برزيل

Wikipedia جي

ایته پیله کشور ایسه امریکا جنوب میان.اه کشور اقتصاد جزپیله دان اقتصادان جهان میان.امازون جنگل ایته از زیباترین جاذبه ان کشور ایسه.