اسپهبدان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اسپهبدان (آل باوند)، 655 تا 1349 ميلادی (229 تا 923 ديلمیتبرستان مئن، بعضی قسمتؤن مئن حوکومت گودن. اسپهبدان سه‌تا خانواده بؤن کی کسن امره قوم و خويش بؤن: کاووسی‌ئن، اسپهبديه و کينخاريه. فردوسی و ابوريحان بيرونی، سلطان محمود غزنوی دس ِ جی، آل باونده پناه بأردن. اسپهبدان، تنها سلسله‌ای بو کی ايران مئن، عربؤن ِ جولؤ بئيسأ و عربؤن نتؤنسن کی اوشؤن ِ سرزمينه بگيرن.

اسپهبدان ِ شاهؤن ِ اسم[دچينواچين]

کاووسی‌ئن ِ خال (شاخه) (655 تا 1000 ميلادی)


باو، شاپور پسر، کاووس ريکه

سهراب، باو ِ ريکه

مهرمردان، سهراب ريکه

سهراب، مهرمردان ريکه

شروين، سهراب ِ ريکه

شهريار، شروين ريکه

شاپور، شهريار ريکه

قارن، شهريار ريکه

(قارن ِ زمات بو کی حسن بن زيد، معروف به داعی، خليفه جی خوروج کؤنه (864 ميلادی) و تبرستان و گيلان مردوم، اون ِ طرفدار بونن.)

رستم، قارن ِ ريکه

شروين، رستم ريکه

شهريار، شروين ريکه

دارا، رستم ريکه

شهريار، دارا ريکه.


اسپهبديه خال (1113 تا 1209 ميلادی)


حسام‌الدوله شهريار، کارن ِ ريکه

نجم‌الدوله کارن، شهريار ريکه

فخرالدوله رستم، کارن ريکه

علاء‌الدوله علی، شهريار ريکه

رستم شاه‌غازی، علاء‌الدوله علی ريکه

شرف‌الملک حسن، شاه‌غازی ريکه

اردشير، حسن ريکه

شمس‌الملوک رستم، اردشير ِ ريکه.


کين‌خاريه خال (1238 تا 1349 ميلادی)


اردشير، کين‌خار ِ ريکه

شمس‌الملوک محمد

علاء‌الدوله علی، کين‌خار ِ ريکه

تاج‌الدوله يزدگرد، شهريار ريکه

نصرالدوله شهريار، يزدگرد ريکه

رکن‌الدوله شاه کيخسرو، تاج‌الدوله يزدگرد ريکه

شرف‌الملک، کيخسرو ريکه

فخرالدوله حسن، کيخسرو ريکه