديؤ ۲۲ مارچ ۲۰۱۷ بیرۊن بامؤ. ۳۰ مارچ دۊرۊن بيلي کسل ٚ آهنگ-أ به عنوان فئلم ٚ مزقان، "سيزده ته دليل أن ٚ وأسي" سرىال ٚ ره ضبط بۊگۊده.[۱۶] ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷، "بيدين" ٚ آهنگ[۱۷] ؤ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷ دۊرۊن مقلد بيرۊن بامؤ ؤ خۊ آلبؤم-أ ني کي اۊن ٚ نام مره خنده نوا کۊدن ايسه مۊنشر بۊگۊده.[۱۸] أ آلبؤم، بيلي أولي آلبؤم ايسه کي ۹ ته آهنگ دأره ؤ اي سري جه بيلي تک آهنگان ؤ ريميکسان ني أ آلبؤم ٚ ليست ٚ مئن نهأده.[۱۹]

۲۰۱۸-هسأ: زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟[دچينواچين]

آىليش فوريه ۲۰۱۸ مئن خۊ تۊر-أ شرۊع بۊگۊده کي آوريل ۲۰۱۸ تۊمامه بؤسته.[۲۰] بيلي آىليش "Lovely" آهنگ ٚ چأگۊدن ٚ ره، خالد رابينسؤن ٚ أمرأ کي ايته آمريکايي خانشگر ايسه ايلجار بۊگۊده. أ آهنگ آوريل ۲۰۱۸ بيرۊن بامؤ ؤ کسل ٚ آهنگ ٚ مأنستن، سيزده ته دليل أن ٚ وأسي سرىال ٚ مزقان ٚ ره استفاده بۊبؤسته.[۲۱] بيلي هأتؤني آهنگان عوضيان ٚ بشکفته ديل، مره وا تاج ٚ أمرأ بيديني،[۲۲] ؤ ۱۷ اۊکؤتبر زماتي کي مئماني تۊمامه به [۲۳] ؤ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ آهنگ ايته رفئق ٚ بيگيل-أ گۊدن[۲۴][۲۵] ؤ ۴ مارچ ۲۰۱۹ مئن ني کاش همجنسگرا بي به عنوان أ آلبؤم ٚ چارؤمي آهنگ بيرۊن بامؤ.[۲۶] زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟ ٚ آلبؤم آخرپسي ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ کامل بيرۊن بامؤ ؤ همه‌ته اۊن ٚ آهنگان مۊنتشر-أ بؤسته.[۲۷]

۲۰۲۱: هميشک ٚ جه خۊشحال‌تر[دچينواچين]

آىليش ايته بۊگۊبيشتاو ٚ مئن ونتي فر ٚ مجله أمرأ بۊگۊته کي ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ جه، خۊ تازه آلبوم ٚ سر کار کۊنه.[۲۸]

ترانه تۊ اۊن-أ جخترأ دني (ايسپانيايي: Lo Vas a Olvidar) رؤساليا ايلجار أمرأ ۲۰۲۱ ژانويه مئن بيرۊن بامؤ.[۲۹] بيلي آىليش: جهان ايبچه تار ايسه کي ايته مۊستند ٚ فئلمه، آر. جی. کاتلر ٚ کارگرداني أمرأ ۲۰۲۱ فبريه مئن مؤنتشر بۊبؤست.[۳۰] آىليش گرمي جائزه شصت ؤ سوؤمي مراسم ٚ دۊرۊن، "No Time to Die" (مؤردن ٚ ره وختي ننأ) ترانه وأسي بئترين ترانه‌اي کي تصويري رسانه‌ئن ٚ ره بينيويشته بۊبؤسته جائزه-یأ فيگيته ؤ "Everything I Wanted" (هرچي کي خأستيمي) ترانه وأسي ني سال ضبط گرمي جائزه-یأ فيگيته.[۳۱]

آىليش ۲۰۲۱ جۊلای ۳۰ مئن خۊ دۊوؤمي آلبؤم-أ کي اۊن ٚ نام "Happier than Ever" (همیشک ٚ جه خۊشحال‌تر) ايسه، مۊنتشر-أ گۊده. ۱۶ ترانه دأره.

جائزه‌‌ئن[دچينواچين]

جائزه سال گيتن ؤ کانديد بؤستن جائزه نام نتيجه سربس
آمريکا مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سال ٚ جديد ٚ هۊنرمند بۊبؤرده [۳۲]
محبۊب ٚ ايجتماعي هۊنرمند کانديد
پاپ/راک ٚ محبۊب ٚ زن ٚ هۊنرمند
آلترنأتيو ٚ محبۊب ٚ خانشگر بۊبؤرده
"بد ٚ آدم" ٚ ترانه محبۊب ٚ مۊزيک ويديۊ کانديد
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ پاپ/راک ٚ محبۊب ٚ آلبؤم
أپل مۊزيک ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سال ٚ جهاني هۊنرمند بۊبؤرده [۳۳]
سال ٚ بئترين ترانه چاکۊن
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤىه شيم؟ سال ٚ آلبؤم
اي-آر-آی-اي مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش بئترين بین‌المللي هۊنرمند کانديد [۳۴]
ASCAP ۲۰۱۹ خۊدۊش ؤ خۊ برار (فينياس اؤکانل) ونگارد ٚ جائزه بۊبؤرده [۳۵]
بي-بي-سي راديؤئه نؤجوان ٚ جائزه ۲۰۱۸ خۊدۊش ايجتماعي رسانه‌ئن ٚ بئترين ستاره کاندید [۳۶]
۲۰۱۹ بئترين بين‌المللي تکي هۊنرمند [۳۷]
«بد ٚ آدم» بئترين تک آهنگ [۳۸]
بیلبؤرد ٚ زنده مزقان ٚ جائزه خۊدۊش تبليغان کؤنسرت ؤ بازاریابي وأسي [۳۹]
بيلبؤرد، مزقانچي زناکان خۊدۊش سال ٚ زنأی بۊبؤرده [۴۰]
براوؤ اؤتؤ بین‌المللي خاٰنشگر [۴۱]
بریک تۊدؤ جائزه'ن ۲۰۱۸ بین‌المللي جديد ٚ هۊنرمند کانديد [۴۲]
۲۰۱۹ بین‌المللي زن ٚ هۊنرمند [۴۳]
«بد ٚ آدم» سال ٚ جهاني مۊزيک ويديؤ
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سال ٚ آلبؤم
بريت ٚ جائزه ۲۰۲۰ خۊدۊش بین‌المللي زن ٚ تکي هۊنرمند بۊبؤرده
سيلؤ جائزه‌ئن ۲۰۱۹ «زماتي کي مئماني تۊمانه به» مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده [۴۴]
خۊدۊش رۊخداد ٚ طراحي [۴۵]
«تي کادؤئان تقسيم-أ کۊن» ۶۱ ثانیه تأ پنج دقیقه - سيلؤ گرند بۊبؤرده [۴۶]
دانمارک ٚ مزقان ٚ جائزه زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سال ٚ خارجي آلبؤم [۴۷]
جي-ای‌-اف‌-اف‌-ای جائزه‌ئن (نروژ) ۲۰۱۸ «زماتي کي مئماني تۊمام به» بئترين خارجي آهنگ کانديد [۴۸]
جي-ای‌-اف‌-اف‌-ای جائزه‌ئن (سۊئد) ۲۰۱۹ خۊدۊش بئترين خارجي جديد ٚ آهنگ بۊبؤرده [۴۹]
جهاني جائزه‌ئن ۲۰۲۰ «بد ٚ آدم» بئترين آهنگ کانديد [۵۰]
خۊدۊش بئترين زن کانديد
گِرَمي جائزه ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سالˇ بخترين آلبؤم بۊبؤرده [۵۱]
گرمي جائزه، پاپ ٚ بئترين آلبؤم
«بد ٚ آدم» گرمي جائزه، سال ٚ بئترين ضبط
گرمي جائزه، سال ٚ بئترين ترانه
گرمي جائزه، پاپ ٚ بئترين تکي ايجرا کانديد
خۊدۊش گرمي جائزه، بئترين ٚ جديد هۊنرمند بۊبؤرده
گينس ٚ جهاني رکؤرد ۲۰۲۰ جوانترین شۊماره ۱ زن ٚ هۊنرمند، بريتانيا آلبؤمان ٚ مئن [۵۲]
ويشترین ترانه‌ئن ٚ ايجايي ورۊد، آمريکا ۱۰۰ ته داغ ٚ ترانه ليست ٚ مئن توسط ايته زن ٚ خانشگر [۵۳]
ماچ مۊزیک ویديؤ فستيوال ۲۰۱۸ هواداران ٚ مؤرد علاقه جديد ٚ خانشگر کانديد [۵۴]
آی‌هارت‌راديؤ مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ راک/آلترناتیو ٚ خۊجيرترين جديد ٚ خانشگر [۵۵]
۲۰۲۰ «بد ٚ آدم» سال ٚ ترانه کانديد [۵۶]
آلترنأتيو ٚ سال ٚ ترانه کانديد
بئترین وؤت کانديد
بئترین مۊزيک ويديؤ کانديد
خۊدۊش سال ٚ زن ٚ خانشگر کانديد
آلترنأتيو ٚ سال ٚ خانشگر کانديد
«بد ٚ آدم (ريميکس)» (جاستين بيبر ٚ أمرأ) بئترین ريميکس کانديد
جۊنؤ جائزه ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ سال ٚ بین‌المللي آلبؤم کانديد [۵۷]
ال-اؤ-اس ۴۰ مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش بئترین بین‌المللي جديد ٚ هۊنرمند کانديد [۵۸]
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ بئترین بین‌المللي آلبؤم بۊبؤرده
«بد ٚ آدم» بئترین آلترنأتيو ٚ مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده
ملؤن ٚ مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش ۱۰ ته برتر ٚ هۊنرمند طۊلانی ليست [۵۹]
«بد ٚ آدم» بئترین پاپ ٚ آهنگ بۊبؤرده [۶۰]
بئترین آهنگ کانديد
اۊرۊپا ام-تي-وي مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ بئترین آهنگ بۊبؤرده [۶۱]
بئترین مۊزيک ويديؤ کانديد
خۊدۊش بئترین جدید ٚ هۊنرمند بۊبؤرده
بئترین مؤفق ٚ هۊنرمند rowspan=4 قالب:Nom
ويشترين هوادار
بئترین آمريکايي هۊنرمند
ام-تي-وي جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش جهاني اينستاگرامر [۶۲]
«بد ٚ آدم» جهاني مؤفقيت بۊبؤرده
ام-تي-وي جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سال ٚ هۊنرمند کانديد [۶۳]
سال ٚ جديد هۊنرمند بۊبؤرده
سال ٚ مؤفق هۊنرمند
«بد ٚ آدم» ام-تي-وي جائزه، سالˇ مۊزيک ويديؤ کانديد
بئترین پاپ ٚ مۊزيک ويديؤ
بئترین کارگرداني
بئترین تدوين بۊبؤرده
تاوستان ٚ بئترين ترانه کانديد
«زماتي کي مئماني تۊمام به» بئترین ویژه جلوه‌ئن
«گرؤگان» بئترین فئلم اۊساني
ژاپؤن ٚ ام-تي-وي جائزه ۲۰۱۹ «بد ٚ آدم» بئترین بین‌المملي جديد ٚ هۊنرمند ٚ مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده [۶۴]
سال ٚ مۊزيک ويديؤ کانديد
ام‌-تي-وي ۲۰۱۹ «بد ٚ آدم» برنده مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده [۶۵]
نيکلؤدؤن ٚ زاکان ٚ دؤجئه جائزه خۊدۊش بین‌المللي محبۊب ٚ ستاره [۶۶]
نيکلؤدؤن ٚ زاکان ٚ دؤجئه جائزه ۲۰۱۹ محبۊب ؤ مؤفق ٚ هۊنرمند [۶۷]
۲۰۲۰ زن ٚ محبۊب ٚ هۊنرمند کانديد [۶۸]
«بد ٚ آدم» محبۊب ٚ آهنگ کانديد
ان-آر-جی مزقان ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش سال ٚ بین‌الماللي مؤفقيت بۊبؤرده [۶۹]
«بد ٚ آدم» سال ٚ مۊزيک ويديؤ بۊبؤرده
ان‌-ام-اي جائزه‌ئن ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ جهان ٚ بئترين آلبؤم بۊبؤرده [۷۰]
«بد ٚ آدم» جهان ٚ بئترين آهنگ بۊبؤرده
خۊدۊش جهان ٚ بئترین تکي ايجرا بۊبؤرده
پيپل چؤیس ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش ۲۰۱۹ زن ٚ هۊنرمند بۊبؤرده [۷۱]
«بد ٚ آدم» آهنگ ۲۰۱۹ rowspan=4 قالب:Nom
۲۰۱۹ مۊزيک ويديؤ
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ ۲۰۱۹ آلبؤم
پؤل استار ٚ جائزه ۲۰۲۰ زماتي کي آمان خۊسيمي تۊر پاپ ٚ بئترين تۊر [۷۲]
خۊدۊش بئترين جديد ٚ هۊنرمند بۊبؤرده
کيۊ جائزه‌ئن ۲۰۱۹ خۊدۊش بئترین تکي هۊنرمند بۊبؤرده [۷۳]
بئترین ايجرا ايمرۊجي جهان ٚ مئن
«بد ٚ آدم» بئترین قطعه
زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ بئترین آلبؤم
کؤرتي جائزه‌ئن ۲۰۲۰ «بد ٚ آدم» سۊرۊد کانديد [۷۴]
راکبیورنن ۲۰۱۹ سال ٚ خارجي آهنگ بۊبؤرده [۷۵]
رؤلينگ استؤن ٚ بین‌المللي خانشگر خۊدۊش تازه‌کار بۊبؤرده [۷۶]
اسپاتيفای ٚ جائزه‌ئن ۲۰۱۹ بيشنوسته‌تر زن ٚ خانشگر بۊبؤرده [۷۷]
بيشنوسته‌تر زن ٚ خانشگر کؤنسۊلان ٚ مئن
بيشنوسته‌تر زن ٚ خانشگر، ۱۳-۱۷ رده سني مئن بۊبؤرده
بيشنوسته‌تر زن ٚ خانشگر، ۱۸-۲۹ رده سني مئن بۊبؤرده
سۊئيس ٚ مزقان ٚ جائزه‌ئن بئترین بین‌المللي تکي ايجرا کانديد [۷۸]
بئترین بین‌المللي مؤفقيت کانديد
جوایز تک «بد ٚ آدم» خلاقانه دستاورد - ضبط ؤ چأگۊدن تک‌آهنگ یا قطعه بۊبؤرده [۷۹]
تين چؤیس ٚ جائزه ۲۰۱۹ خۊدۊش زن ٚ منتخب ٚ هۊنرمند [۸۰]
مؤفق ٚ هۊنرمند
تلهیت ٚ جائزه‌ئن ۲۰۱۹ «بد ٚ آدم» بئترین آنگلؤ مۊزيک ويديؤ [۸۱]
بئترین آنگلؤ آهنگ
بئترین مردۊم ٚ مۊزيک ويديؤ کانديد
خودش بئترین زناکان ٚ تکي ايجرا بۊبؤرده
بريتانيا مۊزيک ويديؤ جائزه‌ئن ۲۰۱۹ «زماتي کي مئماني تۊمام به» بئترین پاپ ٚ مۊزيک ويديؤ کانديد [۸۲]

جهاني تۊر[دچينواچين]

 • مي ذهن کؤیه نهأ؟ (۲۰۱۸)
 • تک به تک ٚ تۊر (۲۰۱۸–۲۰۱۹)[۸۳]
 • زماتي کي آمان خۊسيمي، کؤيه شيم؟ (۲۰۱۹)[۸۴]
 • آما کؤیه شيم؟ جهاني تۊر (۲۰۲۰)

سربس[دچينواچين]

 1. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40580489%7Ctitle=Billie Eilish: Is she pop's best new hope?|website=BBC News}}
 2. https://www.billboard.com/articles/news/8504689/billie-eilish-when-we-all-fall-asleep-where-do-we-go-stream-it-now |website=Billboard |accessdate=April 1, 2019 |date=March 29, 2019 }}
 3. https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-award&se=Billie+Eilish |website=RIAA.com |publisher=Recording Industry Association of America |accessdate=1 April 2019}}
 4. http://www.mtv.co.uk/billie-eilish/news/get-to-know-billie-eilish%7Ctitle=Get to Know: Billie Eilish | MTV UK|accessdate=April 1, 2018}}
 5. https://itunes.apple.com/us/artist/billie-eilish/id1065981054#fullText%7Ctitle=Billie Eilish on Apple Music|accessdate=October 21, 2017|website=itunes.apple.com}}
 6. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40580489%7Ctitle=Billie Eilish: Is she pop's best new hope?|date=July 15, 2017|accessdate=July 25, 2017|website=BBC News|last=Savage|first=Mark}}
 7. https://itunes.apple.com/us/artist/billie-eilish/id1065981054#fullText%7Ctitle=Billie Eilish - Biography|website=iTunes}}
 8. https://lnwy.co/read/introducing-billie-eilish/%7Ctitle=A Day In The Life Of Billie Eilish}}
 9. https://groundlings.com/people/maggie-baird%7Ctitle=The Groundlings|accessdate=2018-01-15|website=The Groundlings Website|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180116081242/http://www.groundlings.com/performers/performer-details.aspx?performerID=638%7Carchivedate=2018-01-16%7Cdeadurl=yes}}
 10. https://scrumptiousmoms.com/scrumptious-mom-maggie-baird-october-2013/%7Ctitle=Scrumptious Mom Maggie Baird - October 2013|date=October 1, 2013|accessdate=May 16, 2018|publisher=scrumptiousmoms|last=October 1, 2013}}
 11. https://www.hotpress.com/music/an-interview-with-billie-eilish-pops-ferocious-new-enigma-21675864%7Ctitle=An Interview with Billie Eilish: Pop's Ferocious New Enigma | Hotpress|last=Power|first=Ed|work=Hotpress|accessdate=2018-11-08}}
 12. https://www.vogue.com/article/billie-eilish-pops-next-it-girl%7Ctitle=Meet Billie Eilish, Pop's Next It Girl |work=Vogue |accessdate=February 3, 2018}}
 13. {cite web|last1=Cirisano|first1=Tatiana|title=15-Year-Old Pop Prodigy Billie Eilish Announces Debut EP & First-Ever Tour |url=http://www.billboard.com/articles/news/7865245/billie-eilish-debut-ep-dont-smile-at-me-tour |website=Billboard|accessdate=July 25, 2017}}
 14. http://www.recordworldmagazine.com/blog/record-world-magazine-introduces-billie-eilish/%7Ctitle=Record World Magazine Introduces Billie Eilish - ARTICLES - Record World Magazine|last=BlackMilk.com|website=www.recordworldmagazine.com|access-date=2019-03-27}}
 15. Billie Eilish's "Bellyache" Is Totally Psycho and Perfectly Pop. Noisey .
 16. http://www.noiseprn.com/2017/07/18/billie-eilish-bored/%7Cwebsite=Noiseprn.com%7Caccessdate=July 25, 2017}}
 17. http://www.broadwayworld.com/bwwmusic/article/Billie-Eilish-Releases-New-Single-Watch-Today-Teases-Debut-EP-20170630%7Cwebsite=Broadway World|accessdate=July 25, 2017}}
 18. http://popcrush.com/billie-eilish-copycat-debut-ep-dont-smile-at-me/%7Cwebsite=PopCrush%7Caccessdate=July 25, 2017}}
 19. https://earmilk.com/2017/08/11/billie-eilish-releases-lush-debut-ep-dont-smile-at-me/%7Cwebsite=EARMILK%7Caccessdate=August 15, 2017|date=August 11, 2017}}
 20. https://www.axs.com/billie-eilish-announces-2018-where-s-my-mind-headlining-tour-125823 |website=AXS |accessdate=October 23, 2018}}
 21. http://clizbeats.com/interscope-records-preps-to-release-13-reasons-why-season-2-soundtrack-with-proceeds-going-to-charity-1567/%7Ctitle=Interscope Records Preps To Release "13 Reasons Why" Season 2 Soundtrack With Proceeds Going To Charity|work=Clizbeats|accessdate=May 12, 2018}}
 22. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8466045/billie-eilish-you-should-see-me-in-a-crown |title= Billie Eilish Drops Dramatic Track 'You Should See Me in a Crown': Listen |website= Billboard |accessdate=July 18, 2018}}
 23. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8480413/billie-eilish-when-the-partys-over%7Cwebsite=Billboard%7Caccessdate=October 18, 2018|date=October 17, 2018}}
 24. http://www.mtv.co.uk/billie-eilish/news/billie-eilish-just-released-a-teaser-for-new-music-and-were-so-ready-for-it%7Ctitle=Billie Eilish Just Released A Teaser For New Music And We're So Ready For It | MTV UK|website=www.mtv.co.uk|access-date=January 29, 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190329172657/http://www.mtv.co.uk/billie-eilish/news/billie-eilish-just-released-a-teaser-for-new-music-and-were-so-ready-for-it%7Carchivedate=۲۹ مارس ۲۰۱۹|dead-url=yes}}
 25. https://www.thefader.com/2019/01/28/billie-eilish-new-single-trailer%7Ctitle=Watch a trailer for new music from Billie Eilish|website=The Fader|access-date=January 29, 2019}}
 26. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8500854/billie-eilish-wish-you-were-gay%7Ctitle=Billie Eilish Is Tired Of Heartache On New Single 'Wish You Were Gay': Listen|website=Billboard|access-date=March 5, 2019}}
 27. https://www.rollingstone.com/music/music-album-reviews/review-billie-eilish-when-we-all-sleep-where-do-we-go-814754/ |website=Rolling Stone |accessdate=29 March 2019 |date=29 March 2019}}
 28. {cite interview|last=Eilish|first=Billie|title=Billie Eilish: Same Interview, The Fourth Year|url=https://www.vanityfair.com/video/watch/same-interview-one-year-apart-billie-eilish-same-interview-the-fourth-year%7Caccess-date=December 16, 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201212105208/https://www.vanityfair.com/video/watch/same-interview-one-year-apart-billie-eilish-same-interview-the-fourth-year%7Carchive-date=December 12, 2020|url-status=live|work=Vanity Fair|date=October 18, 2020|interviewer-last=Sabia|interviewer-first=Joe|url-access=limited}}
 29. {Cite web|last=Flores|first=Griselda|date=|title=Billie Eilish and Rosalía's Highly Anticipated Collab 'Lo Vas a Olvidar' Is Dropping This Week|url=https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9513330/billie-eilish-rosalia-lo-vas-a-olvidar-euphoria-new-song-teaser%7Curl-status=live%7Carchive-url=https://web.archive.org/web/20210125160511/https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9513330/billie-eilish-rosalia-lo-vas-a-olvidar-euphoria-new-song-teaser/%7Carchive-date=January 25, 2021|access-date=|website=Billboard|language=en}}
 30. {Cite web|title=Billie Eilish: The World's a Little Blurry|url=https://www.rottentomatoes.com/m/billie_eilish_the_worlds_a_little_blurry%7Curl-status=live%7Caccess-date=February 28, 2021|website=Rotten Tomatoes|archive-date=February 27, 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210227050621/https://www.rottentomatoes.com/m/billie_eilish_the_worlds_a_little_blurry}}
 31. {Cite web|title=Billie Eilish Wins Record of the Year at 2021 Grammys-but Says Megan Thee Stallion Deserved It|url=https://people.com/music/grammys-2021-billie-eilish-wins-record-of-the-year/%7Curl-status=live%7Cwebsite=People|access-date=March 30, 2021|archive-date=March 16, 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210316090606/https://people.com/music/grammys-2021-billie-eilish-wins-record-of-the-year/}}
 32. https://ew.com/awards/2019/10/24/american-music-awards-2019-nominations-list/%7Ctitle=Post Malone, Ariana Grande, Billie Eilish dominate American Music Awards nominations|date=October 24, 2019|accessdate=October 24, 2019|work=E! Online}}
 33. https://www.billboard.com/articles/business/streaming/8545227/apple-music-awards-billie-eilish-lizzo-lil-nas-x%7Ctitle=Billie Eilish Earns Top Honors From Inaugural Apple Music Awards|date=December 2, 2019|accessdate=December 3, 2019|work=Billboard}}
 34. https://ariaawards.com.au/news/2019/2019-aria-awards-nominated-artists-revealed%7Ctitle=ARIA Awards: 2019 ARIA Awards Nominated Artists Revealed|publisher=Australian Recording Industry Association (ARIA)|date=October 10, 2019|accessdate=October 17, 2019}}
 35. https://www.ascap.com/popawards19%7Ctitle=2019 ASCAP Pop Music Awards|website=ASCAP|accessdate=September 20, 2019}}
 36. https://www.soompi.com/article/1249183wpp/bts-wins-best-international-group-best-social-media-star-bbc-radio-1s-teen-awards-2018%7Ctitle=BTS Wins Best International Group And Best Social Media Star At BBC Radio 1’s Teen Awards 2018|work=soompi|accessdate=September 20, 2019}}
 37. https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5kg2l9lKRQdYmyJFNH0nHTJ/best-international-solo-artist%7Cpublisher=BBC%7Caccessdate=October 14, 2019}}
 38. https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/lzqyqnDSDMbNYx0t0dLYZR/best-single%7Cpublisher=BBC%7Caccessdate=October 14, 2019}}
 39. https://www.billboard.com/articles/events/billboard-live-music-summit/8541791/billboard-live-music-awards-2019-nominations%7Ctitle=Billboard Live Music Awards 2019 Nominations: Full List Includes P!nk, Ed Sheeran & Spice Girls|last=Brooks|first=Dave|magazine=Billboard|date=October 31, 2019|accessdate=November 1, 2019}}
 40. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8544457/billie-eilish-billboard-2019-woman-of-the-year%7Ctitle=Billie Eilish Is Billboard's 2019 Woman of the Year|last=Mamo|first=Heran|magazine=Billboard|date=November 25, 2019|accessdate=November 25, 2019}}
 41. https://www.bravo.de/bravo-otto-wahl-2019-vote-fuer-deinen-star-382841.html%7Ctitle=BRAVO-Otto-Wahl 2019: Vote für deinen Star!|website=Bravo Germany|date=October 23, 2019|accessdate=October 26, 2019}}
 42. https://entretenimento.oportaln10.com.br/breaktudo-awards-2018-demi-lovato-cardi-b-e-taylor-swift-estao-entre-os-mais-indicados-81780/%7Cwork=N10 Entretenimento|accessdate=August 25, 2018}}
 43. https://www.allkpop.com/article/2019/08/breaktudo-awards-2019-blackpink-bts-and-red-velvet-received-multiple-nominations%7Ctitle=BreakTudo Awards 2019: BlackPink, BTS and Red Velvet received multiple nominations|work=allkpop|accessdate=August 23, 2019}}
 44. https://clios.com/music/winner/film-video/billie-eilish-artist/billie-eilish-when-the-party-s-over-58899%7Ctitle=Billie Eilish - when the party's over|work=Clio Awards|accessdate=September 20, 2019}}
 45. https://clios.com/music/winner/design/spotify-in-house/billie-eilish-experience-70989%7Ctitle=Billie Eilish Experience|work=Clio Awards|accessdate=September 20, 2019}}
 46. https://clios.com/music/winner/use-of-music/apple/share-your-gifts-72803%7Ctitle=Share Your Gifts|work=Clio Awards|accessdate=September 30, 2019}}
 47. http://www.ifpi.dk/vindere-til-danish-music-awards-2019%7Ctitle=Vindere til Danish Music Awards 2019|date=October 17, 2019|publisher=IFPI Danmark|language=Danish|accessdate=October 17, 2019}}
 48. https://prisen.gaffa.no/%7Ctitle=GAFFA-Prisen 2018|work=GAFFA|language=Norwegian|accessdate=February 6, 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20181226233136/https://prisen.gaffa.no/%7Carchive-date=December 26, 2018}}
 49. https://web.archive.org/web/20201023001640/https://gaffa.se/nyhet/135591/de-vann-gaffa-priset-2019%7Ctitle=De vann GAFFA-Priset 2019|date=September 20, 2019|work=GAFFA|accessdate=September 20, 2019|location=Sweden|language=Swedish}}
 50. https://www.lbc.co.uk/global-awards/nominations-revealed-for-2020-show/%7Ctitle=Global Awards: Nominations revealed for 2020 show|website=LBC|language=en|access-date=2020-02-17}}
 51. https://www.grammy.com/grammys/news/2020-grammy-awards-complete-nominees-list%7Ctitle=2020 GRAMMY Awards: Complete Nominees List|date=November 20, 2019|work=Grammy.com|accessdate=November 20, 2019}}
 52. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/youngest-female-at-no1-on-uk-albums-chart%7Cwork=Guinness World Records|accessdate=September 20, 2019}}
 53. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-simultaneous-us-hot-100-hits-by-a-female%7Cwork=Guinness World Records|accessdate=September 20, 2019}}
 54. http://www.iheartradio.ca/news/shawn-mendes-leads-2018-iheartradio-mmvas-nominations-1.4703119%7Ctitle=Shawn Mendes Leads 2018 iHeartRadio MMVAs Nominations|last=Kennedy|first=John R.|date=August 1, 2018|work=iHeartRadio|accessdate=August 1, 2018}}
 55. https://news.iheart.com/featured/iheartradio-music-awards/content/2019-01-09-2019-iheartradio-music-awards-see-the-full-list-of-nominees/%7Ctitle=iHeartRadio Music Award Nominations 2019: Complete List|date=January 9, 2019|work=iHeartRadio|accessdate=January 9, 2019}}
 56. https://news.iheart.com/featured/iheartradio-music-awards/content/2020-01-08-2020-iheartradio-music-awards-nominees-revealed-see-the-full-list/%7Ctitle=2020 iHeartRadio Music Awards Nominees Revealed: See the Full List|date=January 8, 2020|work=iHeartRadio|accessdate=January 11, 2020}}
 57. https://en.wikipedia.org/wiki/Juno_Awards_of_2020%7Ctitle=Juno Awards of 2020|date=January 28, 2020|work=Juno Awards|accessdate=February 5, 2020}}
 58. https://los40.com/los40/2019/09/12/radio/1568271871_802645.html%7Ctitle=JONAS BROTHERS, ROSALÍA, AITANA, LEIVA Y MANUEL CARRASCO, MÁXIMOS NOMINADOS DE LOS40 MUSIC AWARDS 2019|work=Los40.com|accessdate=September 13, 2019}}
 59. https://www.melon.com/mma/fvote.htm%7Cwork=Melon%7Caccessdate=October 30, 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20191030110018/https://www.melon.com/mma/fvote.htm%7Carchivedate=October 30, 2019|language=ko}}
 60. https://www.hankyung.com/entertainment/article/201912014288H%7Cwork=hankyung.com%7Caccessdate=December 1, 2019|language=ko|date=December 1, 2019}}
 61. https://variety.com/2019/music/news/ariana-grande-billie-eilish-shawn-mendes-taylor-swift-mtv-ema-nominations-1203354459/%7Ctitle=Ariana Grande Leads 2019 MTV EMA Nominations|date=1 October 2019|work=Variety|accessdate=October 1, 2019}}
 62. https://www.clarin.com/espectaculos/nominados-mtv-miaw-2019-premios-millenials_0_TMfn8e9d9.html%7Ctitle=Todos los nominados a los MTV MIAW 2019, los premios de los millenials|work=Clarin|accessdate=September 20, 2019}}
 63. http://www.mtv.com/news/3132380/2019-vma-nominations-taylor-swift-ariana-grande-billie-eilish-lil-nas-x/%7Ctitle=Ariana, Taylor, Billie, and Lil Nas X Lead Your 2019 VMA Nominations|date=July 23, 2019|work=MTV Press|accessdate=July 23, 2019}}
 64. http://www.mtvjapan.com/vmaj/2019/winners%7Cwork=MTV Japan|accessdate=September 20, 2019|language=Japanese|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190806083716/http://www.mtvjapan.com/vmaj/2019/winners%7Carchivedate=August 6, 2019|url-status=live}}
 65. http://www.mtv.co.uk/music/playlists/2019-mtv-video-play-awards-top-20-music-videos%7Ctitle=2019 MTV Video Play Awards|work=MTV UK|accessdate=December 15, 2019}}
 66. https://gulfnews.com/entertainment/arab-celebs/nickelodeon-kids-choice-awards-abu-dhabi-who-won-what-1.66573917%7Ctitle=Nickelodeon Kids’ Choice Awards Abu Dhabi: Who won what|date=September 21, 2019|work=Gulf News|accessdate=September 21, 2019}}
 67. https://www.hollywoodreporter.com/lists/kids-choice-awards-complete-list-winners-2019-1191274/item/2019-kids-choice-awards-favorite-movie-actor-1190895%7Ctitle=Kids' Choice Awards: Full List of Winners|date=March 23, 2019|work=Hollywood Reporter|accessdate=March 24, 2019}}
 68. https://www.hollywoodreporter.com/lists/kids-choice-awards-avengers-endgame-leads-nominees-11-1279205%7Ctitle=Kids' Choice Awards: Chance the Rapper Set as Host; 'Avengers: Endgame' Leads Nominees|work=The Hollywood Reporter|accessdate=February 13, 2020|date=February 13, 2020}}
 69. https://www.ozap.com/actu/nrj-music-awards-2019-angele-romeo-elvis-et-lil-nas-x-dominent-la-liste-des-nommes/584030%7Clanguage=French%7Caccessdate=September 30, 2019}}
 70. https://www.billboard.com/articles/news/awards/8550933/nme-awards-2020-winners-list%7Caccessdate=February 19, 2020}}
 71. https://www.eonline.com/shows/peoples_choice_awards/news/1068008/2019-people-s-choice-awards-complete-list-of-nominees/%7Ctitle=2019 People's Choice Awards:Complete List of Nominees|date=September 5, 2019|work=E! News|accessdate=September 5, 2019}}
 72. https://www.pollstar.com/article/31st-annual-pollstar-awards-to-honor-the-years-best-142726%7Ctitle=31st Annual Pollstar Awards To Honor The Year’s Best|work=Pollstar|date=November 14, 2019|accessdate=November 16, 2019}}
 73. https://www.standard.co.uk/go/london/music/q-awards-2019-nominations-shortlist-stormzy-dave-ceremony-date-a4235436.html%7Ctitle=Stormzy, Dave and Little Simz among Londoners nominated for 2019 Q Awards|last=Embley|first=Jochan|date=September 12, 2019|work=Standard|accessdate=September 30, 2019}}
 74. https://www.queerty.com/Queerties2020/vote-2014%7Ctitle=The QUEERTIES 2020 / Anthem / Vote Now|work=Queerty|accessdate=2020-02-01}}
 75. https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/a/50O6RK/hov1-kungar-over-rockbjornen%7Ctitle=2019 Rockbjörnen Winners|work=Aftonbladet|accessdate=August 13, 2019|language=Swedish}}
 76. https://www.rollingstone.de/international-music-award-2019-die-gewinner-highlights-des-abends-1865893/%7Cwork=Rolling Stone Germany|accessdate=November 22, 2019|language=de}}
 77. https://www.nacionrex.com/amp/musica/spotify-awards-200-nominados-categorias-finalistas-premios-20200219-0007.html%7Ctitle=Conoce a todos los nominados a los Spotify Awards 2020|author=Reyes, Van|date=February 19, 2020|website=nacionrex.com|accessdate=February 22, 2020|language=Spanish}}
 78. https://www.derbund.ch/kultur/pop-und-jazz/swiss-music-awards-das-sind-die-nominierten/story/20208392%7Ctitle=Swiss Music Awards: Das sind die Nominierten|language=German|date=January 30, 2020|work=Der Bund|accessdate=January 31, 2020}}
 79. https://web.archive.org/web/20201026161323/https://www.namm.org/news/press-releases/technical-excellence-creativity-winners-announced%7Cwork=National Association of Music Merchants (NAMM)|date=January 19, 2020|accessdate=January 31, 2020}}
 80. https://www.altpress.com/news/teen-choice-awards-2019-winners-full-list/%7Ctitle=Teen Choice Awards 2019 winners announced-see the full list|date=August 12, 2019|work=Alternative Press|accessdate=August 12, 2019}}
 81. https://www.telehit.com/premios-telehit/premios-telehit-lista-ganadores-2019%7Ctitle=¡Conoce a los ganadores de los Premios Telehit 2019!|last=Solís|first=Erik|date=November 14, 2019|work=Telehit|accessdate=November 15, 2019}}
 82. https://www.ukmva.com/130-nominations-2019%7Ctitle=uk video music awards 2019 nominations|work=UK Music Video Awards|accessdate=September 30, 2019}}
 83. https://www.rollingstone.com/music/music-news/billie-eilish-plots-north-american-tour-702528/ |website=Rolling Stone |accessdate=October 25, 2018 |date=July 23, 2018}}
 84. http://dailyovation.com/2019/02/04/billie-eilish-fall-asleep-world-tour/ |website=Daily Ovation |accessdate=February 7, 2019 |date=February 4, 2019}}